Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU UPOTREBU - Tekst propisa


I. UVODNE ODREDBE

Predmet uređenja

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se zdravstvena ispravnost i kvalitet vode za ljudsku upotrebu, obaveze subjekata u poslovanju vodom za ljudsku upotrebu, način obavljanja monitoringa i službenih kontrola, sistem obaveštavanja i informisanja, nadležnost državnih organa, kao i druga pitanja od značaja za očuvanje zdravlja korisnika vode za ljudsku upotrebu na teritoriji Republike Srbije.

Izuzeci od primene

Član 2.

Odredbe ovoga zakona ne primenjuju se na:

1)         vodu za ljudsku upotrebu koja se kao voda za piće isporučuje u količini manjoj od 10 m3/dan prosečno ili kojom se snabdeva manje od 50 stanovnika, osim ako se voda za piće isporučuje sopstvenom javnim vodovodom, javnim izvorom, javnim bunarom i cisternom;

2)         vodu koja ima lekovita svojstva;

3) vodu čijom se direktnom ili indirektnom upotrebom ne utiče na zdravlje korisnika;

Značenje izraza

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) voda za ljudsku upotrebu je:

a) voda u prirodnom stanju ili nakon tretmana, koja se upotrebljava za piće, kuvanje i pripremu hrane, održavanje lične i opšte higijene u domaćinstvu i javnom objektu koji koriste ljudi, bez obzira na njeno poreklo i na to da li se korisnicima isporučuje javnim vodovodom, javnim izvorom, javnim bunarom i cisternom (u daljem tekstu: voda za piće) ili u originalnom pakovanju;

b) voda za piće koja se koristi u procesu pripreme, proizvodnje, čuvanja i stavljanja u promet hrane i predmeta opšte upotrebe, pod uslovom da upotreba te vode ne utiče na zdravstvenu ispravnost proizvoda u konačnom obliku;

2)         voda u originalnom pakovanju je voda u zatvorenoj posudi određene zapremine, koja potiče iz podzemnog ležišta izdanske vode (u daljem tekstu: izvor) zaštićenog od zagađenja i na površinu dolazi prirodnim isticanjem ili crpljenjem iz jednog ili više bušenih bunara na izvoru;

3)         zona snabdevanja je geografski definisana oblast u koju voda za piće približno jednakog sastava dolazi iz jednog ili više uređenih i zaštićenih izvorišta;

4)         interno praćenje je planska aktivnost subjekta u poslovanju vodom za piće koji u sopstvenoj laboratoriji ili u laboratoriji koju angažuje po ugovoru obavlja kontrolu vode iz izvorišta i nakon pojedinih faza tehnološkog procesa prečišćavanja;

5)         isporučena voda za piće je količina vode koja se meri na ulazu u distributivnu mrežu, odnosno na točećem mestu javnog izvora i javnog bunara i predstavlja razliku između zahvaćene količine vode na izvorištu i količine vode koja se upotrebi u procesu prečišćavanja vode;

6)         javni vodovod je sistem povezanih građevinskih objekata i pripadajuće opreme namenjenih za zahvatanje vode iz uređenog i zaštićenog izvorišta podzemne ili površinske vode, prečišćavanje, skladištenje i distribuciju vode za piće cevovodom do njegove krajnje tačke (uključujući vodomer potrošnje ako je instaliran);

7)         javni izvor i javni bunar su objekti za zahvatanje podzemne vode koji su, bez obzira na isporučenu količinu vode, odlukom organa lokalne samouprave određeni kao vodozahvatni objekti za upotrebu vode za piće na mestu zahvatanja;

8)         javni objekat je objekat sa unutrašnjom razvodnom mrežom, namenjen za javno korišćenje ljudi (zdravstveni objekti, objekti obrazovanja, kulture i socijalne zaštite, sportski objekti, saobraćajni terminali i drugi objekti gde se okupljaju ljudi);

9)         javno vodosnabdevanje je snabdevanje vodom za piće putem javnog vodovoda, javnog izvora, javnog bunara i cisterne;

10)       kvalitet je jedinstvena i prepoznatljiva karakteristika vode u pogledu prisustva i koncentracije pojedinih minerala, hemijskih elemenata i hemijskih elemenata u tragovima;

11)       kontrola vode za ljudsku upotrebu (u daljem tekstu: kontrola) je uzimanje uzorka, senzorska ispitivanja, laboratorijska analiza i davanje stručnog mišljenja o njenoj zdravstvenoj ispravnosti i kvalitetu;

12)       korisnik je pravno ili fizičko lice koje upotrebljava vodu za piće i vodu u originalnom pakovanju;

13)       monitoring je planska aktivnost ovlašćene laboratorije instituta/zavoda za javno zdravlje koja propisanim obimom i dinamikom obavlja kontrole radi prikuplja informacija o vodi za ljudsku upotrebu;

14)       pakovanje vode je zaokružen proces proizvodnje koji obuhvata zahvatanje vode iz izvora, dovođenje do mesta punjenja, tretman, punjenje vodom i zatvaranje originalne posude i definisanje proizvodne partije;

15)       priznavanje vode je postupak određivanja kvaliteta vode kojom se puni originalna posuda, na osnovu prirodnih uslova na izvoru, karakteristika vode na izvoru i farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja dejstva na ljudski organizam;

