Zastava Bosne i Hercegovine

OBAVEŠTENJE STRUČNE JAVNOSTI O STICANJU PROFESIONALNOG ZVANJA „REVIZOR“ KOD KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA I UPISU U REGISTAR PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA


Zvanje Revizor koje se stiče po Programu Komore kao članice IFAC, zadovoljava uslov propisan članom 18. Zakona o računovodstvu za potrebe upisa u Registar.

Sva zvanja stečena kod Komore, bilo da se radi o zvanju, Revizor, Interni revizor ili Ovlašćeni revizor ispunjavaju uslov propisan članom 18. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon) koji je neophodan za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga imajući u vidu da je Komora članica Međunarodne federacije računovođa - IFAC

Povodom nedoumica o zakonitosti sticanja profesionalnog zvanja "Revizor" kod Komore ovlašćenih revizora (dalje: Komora), na zahtev velikog broja korisnika, a na osnovu odgovora koji smo dobili od Ministarstva finansija, obaveštavamo stručnu javnost o sledećem:

I) Komora ima mogućnost da shodno članu 58. stav 1. tačka 9. Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019) sprovodi obuku i sertifikovanje za sticanje drugih zvanja u reviziji, u skladu sa opštim aktima Komore. Naime, pored obuke i sertifikovanja za zvanje Ovlašćeni revizor koje je propisano čl. 9. i 57. stav 1. tačka 1) Zakona o reviziji, Komora sprovodi i sertifikovanje za sticanje zvanja revizor i za zvanja interni revizor, a sve u skladu sa opštima aktima Komore kao što je definisano u navedenoj odredbi člana 58. Zakona o reviziji.

S tim u vezi, Savet Komore je na 129. sednici održanoj dana 10.5.2021. godine, doneo Program za sticanje zvanja Revizor, koji je objavljen na internet stranici Komore https://www.kor.rs/akti/Program_polaganja_ispita_R.pdf koji predstavlja zvaničan akt Komore usvojen u skladu sa Zakonom o reviziji i ovlašćenjima koja su njime data Komori.

Prethodni Program za sticanje zvanja Ovlašćeni revizor u okviru kojeg je bilo predviđeno i sticanje zvanja Revizor, na koje je Ministarstvo finansija dalo saglasnost 19.12.2020. godine zamenjen je novim Programom za sticanje zvanja Ovlašćeni revizor na koji je Ministarstvo finansija dalo saglasnost 26.5.2021. godine koji je objavljen na sajtu Komore https://www.kor.rs/akti/Program_polaganja_ispita_OR2.pdf

Naime, Komora je tražila novu saglasnost za sticanje zvanja Ovlašćeni revizor imajući u vidu da Zakonom o reviziji nije pripisana obaveza da Ministarstvo finansija daje saglasnost na sticanje drugih zvanja iz revizije (osim za zvanje Ovlašćeni revizor) shodno članu 58. stav 1. tačka 9. ovog zakona. Dakle, kao što je Komora svojim aktima propisala uslove za sticanje zvanja Interni revizor pre mnogo godina, tako je sada shodno navedenim odredbama člana 58. Zakona o reviziji propisala uslove za sticanje zvanja Revizor.

Sva zvanja stečena kod Komore, bilo da se radi o zvanju, Revizor, Interni revizor ili Ovlašćeni revizor ispunjavaju uslov propisan članom 18. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon - dalje: Zakon) koji je neophodan za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga (dalje: Registar) imajući u vidu da je Komora članica Međunarodne federacije računovođa (IFAC).

Podsećamo stručnu javnost na sledeće Mišljenje Ministarstva finansija u pogledu sticanja zvanja.

Iz mišljenja Ministarstva finansija br. 011-00-1034/2019-16 od 5.12.2019. godine:

"1) Trenutno u Republici Srbiji status članice Međunarodne federacije računovođa (International Federation of Accountants - IFAC) u smislu člana 18. Zakona imaju dve profesionalne organizacije i to: Komora ovlašćenih revizora i Savez računovođa i revizora Srbije;

2) Kao što je gore navedeno, Zakonom (član 18. stav 2. tačka 3) i član 18. stav 6. tačka 3)) je propisana obaveza da pravno lice, odnosno preduzetnik koji želi da se profesionalno bavi pružanjem računovodstvenih usluga, ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa, ili sâm preduzetnik mora ispunjavati ovaj kriterijum.

