Zastava Bosne i Hercegovine

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: Počinje sa radom kol centar za besplatnu pravnu pomoć. Broj telefona je 011/4022032


U skladu sa obaveštenjem Ministarstva pravde od 05.08.2020., najavom početka rada Kol centra Advokatske komore Srbije za besplatnu pravnu pomoć i informacijama - uputstvima o proceduri dobijanja podataka o advokatu koji će po rešenju jedinice lokalne samouprave pružati besplatnu pravnu pomoć korisnicima kojima je ta pravna pomoć odobrena, OVIM VAS OBAVEŠTAVAMO DA ĆE KOL CENTAR ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ POČETI SA RADOM U PONEDELjAK 14.09.2020. U 08.00 ČASOVA.

U cilju efikasnog ostvarivanja kontakta sa Kol centrom Advokatske komore Srbije za određivanje advokata za pružanje besplatne pravne pomoći dostavljamo neophodno uputstvo za rad Kol centra.

Jedinice lokalne samouprave sve pozive i zahteve za određivanje advokata po redosledu za pružanje besplatne pravne pomoći, počev od 14.09.2020. u 08.00 sati upućuju na telefon Kol centra +381 11 4022032.

Prilikom pozivanja Kol centra Advokatske komore Srbije treba imati u vidu sledeće:

Radi jasnoće informacije i procedure imenovanja advokata koriste se sledeći pojmovi:

  • "pozivalac"  - ovlašćeno lice organa lokalne samouprave koji imenuje advokata
  • "operater"– agent ovlašćeno (angažovano lice)  u Kol centru
  • "advokat" – advokat koji je imenovan u propisanoj proceduri
  • "aplikacija" – kompjuterski program – softversko rešenje - sistem

Broj telefona Kol centra AK Srbije je 011/4022032.

Procedura za određivanje advokata sa liste je sledeća:

Ø Pozivalac poziva telefon Kol centra 011/4022032 i operateru koji se javlja sa porukom "Dobili ste Kol centar AK Srbije za određivanja advokata u sistemu besplatne pravne pomoći, moje ime je _____" saopštava sledeće podatke: naziv organa lokalne samouprave, ime ovlašćenog lica, ime i prezime korisnika kojem je potreban advokat, organ pred kojim treba da se vodi postupak

Ø Pozivalac ostaje u telefonskoj vezi sa operaterom sve do dobijanja imena advokata centra, – pružaoca besplatne pravne pomoći posredstvom aplikacije i kol centra,

Ø Operater dobijene podatke unosi u aplikaciju i sistem automatski poziva prvog narednog advokata na listi advokata u sistemu besplatne pravne pomoći koja se odnosi na teritorijalnu nadležnost tog organa lokalne samouprave,

Ø Aplikacija – sistem poziv svakom advokatu upućuje dva puta zaredom (oba puta telefon zvoni 9 puta),

Ø Ukoliko se prilikom dva pozivanja ne ostvari telefonski kontakt sa advokatom, aplikacija - sistem automatski poziva narednog advokata na odgovarajućoj listi advokata u sistemu besplatne pravne pomoći,

Ø Kada operater uspostavi vezu sa advokatom saopštava mu podatke koji su uneti u aplikaciju (naziv organa, ime ovlašćenog lica, ime korisnika).

Ø Ukoliko advokat ne prihvati zastupanje, operater u aplikaciju unosi „ne prihvata“ i navodi kratak razlog ne prihvatanja zastupanja u sistemu besplatne pravne pomoći,

Ø Ukoliko advokat prihvati zastupanja operater saopštava pozivaocu: ime i prezime advokata i daje kontakt telefon advokata,

Ø Nakon prihvatanja zastupanja, operater od pozivaoca uzima kontakt telefon i saopštava ga advokatu i u aplikaciju unosi „prihvaćeno“,

Ø Svi telefonski razgovori se snimaju.

Na osnovu podataka unetih u aplikaciju moguće je pretraživanje podataka i sačinjavanje statističkih izveštaja po advokatu, organu koji je odredio advokata u sistemu besplatne pravne pomoći i dobijanje podataka o svim imenovanjima advokata na dnevnom/mesečnom/godišnjem nivou.

Upite vezane za pretraživanje podataka u aplikaciji Kol centra i statističke podatke mogu da postavljaju advokati, advokatske komore, Ministarstvo pravde i organi lokalne samouprave putem slanja mejla na adresu AK Srbije office@aks.org.rs

Advokatske komore u sastavu AK Srbije će sve izmene u dostavljenim listama advokata u sistemu besplatne pravne pomoći za svoju teritoriju dostavljati pismeno AK Srbije - jednom mesečno 25-tog dana u mesecu.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 10.09.2020.
Naslov: Redakcija