16)       promet vode u originalnom pakovanju (u daljem tekstu: promet) je skladištenje i izlaganje proizvodne partije ili njenog dela radi prodaje na mestu proizvodnje ili na prodajnom mestu, kao i uvoz, provoz i izvoz sa teritorije Republike Srbije;

17)       službena kontrola je kontrola vode za ljudsku upotrebu u postupku inspekcijskog nadzora;

18)       sopstveni javni vodovod je vodovod objekta za proizvodnju i promet hrane i predmeta opšte upotrebe i drugog javnog objekta, bez obzira na isporučenu količinu vode, koji se sastoji iz uređenog i zaštićenog izvorišta i distributivne/unutrašnje razvodne mreže sa točećim mestom;

19)       točeće mesto je reprezentativna tačka javnog vodovoda i unutrašnje razvodne mreže gde se uzima uzorak vode za piće, kao i mesto isticanja vode iz javnog izvora, javnog bunara i cisterne;

20)       uzorak je količina vode koja se kontroliše, uzeta jednokratno sa točećeg mesta ili iz originalnog pakovanja;

21)       unutrašnja razvodna mreža su cevovodi koji su sa pripadajućom armaturom instalirani između krajnje tačke distributivnog cevovoda i točećeg mesta u objektu;

22)       higijensko-epidemiološka indikacija je slučaj kad usled tehnologije prečišćavanja vode, okruženja, tehničkih karakteristika objekta javnog vodosnabdevanja, elementarne nepogode ili drugog razloga može da dođe do zagađenja vode za piće i povećanja rizika po zdravlje ljudi;

23)       nepovoljna higijensko-epidemiološka situacija je slučaj kad je usled tehnologije prečišćavanja vode, okruženja, tehničkih karakteristika objekta javnog vodosnabdevanja, elementarne nepogode ili drugog razloga došlo do zagađenja vode za piće i povećanja rizika po zdravlje ljudi;

24)       cisterna je namenska, zatvorena, vodonepropusna posuda sa napojnim i točećim mestom, koja se nalazi na prevoznom sredstvu ili je stacionarana u prostoru i puni se vodom za piće iz javnog vodovoda, javnog izvora ili javnog bunara.

II.         VODA ZA LjUDSKU UPOTREBU

Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku upotrebu

Član 4.

Voda za ljudsku upotrebu je zdravstveno ispravna ako:

1)         ne sadrži mikroorganizme i parazite i njihove razvojne oblike, koji predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi;

2)         ne sadrži materije koje same ili zajedno sa drugim materijama predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi;

3)         ne sadrži mehaničke primese koje mogu štetno uticati na zdravlje ljudi;

4)         izmenjena senzorska svojstva vode za piće ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi;

5)         zbog sastava i drugih svojstava ne utiče na zdravlje ljudi.

Predmeti i materijali koji dolaze u kontakt sa vodom za ljudsku upotrebu

Član 5.

Predmeti i materijali koji dolaze u kontakt sa vodom za ljudsku upotrebu ne smeju da utiču na njenu zdravstvenu ispravnost.

Predmeti i materijali iz stava 1. ovog člana moraju da ispunjavaju zahteve odgovarajućih propisa i standarda.

III. VODA ZA PIĆE

Zdravstvena ispravnost vode za piće

Član 6.

Ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) donosi akt kojim bliže propisuje zdravstvenu ispravnost vode za piće, koji sadrži: norme za dozvoljeni broj mikroorganizama, maksimalno dozvoljene vrednosti hemijskih parametara, vrednosti za indikatorske parametre i program praćenja vode za piće.

Subjekat u poslovanju vodom za piće

Član 7.

Subjekat u poslovanju vodom za piće (u daljem tekstu: subjekat) za javno vodosnabdevanje je pravno lice određeno posebnim zakonom i upisano u registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom koji uređuje registraciju privrednih subjekata.

Subjekat je i pravno lice ili preduzetnik koji koristi sopstveni vodovod i upisan je u registar iz stava 1. ovog člana.

Obaveze subjekta

Član 8.

Radi obezbeđenja i očuvanja zdravstvene ispravnosti vode za piće u zoni snabdevanja javnog vodovoda subjekat mora da izradi i primenjuje Plan za obezbeđivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće od izvorišta do korisnika.

Plan iz stava 1. ovog člana izrađuje se prema smernicama Svetske zdravstvene organizacije koje se zasnivaju na proceni rizika i principima upravljanja rizikom i prema standardu EN 15975-2 koji se odnosi na snabdevanje vodom za piće ili prema drugom standardu koji je međunarodno priznat.

Odgovornost subjekta

Član 9.

Subjekat iz člana 7. stav 1. ovog zakona odgovoran je za zdravstvenu ispravnost vode za piće koju isporučuje korisnicima.

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće obavlja se na uzorku koji se uzima na točećem mestu unutrašnje razvodne mreže, odnosno na mestu isticanja vode iz javnog izvora, javnog bunara i cisterne.

