Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (“Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 83/14 i 31/19), u članu 2. tač. 8) i 9) menjaju se i glase:

“8) izvod o registrovanim ili evidentiranim podacima jeste javna isprava koja sadrži registrovane ili evidentirane podatke o pravnom ili fizičkom licu ili predmetu registracije ili evidentiranja, prema stanju u trenutku izdavanja izvoda;

9) potvrda jeste javna isprava kojom se potvrđuje da li je podatak ili dokument bio registrovan ili evidentiran, da li registar ili evidencija sadrži određeni podatak, odnosno dokument, da li su određene činjenice sadržane u dokumentima iz registra ili evidencije ili kojom se potvrđuju pravna stanja ili posledice registracije ili evidentiranja;”.

Tačka 11) briše se.

Član 2.

U članu 5a stav 2. tačka 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3), koja glasi:

“3) za registraciju razrešenja lica ovlašćenog za zastupanje, ako istovremeno nije imenovano drugo lice ovlašćeno za zastupanje, može biti član društva.ˮ

Član 3.

U članu 6. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

“Podatke i dokumente koji se u skladu sa ovim zakonom podnose uz prijavu, a o kojima se vode službene evidencije, registrator pribavlja po službenoj dužnosti, direktnim uvidom u službenu evidenciju, preko servisne magistrale organa ili na drugi prihvaćen način u skladu zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, osim ako podnosilac prijave izjavi da će te podatke i dokumente pribaviti sam.ˮ

Član 4.

U članu 9. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

“Izuzetno od stava 1. ovog člana, prijava za osnivanje privrednog društva podnosi se Agenciji samo u elektronskoj formi.ˮ

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 5.

Posle člana 11. dodaju se naziv iznad člana i član 11a, koji glase:

“Overa digitalizovanog akta od strane advokata

Član 11a

Ako se uz prijavu dostavlja akt, odnosno dokument koji je prethodno izvorno sačinjen u papirnoj formi, dostavlja se primerak tog akta, odnosno dokumenta koji je digitalizovan i overen u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Digitalizaciju akta, odnosno dokumenta i potvrđivanje istovetnosti originalu u skladu sa stavom 1. ovog člana, za potrebe sprovođenja postupka u skladu sa ovim zakonom, osim lica utvrđenih zakonom kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, može izvršiti i advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije, ako advokat svojim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom istovremeno potpisuje i prijavu uz koji se taj akt, odnosno dokument dostavlja.

Advokat je dužan da čuva original akta, odnosno dokumenta koji je digitalizovao i podneo Agenciji u skladu sa stavom 2. ovog člana, kao i sam digitalizovani akt, odnosno dokument, u skladu sa zakonom.ˮ

Član 6.

U članu 12. stav 3. posle reči: “sadržiˮ dodaju se reči: “oznaku registraˮ i zapeta.

Član 7.

U članu 14. reči: “Po prijemu prijave registrator proverava da li su ispunjeni uslovi za registraciju, i to:ˮ zamenjuju se rečima: “Registrator proverava da li su ispunjeni uslovi za registraciju u momentu registracije, i to:ˮ.

U tački 11) posle reči: “rokuˮ dodaju se reči: “i da li su otklonjeni utvrđeni nedostaciˮ.

Član 8.

Naziv iznad člana i član 15. menjaju se i glase:

“Rok za odlučivanje o prijavi i donošenje rešenja

Član 15.

Registrator rešenjem odlučuje o prijavi u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave.

Ako je elektronska prijava podneta neradnog dana, smatra se da je podneta prvog narednog radnog dana, od kada počinje da teče rok iz stava 1. ovog člana.

Ako registrator pribavlja podatke i dokumenta po službenoj dužnosti, rok iz stava 1. ovog člana počinje da teče narednog dana od dana pribavljanja podataka, odnosno dokumenata, osim ako je pribavljanje podataka i dokumenata izvršeno neposrednim uvidom u službenu evidenciju drugog organa, preko servisne magistrale ili na drugi prihvaćen način u skladu zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, kada se rok iz stava 1. računa od dana pribavljanja tih podataka i dokumenata.

Rešenje iz stava 1. ovog člana registrator potpisuje svojeručno, faksimilom ili elektronski u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.ˮ

Član 9.

U članu 17. stav 4. posle reči: “jednomˮ dodaju se zapeta i reči: “i to samo u odnosu na prijavu za registraciju podataka i dokumenata koja je odbačena rešenjem iz stava 2. ovog članaˮ.

Član 10.

