Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRIJAVLJIVANJE PRIHODA OSTVARENOG IZ INOSTRANSTVA: Prihod koji fizičko lice ostvari u inostranstvu oporezuje se u skladu sa zakonima o porezu na dohodak građana i o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje


Poreska uprava tačno zna kome svakog meseca leže na račun plata iz inostranstva i ustanovila je da veliki broj frilensera ne plaća poreze i doprinose. Njeno saopštenje, iako blago po tonu, nije tek tako objavljeno i značilo je ozbiljno upozorenje. Ispostavilo se da je Siniša Mali, ministar finansija, bio u pravu kada je rekao da je najava provere bio lep gest Poreske uprave, koja nije morala da najavi kontrolu građana koji iz Srbije rade za firme iz inostranstva, a nemaju registrovana predstavništva ovde ili pak zarađuju novac preko društvenih mreža.

Poreska uprava je potvrdila da je identifikovala sve građane koji su ostvarivali prihode iz inostranstva, ne navodeći broj, ali je naglasila da će moći kontinuirano da ih kontroliše, kao i da preduzme sve zakonom propisane mere u cilju naplate. Na pitanje koliko njih ne plaća poreze i doprinose, rečeno je da su poređenjem podataka o uplatama iz inostranstva sa podnetim prijavama identifikovali veliki broj fizičkih lica koja nisu podnela poreske prijave, obračunala porez i pripadajuće doprinose i izmirila svoje zakonske obaveze.

Pošto među frilenserima vlada dilema kako se oporezuju njihove zarade, u Poreskoj upravi objašnjavaju da se prihod koji fizičko lice ostvari u inostranstvu oporezuje Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn.) i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn.).

Frilenseri imaju obavezu da podnesu poresku prijavu u roku od 30 dana od svakog pojedinačno ostvarenog prihoda. Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove, čija visina zavisi od vrste ugovora, to jest vrste prihoda koje je to lice ostvarilo. Stopa poreza je 20 odsto.

- Obračun doprinosa zavisi od toga da li je to fizičko lice osigurano po osnovu zaposlenja, odnosno po drugom osnovu u Srbiji ili ne. Ukoliko je osigurano, obračunava samo doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 25,5 odsto, a ukoliko nije osigurano, pored doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, obračunava i doprinos za zdravstvo po stopi 10,3 odsto - objašnjavaju u Poreskoj upravi.

Ukoliko fizičko lice ostvaruje prihod iz inostranstva koje ima tretman zarade, u obavezi je da obračuna porez na ostvarenu zaradu. Poreska osnovica umanjuje se za mesečni neoporezivi iznos. Poreska stopa iznosi 10 odsto.

Osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje jeste zarada koju je to fizičko lice primilo, pri čemu se obračunavaju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 25,5 procenata, za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3 odsto i za osiguranje za slučaj nezaposlenosti po stopi od 0,75 odsto.

- Poreska uprava je, u skladu sa najboljom svetskom praksom, uputila poziv poreskim obveznicima da samoinicijativno podnesu poreske prijave. Međutim, ukoliko i pored upućenog poziva ne podnesu poreske prijave i ne izmire svoje obaveze, propisane su prekršajne kazne po Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019), kao i krivično delo poreske utaje shodno Krivičnom zakoniku ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) - navode poreznici.

Fizičko lice koje ostvaruje prihode iz inostranstva, a za ostvarene prihode ne podnese Poreskoj upravi poresku prijavu, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara. Ukoliko fizičko lice ne uplati porez utvrđen u poreskoj prijavi, kazniće se i novčanom kaznom u iznosu od 50 odsto utvrđenog poreza, a ne manje od 5.000 dinara.

Krivičnim zakonikom propisano je krivično delo poreske utaje za lice koje, u nameri da potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o stečenim prihodima, ne prijavi stečeni prihod ili u istoj nameri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi milion dinara. To lice kazniće se zatvorom od jedne do pet godina i novčanom kaznom. Ukoliko iznos ove obaveze prelazi pet miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do osam godina i novčanom kaznom. Kad iznos obaveze prelazi petnaest miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do deset godina i novčanom kaznom.

Kada je reč o oporezivanju frilensera u drugim državama, porez na dohodak frilensera u Rumuniji iznosi 16 odsto. Što se penzijskog osiguranja tiče, mogu da plaćaju pun iznos od 26,3 odsto, ali i 10,5 procenata, čime se njihova penzija umanjuje. Ukoliko zarađuju manje od 300 evra, mogu da izaberu da ne plaćaju to osiguranje, ali onda nemaju prava na penziju.

Nemački frilenseri ne plaćaju porez na dobit, ali plaćaju porez na dohodak (14-42 odsto), kao i PDV od 19 odsto, mada on može biti i niži u zavisnosti od usluge koju pružaju. U Belgiji je porez na dohodak 25-50 odsto u zavisnosti od visine zarade, a oni koji zarađuju više od 25.000 evra godišnje ulaze u PDV sistem, koji je 21 odsto.

Izvor: Vebsajt Politika, Marijana Avakumović, 22.10.2020.
Naslov: Redakcija