U slučaju zdravstvene neispravnosti vode za piće koja se upotrebljava na točećem mestu unutrašnje razvodne mreže obavlja se dodatna kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće koju isporučuje subjekat iz člana 7. stav 1. ovog zakona, pri čemu se uzorci vode uzimaju na točećem mestu javnog vodovoda koje se, uzimajući u obzir tok vode, nalazi ispred krajnje tačke distributivnog cevovoda i iz unutrašnje razvodne mreže.

U slučaju dokazane zdravstvene neispravnosti vode za piće samo iz unutrašnje razvodne mreže odgovornost snosi vlasnik, odnosno korisnik objekta sa unutrašnjom razvodnom mrežom, koji preduzima mere u cilju obezbeđivanja zdravstveno ispravne vode na točećem mestu.

Subjekat iz člana 7. stav 2. ovog zakona odgovoran je za zdravstvenu ispravnost vode za piće koju upotrebljava na točećem mestu u svom objektu.

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće prema planu monitoringa

Član 10.

Kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće prema planu monitoringa obavljaju laboratorije instituta/zavoda za javno zdravlje, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast javnog zdravlja.

Laboratorije iz stava 1. ovog člana moraju da budu ovlašćene rešenjem ministra u skladu sa članom 13. ovog zakona i akreditovane u skladu sa zakonom koji propisuje postupak akreditacije.

Plan monitoringa se ustanovljava ugovorom koji institut/zavod za javno zdravlje sklopi sa subjektom, odnosno vlasnikom ili korisnikom javnog objekta, prema analizi rizika, propisanom obimu i dinamici koji su reprezentativni za određivanje zdravstvene ispravnosti isporučene vode za piće na godišnjem nivou.

Subjekat snosi troškove nastale prema planu monitoringa osim u slučaju člana 9. stav 4. ovog zakona.

Interno praćenje obavlja se prema Planu iz člana 8. stav 1. ovog zakona.

Kontrola vode za piće van plana monitoringa

Član 11.

Kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće van plana monitoringa obavljaju laboratorije iz člana 10. stav 1. ovog člana:

1)         pre početka ili ponovnog početka isporuke vode nakon izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekta za javno vodosnabdevanje;

2)         u postupku službene kontrole, kad postoji higijensko-epidemiološka indikacija ili nepovoljna higijensko-epidemiološka situacija;

3)         nakon hiperdezinfekcije vode za piće;

4)         u postupku dodatne kontrole iz člana 9. stav 4. ovog zakona.

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće van plana monitoringa uređuje se ugovorom iz člana 10. stav 3. ovog zakona.

Analiza i superanaliza u postupku službene kontrole vode za piće

Član 12.

U postupku službene kontrole vode za piće, pored uzorka vode uzetog radi analize, subjekat može da zahteva uzimanje dodatnog uzorka vode radi obavljanja superanalize i dobijanja dodatnog stručnog mišljenja u laboratoriji koja je ovlašćena za obavljanje superanalize.

U postupku službene kontrole subjekat mora nadležnom organu da omogući uzimanje potrebne i dovoljne količine uzoraka vode za piće.

Uzorak vode za piće za superanalizu uzima se, prenosi do laboratorije i čuva pod istim uslovima i analizira istom metodom kao uzorak za analizu.

U slučaju neusklađenosti rezultata analize i superanalize vode za piće, merodavan je rezultat superanalize.

Ako se u postupku službene kontrole vode za piće utvrdi da je voda zdravstveno neispravna, u zavisnosti od točećeg mesta na kom je uzet uzorak vode troškove analize snosi subjekat ili vlasnik, odnosno korisnik objekta sa unutrašnjom razvodnom mrežom.

U postupku službene kontrole troškove superanalize uvek snosi subjekat ili vlasnik, odnosno korisnik objekta sa unutrašnjom razvodnom mrežom.

Ako se u postupku službene kontrole vode za piće nakon analize utvrdi da je voda zdravstveno ispravna troškove kontrole snosi ministarstvo, a ako se kontrola obavlja u okviru poverenih poslova iz člana 33. stav 2. ovog zakona, troškove kontrole snosi organ koji obavlja poverene poslove.

Postupak dobijanja ovlašćenja za laboratoriju

Član 13.

Ministar donosi akt kojim bliže propisuje uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme koje moraju da ispunjavaju laboratorije ovlašćene za analizu i superanalizu vode za ljudsku upotrebu.

Za utvrđivanje ispunjenosti uslova utvrđenih aktom iz stava 1. ovog člana, ministar rešenjem formira Komisiju za utvrđivanje uslova u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme koje moraju da ispunjavaju laboratorije ovlašćene za analizu i superanalizu vode za ljudsku upotrebu (u daljem tekstu: Komisija za laboratorije).

Ministar na osnovu zapisnika Komisije za laboratorije donosi rešenje o davanju ovlašćenja laboratoriji za analizu i superanalizu vode za ljudsku upotrebu, koje se oročava na period do pet godina.

Ministar može rešenjem da oduzme ovlašćenje iz stava 3. ovog člana u slučaju da Komisija za laboratorije ustanovi da je laboratorija prestala da ispunjava uslove na osnovu kojih je dobila ovlašćenje.

Rešenja iz stava 3. i stava 4. ovog člana objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministarstvo) vodi evidenciju o izdatim i oduzetim ovlašćenjima laboratorija.

