Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU - Tekst propisa


Član 1

U Zakonu o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 108/13, 95/18 i 91/19) naziv glave iznad člana 1. menja se i glasi: "I. UVODNE ODREDBE".

Član 2

U članu 1. posle reči: "obeležavanju duvanskih" dodaju se reči: "i srodnih".

Član 3

U članu 2. tačka 3) posle reči: "koji" dodaju se reči: "se sastoje u potpunosti ili delimično od duvana i".

U tački 3) podtačka (3) reč: "jeste" briše se.

U podtački (3) alineja a) menja se i glasi:

"a) rezani duvan jeste duvan za samostalno motanje koji je rezan ili na drugi način usitnjen, iskidan ili presovan u blokove i koji se može pušiti bez dalje industrijske obrade i namenjen je za prodaju u trgovini na malo, a koji ne spada u proizvode iz podtač. (1) i (2);".

Alineja b) menja se i glasi:

"b)duvan za lulu jeste duvan koji se može konzumirati putem postupka sagorevanja i koji je namenjen isključivo za korišćenje u luli;".

Posle alineje b) dodaje se alineja v), koja glasi:

"v) duvan za vodenu lulu (nargilu) jeste duvanski proizvod koji se može konzumirati putem vodene lule. Ako se proizvod može upotrebljavati i putem vodene lule i kao rezani duvan, smatraće se rezanim duvanom."

U podtački (4) reč: "jesu" briše se.

U podtačka (4) alineje a), b), v) i g) menjaju se i glase:

"a) duvan za žvakanje jeste duvanski proizvod posebno namenjen za žvakanje;

b) duvan za šmrkanje (burmut) jeste duvanski proizvod koji se upotrebljava udisanjem putem nosa;

v) zagrevani duvanski proizvod odnosno nesagorevajući duvan jeste duvanski proizvod koji se koristi za inhaliranje pare (aerosola) putem elektronskog uređaja za zagrevanje, duvanskog odnosno biljnog proizvoda, sačinjen tako da se prilikom upotrebe zagreva ali ne sagoreva:

g) duvan za oralnu upotrebu (snus) je svaki duvanski proizvod koji se upotrebljava za oralnu upotrebu osim onih namenjenih za udisanje ili žvakanje, koji je izrađen u celosti ili delimično od duvana, u obliku praha ili čestica ili bilo kakvoj kombinaciji tih oblika, pakovan u vrećice ili porozne vrećice;".

U tački 8) reči: "Evidencionu listu o proizvođača duvana" zamenjuju se rečima: "Evidencionu listu o fizičkim licima - proizvođačima duvana".

Tačka 10) menja se i glasi:

"10) Proizvođač duvanskih proizvoda jeste privredni subjekt koji proizvodi proizvode iz tačke 3) ovog člana i koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda;".

Posle tačke 10) dodaje se tačka 10a) koja glasi:

"10a) Trgovac na veliko duvanskim proizvodima jeste privredni subjekt koji prodaje na veliko proizvode iz tačke 3) ovog člana i koji je upisan u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima;".

U tački 11) reči: "koje je upisano" zamenjuju se rečima: "koji je upisan".

Tačka 11a) menja se i glas:

"11a) Uvoznik duvanskih proizvoda, u smislu ovog zakona, jeste i privredni subjekt koji vrši prodaju proizvoda iz tačke 3) ovog člana preko carinskog skladišta otvorenog u skladu sa carinskim propisima, u avionima i brodovima, odnosno snabdeva avione i brodove koji saobraćaju na međunarodnim linijama ili otprema duvanske proizvode u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima (u daljem tekstu: slobodne carinske prodavnice), kao i prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju i koji je upisan u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku;".

Tačka 116) briše se.

U tački 12) reči: "koje je upisano" zamenjuju se rečima: "koji je upisan".

Tačka 13) menja se i glasi:

"13) promet duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda jeste trgovina, kao i uvoz i izvoz duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda;".

Tačka 14) briše se.

U tački 15) tačka na kraju teksta zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaju se tač. 16) - 22), koje glase:

"16) srodni proizvodi, u smislu ovog zakona, jesu proizvodi sa ili bez nikotina, koji se ne sastoje od duvana, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju duvanskim proizvodima, i to: tečnost za punjenje elektronskih cigareta, biljni proizvodi za pušenje odnosno zagrevanje, nikotinske vrećice i proizvodi za vodenu lulu;

(1) tečnost za punjenje elektronskih cigareta označava tečnost sa ili bez nikotina sadržanu u posudi za ponovno punjenje, u ulošku za punjenje za jednokatnu upotrebu, u elektronskoj cigareti za jednokratnu upotrebu, kao i u delovima elektronske cigarete.

(2) biljni proizvodi za pušenje odnosno zagrevanje jesu proizvodi bez nikotina na bazi bilja, trave ili voća, koji se upotrebljavaju sagorevanjem, odnosno zagrevanjem;

(3) nikotinske vrećice jesu proizvodi za jednokatnu upotrebu koji sadrže nikotin ili jedinjenja nikotina i druge sastojke, upakovani u vrećice ili porozne vrećice i isključivo su namenjeni oralnoj upotrebi;

(4) proizvodi za vodenu lulu (arome za nargilu) jesu proizvodi bez nikotina namenjeni za konzumiranje putem vodene lule;

17) elektronska cigareta jeste uređaj za inhaliranje pare (aerosola) koja nastaje zagrevanjem tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i koristi se putem usnika.

Elektronska cigareta može biti za jednokratnu upotrebu ili ponovo punjiva pomoću posude za ponovno punjenje i rezervoara za dopunu, odnosno ponovo punjiva pomoću uložaka za punjenje za jednokratnu upotrebu.

Elektronska cigareta uključuje i elektronsku cigaru, elektronsku nargilu, olovku za vejping, elektronsku lulu, odnosno bilo koji elektronski sistem za inhaliranje pare (aerosola);

18) aroma jeste svaki miris odnosno ukus koji je jasno uočljiv tokom konzumacije duvanskih, odnosno srodnih proizvoda;

19) elektronski uređaj za zagrevanje duvanskog odnosno biljnog proizvoda označava svaki uređaj koji se koristi za konzumaciju zagrevanih duvanskih proizvoda odnosno zagrevanih biljnih proizvoda i služi za isporuku aerosolizovanog ili isparenog nikotina ili bilo koje druge supstance osobi koja udiše iz uređaja, a koji ne uključuje proces sagorevanja.

Elektronski uređaj za zagrevanje duvanskog odnosno biljnog proizvoda ne uključuje nijedan proizvod koji je lek, uređaj ili kombinovani proizvod koji je odobren od Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije;

20) trgovac na malo, u smislu ovog zakona, jeste privredni subjekt koji prodaje na malo proizvode iz tač. 3) i 16) ovog člana i koji je upisan u Evidencionu listu o trgovcima na malo;

21) proizvođač srodnih proizvoda jeste privredni subjekt koji proizvodi proizvode iz tačke 16) ovog člana i koji je upisan u Registar proizvođača srodnih proizvoda. Proizvođačem srodnih proizvoda smatraće se i privredni subjekt koji vrši pakovanje, prepakivanje, sklapanje i doradu srodnih proizvoda, kao i mešanje i pripremanje tečnosti za punjenje elektronskih cigareta;

22) uvoznik srodnih proizvoda jeste privredni subjekt koji uvozi u svoje ime i za svoj račun proizvode iz tačke 16) ovog člana i koji je upisan u Registar uvoznika srodnih proizvoda."

Član 4

U članu 4. stav 1. tačka 2) reči: "trgovina na malo," brišu se.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

"2a), utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvolu za trgovinu na malo;".

U tački 7) posle reči: "obradi" dodaje se zapeta i reč: "preradi".

Član 5

U članu 5. stav 1. posle tačke 7) dodaju se tač. 8) i 9), koje glase:

"8) Registar proizvođača srodnih proizvoda;

9) Registar uvoznika srodnih proizvoda."

Član 6

U članu 6. stav 1. tačka 2) i stavu 4. reči: "duvanskim proizvodima" brišu se.

Član 7

U članu 7. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Lica upisana u registre iz člana 5. stav 1. tač. 8) i 9) ovog zakona, dužna su da Upravi dostavljaju polugodišnje i godišnje izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka perioda za koji se dostavlja izveštaj.".

