Zastava Bosne i Hercegovine

SPROVOĐENJE POSTUPAKA NABAVKI, RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI I ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA PREMA NOVIM PROPISIMA: Paragraf organizuje online obuku 9. i 10. aprila 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 9. i 10. aprila 2024. godine, online obuku “Sprovođenje postupaka nabavki, rad na Portalu javnih nabavki i zaštita prava ponuđača prema novim propisima”.

Programom obuke biće obuhvaćene najvažnije faze u postupku (javne) nabavke, najvažnije novine koje su doneli Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) i podzakonski akti, u pogledu sastava komisija i statusa lica koja obavljaju poslove (javnih) nabavki, obaveza i mogućnosti za učesnike u postupku javne nabavke, novom načinu izveštavanja na Portalu javnih nabavki i dr.

Biće obrađena i pitanja oblikovanja nabavki, istovrsnosti nabavki, vođenja dokumentacije koja će biti predmet provere u okviru nadzora nad izvršenjem ugovora o javnim nabavkama, specifičnosti formulisanja zahteva naručioca u pogledu ekoloških aspekata, najvažnije dileme u praksi u postupku stručne ocene ponuda i sl.

Jedan deo obuke biće posvećen praktičnim uputstvima za rad na Portalu javnih nabavki.

Deo obuke biće posvećen i pojašnjenjima u vezi sa postupanjem naručioca povodom zahteva za zaštitu prava ponuđača, kaznenim odredbama i aktuelnim stavovima u praksi.

Polaznicima obuke se obezbeđuje upoznavanje sa svim relevantnim pravilima i stavovima u sprovođenju postupaka javnih nabavki, kroz instruktivna predavanja, koncipirana prema potrebama učesnika u postupcima javnih nabavki, sa navođenjem praktičnih primera iz prakse.

Kontakt sa kompetentnim predavačima kroz mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, učesnicima obezbeđuje priliku da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temama iz programa obuke, i saznaju koje su obaveze i mogućnosti u postupcima javnih nabavki prema važećim propisima.

Online obuka je namenjena službenicima za javne nabavke, pravnicima, ekonomistima i ostalim zaposlenima kod naručilaca koji rade poslove javnih nabavki, kao i zaposlenima kod privrednih subjekata - pravnih lica i preduzetnika učesnika u postupcima javnih nabavki, koji žele da se dodatno usavrše za obavljanje svojih poslova na praćenju objavljenih tendera, pripremi i podnošenju ponude prema uslovima iz dokumentacije, i zaštitu svojih prava u postupku.

Učesnici obuke imaće priliku da svoje znanje unaprede u skladu sa odredbama važećih propisa i stavovima zauzetim u praksi nadležnih organa.

Teme ONLINE obuke:

PRIPREMA, POKRETANJE I SPROVOĐENJE POSTUPKA (JAVNE) NABAVKE

 • Limiti za primenu ZJN i osnovi za izuzeće od primene ZJN
 • Oblikovanje nabavki, procena istovrsnosti i utvrđivanje procenjene vrednosti
 • Pokretanje postupka, komisija za javnu nabavku i kvalifikacije zaposlenih na poslovima nabavki
 • Komunikacija u postupku (javne) nabavke
 • Zakonski rokovi i računanje rokova u postupku (blagovremenost preduzimanja radnji)
 • Vrste postupaka javnih nabavki
 • Preporuke za vođenje postupaka izuzetih od primene ZJN

SADRŽINA DOKUMENTACIJE O NABAVCI I STRUČNA OCENA PONUDA

 • Bitni elementi konkursne dokumentacije i poziva za podnošenje ponuda
 • Određivanje tehničkih specifikacija i kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
 • Način određivanje dokaza koje će naručilac zahtevati
 • Kriterijumi za dodelu ugovora (odnos cene i kvaliteta)
 • Stručna ocena - ispitivanje prihvatljivosti ponuda, propisi i praksa
 • Zaključenje ugovora o javnoj nabavci

IZMENE UGOVORA O NABAVKAMA

 • Trajanje i bitni elementi ugovora
 • Mogućnosti i ograničenja kod izmena ugovora

RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI - PRAKTIČNA UPUTSTVA

 • Pokretanje postupka i izrada konkursne dokumentacije
 • Stručna ocena ponuda
 • Novi način evidentiranja podataka o ugovoru/okvirnom sporazumu/narudžbenici i pojedinačnih računa/faktura
 • Evidentiranje izmena i prestanka ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice

ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA I KAZNENE ODREDBE

 • Postupanje naručioca po zahtevu za zaštitu prava - radnje i rokovi
 • Kaznene odredbe i prekršajni postupak

Predavači:

 • Branimir Blagojević - advokat
 • Dragana Đinđić - odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Detaljne informacije o obuci (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Sprovođenje postupaka nabavki, rad na Portalu javnih nabavki i zaštita prava ponuđača prema novim propisima


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 13.2.2024.