Rešenje o davanju i oduzimanju ovlašćenja laboratoriji je konačno u upravnom postupku i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Dezinfekcija vode za piće

Član 14.

Obavezno je obavljanje kontinuirane dezinfekcije vode za piće koja se isporučuje javnim vodovodom i cisternom, dok se voda iz javnog izvora i javnog bunara dezinfikuje po potrebi.

Dezinfekcija iz stava 1. ovog zakona se obavlja primenom hemijskih sredstava i fizičkih metoda kojima se obezbeđuju propisana mikrobiološka ispravnost vode za piće.

Hiperdezinfekcija vode za piće obavlja se pre početka ili ponovnog početka isporuke vode nakon izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekta za javno vodosnabdevanje, odnosno unutrašnje razvodne mreže ili ako je došlo do mikrobiološkog zagađenja vode za piće.

Izveštaj o kontroli vode za piće

Član 15.

Izveštaj o kontroli vode za piće sačinjava institut/zavod za javno zdravlje. Izveštaj o kontroli vode za piće sadrži:

1) laboratorijske analize u skladu sa akreditacijom po standardu SRPS ISO/IEC

17025;

2) stručno mišljenje sa ocenom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće na osnovu usklađenosti izmerenih vrednosti parametara sa propisanim vrednostima, koje sačinjava doktor medicine-specijalista higijene nakon stručnog razmatranja laboratorijskih analiza iz tačke 1) ovog stava, uslova pod kojima se obavlja vodosnabdevanje i sagledavanja rizika po zdravlje ljudi.

Postupanje u slučaju zdravstvene neispravnosti vode za piće

Član 16.

Ako je na osnovu izveštaja iz člana 15. ovog zakona ocenjeno da je voda za piće zdravstveno neispravna, institut/zavod za javno zdravlje obaveštava subjekat, odnosno vlasnika ili korisnika javnog objekta i ministarstvo.

Ako zdravstveno neispravna voda za piće iz stava 1. ovog člana:

1)         predstavlja rizik po zdravlje ljudi - obustavlja se isporuka, odnosno upotreba vode za piće i odmah se preduzimaju korektivne mere;

2)         ne predstavlja rizik po zdravlje ljudi - voda za piće može se određeni vremenski period koji nije duži od 30 dana u toku kalendarske godine isporučivati, odnosno upotrebljavati za održavanje lične i opšte higijene.

U slučaju iz stava 2. tačka 1) ovog člana, subjekat putem sredstava javnog informisanja obaveštava korisnike o razlozima za obustavljanje isporuke vode za piće i оpreduzetim korektivnim merama.

U slučaju iz stava 2. tačka 2) ovog člana, kao i u slučaju zdravstvene neispravnosti vode za piće iz objekta koji nije objekat javnog vodosnabdevanja u skladu sa ovim zakonom, institut/zavod za javno zdravlje korisnicima daje potrebne savete za upotrebu takve vode, sa posebnim osvrtom na osetljivu populaciju korisnika.

Vođenje evidencije

Član 17.

 Subjekat mora da vodi evidenciju o:

1)         obavljenim kontrolama vode za piće na mesečnom i godišnjem nivou;

2)         aktivnostima koje su predviđene Planom iz člana 8. stav 1. ovog zakona;

3)         registarskom broju, mestu i vremenu punjenja pokretne cisterne kojom se obavlja isporuka vode za piće, odnosno o poreklu vode za piće i vremenu punjenja statične cisterne.

Vremenski ograničeno prekoračenje vrednosti parametra u vodi za piće

Član 18.

Ministar može, na predlog Stručnog saveta za vodu za piće iz člana 19. ovog zakona, da odobri vremenski ograničeno prekoračenje vrednosti parametra u vodi za piće (u daljem tekstu: vremenski ograničeno odstupanje) u trajanju do tri godine, u slučaju povišene vrednosti parametra koje traje duže od 30 dana tokom jedne godine, ako tako odobreno odstupanje ne predstavlja rizik po zdravlje ljudi i ako ne postoji mogućnost alternativnog javnog vodosnabdevanja.

U predlogu iz stava 1. ovog člana navodi se:

1)         razlog za potrebom odobrenja vremenski ograničenog odstupanja sa obrazloženjem teritorijalno nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje;

2)         parametar za koji se zahteva odobrenje vremenski ograničenog odstupanja, rezultate prethodnog praćenja vrednosti tog parametra i predloženu maksimalno dozvoljenu vrednost parametra;

3)         zona snabdevanja za koju se zahteva odobrenje vremenski ograničenog odstupanja, sa brojem korisnika, prosečnom dnevnom količinom isporučene vode za piće na godišnjem nivou i uticajem odobrenog vremenski ograničenog odstupanja na vodu za piće koja se koristi u prehrambenoj industriji;

4)         plan kontrole vode za piće za koju se zahteva vremenski ograničeno odstupanje, sa predviđenom povećanom frekvencijom uzimanja uzoraka ako je potrebno;

5)         plan sa korektivnim merama za usklađivanje vrednosti parametra za koji se zahteva vremenski ograničenjo odstupanje, uključujući navođenje predviđenog vremenskog perioda za obavljanje korektivne mere i procenu troškova korektivnih mera;

6)         zahtevano vreme trajanja vremenski ograničenog odstupanja.