Dosadašnji st. 3-7. postaju st. 4-8.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. broj: "3." zamenjuje se brojem: "4.".

Posle dosadašnjeg stava 7. koji postaje stav 8. dodaje se stav 9. koji glasi:

"Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencija od strane proizvođača srodnih proizvoda i uvoznika srodnih proizvoda."

Član 8

U članu 9. stav 1. tačka 5) reč: "duvanom" zamenjuje se rečima: "čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi;".

St. 5. 7. i 8. brišu se.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 5. broj: "5." zamenjuje se brojem: "4.".

Posle dosadašnjeg stava 6. koji postaje stav 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja iz stava 5. ovog člana donese rešenje koje je konačno u upravnom postupku.",

Dosadašnji st. 9. i 10. postaju st. 7. i 8.

Član 9

U članu 9a stav 1. reči: "stav 9." zamenjuju se rečima: "stav 7.", a reči: "31. marta" zamenjuje se rečima: "31. maja".

U stavu 2. tačka 14) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 14) dodaje se tačka 15) koja glasi:

"15) podatke o licu koje rukovodi procesom proizvodnje duvana.".

U st. 5. 6.7. i 8. reči: "e-Uprava" brišu se.

Član 10

U članu 13. stav 1. tačka 3) reč: "duvanom" zamenjuje se rečima: "čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi:".

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Proizvođač duvana kojem je oduzeta dozvola za proizvodnju duvana ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, ako mu je dozvola oduzeta u slučaju iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana.".

Član 11

U čl. 14, 22, 25ž, 43. i 57. stav 1. tačka 2) reč: "pravnosnažnosti" zamenjuje se rečju: "dostavljanja" a nakon reči: "o" dodaju se reči: "odbacivanju, odnosno".

U članu 14. tačka 3) broj: "15" zamenjuje se rečju: "pet".

U stavu 2. posle reči: "duvana" dodaju se zapeta i reči: "koje je konačno u upravnom postupku".

St. 3. i 4. brišu se.

Član 12

Član 16a menja se i glasi:

"Član 16a

Proizvođač duvana koji je upisan u Registar proizvođača duvana dužan je da odredi, odnosno angažuje lice koje rukovodi procesom proizvodnje duvana i da obezbedi kontrolu realizacije ugovora iz člana 9a ovog zakona.

Pod kontrolom realizacije ugovora u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se provera ispunjenosti obaveza fizičkog lica - proizvođača duvana da duvan rasadi na ugovorenoj katastarskoj parceli i u ugovorenoj količini, izrada izveštaja o preuzimanju semena, odnosno rasada duvana od strane fizičkog lica - proizvođača duvana, izveštaja o preuzimanju duvana, kao i izveštaja o uništenju duvana koji se smatra otpadom u smislu člana 24. ovog zakona.

Uništenje duvana na katastarskoj parceli, sprovodi se uz obavezno prisustvo fitosanitarnog inspektora, o čemu se izrađuje zapisnik.

Proizvođač duvana dužan je da zapisnik o uništenju duvana na katastarskoj parceli dostavi na zahtev Uprave.

Izveštaji iz stava 2. ovog člana moraju biti pripremljeni u roku od 15 dana od dana završetka radnji na koje se odnose, a dostavljaju se na zahtev Uprave.

Fizičko lice - proizvođač duvana dužan je da sav proizvedeni duvan preda registrovanom proizvođaču duvana u skladu sa kooperativnim ugovorom iz člana 9a ovog zakona, a registrovani proizvođač duvana dužan je da preuzme sav proizvedeni duvan.

Predaja, odnosno preuzimanje duvana u smislu stava 6. ovog člana vrši se najkasnije:

1) za duvan tipa virdžinija, do 30. novembra za proizvodnju iz te godine;

2) za ostale tipove duvana, do 31. marta naredne godine, za proizvodnju iz prethodne godine.

Proizvođač duvana dužan je da otkup duvana vrši isključivo od fizičkog lica - proizvođača duvana sa kojim ima zaključen kooperativni ugovor.

Proizvođač duvana dužan je da obavesti Upravu o datumu završetka otkupa duvana u odnosu na sva fizička lica - proizvođače duvana sa kojima ima zaključen kooperativni ugovor, najkasnije u roku od pet dana od dana završetka otkupa.

Proizvođač duvana dužan je da obavesti Upravu o fizičkim licima - proizvođačima duvana koji nisu isporučili ugovorene količine duvana u roku od deset dana od dana završetka otkupa duvana, uz prateću dokumentaciju i obrazloženje za svaki konkretni slučaj.

Obaveštenja iz st. 9. i 10. ovog člana mogu se dostaviti Upravi i u elektronskoj formi.

Proizvođač duvana koji je upisan u Registar proizvođača duvana dužan je da duvan prodaje isključivo obrađivaču duvana upisanom u Registar obrađivača duvana, odnosno izvozniku, koji je upisan u Registar izvoznika.

Izuzetno od stava 12. ovog člana, registrovani proizvođač duvana može duvan da preda na uslužnu obradu registrovanom obrađivaču duvana.

Registrovani proizvođač duvana koji daje duvan na uslužnu obradu kod registrovanog obrađivača duvana dužan je da ima obezbeđen odgovarajući prostor za smeštaj obrađenog duvana i da tako uslužno obrađeni duvan skladišti u istom.

Proizvođač duvana dužan je da odvojeno skladišti proizvedeni duvan od uslužno obrađenog duvana.

Prevozio sredstvo kojim se vrši prevoz duvana, odnosno uslužno obrađenog duvana mora biti vidno označeno da se radi o prevozu duvana, odnosno uslužno obrađenog duvana i mora da ispunjava propisane sanitarno-higijsnske uslove, kao i druge propisane uslove.

Prevozna sredstva namenjena za prevoz duvana, odnosno uslužno obrađenog duvana mogu se upotrebljavati i za prevoz drugih predmeta opšte upotrebe, ali ne istovremeno.

Proizvođač duvana dužan je da uslužno obrađen duvan prodaje isključivo registrovanom prerađivaču duvana, odnosno proizvođaču duvanskih proizvoda, odnosno registrovanom izvozniku.

Duvan čiji se promet ne vrši u skladu sa st. 6-8. i 12. 13. i 18. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuju uslove iz stava 14. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove iz stava 16. ovog člana.".

Član 13

U članu 17. stav 1. tačka 5) reč: "prerađivačima" zamenjuje se rečima: "registrovanim proizvođačima", a reči: "proizvođačima duvanskih proizvoda, odnosno izvoznicima" zamenjuje se rečju: "uvoznicima".

U tački 6. reči: "duvanom ili obrađenim duvanom" zamenjuje se rečima: "čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi".

Stav 2. menja se i glasi:

"Prevozno sredstvo kojim se vrši prevoz duvana, odnosno obrađenog duvana mora biti vidno označeno da se radi o prevozu duvana, odnosno obrađenog duvana i mora da ispunjava propisane sanitarno-higijenske uslove, kao i druge propisane uslove".

Stav 4. tačka 3) menja se i glasi:

"3) svi ugovori zaključeni sa registrovanim proizvođačima duvana, odnosno uvoznicima, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan u Registar proizvođača duvana, odnosno Registar uvoznika;".

St. 8, 10. i 11. brišu se.

Dosadašnji stav 9. postaje stav 8.

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 8. broj: "8." zamenjuje se brojem: "7.".

Posle dosadašnjeg stava 9. koji postaje stav 8. dodaje se novi stav 9. koji glasi:

"Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja iz stava 8. ovog člana donese rešenje koje je konačno u upravnom postupku.".

Dosadašnji st. 12-14. postaju st. 10-12.

Član 14

U članu 19. stav 3. briše se.

Dosadašnji st. 4-6. postaju st. 3-5.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 4. broj: "4." zamenjuje se brojem: "3.".

Član 15

U članu 21. stav 1. tačka 3) reči: "duvanom ili obrađenim duvanom" zamenjuju se rečima: "čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi".

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Obrađivač duvana, kojem je oduzeta dozvola za obradu duvana ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, ako mu je dozvola oduzeta u slučaju iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana.".

