Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA - TEKST PROPISA


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA

Član 1.

U Zakonu o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011), u članu 14. stav 1. menja se i glasi:

"Sednice Saveta su javne, a Savet može da odluči da sednica bude zatvorena za javnost ako to nalažu interesi javnog reda ili zaštita tajnosti podataka, kao i u slučajevima određenim Poslovnikom.".

Član 2.

U članu 17. stav 2. menja se i glasi:

"Odluke Saveta moraju biti obrazložene, ako Poslovnikom nije drukčije određeno.".

Član 3.

U članu 18. stav 2. posle reči: "Službenom glasniku Republike Srbije" dodaju se reči: "i na internet strani Saveta".

Član 4.

U članu 19. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Godišnji izveštaj o radu objavljuje se na internet strani Saveta.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23 u oblasti "Pravosuđe", predviđen je niz aktivnosti koje treba sprovesti radi realizacije preporuke određene pod brojem 1.1.4. koja glasi: " Potrebno je obezbediti dovoljno administrativnih kapaciteta kao i budžetskih ovlašćenja Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca nad sopstvenim budžetom kako bi im se omogućilo da efektivno izvršavaju svoje obaveze. Njihov rad bi trebalo da bude transparentan i da podleže institucionalnoj odgovornosti."

Jedna od tih aktivnosti normativnog karaktera je i aktivnost određena pod brojem 1.1.4.1, koja predviđa usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva kojim se, u granicama odredaba važećeg Ustava, uvodi princip najšire transparentnosti rada ovog tela, koji podrazumeva:

- javne sednice Visokog saveta sudstva;

- obrazložene odluke;

- objavljivanje odluka i izveštaja o radu na internet strani Visokog saveta sudstva.

Kako je Ministarstvo pravde nosilac predmetne aktivnosti, te kako ona dospeva u III. kvartalu 2015. godine, to je u skladu sa gore navedenim sačinjen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Način rada (član 1. Predloga zakona)

Odredbom člana 14. važećeg Zakona o Visokom savetu sudstva, propisana je fakultativna mogućnost održavanja javnih sednica ovog samostalnog organa, ako je to u skladu sa Poslovnikom koji bliže uređuje način rada i odlučivanje Visokog saveta sudstva.

Ovakva odredba dovodi u pitanje javnosti rada ovog organa, iz kog razloga je odredbom člana 1. Predloga zakona, izričito propisano da su sednice Visokog saveta sudstva javne, dok je održavanje sednica zatvorenih za javnost sada, suštinski postavljeno kao izuzetak ako to nalažu interesi javnog reda ili zaštita tajnosti podataka, kao i kroz propisivanje fakultativne mogućnosti održavanja nejavnih sednica.

Odlučivanje (član 2. Predloga zakona)

Za razliku od važećeg zakonskog rešenja prema kojem obaveza obrazlaganja odluka koje donosi Visoki savet sudstva postoji ako je protiv njih dozvoljen pravni lek i kada je to zakonom i Poslovnikom propisano, član 2. Predloga zakona propisuje obavezu obrazlaganja svih odluka koje Visoki savet sudstva donosi, uz ostavljanje izuzetka kada je Poslovnikom drukčije određeno.

Poslovnik i javnosti rada (čl. 3. i 4. Predloga zakona)           

Kako bi se u potpunosti ostvario princip javnosti u radu, ali i institucionalne odgovornosti kao deo rezultata sprovođenja preporuke određene u Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23. pod brojem 1.1.1.4, to je u čl. 3. i 4. Predloga zakona, propisano obavezno objavljivanje poslovnika, drugih opštih akata i godišnjeg izveštaja na internet stranici Visokog saveta sudstva.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlažemo da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, s obzirom da je to neophodno radi ispunjavanja obaveze iz Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23, koja je dospela u trećem kvartalu 2015. godine.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 11.12.2015.