Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Promena sedišta kancelarije nema negativne efekte u pravcu povećanja poreske obaveze advokata


Advokatska komora Beograda je podnela inicijativu Ministarstvu finansija da se izmeni Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019), jer su uočeni problemi u njenoj primeni koji se ogledaju u povećanju poreske obaveze advokatima koji promene sedište kancelarije na teritoriji Grada Beograda.

AK Beograda je zbog uočenog problema preporučila advokatima da ne menjaju sedišta dok ovaj problem ne bude rešen.

Ministarstvo finansija je dostavilo odgovor na inicijativu u kojem je navedeno da smatraju opravdanim predlog AK Beograda za izmenu Uredbe – da se ne smatra promenom opštine u smislu čl. 6. st. 2. Uredbe kada advokat koji ima registrovano sedište na jednoj od opština na teritoriji grada Beograda iz čl.4.st.3.Uredbe izvrši promenu sedišta i registruje sedište na drugoj opštini na teritoriji grada Beograda iz čl. 4. st. 3. Uredbe.

AK Beograda obaveštava sve kolege da je konačno stupila na snagu izmena Uredbe u kojoj se u čl. 6. nakon st. 2. dodaje st. 3. koji propisuje da se ne smatra promenom opštine u smislu Uredbe kada obveznik izvrši promenu sedišta tako da registruje sedište na drugoj opštini na teritoriji grada Beograda. Time je problem otklonjen tako da od januara 2021. više neće dolaziti do povećanja poreske obaveze u slučaju promene sedišta na teritoriji Beograda.

U odnosu na advokate kojima je zbog promene sedišta u 2020. godini povećana osnovica za više od 10%, u čl. 6. st. 6. Izmene uredbe propisano je da im se koeficijent delatnosti za 2021. i 2022. godinu utvrđuje u iznosu koeficijenta delatnosti koji je utvrđen za 2023. godinu. Time je problem ovih kolega u značajnoj meri rešen jer je otklonjeno plaćanje obaveze u nerealnoj visini od 50.000 koja bi se postepeno smanjivala do visine obaveze koju će svi plaćati u 2023. godini, dok bi se razlika do visine obaveze u 2023. godine nepovratno gubila. Umesto toga, kolegama će obaveza biti smanjena odmah na nivo koji će svi plaćati u 2023. godini što će dovesti do smanjenja njihovih obaveza u proseku za 30% ili u nominalnom iznosu za oko 15.000 RSD. Jedini negativan efekat koji će ove kolege pretrpeti jeste što se na njih neće primeniti postepeno uvećanje od 10% godišnje koje je propisano u čl. 6. st. 1, ali je svakako šteta koju trpe tokom 2021. i 2022. godine svedena na najmanju moguću meru.

AK Beograda obaveštava sve kolege da od januara 2021. godine promena sedišta kancelarije više neće imati nikakve negativne efekte u pravcu povećanja poreske obaveze advokata.

Izvor: Vebsajt AK Beograda, 11.01.2021.
Naslov: Redakcija