Član 16

U članu 25v stav 1. tačka 6) reči: "obrađeni duvan i prerađeni duvan" zamenjuju se rečima: "duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi".

U stavu 3. reč: "uprava" zamenjuje se rečju: "Uprava".

St. 6. 8. 9. i 10. brišu se.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 6.

Posle dosadašnjeg stava 7, koji je postao stav 6. dodaju se novi st. 7. i 8. koji glase: "Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja iz stava 6. ovog člana donese rešenje koje je konačno u upravnom postupku.

Prevozno sredstvo kojim se vrši prevoz obrađenog, odnosno prerađenog duvana mora biti vidno označeno da se radi o prevozu obrađenog, odnosno prerađenog duvana i mora da ispunjava propisane sanitarno-higijenske uslove, kao i druge propisane uslove".

Dosadašnji st. 11-13. postaju st. 9-11.

U dosadašnjem stavu 11. koji je postao stav 9. posle reči: "namenjena za prevoz" dodaju se reči: "obrađenog, odnosno".

U dosadašnjem stavu 13. koji je postao stav 11. broj: "10." zamenjuje se brojem: "8.".

Član 17

U članu 25e stav 1. tačka 3) reči: "obrađeni duvan i prerađeni duvan" zamenjuju se rečima: "duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi".

U stavu 5. reči: "osim u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana." zamenjuju se rečima: "ako mu je dozvola oduzeta u slučaju iz stava 1. tačka 3) ovog člana.".

Član 18

U nazivu glave V. posle reči: "duvanskim" dodaje se zapeta i reči: "odnosno srodnim".

Naziv odeljka 1. menja se i glasi: "1. Proizvođači duvanskih proizvoda".

Član 19

U članu 37. stav 3. posle tačke 1) dodaje se nova tačka 1a) koja glasi:

"1a) ukoliko akt iz tačke 1) ovog stava nije donet, izjava vlasnika robne marke duvanskog proizvoda, kojom potvrđuje da je vlasnik robne marke za koju se podnosi zahtev za upis u registar;".

U tački 2) reč: "njegovim" briše se.

U tački 3) reč: "inostranog" briše se.

St. 4. 7, 8. i 9. brišu se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 4. i 5.

U dosadašnjem stavu 6. koji je postao stav 5. nakon reči: "zahteva" dodaje se zapeta i reči: "koje je konačno u upravnom postupku".

Član 20

Član 37a menja se i glasi:

"Član 37a

Upis u Evidencionu listu o markama duvanskih proizvoda čiji se promet obavlja po posebnom postupku vrši se na zahtev privrednog subjekta koji je upisan u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku.

Na zahtev iz stava 1. ovog člana, Uprava izdaje potvrdu o upisu u Evidencionu listu o markama duvanskih proizvoda čiji se promet obavlja po posebnom postupku, odnosno potvrdu da je robna marka već upisana u Registar o markama duvanskih proizvoda.".

Član 21

U članu 38. stav 1. tačka 5) reči: "duvanskim proizvodima" zamenjuju se rečima: "čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi".

U stavu 5. reči: "u roku od 15 dana od dana prijema zahteva" brišu se.

St. 6. 8. i 9. brišu se.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 6.

U dosadašnjem stavu 7. koji je postao stav 6. broj: "6." zamenjuje se brojem: "5.".

Nakon dosadašnjeg stava 7, koji je postao stav 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

"Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja iz stava 6. ovog člana donese rešenje koje je konačno u upravnom postupku.".

Dosadašnji st. 10-12. postaju st. 8-10.

Član 22

U članu 42. stav 1. tačka 3) reči: "duvanskim proizvodima" zamenjuju se rečima: "čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi".

U stavu 5. reči: "osim u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana" zamenjuju se rečima: "ako mu je dozvola oduzeta u slučaju iz stava 1. tačka 3) ovog člana".

Član 23

U članu 44. stav 1. reči: "trgovcima na malo duvanskim proizvodima" zamenjuju se rečima "trgovcima na malo".

Član 24

U okviru glave V. naziv odeljka 3. menja se i glasi: "3. Trgovci na malo".

Član 25

Član 45. menja se i glasi:

"Uslovi

Član 45

Trgovinom na malo može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski i srodni proizvodi;

3) da je uplatio naknadu u visini od 25.000.00 dinara za svaki maloprodajni objekat, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 1. tačke 3) ovog člana, usklađuje se godišnje, sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađene iznose iz stava 2. ovog člana.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da obavlja delatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i sanitarno-higijenske uslove.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da vrši prevoz duvanskih proizvoda sopstvenim vozilom koje je vidno označeno da se radi o prevozu duvanskih proizvoda i koje ispunjava sanitarno-higijenske uslove, kao i druge propisane uslove.

Ispunjenost uslova iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti, a ispunjenost uslova iz st. 4. i 5. ovog člana proverava nadležni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 7. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti;

2) dokaz o uplati naknade.

Po zahtevu iz stava 7. ovog člana Uprava donosi rešenje.

Rešenje iz stava 9. ovog člana donosi Uprava u roku od osam dana od dana prijema urednog zahteva, koje je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je dobio rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo, može da prodaje duvanske proizvode i putem posebnih vitrina (u daljem tekstu: hjumidor).

Privredni subjekt iz stava 11. ovog člana dužan je da u roku od tri dana od dana postavljanja hjumidora dostavi pisano obaveštenje Upravi o broju i lokaciji postavljenih hjumidora, kao i kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu hjumidora, odnosno dokaz da raspolaže hjumidorom.

Prevozna sredstva koja se koriste za prevoz duvanskih proizvoda mogu se upotrebljavati i za prevoz i drugih predmeta opšte upotrebe, ako su od njih odvojeni u zasebnom pakovanju koje onemogućava prodor mirisa i da ne ostvaruju direktan kontakt.

Ministar nadležan za poslove trgovine propisuje bliže uslove iz stava 4. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje izgled, sadržinu i način isticanja oznake iz stava 5. ovog člana.".

Član 26

U članu 46. stav 1. reči: "duvanskim proizvodima" na oba mesta brišu se.

Član 27

U naslovu iznad člana 47. reči: "duvanskim proizvodima" brišu se.

U članu 47. st 1. i 4. reči: "duvanskim proizvodima" brišu se.

Član 28

U naslovu iznad člana 48. reči: "duvanskim proizvodima" brišu se.

U članu 48. stav 1. reči: "duvanskim proizvodima" brišu se.

U tački 3) reči: "duvanskim proizvodima" zamenjuju se rečima: "čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski č srodni proizvodi"

U stavu 3. reči: "duvanskim proizvodima" brišu se.

Stav 5. briše se.

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 5. i 6.

U dosadašnjem stavu 6. koji je postao stav 5. reči: "duvanskim proizvodima" brišu se.

U dosadašnjem stavu 7. koji je postao stav 6. reči: "odnosno koji je svojom odlukom prestao da obavlja delatnost trgovine pa malo duvanskim proizvodima" brišu se.

Član 29

U naslovu iznad člana 49. reči: "duvanskim proizvodima" brišu se.

Član 49. menja se i glasi:

"Član 49

Trgovac na malo koji prodaje duvanske proizvode dužan je da ima zaključene ugovore o kupovini duvanskih proizvoda sa trgovcima na veliko duvanskim proizvodima.

Trgovac na malo koji prodaje duvanske proizvode dužan je da, na zahtev Uprave dostavi ugovor iz stava 1. ovog člana, u roku koji Uprava odredi.".

Član 30

Naslov iznad člana 50. menja se i glasi:

"Evidenciona lista o trgovcima na malo"

Član 50. menja se i glasi:

"Član 50

Trgovci na malo koji su dobili dozvolu za trgovinu na malo upisuju se u Evidencionu listu o trgovcima na malo, koju vodi Uprava.

Izdavanjem dozvole za trgovinu na malo i upisom u Evidencionu listu iz stava 1. ovog člana, trgovac na malo može da otpočne da obavlja delatnost trgovine na malo.".

Član 31

U članu 51. stav 1. reči: "duvanskim proizvodima" i reči: "cigareta i drugih" brišu se, a posle reči: "duvanskih" dodaju se reči: "i srodnih".