U članu 19. reči: “tač. 1), 3) i 4) Zakonaˮ zamenjuju se rečima: “tač. 1), 3), 4) i 10)-13) ovog zakona ˮ.

Član 11.

Naziv iznad člana i član 23. menjaju se i glase:

“Ispravka greške u registru

Član 23.

Ako je prilikom registracije načinjena greška u registru, koja se odnosi na greške u pisanju ili računanju i druge očigledne netačnosti, registrator će, odmah po saznanju za grešku ili u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva za ispravku, izvršiti ispravku i o tome pisanim putem obavestiti subjekta registracije, odnosno podnosioca zahteva za ispravku.

Ako je registrator za grešku u registru saznao po prijemu prijave, odmah će postupiti na način propisan u stavu 1. ovog člana i ispraviti utvrđenu grešku, a prijavu odbaciti zbog neispunjavanja uslova iz člana 14. tačka 7) ovog zakona, zbog toga što činjenice iz prijave nisu saglasne sa podacima koji su registrovani u registru koji postupa po prijavi, sa pozivom podnosiocu prijave da u roku iz člana 17. stav 3. ovog zakona, otkloni nedostatak tako što će podatke iz prijave i dokumentacije uz prijavu usaglasiti sa novim stanjem u registru, bez plaćanja naknade za registraciju.

Ako registrator, odlučujući o zahtevu za ispravku greške, utvrdi da greška nije načinjena, donosi rešenje kojim se zahtev odbija kao neosnovan.ˮ

Član 12.

Član 24. menja se i glasi:

“Član 24.

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora vrši se na zahtev podnosioca prijave, a u cilju informisanja, na jedan od sledećih načina:

1)         poštanskom pošiljkom, na registrovanu adresu za prijem pošte pravnog lica ili preduzetnika;

2)         poštanskom pošiljkom, na adresu sedišta pravnog lica ili preduzetnika, ako adresa za prijem pošte nije registrovana;

3)         slanjem na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju;

4)         preuzimanjem u sedištu Agencije ili njenih organizacionih delova;

5)         poštanskom pošiljkom, na adresu prebivališta ili boravišta fizičkog lica koje je stranka u postupku.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je podneta elektronska prijava, otpravak odluke registratora u elektronskoj formi dostavlja se, u cilju informisanja, na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte ili na adresu za prijem elektronske pošte koja je u prijavi označena.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, korisnicima usluge elektronske uprave registrovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, dostava u cilju informisanja vrši se isključivo u Jedinstveni elektronski sandučić.

Kada odluka registratora proizvodi pravno dejstvo od dana dostavljanja, urednost dostavljanja ocenjuje se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, a ako je dostava izvršena u Jedinstveni elektronski sandučić, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Ako je prijavu podneo punomoćnik, dostavljanje otpravka odluke vrši se punomoćniku u skladu sa odredbama ovog člana.ˮ

Član 13.

Član 30. menja se i glasi:

“Član 30.

Registrator, kada utvrdi da je registracija izvršena, a da u momentu registracije nisu bili ispunjeni uslovi za usvajanje prijave, ukinuće svoju odluku i istovremeno brisati registrovani podatak ili dokument, odnosno uspostaviti prethodno registrovano stanje, najkasnije u roku od 12 meseci od narednog dana od dana objavljivanja registrovanog podatka ili dokumenta.ˮ

Član 14.

U članu 36. stav 1. reči: “da li je neki podatak ili dokument evidentiran, da li evidencija sadrži neki dokument i da li su određene činjenice sadržane u dokumentima u evidencijiˮ zamenjuju se rečima: “ili potvrdu iz evidencijeˮ.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

“Ako registrator utvrdi da je zahtev iz stava 1. neosnovan, donosi rešenje kojim zahtev odbija.ˮ

Član 15.

U članu 42. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

“Obaveza plaćanja naknade iz stava 1. ovog člana nastaje danom podnošenja prijave, odnosno danom podnošenja zahteva za izvršenje druge usluge.ˮ

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, osim:

1)         odredaba člana 4. ovog zakona, koje se primenjuju po isteku 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona;

2)         odredaba člana 5. ovog zakona, koje se primenjuju po isteku godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona;

3)         odredaba člana 12. ovog zakona u delu koji se odnosi na dostavljanje u Jedinstveni elektronski sandučić korisnicima usluge elektronske uprave, koje se primenjuju po isteku 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (“Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 83/14 i 31/19) uređuje se postupak registracije, evidentiranja i objavljivanja podataka i dokumenata koji su u skladu sa posebnim zakonom predmet registracije, evidencije i objavljivanja u registrima i evidencijama koje vodi Agencija za privredne registre, kao i druga pitanja od značaja za registraciju, evidenciju i objavljivanje.