Vremenski ograničeno odstupanje ministar odobrava rešenjem koje se objavljuje u Službenom glasniku Republike Srbije.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Na osnovu rešenja iz stava 4. ovog člana, ministar formira Nacionalni registar vremenski ograničenih prekoračenja vrednosti parametra u vodi za piće, koji je javnosti dostupan putem internet prezentacije.

Svako naredno vremenski ograničeno odstupanje odobrava se uz saglasnost Evropske komisije.

Stručni savet za vodu za piće

Član 19.

Ministar rešenjem osniva Stručni savet za vodu za piće (u daljem tekstu: Stručni savet) koji ima predsednika, potpredsednika, člana-zapisničara i sedam članova.

Predsednika i člana-zapisničara Stručnog saveta iz ministarstva imenuje ministar, dok članove izvan ministarstva na zahtev ministra predlažu rukovodioci organa/organizacije/ustanove u kojoj su zaposleni predloženi članovi.

Stručni savet donosi poslovnik o radu, kojim se bliže uređuje način rada, način izbora člana-potpredsednika i druga pitanja neophodna za funkcionisanje Stručnog saveta.

Stručni savet obavlja sledeće poslove za potrebe ministra:

1)         predlaže odobrenje vremenski ograničenog odstupanja u slučaju povišene vrednosti parametra koja je utvrđena kontrolom vode za piće najmanje tokom jednogodišnjeg perioda, prema proceni rizika po zdravlje ljudi koji može nastati pri dugotrajnoj upotrebi vode za piće sa naglaskom na osetljivu populaciju korisnika;

2)         predlaže norme i metode analiziranja za mikrobiološke parametre i maksimalno dozvoljene vrednosti i tehničke karakteristike metoda za određivanje hemijskih i indikatorskih parametara koji nisu propisani;

3)         predlaže dodavanje ili izostavljanje mikrobioloških, hemijskih i indikatorskih parametara u postupku kontrole vode za piće u skladu sa procenom rizika po zdravlje ljudi i u zavisnosti od higijensko-epidemiološke indikacije;

4)         predlaže povećanje ili smanjenje učestalosti kontrola vode za piće u skladu sa procenom rizika po zdravlje ljudi i u zavisnosti od higijensko-epidemiološke indikacije;

5)         daje preporuke i uputstva u okolnostima nastalim usled nepovoljne higijensko-epidemiološke situacije;

6)         priprema stručna obrazloženja, mišljenja, predloge, daje informacije i podatke iz oblasti javnog vodosnabdevanja u komunikaciji Republike Srbije sa inostranim organima i organizacijama.

Ministar nadležan za upravu uz saglasnost ministra nadležnog za finansije donosi akt o načinu finansiranja rada Stručnog saveta za vodu za piće.

Informisanje javnosti

Član 20.

Institut za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, na osnovu izveštaja instituta/zavoda za javno zdravlje osnovanih za određenu teritoriju, objavljuje godišnji izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće na teritoriji Republike Srbije za kalendarsku godinu najkasnije do 30. juna naredne godine, prema podacima za javne vodovode dobijenim u skladu sa ovim zakonom.

Ministar jednom u tri godine izveštava Evropsku komisiju o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće na teritoriji Republike Srbije za javne vodovode koji proizvedu više od 1.000m3/dan vode za piće ili snabdevaju više od 5.000 stanovnika.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana, kao zbirni za tri godine, dostavlja se Evropskoj komisiji u roku od dva meseca od objavljivanja poslednjeg godišnjeg izveštaja iz trogodišnjeg perioda.

IV. VODA U ORIGINALNOM PAKOVANjU

Zdravstvena ispravnost i kvalitet vode u originalnom pakovanju

Član 21.

Ministar donosi akt kojim bliže propisuje zdravstvenu ispravnost i kvalitet vode u originalnom pakovanju, koji sadrži: postupak priznavanja i način vođenja Registra priznatih voda u originalnom pakovanju, norme za dozvoljeni broj mikroorganizama, maksimalno dozvoljene vrednosti hemijskih parametara, način deklarisanja radi stavljanja u promet i program praćenja zdravstvene ispravnosti i kvaliteta vode u originalnom pakovanju.

Priznavanje vode koja se proizvodi u Republici Srbiji

Član 22.

Voda u originalnom pakovanju koja se stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije mora biti priznata.

Priznavanje vode u originalnom pakovanju koja se proizvodi na teritoriji Republike Srbije predlaže Komisija za priznavanje vode u originalnom pakovanju (u daljem tekstu: Komisija za priznavanje) imenovana rešenjem ministra.

Troškove rada Komisije za priznavanje snosi podnosilac zahteva za priznavanje vode u originalnom pakovanju uplatom propisanog novčanog iznosa u budžet Republike Srbije.

Ministar, na predlog Komisije za priznavanje, izdaje rešenje o priznavanju vode u originalnom pakovanju oročeno na period do 5 godina.

Ministar može rešenjem da poništi priznavanje iz stava 4. ovog člana u slučaju da Komisija za priznavanje utvrdi da voda u originalnom pakovanju ne ispunjava uslove na osnovu kojih je dobila priznavanje.