U stavu 2. reči: "duvanskim proizvodima" brišu se.

Član 32

U članu 52. stav 4. tačka 2) posle reči: "ugovori" dodaju se reči: "o kupovini duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana sa inostranim dobavljačem, odnosno svi zaključeni ugovori", a posle reči: "proizvođačem" dodaju se reči: "duvanskih proizvoda".

U stavu 5. posle reči: "zahteva" dodaju se reči: "koje je konačno u upravnom postupku".

St. 6-8. brišu se.

Član 33

U članu 56. stav 5. reči: "osim u slučaju iz stava 1. tačka 1)" zamenjuju se rečima: "ako mu je dozvola oduzeta u slučaju iz stava 1. tačka 3)".

Član 34

U članu 59. stav 1. tačka 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

"3) da ima zaključene ugovore o kupovini duvana, odnosno obrađenog duvana, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan u Registar proizvođača duvana, odnosio Registar obrađivača duvana.".

Stav 2. menja se i glasi:

"Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava na zahtev privrednog subjekta, a ispunjenost uslova iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti.".

U stavu 3. posle reči: "neosuđivanosti" dodaju se reči: "i svi zaključeni ugovori o kupovini duvana, odnosno obrađenog duvana sa registrovanim proizvođačem duvana, odnosno registrovanim obrađivačem duvana".

U stavu 4. posle reči: "rešenje" dodaju se reči: "u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, koje je konačno u upravnom postupku.".

St. 5-7. brišu se.

Član 35

U članu 63. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Izvoznik kojem je oduzeta dozvola za izvoz, ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, ako mu je dozvola oduzeta u slučaju iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana.".

Član 36

U članu 64. stav 1. tačka 2) reč: "pravnosnažnosti" zamenjuje se rečju: "dostavljanja" a nakon reči: "o" dodaju se reči: "odbacivanju, odnosno".

U tački 3) broj: "15" zamenjuje se rečju: "pet".

U stavu 2. posle reči: "izvoznika" dodaje se zapeta i reči: "koje je konačno u upravnom postupku".

Stav 3. briše se.

Član 37

U članu 646 stav 1. reč: "specijalizovano" briše se.

U stavu 2. tačka 2. reč: "specijalizovanog" i reči: "iz člana 2. tačka 11b) ovog zakona" brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Dokaz iz stava 2. tačka 3) ovog člana odnosi se i na povezano lice sa privrednim subjektom, kao i na pravno lice čiji je pravni sledbenik privredni subjekt.".

Dosadašnji st. 3-8. postaju st. 4-9.

U dosadašnjem stavu 4. koji je postao stav 5. broj: "3." zamenjuje se brojem "4".

Dosadašnji st. 9-12. brišu se.

U dosadašnjem stavu 8. koji je postao stav 9. nakon reči: "zahteva," dodaju se reči: "koje je konačno u upravnom postupku".

Dosadašnji stav 13. postaje stav 10.

Dosadašnji stav 14. briše se.

Dosadašnji stav 15. postaje stav 11.

U dosadašnjem stavu 15. koji je postao stav 11. reč: "specijalizovano" briše se.

Dosadašnji stav 16. postaje stav 12.

Dosadašnji stav 16. koji je postao stav 12. menja se i glasi:

"Privredni subjekt koji je upisan u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakopa dužan je da vrši promet robnih maraka duvanskih proizvoda razvrstanih i upisanih u Registar o markama duvanskih proizvoda, odnosno u Evidencionu listu o markama duvanskih proizvoda čiji se promet obavlja po posebnom postupku, nakon izdavanja potvrde iz člana 37a.".

Član 38

U članu 64g stav 1. tačka 3) posle reči: "izvršenja" dodaju se reči: "duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno".

Tačka 4. briše se.

U tački 5. broj: "6." zamenjuje se brojem "7.".

U stavu 2. reči: "tač 3. i 4." zamenjuju se rečima: "tačka 3.".

U stavu 3. reči: "stava 2." zamenjuju se rečima: "st. 1. i 2", a posle reči: "registra" dodaje se zapeta i reči: "koje je konačno u upravnom postupku".

Stav 4. menja se i glasi:

"Privredni subjekt koji je brisan iz registra iz člana 5. stav 1. tačka 6a), ne može podneti zahtev za upis u navedeni registar u periodu od tri godine od dana brisanja iz registra, ako je brisan iz registra u slučaju iz stava 1. tačka 3) ovog člana.".

Posle stava 4. dodaju se stavovi 5. i 6. koji glase:

"U slučaju da je privredni subjekt brisan iz registra iz člana 5. stav 1. tačka 6a) na zahtev, pre isteka roka važenja rešenja o upisu u registar, a naknadu je platio u celosti, preostali iznos naknade plaćen za upis u navedeni registar vraća se privrednom subjektu.

Godina u kojoj je privredni subjekt brisan na zahtev iz Registra privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine brisan iz navedenog registra.".

Član 39

Posle člana 64d dodaje se nova glava: "VA REGISTRI PROIZVOĐAČA I UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA" i čl. 64đ, 64e, 64ž, 64z, 64 i 64j, koji glase:

"Registar proizvođača srodnih proizvoda

Član 64đ

Obavljanjem delatnosti proizvodnje srodnih proizvoda može da se bavi privredni subjekt koji je upisan kod organa nadležnog za registraciju i u Registar proizvođača srodnih proizvoda.

Upis u registar iz stava 1. ovog člana vrši se ia zahtev privrednog subjekta, uz koji se prilažu sledeći dokazi:

1) izjava da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine čiji su predmet izvršenja duvanski odnosno srodni proizvodi;

2) dokaz o uplati naknade u visini od 5.000.000.00 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike;

Iznos naknade za upis u registar iz stava 2. tačka 2) ovog člana usklađuje se godišnje sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 3. ovog člana.

Privredni subjekt koji je upisan u Registar proizvođača srodnih proizvoda može da plati naknadu iz stava 2. tačka 2) ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Privredni subjekt koji je upisan u Registar proizvođača srodnih proizvoda dužan je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa indeksom potrošačkih cena.

Podatke iz stava 1. ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana Uprava donosi rešenje, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, koje je konačno u upravnom postupku.

Rešenje o upisu u registar izdaje se na period od pet godina.

Obnova upisa u Registar proizvođača srodnih proizvoda

Član 64e

Proizvođač srodnih proizvoda može da obnovi upis u registar, podnošenjem zahteva Upravi najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja postojećeg rešenja o upisu u registar.

Obnavljanje upisa u Registar proizvođača srodnih proizvoda vrši se na način propisan članom 64đ ovog zakona.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje upisa u registar, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojećeg rešenja o upisu u registar, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, proizvođač srodnih proizvoda ostaje upisan u registar.

Brisanje iz Registra proizvođača srodnih proizvoda

Član 64ž

Proizvođač srodnih proizvoda briše se iz registra, i to:

1) na zahtev proizvođača srodnih proizvoda;

2) ako prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

3) ako je odgovorno lice privrednog subjekta koji je upisan u Registar proizvođača srodnih proizvoda pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje odnosno trgovine, čiji su predmet izvršenja duvanski odnosno srodni proizvodi, odnosno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako privredni subjekt upisan u Registar proizvođača srodnih proizvoda če uplati narednu ratu naknade u roku propisanom u članu 641) stav 6. ovog zakona.

Nadležan organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka, 3) ovog člana, o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva iz stava 1. tačka 1) ovog člana, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o brisanju iz registra, koje je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je brisan iz Registra proizvođača srodnih proizvoda, ne može podneti zahtev za upis u navedeni registar u periodu od tri godine od dana brisanja iz registra, ako je brisan iz registra u slučaju iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

U slučaju da je privredni subjekt koji obavlja delatnost proizvodnje srodnih proizvoda brisan iz Registra proizvođača srodnih proizvoda na zahtev, pre isteka roka važenja rešenja o upisu u registar, a naknadu je platio u celosti, preostali iznos naknade plaćen za upis u navedeni registar vraća se privrednom subjektu.

Godina u kojoj je registrovani privredni subjekt brisan na zahtev iz registra, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine brisan iz navedenog registra.