U cilju unapređenja uslova za otpočinjanje poslovanje, a u skladu sa merama iz Akcionog plana Programa za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2020-2023. godine, izvršene su dopune Zakona kojima se propisuje da se prijava za osnivanje privrednog društva podnosi Agenciji za privredne registre u elektronskoj formi, a što je u skladu i sa konceptom e- Uprave i digitalizacije poslovanja celokupne privrede.

Osim toga, razlozi za donošenje ovog zakona su i neophodnost otklanjanja pravnih praznina i problema uočenih u primeni ovog zakona.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona, izvršene su izmene člana 2. Zakona koji propisuje pojmove, odnosno bliže uređuje značenje pojedinih izraza. Naime, predložene su izmene tač. 8) i 9) kojima se uvode i dodaju pojmovi “evidentiranjaˮ i “evidentiranih podataka”, jer Agencija za privredne registre, pored zakonom propisanih registara, vodi i Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre, kao i Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika. S tim u vezi, predloženo je i brisanje tačke 11) ovog člana.

Članom 2. Predloga zakona, u članu 5a Zakona koji reguliše lica ovlašćena za podnošenje prijave, u stavu 2. dodaje se nova tačka 3) kojom se propisuje da lice ovlašćeno za podnošenje prijave za registraciju razrešenja lica ovlašćenog za zastupanje, ako istovremeno nije imenovano drugo lice ovlašćeno za zastupanje, može biti i član društva. Naime, u praksi su poznate situacije kada društvo donese odluku o razrešenju zakonskog zastupnika (koja ima konstitutivni karakter), ali iz određenih razloga društvo nije izvršilo imenovanje novog zakonskog zastupnika, niti je društvu postavljen privremeni zastupnik društva u smislu člana 221. Zakona o privrednim društvima. U cilju pravne sigurnosti trećih lica, a imajući u vidu načelo javnosti i dostupnosti i načelo tačnosti i pretpostavke savesnosti iz člana 3. Zakona, kao i odredbu člana 10. Zakona prema kojoj je podnosilac prijave u obavezi da promenu zakonskog zastupnika prijavi Agenciji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o razrešenju, u opisanoj situaciji predlaže se da prijavu za brisanje razrešenog direktora može podneti član društva.

Članom 3. Predloga zakona, vrše se dopune člana 6. Zakona, a radi usklađivanja sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, tako što se predlaže da podatke i dokumente koji se u skladu sa ovim zakonom podnose uz prijavu, a o kojima se vode službene evidencije, registrator pribavlja po službenoj dužnosti, osim ako podnosilac prijave izjavi da će te podatke i dokumente pribaviti sam.

Članom 4. Predloga zakona, člana 9. zakona koji uređuje način podnošenja prijave Agenciji za privredne registre. Novim stavom 2. ovog člana propisuje se da se prijava za osnivanje privrednog društva podnosi Agenciji za privredne registre isključivo u elektronskoj formi.

Članom 5. Predloga zakona, predlaže se dodavanje novog člana 11a kojim se uređuje overa digitalizovanog akta, koji je podnet uz prijavu za registraciju, od strane advokata. Članom 6. Zakona pripisano je da se uz prijavu prilažu propisani dokumenti u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, ako drugačije nije propisano, kao i dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracije. Zakon o postupku registracije bliže ne određuje kako se vrši overa digitalizovanih dokumenata (akata), već se u tom slučaju primenjuje Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, kojim je, između ostalog, data mogućnost da se overa digitalizovanog akta poveri i licu koje je posebnim zakonom ovlašćeno za to. S tim u vezi, a u cilju povećanja efikasnosti elektronskog postupka registracije i u krajnjoj liniji stvaranja uslova za isključivu elektronsku registraciju osnivanja privrednog društva, predloženo je da osim lica koja po Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju digitalizaciju, odnosno overu digitalizovanih akata mogu vršiti i advokati koji podnese registracione prijave u ime stranke.

Članom 6. Predloga zakona, dopunjen je član 12. stav 3. Zakona, koji uređuje sadržinu potvrde o primljenoj prijavi, tako da navedena potvrda sada sadrži i oznaku registra kom se prijava podnosi. Na ovaj način je izvršeno usklađivanje sa odredbama propisa koji uređuju kancelarijsko poslovanje i sadržinu potvrde o prijemu, a imajući u vidu činjenicu da Agencija za privredne registre vodi veliki broj registara, te da se oznake dodeljuju automatski, zavođenjem u aplikativne softverske sisteme registara.