Rešenja iz stava 4. i stava 5. ovog člana objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Rešenja iz stava 4. i stava 5. ovog člana konačna su u upravnom postupku i protiv tih rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Ministar obaveštava Evropsku komisiju o priznavanju i poništenom priznavanju vode u originalnom pakovanju koja se proizvodi na teritoriji Republike Srbije.

Priznavanje vode koja se proizvodi van Republike Srbije

Član 23.

Voda u originalnom pakovanju proizvedena van Republike Srbije i priznata u državi članici EU priznaje se u Republici Srbiji i dokazuje se službenim dokumentom o priznavanju vode u originalnom pakovanju koji izdaje nadležni organ države članice EU.

Voda u originalnom pakovanju proizvedena van države članice EU i koja nije priznata u državi članici EU podleže postupku priznavanja u skladu sa članom 22. stav 2. ovog zakona.

Registar priznatih voda u originalnom pakovanju

Član 24.

Ministarstvo vodi Registar priznatih voda u originalnom pakovanju koji je javnosti dostupan putem internet prezentacije.

Subjekat u poslovanju vodom u originalnom pakovanju

Član 25.

Subjekat u poslovanju vodom u originalnom pakovanju (u daljem tekstu: subjekat za flaširanje) je pravno lice ili preduzetnik upisan u registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom koji uređuje registraciju privrednih subjekata, koji obavlja proizvodnju ili uvoz vode u originalnom pakovanju na teritoriju Republike Srbije, odnosno vodu u originalnom pakovanju stavlja u promet.

Obaveze subjekta u poslovanju vodom u originalnom pakovanju

Član 26.

Radi obezbeđenja i očuvanja zdravstvene ispravnosti vode u originalnom pakovanju subjekat za flaširanje mora da izradi i primenjuje Plan za bezbedno upravljanje sistemom za pakovanje vode.

Plan iz stava 1. ovog člana izrađuje se prema principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP plan) ili prema drugom standardu koji je međunarodno priznat.

Kontrola i odgovornost nad vodom u originalnom pakovanju

Član 27.

Voda u originalnom pakovanju može da se stavi u promet ako se nalazi u registru iz člana 24. ovog zakona, ako je voda zdravstveno ispravna i ako poseduje deklaraciju.

Kontrola vode u originalnom pakovanju na mestu punjenja i skladištenja obavlja se prema Planu iz člana 26. ovog zakona, a po potrebi i u postupku službene kontrole.

Kontrola vode u originalnom pakovanju na prodajnom mestu i na mestu uvoza na teritoriju Republike Srbije obavlja se u postupku službene kontrole i u postupku monitoringa u skladu sa posebnim zakonom.

Subjekat za flaširanje odgovoran je za zdravstvenu ispravnost vode u originalnom pakovanju na mestu proizvodnje i skladištenja (pre isporuke korisnicima), odnosno na mestu uvoza na teritoriju Republike Srbije, dok je za zdravstvenu ispravnost na prodajnom mestu odgovoran vlasnik, odnosno korisnik objekta u kom se voda stavlja u promet.

Subjekat za flaširanje mora da obezbedi usklađenost deklaracije proizvoda sa kvalitetom vode u originalnom pakovanju.

Laboratorije za obavljanje kontrole vode u originalnom pakovanju

Član 28.

Kontrolu vode u originalnom pakovanju mogu da obavljaju laboratorije instituta/ zavoda za javno zdravlje i druge laboratorije ovlašćene rešenjem ministra u skladu sa članom 13. ovog zakona i akreditovane u skladu sa zakonom koji propisuje postupak akreditacije.

Analiza i superanaliza u postupku službene kontrole vode u originalnom pakovanju

Član 29.

Odredbe iz člana 12. ovog zakona koje se odnose na službenu kontrolu vode za piće primenjuju se i na vodu u originalnom pakovanju.

Zahtev za obavljanje superanalize vode u originalnom pakovanju subjekat za flaširanje i vlasnik, odnosno korisnik objekta u kom se voda stavlja u promet može da podnese u roku od tri dana od dana saopštenja rezultata analize.

Podnošenje zahteva iz stava 2. ovog člana ne odlaže preduzimanje mera naložnih nakon obavljene analize.

Izveštaj o kontroli vode u originalnom pakovanju

Član 30.

Izveštaj o kontroli u pogledu zdravstvene ispravnosti, odnosno kvaliteta vode u originalnom pakovanju sačinjava laboratorija iz člana 28. ovog zakona.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) laboratorijske analize u skladu sa akreditacijom po standardu SRPS ISO/IEC 17025;

2) stručno mišljenje sa ocenom zdravstvene ispravnosti koji sačinjava doktor medicine-specijalista higijene, odnosno ocenu usklađenosti deklaracije proizvoda sa kvalitetom vode u originalnom pakovanju.

Postupanje u slučaju zdravstvene neispravnosti vode u originalnom pakovanju

Član 31.

Ako je na osnovu izveštaja iz člana 30. ovog zakona ocenjeno da je voda u originalnom pakovanju zdravstveno neispravna, odnosno ako je ocenjeno da deklaracija proizvoda nije usklađena sa kvalitetom vode u originalnom pakovanju, laboratorija iz člana 28. ovog zakona mora da obavesti subjekat za flaširanje i ministarstvo.