Registar uvoznika srodnih proizvoda

Član 64z

Obavljanjem delatnosti uvoza srodnih proizvoda može da se bavi privredni subjekt koji je upisan kod organa nadležnog za registraciju i u Registar uvoznika srodnih proizvoda.

Upis u registar iz stava 1. ovog člana vrši se na zahtev privrednog subjekta, uz koji se prilažu sledeći dokazi:

1) izjava da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine čiji su predmet izvršenja duvanski odnosno srodni proizvodi;

2) dokaz o uplati naknade u visini od 5.000.000,00 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade za upis u registar iz stava 2. tačka 2) ovog člana usklađuje se godišnje sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 3. ovog člana.

Privredni subjekt koji je upisan u Registar uvoznika srodnih proizvoda može da plati naknadu iz stava 2. tačka 2) ovog člana u pst jednakih godišnjih rata.

Privredni subjekt koji je upisan u Registar uvoznika srodnih proizvoda dužan je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jadne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa indeksom potrošačkih cena.

Podatke iz stava 1. ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana Uprava donosi rešenje, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, koje je konačno u upravnom postupku.

Rešenje o upisu u registar izdaje se na period od pet godina.

Obnova upisa u Registar uvoznika srodnih proizvoda

Član 64i

Uvoznik srodnih proizvoda može da obnovi upis u registar, podnošenjem zahteva Upravi najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja postojećeg rešenja o upisu u registar.

Obnavljanje upisa u Registar uvoznika srodnih proizvoda vrši se na način propisan članom 64z ovog zakona.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje upisa u registar, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojećeg rešenja o upisu u registar, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, uvoznik srodnih proizvoda ostaje upisan u registar.

Brisanje iz Registra uvoznika srodnih proizvoda

Član 64j

Uvoznik srodnih proizvoda briše se iz registra, i to:

1) na zahtev uvoznika srodnih proizvoda;

2) ako prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

3) ako je odgovorno lice privrednog subjekta koji je upisan u Registar uvoznika srodnih proizvoda pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje odnosno trgovine, čiji su predmet izvršenja duvanski odnosno srodni proizvodi, odnosno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako privredni subjekt upisan u Registar uvoznika srodnih proizvoda ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanom u članu 64z stav 6. ovog zakona.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog člana, o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva iz stava 1. tačka 1) ovog člana, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o brisanju iz registra, koje je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je brisan iz Registra uvoznika srodnih proizvoda, ne može podneti zahtev za upis u navedeni registar u periodu od tri godine od dana brisanja iz registra, ako je brisan iz registra u slučaju iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

U slučaju da je privredni subjekt koji obavlja delatnost uvoza srodnih proizvoda brisan iz Registra uvoznika srodnih proizvoda na zahtev, pre isteka roka važenja rešenja o upisu u registar, a naknadu je platio u celosti, preostali iznos naknade plaćen za upis u navedeni registar vraća se privrednom subjektu.

Godina u kojoj je registrovani privredni subjekt brisan na zahtev iz registra, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine brisan iz navedenog registra.".

Član 40

U članu 65. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Izuzetno od stava 2. ovog člana, privredni subjekt prilikom upisa u Registar proizvođača srodnih proizvoda, odnosno Registar uvoznika srodnih proizvoda, plaća naknadu za upis u registar, bez obzira na visinu plaćene naknade i upis u druge registre.".

Član 41

U članu 66a u stavu 4. posle reči: "zakona" dodaju se reči: "uništiće se na mestu uzgajanja u prisustvu fitosanitarnog inspektora odnosno".

Član 42

Posle člana 67. dodaju se naziv iznad člana 67a i član 67a koji glase:

Promet srodnih proizvoda

Član 67a

Puštanje u promet srodnih proizvoda na tržište Republike vrši se u skladu sa propisima ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.".

Član 43

U naslovu iznad člana 68a posle reči: "duvanskih" dodaju se reči: "i srodnih".

U članu 68a posle reči: "duvanskih" dodaju se reči: "i srodnih".

Član 44

U članu 686 reč: "specijalizovano" briše se.

Član 45

U nazivu glave VIII posle reči: "duvanskih" dodaju se reči: "i srodnih", a reč "cigareta" briše se.

Član 46

U naslovu iznad člana 71. posle reči: "duvanskih" dodaju se reči: "i srodnih".

U članu 71. tač. 1-3. posle reči: "duvanskih" dodaju se reči: "i srodnih".

U tački 4) reč: "odnosno" briše se, a nakon reči: "igračaka" dodaje se zapeta i reči "odnosno kozmetičkih i drugih proizvoda", tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 4) dodaju se tač. 5-15. koje glase:

"5) ponuda i prodaja duvanskih i srodnih proizvoda upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije pa daljinu, kao i ličnim nuđenjem;

6) prodaja cigareta i nikotinskih vrećica na komad;

7) usluga korišćenja vodene lule (nargile) u ugostiteljskim objektima, ukoliko se uz uslugu ne vrši prodaja duvana za vodenu lulu i proizvoda za vodenu lulu;

8) prodaja duvanskih i srodnih proizvoda u apotekama i specijalizovanim prodavnicama medicinskih sredstava;

9) prodaja i uvoz duvana za oralnu upotrebu (snusa);

10) proizvodnja i promet duvanskih i srodnih proizvoda koji u svom sastavu sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance;

11) prodaja elektronskih uređaja za zagrevanje duvanskog odnosno biljnog proizvoda i elektronskih cigareta maloletnim licima;

12) prodaja tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i nikotinskih vrećica sa karakterističnim aromama kao što su slatkiši, bombone, deserti, čokolada, karamela, gazirana ili energetska pića;

13) prodaja tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i nikotinskih vrećica koji imaju ispise, ilustracije, odnosno elemente na pakovanju koji bi se odnosili na slatkiše, bombone, deserte ili druge elemente (npr. igračke, likovi iz crtanih filmova, akcione figure i sl.);

14) prodaja elektronskih cigareta i elektronskih uređaja za zagrevanje duvanskog odnosno biljnog proizvoda, čiji oblik je identičan ili podseća na oblik igračaka, hrane i pića;

15) prodaja srodnih proizvoda pod povoljnijim uslovima u odnosu na redovnu ponudu (prodajni podsticaji), u smislu zakona kojima se uređuje oblast trgovine.

Član 47

U naslovu iznad člana 73. reči: "duvanskih proizvoda" brišu se, a posle reči: "obeležavanje duvanskih" dodaju se reči: "i srodnih".

U članu 73. stav 1. menja se i glasi:

"Svako pojedinačno, odnosno grupno pakovanje duvanskih i srodnih proizvoda mora biti obeleženo i sadržati podatke u skladu sa ovim zakonom, odnosno propisima o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet.".

U stavu 2. reči: "iz člana 2. stav 1. tačka 3) ovog zakona" brišu se.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Obeležavanje srodnih proizvoda vrše proizvođači, odnosno uvoznici srodnih proizvoda.".

Član 48

Posle člana 74. dodaje se član 74a koji glasi:

"Član 74a

Dozvoljena je prodaja tečnosti za punjenje elektronskih cigareta potrošačima:

1) u odgovarajućim posudama za ponovno punjenje, zapremine do 10 ml;

2) u rezervoarima elektronskih cigareta za jednokratnu upotrebu, zapremine do 2 ml;

3) u ulošcima za jednokratnu upotrebu, zapremine do 2 ml.

Tečnost za punjenje elektronskih cigareta može da sadrži najviše 20 mg/ml nikotina.

Pojedinačno pakovanje nikotinskih vrećica sadrži najviše 20 komada vrećica.

Nikotinska vrećica može da sadrži najviše 17 mg nikotina.

Nikotin koji se koristi u srodnim proizvodima, mora da zadovoljava standarde koji su jednaki standardima za nikotin koji se koristi u farmaceutskim proizvodima. Svi drugi sastojci u nikotinskim vrećicama moraju da zadovoljavaju standarde koji su jednaki sa onima koji se primenjuju na prehrambene proizvode.".