Dakle, Zakonom nisu propisani uslovi za sticanje profesionalnih zvanja za fizička lica, već su ti uslovi propisani internim aktima i procedurama profesionalnih organizacija koje su članice IFAC-a i kod kojih se mogu steći profesionalna zvanja u oblasti računovodstva ili revizije. Samim tim, pitanja koja se odnose na polaganje ispita, program za polaganje istih, obavezno članstvo u profesionalnoj organizaciji koja je članica IFAC-a, pohađanje kontinuirane profesionalne edukacije i sl. nisu uređena Zakonom već je o istima neophodno da se zainteresovana lica informišu direktno kod neke od profesionalnih organizacija članica IFAC-a. Ovom prilikom dodatno ukazujemo da, pored navedenih članica IFAC-a u Republici Srbiji, na svetu postoji preko 170 članica Međunarodne federacije računovođa, iz preko 110 različitih zemalja;

3) Odredbama člana 63. Zakona (prelazne i završne odredbe) utvrđeno je da lica iz člana 18. stav 2. tačka 3) i stav 6. tačka 3) ovog zakona koja su stekla profesionalna zvanja u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Sl. list SRJ", br. 46/1996, 74/1999, 22/2001 i 71/2001) i Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Sl. list SRJ", br.71/2002 i "Sl. glasnik RS", br.55/2004), mogu ta zvanja shodno koristiti za ispunjavanje zahteva iz člana 18. stav 2. tačka 3) i stav 6. tačka 3). Samim tim, mišljenja smo da lica koja su stekla profesionalna zvanja (kod bilo koje od organizacija ili institucija koje su u to vreme bile zakonima ovlašćene da zvanja izdaju) u periodu važenja pomenutih zakona, mogu ta zvanja nesmetano koristiti za ispunjavanje uslova iz člana 18. stav 2. tačka 3) i stav 6. tačka 3) Zakona."

Dakle, članice IFAC same svojim internim aktima propisuju uslove za sticanje profesionalnih zvanja i nije potrebna nikakva saglasnost Ministarstva finansija. Pored toga, postoji mogućnost sticanja zvanja kod članica IFAC i u drugim zemljama, a ne samo u Republici Srbiji.

II) Podsećamo da je članom 18. stav 2. tačka 3) i članom 18. stav 6. tačka 3) Zakona propisana obaveza da pravno lice, odnosno preduzetnik koji želi da se profesionalno bavi pružanjem računovodstvenih usluga, ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa, ili sâm preduzetnik mora ispunjavati ovaj kriterijum. Da bi pružalac računovodstvenih usluga mogao da vrši svoju delatnost potrebno je da izvrši upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga najkasnije do 1. januar 2023. godine a sve u skladu sa:

  • Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini registra pružalaca računovodstvenih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020) i
  • Pravilnikom o formi i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknadi za izdavanje dozvole koji je donet od strane Komore u skladu sa ovlašćenjima iz Zakona.

Uslovi za upis u Registar su detaljno propisani članom 18. Zakona, o čemu smo pisali opširnije u:

  • Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBJAVLJEN PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, KAO I NAKNADI ZA IZDAVANJE DOZVOLE • Registar pružalaca računovodstvenih usluga počinje sa radom 1. januara 2021. godine, a rok za upis je 1. januar 2023. godine • Kompanija Paragraf je u saradnji sa Komorom ovlašćenih revizora omogućila brže i lakše prikupljanje potrebne dokumentacije radi upisa u Registar • i
  • Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA - "Sl. glasnik RS", br. 89/2020: • Registar počinje sa radom 1. januara 2021. godine, a rok za upis u Registar je najkasnije do 1. januara 2023. godine: •

Sticanjem profesionalnog zvanja Revizor kod Komore kao članice IFAC lice ispunjava jedan od uslova potrebnih za upis pravnog lica ili preduzetnika koje se bavi pružanjem računovodstvenih usluga u Registar pružalaca računovodstvenih usluga u skladu sa članom 18. Zakona, a to je da bar jedan zaposleni s punim radnim vremenom ili sâm preduzetnik ima stečeno profesionalno zvanje u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (IFAC).

III) Ističemo da je članom 18. stav 2. Zakona propisano da Dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga rešenjem izdaje Komora pravnom licu pod uslovom da:

  • ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;
  • osnivač, odnosno stvarni vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno ukoliko je osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica fizičko lice da nije pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz stava 6. tačka 2) ovog člana;
  • ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa.

Takođe, u Registar može biti upisan preduzetnik koji ima dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga izdatu u skladu sa Zakonom, koju rešenjem izdaje Komora pod uslovom da preduzetnik:

  • ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;
  • nije pravnosnažno osuđivan u smislu člana 16. stav 5. ovog zakona;
  • ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa ili sâm preduzetnik ispunjava ovaj kriterijum.

Na osnovu izdate dozvole od strane Komore, vrši se upis u Registar koji vodi Agencija za privredne registre (dalje: Agencija) kao poveren posao shodno članu 17. Zakona.

Dakle, upis u Registar vrši isključivo Komora koja na osnovu zahteva obveznika rešenjem izdaje dozvolu za upis u Registar koji vodi Agencija. Ukoliko su ispunjeni svi navedeni uslovi propisani članom 18. Zakona, Komora izdaje dozvolu bez obzira kod koje članice IFAC je stečeno profesionalno zvanje iz oblasti računovodstva ili revizije, što može biti bilo kod članice IFAC u zemlji, bilo u inostranstvu.

Izvor: Redakcija, 15.06.2021.