Ako je nakon kontrole vode u originalnom pakovanju ocenjeno da je voda zdravstveno neispravna, subjekat za flaširanje ili vlasnik, odnosno korisnik prodajnog mesta mora privremeno, do okončanja postupka nadležnog organa, da obustavi isporuku vode u originalnom pakovanju, odnosno da je stavi van prometa i o tome, uz navođenje razloga, obavesti korisnike vode u originalnom pakovanju.

Po okončanju postupka nadležnog organa kojim je potvrđena zdravstvena neispravnost vode u originalnom pakovanju, subjekat za flaširanje ili vlasnik, odnosno korisnik prodajnog mesta mora vodu u originalnom pakovanju da uništi o svom trošku ili da vrati pošiljaocu i da o preduzetoj meri obavesti ministarstvo, sa navodom koji proizvod je uništen ili vraćen pošiljaocu, kad i ko je to obavio.

Vođenje evidencije

Član 32.

Subjekat za flaširanje mora da vodi evidenciju o obavljenim analizama vode u originalnom pakovanju na mestu proizvodnje i skladištenja, pri čemu koristi izveštaje iz člana 30. ovog zakona.

Vlasnik, odnosno korisnik objekta u kom je voda u originalnom pakovanju stavljena u promet mora u objektu da poseduje izveštaj iz člana 30. ovog zakona za vodu koja je zatečena u prometu.

V. NADZOR

Inspekcijski nadzor

Član 33.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona obavlja ministarstvo preko sanitarnog inspektora.

Autonomnoj pokrajini poverava se, kao povereni posao državne uprave, obavljanje inspekcijskog nadzora iz stava 1. ovog člana na teritoriji autonomne pokrajine.

Prava i dužnosti sanitarnog inspektora

Član 34.

U obavljanju inspekcijskog nadzora sanitarni inspektor ima pravo i dužnost da kontroliše da li:

1)         je izrađen i da li se primenjuje Plan za obezbeđivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće od izvorišta do korisnika (član 8. stav 1);

2)         kontrolu vode za piće prema planu monitoringa obavlja laboratorija instituta/zavoda za javno zdravlje (član 10. stav 1);

3)         je obavljena kontrola vode za piće van plana monitoringa (član 11);

4)         se obavlja kontinuirana dezinfekcija vode za piće (član 14. stav 1), odnosno da li je obavljena hiperdezinfekcija vode za piće (član 14. stav 3);

5)         je obustavljena isporuka, odnosno upotreba vode za piće i da li su odmah preduzete korektivne mere (član 16. stav 2. tačka 1));

6)         su korisnici obavešteni o razlozima obustavljanja isporuke vode za piće i o preduzetim korektivnim merama (član 16. stav 3);

7)         se vodi propisana evidencija (član 17. i član 32);

8)         je izrađen i da li se primenjuje Plan za upravljanje sistemom za pakovanje vode (član 26);

9)         je voda koja se u promet stavlja u originalnom pakovanju priznata, da li je zdravstveno ispravna i da li je deklarisana (član 27. stav 1);

10)       se kontrola vode u originalnom pakovanju na mestu punjenja i skladištenja obavlja prema Planu iz člana 26. ovog zakona (član 27. stav 2);

11)       je usklađena deklaracija proizvoda sa kvalitetom vode u originalnom pakovanju (član 27. stav 5);

12)       kontrolu vode u originalnom pakovanju obavljaju ovlašćene i akreditovane laboratorije (član 28);

13)       je u slučaju zdravstvene neispravnosti vode u originalnom pakovanju postupljeno u skladu sa članom 31. ovog zakona.

Mere koje nalaže sanitarni inspektor

Član 35.

U obavljanju poslova iz člana 34. stav 1. ovog zakona sanitarni inspektor je ovlašćen da:

1)         naredi izradu i primenu Plana za obezbeđivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće od izvorišta do korisnika (član 8. stav 1);

2)         naredi uspostavljanje monitoringa vode za piće prema planu monitoringa od strane laboratorije instituta/zavoda za javno zdravlje (član 10);

3)         naredi obavljanje kontrole vode za piće van plana monitoringa (član 11);

4)         naredi kontinuiranu dezinfekciju vode za piće (član 14. stav 1), odnosno hiperdezinfekciju vode za piće (član 14. stav 3);

5)         zabrani isporuku, odnosno upotrebu vode za piće koja predstavlja rizik po zdravlje ljudi i naredi preduzimanje korektivnih mera, ali može da dozvoli isporuku, odnosno upotrebu vode za održavanje lične i opšte higijene (član 16. stav 2);

6)         naredi obaveštavanje korisnika o razlozima obustavljanja isporuke vode za piće i o preduzetim korektivnim merama (član 16. stav 3);

7)         naredi vođenje propisane evidencije (član 17. i član 32);

8)         naredi izradu Plana za upravljanje sistemom za pakovanje vode (član 26);

9)         zabrani promet vode u originalnom pakovanju koja nije priznata u Republici Srbiji, ako nije zdravstveno ispravna i ako nije deklarisana (član 27. stav 1);

10)       naredi usklađivanje deklaracije proizvoda sa kvalitetom vode u originalnom pakovanju (član 27. stav 5);

11)       naredi privremeno obustavljanje isporuke, odnosno stavljanje van prometa zdravstveno neispravne vode u originalnom pakovanju (član 31. stav 2), uništenje ili vraćanje pošiljaocu (član 31. stav 3);

12)       podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i prijavu za privredni prestup, u skladu sa ovim zakonom;

13)       preduzima druge mere i radnje za koje je ovlašćen ovim zakonom i drugim propisom.