Član 49

Posle člana 77. dodaju se članovi 77a, 77b, 77v, 77g, 77d, 77đ, 77e i 77ž koji glase:

"Obeležavanje i pakovanje duvanskih proizvoda

Član 77a

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda koje se stavlja u promet u Republici, mora da bude obeleženo zdravstvenim upozorenjem koje se odnosi na štetna dejstva po život i zdravlje ljudi ili druge štetne posledice njegove upotrebe, uključujući tekstualna upozorenja, kombinovana zdravstvena upozorenja, opšte upozorenje i informativnu poruku, u skladu sa ovim zakonom.

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje duvanskog proizvoda mora da sadrži zdravstveno upozorenje, koje je utisnuto:

1) na srpskom jeziku;

2) na celoj površini dela pakovanja određenog za zdravstvena upozorenja;

3) bez posebnih komentara i pojašnjenja;

4) tako da:

(1) ga nije moguće ukloniti,

(2) bude neizbrisivo,

(3) bude u celosti vidljivo,

(4) nije delimično ili u celosti skriveno ili prekinuto kontrolnom akciznom markicom, oznakom cene, sigurnosnim obeležjima, omotima, košuljicama, kutijama ili drugim natpisima i simbolima,

(5) ne zaklanja i ne prekida kontrolnu akciznu markicu, oznaku cene, oznake za praćenje ili sigurnosna obeležja na pojedinačnim pakovanjima.

Zdravstveno upozorenje mora da ostane nepromenjeno prilikom otvaranja pakovanja duvanskog proizvoda, osim pakovanja sa preklopnim poklopcem, kod koga zdravstveno upozorenje može da se pocepa otvaranjem, na način koji obezbeđuje grafičku celovitost i vidljivost teksta, fotografija, odnosno ilustracija i podataka o prestanku pušenja.

Zdravstveno upozorenje na pojedinačnom pakovanju duvanskog proizvoda, osim cigareta i rezanog duvana koji se stavlja u promet u kesicama, može da bude utisnuto i na nalepnici, pod uslovom da nalepnica ne može da se odstrani.

Dimenzije zdravstvenih upozorenja određuju se u odnosu na površinu zatvorenog pakovanja duvanskog proizvoda.

Zdravstveno upozorenje na pojedinačnom pakovanju cigareta, rezanog duvana u kesicama i duvana za vodenu lulu mora da bude uokvireno linijom crne boje, širine 1 mm, unutar površine određene za zdravstveno upozorenje.

Opšte upozorenje i informativna poruka

Član 77b

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje duvanskog proizvoda iz člana 2. tačka 3) podtač. (1)-(3) ovog zakona mora da sadrži sledeće opšte upozorenje: "Pušenje ubija - prestanite odmah".

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje duvanskog proizvoda iz člana 2. tačka 3) podtač. (1)-(3) ovog zakona mora da sadrži sledeću informativnu poruku: "Duvanski dim sadrži više od 70 supstanci koje uzrokuju rak".

Na svakom pojedinačnom pakovanju cigareta i rezanog duvana koje je u obliku kvadra, opšte upozorenje se nalazi na donjem delu jedne od bočnih površina, a informativna poruka ia donjem delu druge bočne površine.

Na pakovanju cigareta i rezanog duvana koje je u obliku kutije sa zglobnim poklopcem koji se otvara kidanjem bočnih površina i razdvajanjem na dva dela, opšte upozorenje i informativna poruka u celosti se nalaze na većim delovima razdeljenih površina, a opšte upozorenje mora da bude utisnuto i na unutrašnjoj strani gornje površine koja ostaje vidljiva i nakon otvaranja pakovanja.

Visina bočnih površina pakovanja duvanskih proizvoda iz stava 4. ovog člana ne sme da bude manja od 16 mm.

Na pakovanju rezanog duvana koji se stavlja u promet u kesicama, opšte upozorenje i informativna poruka nalaze se na površinama koje obezbeđuju njihovu potpunu vidljivost.

Na pakovanju rezanog duvana koji se nalazi u prometu u pakovanju cilindričnog oblika, opšte upozorenje nalazi se na spoljašnjoj, a informativna poruka na unutrašnjoj površini poklopca.

Opšte upozorenje i informativna poruka moraju da zauzimaju 50% površine na kojima su utisnuti.

Opšte upozorenje i informativna poruka moraju da budu utisnuti:

1) na srpskom jeziku;

2) crnim, boldovanim slovima fonta helvetika na beloj podlozi;

3) na sredini propisane površine, a na pojedinačnom pakovanju u obliku kvadra i svim grupnim pakovanjima paralelno sa bočnom ivicom pojedinačnog, odnosno grupnog pakovanja duvanskog proizvoda.

Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje tačan položaj opšteg upozorenja i informativne poruke na pojedinačnom pakovanju rezanog duvana koji se prodaje u kesicama uzimajući u obzir različite oblike kesica.

Kombinovana zdravstvena upozorenja

Član 77v

Svako pojedinačno odnosio grupno pakovanje duvanskih proizvoda iz člana 2. tačka 3) podtač. (1)-(3) ovog zakona mora da sadrži kombinovano zdravstveno upozorenje.

1) sadrže tekstualna upozorenja kao i odgovarajuće fotografije u boji;

2) sadrže i informacije o prestanku pušenja (broj telefona, internet adresa za informisanje korisnika o dostupnim programima pomoći licima koja žele da prestanu da puše);

3) pokrivaju po 65% prednje i zadnje spoljašnje površine pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja, a cilindrično pakovanje mora da sadrži i kombinovana zdravstvena upozorenja, međusobno jednako udaljena, i svako mora da pokriva 65% svoje polovine zakrivljene površine;

4) prikazuju isto tekstualno upozorenje i odgovarajuću fotografiju u boji na obe strane pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja;

5) se nalaze na gornjoj ivici pojedinačnog i grupnog pakovanja i da budu okrenuta u istom smeru kao i svi drugi podaci koji se nalaze na toj površini pakovanja, osim u slučaju:

(1) ako se akcizna markica pričvršćuje na gornju ivicu pojedinačnog nakovanja od kartonskog materijala, kombinovano zdravstveno upozorenje koje treba da se nalazi na zadnjoj površini može da bude postavljeno direktno ispod akcizne markice,

(2) ako je pojedinačno pakovanje izrađeno od mekog materijala, pravougaona površina visine do 13 mm između gornje ivice pakovanja i gornjeg kraja kombinovanih zdravstvenih upozorenja može biti rezervisana za akciznu markicu.

6) moraju biti pozicionirana iznad naziva maraka odnosno logotipa.

Kombinovana zdravstvena upozorenja:

Upozorenja iz stava 1. ovog člana dele se u tri grupe koje se redom rotiraju, i to tako da se svako upozorenje pojavi na podjednakoj količini proizvedenih, odnosno prodatih duvanskih proizvoda na svakoj robnoj marki u toku godine.

Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje položaj, dizajn i oblik kombinovanih zdravstvenih upozorenja, sadržaj tekstualnih upozorenja, zbirku fotografija u boji, kao i druga pitanja od značaja za isticanje kombinovanih zdravstvenih upozorenja.

Odredbe ovog člana primenjuju se i na pojedinačna pakovanja duvanskih proizvoda zaobljenih ili kosih ivica.

Obeležavanje duvanskih proizvoda, osim cigareta, rezanog duvana i duvana za vodenu lulu

Član 77g

Duvanski proizvodi iz člana 2. tačka 3) podtač. (1)-(3) ovog zakona, osim cigareta, rezanog duvana i duvana za vodenu lulu, mogu da se stavljaju u promet bez informativne poruke iz člana 776 stav 2. ovog zakona i kombinovanih zdravstvenih upozorenja iz člana 77v ovog zakona.

Na pojedinačnom i grupnom pakovanju duvanskog proizvoda iz člana 2. tačka 1) podtač. (1)-(3) ovog zakona, osim cigareta, rezanog duvana i duvana za vodenu lulu, mora da bude utisnuto opšte upozorenje iz člana 776 stav 1. ovog zakona, jedno od tekstualnih upozorenja i informacije iz člana 77v stav 2. tačka 2) ovog zakona.

Opšte upozorenje iz stava 2. ovog člana nalazi se na najvidljivijoj površini, a tekstualna upozorenja na Drugoj najvidljivijoj površini pojedinačnog i grupnog pakovanja duvanskog proizvoda i moraju da se menjaju na način da se svako tekstualno upozorenje pojavi na podjednakoj količini proizvedenih, odnosno prodatih duvanskih proizvoda, na svakoj robnoj marki u toku godine.