Članom 7. Predloga zakona, predložene su izmene člana 14. Zakona. koji uređuje postupanje registratora po prijavi. Naime, precizirano je da registrator proverava ispunjenost uslova za registraciju “u momentu registracije” čime je ova odredba usklađena i sa odredbom člana 30. Zakona. Takođe, propisano je da registrator prilikom odlučivanja o prijavi podnetoj u smislu odredaba člana 17. stav 3. Zakona, pored ocene da li je podneta u propisanom roku, proverava i da li je podnosilac otklonio sve nedostatke utvrđene rešenjem donetim u smislu odredaba člana 17. stav 2. Zakona, čime se norma dodatno precizira i usklađuje sa odredbom kojom su propisani uslovi za podnošenje prijave iz člana 17. stav 3. ovog zakona.

Članom 8. Predloga zakona, predložene su izmene člana 15. Zakona u cilju preciziranja postojećih odredaba. Pored toga, predloženo je da ako registrator pribavlja podatke i dokumenta po službenoj dužnosti, rok za odlučivanje o prijavi počinje da teče narednog dana od dana pribavljanja podataka, odnosno dokumenata, a imajući u vidu član 3. Predloga zakona. Takođe, propisuje se da rešenje kojim se odlučuje o prijavi registrator potpisuje svojeručno, faksimilom ili elektronski u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Članom 9. Predloga zakona, precizira se član 17. stav 4. Zakona tako što se propisuje da podnosilac pravo na plaćanje umanjenog iznosa naknade za registraciju može ostvariti jednom i to samo u odnosu na prijavu za registraciju podataka i dokumenata kada je registrator doneo rešenje kojim odbacuje prijavu i utvrđuje koji otklonjivi uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tač. 2), 5), 6), 7), 8) i 9) nisu ispunjeni.

Članom 10. Predloga zakona, predložene su dopune 19. Zakona, te se proširuje broj slučajeva kada se neće smatrati da je prijava usvojena, ukoliko registrator o istoj ne odluči u propisanom roku.

Članom 11. Predloga zakona, izmenjen je član 23. stav 1. Zakona tako što se propisuje da će registrator, ako je prilikom registracije načinjena greška u registru, koja se odnosi na greške u pisanju ili računanju i druge očigledne netačnosti, odmah po saznanju za grešku ili u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva za ispravku, izvršiti ispravku, i o tome pisanim putem obavestiti subjekt registracije, odnosno podnosioca zahteva za ispravku. U istom članu dodat je novi stav 2. kojim se propisuje da ako je registrator za grešku u registru saznao po prijemu prijave, odmah će postupiti na način propisan u stavu 1. ovog člana i ispraviti utvrđenu grešku, a prijavu odbaciti zbog neispunjavanja uslova iz člana 14. tačka 7) ovog zakona iz razloga što činjenice iz prijave nisu saglasne sa podacima koji su registrovani u registru koji postupa po prijavi, sa pozivom podnosiocu prijave da u roku iz člana 17. stav 3. ovog zakona, otkloni nedostatak tako što će podatke iz prijave i dokumentacije uz prijavu usaglasiti sa novim stanjem u registru, bez plaćanja naknade za registraciju. U praksi je uočeno da se član 23. Zakona često pogrešno primenjuje i kada se radi o ispravci greške u rešenju registratora, iako ova norma ne uređuje ispravljanje greške u rešenju, tako da se, saglasno članu 4. Zakona, kod ispravljanja greške u rešenju mora postupati na način kako je to propisano u članu 144. Zakona o opštem upravnom postupku, i o ispravci doneti upravni akt odnosno rešenje. Stoga se izmenama preciznije uređuje postupak za ispravku greške u registru odnosno greške o podacima koji su objavljeni na internet strani Agencije za privredne registre, i predviđa da registrator o ispravci ne mora da donosi upravni akt osim kada utvrdi da je zahtev za ispravku neosnovan, s tim da, rukovodeći se načelom zaštite prava stranaka iz člana 7. i načelom delotvornosti i ekonomičnosti postupka iz člana 9. Zakona o opštem upravnom postupku, o izvršenoj ispravci mora pisanim putem obavestiti stranku (subjekt registracije i podnosioca zahteva za ispravku kada to nije subjekt registracije). U skladu sa pomenutim načelima je i predloženo rešenje iz novog stava 2. ovog člana, da ako registrator ispravi grešku nakon podnošenja prijave od stranke se ne može zahtevati plaćanje naknade iz člana 17. stav 3. Zakona, iako se prijava mora odbaciti. Svakako bi se u obrazloženju rešenja o odbacivanju prijave kao činjenično stanje moralo konstatovati da je stranka obaveštena o ispravci greške u registru. Ako stranka ne bi bila saglasna sa obaveštenjem o izvršenoj ispravci greške (zato što smatra da greške nije bilo ili da je trebalo izvršiti drugačiju ispravku), podneće zahtev u smislu stava 1. člana 30. ovog zakona koji registrator može ili da uvaži i o tome obavesti stranku, ili da ga rešenjem odbije kao neosnovan.