Mere iz stava 1. tačka 1) do 11) ovog člana nalažu se rešenjem sanitarnog inspektora u upravnom postupku.

Žalba izjavljena na rešenje iz stava 2. ovog člana ne odlaže njegovo izvršenje.

VI. KAZNENE ODREDBE

Privredni prestup

Član 36.

Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1)         nije izrađen ili se ne primenjuje izrađen Plan za obezbeđivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće od izvorišta do korisnika (član 8. stav 1);

2)         kontrolu vode za piće prema planu monitoringa ne obavlja laboratorija instituta/zavoda za javno zdravlje (član 10. stav 1);

3)         nije obavljena kontrola vode za piće van plana monitoringa (član 11);

4)         se nadležnom organu ne omogući uzimanje potrebne i dovoljne količine uzoraka vode za piće (član 12. stav 2);

5)         se ne obavlja kontinuirana dezinfekcija vode za piće (član 14. stav 1), odnosno ako nije obavljena hiperdezinfekcija vode za piće (član 14. stav 3);

6)         nije obustavljena isporuka, odnosno upotreba vode za piće koja predstavlja rizik po zdravlje ljudi i ako nisu odmah preduzete korektivne mere (član 16. stav 2. tačka 1));

7)         korisnici nisu obavešteni o razlozima obustavljanja isporuke vode za piće i o preduzetim korektivnim merama (član 16. stav 3);

8)         se ne vodi propisana evidencija (član 17. i član 32);

9)         ako se u promet stavi voda u originalnom pakovanju koja nije priznata u Republici Srbiji, ako nije zdravstveno ispravna i ako nije deklarisana (član 27. stav 1);

10)       se kontrola vode u originalnom pakovanju na mestu punjenja i skladištenja ne obavlja prema Planu iz člana 26. ovog zakona (član 27. stav 2);

11)       nije privremeno obustavljena isporuka, odnosno stavljena van prometa zdravstveno neispravna voda u originalnom pakovanju (član 31. stav 2)

12)       nije uništena ili nije vraćena pošiljaocu zdravstveno neispravna voda u originalnom pakovanju (član 31. stav 2) i ako o preduzetoj meri nije obavešteno ministarstvo (član 31. stav 3);

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara.

Prekršaj pravnog lica i preduzetnika

Član 37.

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice i preduzetnik ako:

1)         nije obavljena hiperdezinfekcija unutrašnje razvodne mreže (član 14. stav 3);

2)         nije obustavljena upotreba zdravstveno neispravne vode za piće u objektu (član 16. stav 2);

3)         se ne vodi evidencija o obavljenim kontrolama vode za piće (član 17) i vode u originalnom pakovanju (član 32);

4)         deklaracija proizvoda nije uslađena sa kvalitetom vode u originalnom pakovanju (član 27. stav 6).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 20.000 do 80.000 dinara.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata koje donosi ministar

Član 38.

Podzakonski propisi koje donosi ministar na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona doneće se najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Primena podzakonskih akata

Član 39.

Podzakonski propisi koji su doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjivaće se do donošenja propisa u skladu sa ovim zakonom, osim odredaba tih propisa koje nisu u skladu sa ovim zakonom.

Prestanak važenja ranijih zakona

Član 40.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe:

1)         Zakona o bezbednosti hrane ("Službeni glasnik RS", br. 41/09) u delu koji se odnosi na vodu za piće, osim člana 4. stav 3. i 4 i člana 12. stav 1. tačka 5)

2)         Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12 i 101/16) koje se odnose na zdravstvenu ispravnost vode za piće;

3)         Zakona o fluorisanju vode za piće ("Službeni glasnik RS", br. 35/94, 38/94-ispravka, 25/96 i 101/05-dr. zakon) i podzakonski propisi doneti na osnovu tog zakona.

Stupanje na snagu

Član 41.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, s tim da obaveza:

1)         uvođenja Plana za bezbedno upravljanje javnim vodovodom iz člana 8. stav 1. ovog zakona nastaje najkasnije 5 godina od dana stupanja na snagu ovog zakona;

2)         priznavanja vode u originalnom pakovanju koja se proizvodi na teritoriji Republike Srbije iz člana 23. stav 2. ovog zakona i uvođenja Plana za bezbedno upravljanje sistemom za pakovanje vode iz člana 26. stav 1. nastaje najkasnije 3 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona;

3)            iz člana 18. stav 6, člana 20. stav 2. i stav 3. i iz člana 24. ovog zakona nastaje od dana pristupanja Republike Srbije članstvu EU.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo zdravlja, 08.03.2018.