Druga najvidljivija površina pojedinačnog pakovanja duvanskog proizvoda sa zglobnim poklopcem je ona koja postaje vidljiva kada se pakovanje otvori.

Opšte upozorenje iz stava 2. ovog člana, mora da pokriva najmanje 30% odgovarajuće površine pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja duvanskih proizvoda na kojima je utisnuto.

Tekstualno upozorenje iz stava 2. ovog člana mora da zauzima najmanje 40% odgovarajuće površine pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja duvanskih proizvoda na kojima je utisnuto.

Zdravstvena upozorenja iz st. 1. i 2. ovog člana koja se nalaze na površini grupnog pakovanja većoj od 150spg moraju da pokrivaju površinu od najmanje 45 cm2.

Zdravstvena upozorenja iz st. 1. i 2. ovog člana moraju da:

1) budu utisnuta u skladu sa članom 77b stav 9. ovog zakona;

2) zauzimaju paralelan položaj sa glavnim tekstom na površini rezervisanoj za ta upozorenja;

3) budu uokvirena linijom crne boje širine najmanje 3 mm, a najviše 4 mm, koja se nalazi izvan površine rezervisane za ta upozorenja.

Član 77d

Izuzetno, zdravstvena upozorenja iz člana 77a stav 1. ovog zakona na duvanskim proizvodima, koje proizvođač, odnosno uvoznik tih proizvoda otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima, kao i radi otpremanja i prodaje za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava, odnosno potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica, kao i međunarodnih organizacija, shodno međunarodnim ugovorima, mogu biti na stranom jeziku.

Član 77đ

Na pakovanju i u nazivu marke duvanskih proizvoda zabranjena je upotreba teksta, naziva, žigova i simboličkih i drugih znakova na srpskom ili drugom jeziku, koji sugerišu da je taj duvanski proizvod manje štetan od drugih duvanskih proizvoda, naročito isticanjem reči "nizak procenat katrana", "lak", "ultra-lak", "blag" i sl.

Obeležavanje ostalih duvanskih proizvoda

Član 77e

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje ostalih duvanskih proizvoda u prometu u Republici, mora imati odštampano sledeće zdravstveno upozorenje: "Ovaj duvanski proizvod šteti vašem zdravlju i izaziva zavisnost.".

Zdravstveno upozorenje iz stava 1. ovog člana mora da bude u skladu sa članom 77b stav 9. ovog zakona, Tekst upozorenja mora biti paralelan sa glavnim tekstom na površini rezervisanoj za ta upozorenja.

Zdravstveno upozorenje iz stava 1. ovog člana mora da:

1) bude utisnuto na najmanje jednoj najvećoj strani pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja;

2) pokriva najmanje 30% površine na kojoj je utisnuto.

Obeležavanje srodnih proizvoda

Član 77ž

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje srodnih proizvoda u prometu u Republici, mora imati odštampano zdravstveno upozorenje.

Zdravstveno upozorenje iz stava 1. ovog člana, za srodne proizvode koji sadrže nikotin, glasi: "Ovaj proizvod sadrži nikotin koji izaziva snažnu zavisnost.".

Zdravstveno upozorenje iz stava 1. ovog člana, za srodne proizvode koji ne sadrže nikotin, glasi: "Ovaj proizvod šteti vašem zdravlju i izaziva zavisnost.".

Zdravstveno upozorenje iz st. 2. i 3. ovog člana mora da:

1) bude utisnuto na najmanje jednoj najvećoj površini pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja;

2) pokriva najmanje 30% površine ia kojoj je utisnuto;

3) bude na srpskom jeziku, crnim, boldovanim slovima fonta helvetika na beloj podlozi, na propisanoj površini na pojedinačnom pakovanju i svim grupnim pakovanjima i paralelno sa bočnom ivicom pojedinačnog, odnosio grupnog pakovanja srodnog proizvoda.

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje proizvoda iz člana 2. tačka 16) podtačka (1) mora da sadrži informacije o sastojcima proizvoda, sadržaju nikotina, zapremini tečnosti, uputstvo za upotrebu i čuvanje, datumu proizvodnje, odnosno roku upotrebe i kontakt podacima o proizvođaču, odnosno uvozniku.

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje proizvoda iz člana 2. tačka 16) podtačka (3) mora da sadrži informacije o sastojcima proizvoda, sadržaju nikotina u nikotinskoj vrećici, neto masi sadržanoj u jednoj nikotinskoj vrećici odnosno neto masi sadržaja nikotinskih vrećica u pakovanju, uputstvo za upotrebu i čuvanje, datumu proizvodnje, odnosio roku upotrebe i kontakt podacima o proizvođaču, odnosno uvozniku.

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje proizvoda iz člana 2. tačka 16) ovog zakona ne sme da sadrži informaciju (tekst, naziv, žig i simbolički i drugi znak na srpskom ili drugom jeziku) koja sugeriše da je manje štetan od duvanskih i drugih srodnih proizvoda.".

Član 50

U članu 79. tačka 7) briše se.

U tački 8) posle reči: "duvanom" dodaju se zapeta i reči: "proces sušenja i skladištenje duvana".

U tački 10) reči: "zasnivanje proizvodnje" zamenjuju se rečju: "proizvodnju", posle reči: "duvana." dodaju se reči: "u svim fazama proizvodnje duvana" i zapeta, a tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 10) dodaje se tačka 11), koja glasi:

"11) uništenje duvana na katastarskoj parceli."

Član 51

U članu 80. stav 1. tačka 7) nakon reči: "uništi" dodaju se reči: "obran, odnosno osušen".

U tački 8) posle reči: "duvana," dodaju se reči: "u svim fazama proizvodnje duvana" i zapeta.

Tačka 9) briše se.

Član 52

U članu 80a posle tačke 1) dodaju se tač. 1a) i 16) koje glase:

"1a) proces proizvodnje srodnih proizvoda, kvalitet i kvantitet, odnosno sastav srodnih proizvoda u unutrašnjem prometu;

16) evidenciju koju vodi proizvođač srodnih proizvoda;"

U tački 6) reči: "prerada" zamenjuje se rečju: "preradu" a tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 6) dodaju se tač. 7) i 8) koje glase:

"7) kvalitet i kvantitet uslužno obrađenog duvana kod registrovanog proizvođača duvana;

8) uslove za smeštaj uslužno obrađenog duvana kod registrovanog proizvođača duvana.".

Član 53

U članu 806 u tački 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5) koja glasi:

"5) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i prijavu za privredni prestup zbog povrede odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.".

Član 54

U članu 81. tačka 1) posle reči: "prodaju duvan," dodaju se reči: "obrađen duvan" i zapeta, posle reči: "duvanski" dodaju se zapeta i reči: "odnosno srodni".

U tački 2) posle reči: "duvanskih," dodaju se zapeta i reči: "odnosno srodnih".

U tački 3) posle reči: "duvana," dodaju se zapeta i reči: "kao i srodnim proizvodima".

U tački 4) posle reči: "duvanskih" dodaju se zapeta i reči: "odnosno srodnih", a posle reči: "prilikom" dodaje se reč: "proizvodnje".

U tački 5) posle reči: "duvanskih" dodaju se reči: "odnosno srodnih".

Član 55

U članu 82. stav 1. posle reči: "utvrđene" dodaju se reči: "ovim zakonom," a posle reči: : "ispravnosti" slovo: "i" briše se.

U stavu 2. reči: "i malo duvanskim proizvodima" zamenjuju se rečima: "duvanskim proizvodima i trgovinu na malo".

Član 56

U članu 83. u tački 1) posle reči: "duvanski" dodaju se reči: "i srodni".

Tač. 2) i 3) menjaju se i glase:

"2) vrši pregled poslovnih knjiga, dozvola za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, uvoz i izvoz, kao i upis u registar uvoznika srodnih proizvoda i dozvola za trgovinu na malo, evidencija i druge dokumentacije o poslovanju privrednog subjekta, kao i druge podatke koji se odnose na promet duvanskih i srodnih proizvoda;

3) vrši kontrolu cepa duvanskih proizvoda, posebnih oznaka iz člana 51. ovog zakona, ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti trgovine na veliko duvanskim proizvodima i trgovine na malo;"

Posle tačke 3) dodaje se nova tačka Za) koja glasi:

"3a) ispunjenost uslova u pogledu obeležavanja duvanskih i srodnih proizvoda iz čl. 73-74a, člana 76. člana 77. čl. 77a-77g i čl. 77đ-77ž ovog zakona;"

U tački 4) posle reči: "duvanskih" dodaju se reči: "odnosno srodnih".