Članom 12. Predloga zakona, vrše se izmene člana 24. Zakona radi detaljnijeg uređenja postupka dostavljanja pismenog otpravka odluke registratora, a u cilju informisanja, na jedan od sledećih načina: poštanskom pošiljkom, na registrovanu adresu za prijem pošte pravnog lica ili preduzetnika odnosno na adresu sedišta; na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte i dr. Takođe, propisuje se, između ostalog, da se ako je podneta elektronska prijava, otpravak odluke registratora u elektronskoj formi dostavlja na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte ili na adresu za prijem elektronske pošte koja je u prijavi označena, kao i da se korisnicima usluge elektronske uprave registrovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, dostava u cilju informisanja vrši isključivo u Jedinstveni elektronski sandučić. Pored toga, propisuje se da se u slučaju kada odluka registratora proizvodi pravno dejstvo od dana dostavljanja, urednost dostavljanja ocenjuje u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, a ako je dostava izvršena u Jedinstveni elektronski sandučić u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Članom 13. Predloga zakona, predložene su izmene člana 30. Zakona i uvedena je vanredna pravna intervencija od strane registratora na osnovu koje ima ovlašćenje da po službenoj dužnosti ukine svoju odluku i briše registrovane podatke ili dokumenta, propisan je razlog za ukidanje odluke i rok u kojem se brisanje može izvršiti. Imajući u vidu pravnu prirodu ovog postupka koji se pokreće i vodi po službenoj dužnosti, u praksi se pokazalo da su važeće odredbe člana 30. st. 2, 3. i 4. ovog zakona neprecizne i nepotpune za primenu, tako da bi bilo opravdano da se iste brišu i, saglasno članu 4. stav 1. Zakona, supsidijerno primenjuje Zakon o opštem upravnom postupku (na ovaj način bi se eliminisala dilema u vezi sa pitanjem stranačke legitimacije, prava na žalbu, roka za žalbu, dostavljanja odluke registratora iz stava 1. i sl.).

Članom 14. Predloga zakona, u članu 36. Zakona koji reguliše postupak po zahtevu za izdavanje izvoda ili potvrde iz evidencije dodaje se novi stav 4. i propisuje da registrator rešenjem odbija zahtev za koji je utvrdio da je neosnovan. S obzirom da izvod ili potvrda o evidentiranim podacima ima dokaznu snagu javne isprave (član 2. tačka 9. Zakona) ovom dopunom otklanja se uočena pravna praznina i eventualna žalba zbog “ćutanja upraveˮ u slučaju kada registrator utvrdi da je zahtev za izdavanje izvoda ili potvrde iz evidencije neosnovan.

Članom 15. Predloga zakona, u članu 42. Zakona, kojim je uređena obaveza plaćanja naknade, izvršena je dopuna dodavanjem stava 2. kojim se propisuje da obaveza naknade nastaje danom podnošenja prijave, odnosno danom podnošenja zahteva za izvršenje druge usluge. Na ovaj način je izvršeno preciziranje trenutka nastanka obaveze plaćanja naknade, što je u skladu sa odredbom člana 14. stav 1. tačka 9) Zakona kojom je propisano da je uplata naknade jedan od uslova koji registrator proverava prilikom donošenja o registracionoj prijavi.

Članom 16. Predloga zakona, predloženo je stupanje na snagu ovog zakona, kao i početak primene pojedinih odredaba.

IV. FINANSIJSKA SREDSTAVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu (“Službeni glasnik RS”, br. 149/20 i 40/21) u iznosu od 266.000.000,00 dinara na razdelu 21.0 Ministarstvo privrede, program 1508- Uređenje i nadzor u oblasti privrednog i regionalnog razvoja, funkcija 410- Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, programska aktivnost 0002- Politike i mere privrednog i regionalnog razvoja, ekonomska klasifikacija 424 - specijalizovane usluge.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 08.10.2021.