Član 57

U članu 84. stav 1. posle reči: "utvrđene" dodaju se reči: "ovim zakonom i".

U stavu 2. reči: "i malo" brišu se, a posle reči: "proizvodima." dodaju se reči: "trgovinu na malo" i zapeta.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Ako se u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da privredni subjekt koji je upisan u Registar uvoznika. Registar izvoznika, Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima. Registar uvoznika srodnih proizvoda, odnosno Evidencionu listu o trgovcima na malo, ne poseduju isprave o robi u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast trgovine, roba će se oduzeti rešenjem."

Član 58

U članu 86. stav 1. tačka 6) posle reči: "proizvodnju" dodaju se reči: "i prevoz", a posle reči "stav 1." dodaju se reči: "i člana 16a st. 16. i 17.".

Posle tačke 10) dodaje se nova tačka 10a) koja glasi:

"10a) uništi duvan suprotno članu 16a stav 3. ovog zakona;".

U tački 11) broj: "3." zamenjuje se brojem: "5.".

U tački 12) broj: "4." zamenjuje se brojem: "6.".

U tački 13) broj: "5." zamenjuje se brojem: "7.".

U tački 14) broj: "6." zamenjuje se brojem: "8.".

U tački 15) broj: "7." zamenjuje se brojem: "9." i broj: "8." zamenjuje se brojem: "10.".

U tački 16) broj: "10." zamenjuje se brojem: "12.".

U tački 17) reči: "stav 11." zamenjuju se rečima: "st. 14. i 15.".

U tački 18) broj: "12." zamenjuje se brojem: "18.".

U stavu 4. tačka 3) posle reči: "stav" broj: "9." zamenjuje se brojem: "7.".

U tački 5) broj: "4." zamenjuje se brojem: "6.".

U tački 6) broj: "5." zamenjuje se brojem: "7.".

Član 59

U članu 87a stav 1. tačka 4) reči: "stav 10." zamenjuju se rečima: "st. 8. i 9.".

Član 60

U članu 88. stav 1. tačka 8) broj: "5." zamenjuje se brojem: "4.".

Posle tačke 11) dodaju se nove tač. 11a) i 11b) koje glase:

"11a) ne vrši obeležavanje duvanskih proizvoda u skladu sa čl. 77a-77g i članom 77đ ovog zakona;

11b) ne vrše obeležavanje ostalih duvanskih proizvoda u skladu sa članom 77e;".

Član 61

U naslovu iznad člana 90. reči: "duvanskim proizvodima" brišu se.

U stavu 1. tačka 1) reči: "trgovaca na malo duvanskim proizvodima" zamenjuju se rečima: "o trgovcima na malo".

U tački 3) reči: "duvanskim proizvodima" brišu se.

U tački 6) posle reči: "duvanskih" dodaju se reči: "i srodnih".

U tački 7) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 7) dodaju se tač. 8)-10) koje glase:

"8) prodaje srodne proizvode suprotno članu 74a ovog zakona;

9) prodaje duvanske proizvode suprotio čl. 77a-77g ovog zakona:

10) prodaje ostale duvanske i srodne proizvode suprotno čl. 77e-77ž ovog zakona.".

Član 62

U članu 91. stav 1. posle tačke 8) dodaje se nova tačka 8a) koja glasi:

"8a) vrši uvoz suprotno članu 71. tačka 9) ovog zakona;".

Posle tačke 10) dodaju se tač. 10a) i 10b) koje glase:

"10a) ne vrši obeležavanje duvanskih proizvoda u skladu sa čl. 77a-77g i članom 771) ovog zakona;

10b) ne vrše obeležavanje ostalih duvanskih proizvoda u skladu sa članom 77e;".

Tačka 11) menja se i glasi:

"11) uvozi cigarete koje nisu u skladu sa propisanim sastavom iz člana 74. ovog zakona.".

Član 63

U članu 92a stav 1. tačka 2) posle reči: "proizvoda" dodaju se reči: "po posebnom postupku", posle reči: "nisu" dodaju se reči: "kao njegovi", a broj: "16" zamenjuje se brojem: "12", tačka na kraju menja se tačkom i zapetom.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

"3) obavlja promet duvanskih proizvoda koji su obeleženi suprotno članu 77d ovog zakona.".

Član 64

Posle člana 92a dodaju se čl. 92b i 92v koji glase:

"Prekršaji proizvođača srodnih proizvoda

Član 92b

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar proizvođača srodnih proizvoda (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

3) vrši promet srodnih proizvoda suprotno članu 67a ovog zakona;

4) svako pojedinačno, odnosno grupno pakovanje srodnih proizvoda ne obeleži u skladu sa ovim zakonom (čl. 73. i 77ž);

5) proizvodi srodne proizvode suprotno članu 74a;

6) vrši proizvodnju i promet srodnih proizvoda suprotno članu 71.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji uvoznika srodnih proizvoda

Član 92v

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar uvoznika srodnih proizvoda (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

3) vrši promet srodnih proizvoda suprotno članu 67a ovog zakona;

4) svako pojedinačno, odnosno grupno pakovanje srodnih proizvoda ne obeleži u skladu sa ovim zakonom (čl. 73. i 77ž);

5) uvozi srodne proizvode suprotno članu 74a;

6) vrši uvoz i promet srodnih proizvoda suprotno članu 71.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.".

Član 65

U članu 93. stav 1. posle reči: "duvanskih proizvoda," dodaju se reči: "vrši delatnost proizvodnje, uvoza i trgovine na malo srodnih proizvoda", posle broja: "61" tačka se zamenjuje zapetom, reč: "i" briše se, a posle reči: "64b" dodaje se zapeta i reči: "64đ i 64z".

Član 66

Privredni subjekti upisani u odgovarajuće registre i evidencione liste iz čl. 5. i 6. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 91/19), dužni su da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Član 67

Privredni subjekti koji se bave delatnostima proizvodnje odnosno uvoza srodnih proizvoda, mogu da nastave da obavljaju te delatnosti pod uslovom da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtev za upis u Registar proizvođača srodnih proizvoda, odnosno Registar uvoznika srodnih proizvoda.

Član 68

Srodni proizvodi koji su stavljeni na tržište Republike pre stupanja na snagu ovog zakona, a nisu u skladu sa odredbama ovog zakona, mogu biti na tržištu Republike najkasnije do 31. decembra 2024. godine.

Član 69

Privredni subjekt koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona obavljao delatnost trgovine na malo isključivo srodnim proizvodima, može da nastavi da obavlja tu delatnost pod uslovom da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnese zahtev za dobijanje dozvole za trgovinu na malo.

Član 70

Trgovac na malo duvanskim proizvodima kome je izdata dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima u skladu sa odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 91/19), može da nastavi da obavlja delatnost trgovine na malo duvanskim i srodnim proizvodima u skladu sa postojećom dozvolom do isteka roka na koji je izdata.

Član 71

Privredni subjekt koji se upisuje u Registar proizvođača srodnih proizvoda, odnosno Registar uvoznika srodnih proizvoda, dužan je da na dan upisa u registar izvrši popis zaliha srodnih proizvoda u svim magacinima, i popisne liste dostavi Upravi za duvan u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Član 72

Proizvođači odnosno uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da na ostalim duvanskim proizvodima: duvan za žvakanje, duvan za šmrkanje i zagrevani duvanski proizvodi odnosno nesagorevajući duvan, istaknu i prilagode zdravstvena upozorenja u smislu člana 49. ovog zakona kojim se propisuje obeležavanje ostalih duvanskih proizvoda, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ostali duvanski proizvodi: duvan za žvakanje, duvan za šmrkanje i zagrevani duvanski proizvodi odnosno nesagorevajući duvan, koji su stavljeni na tržište Republike pre stupanja na snagu ovog zakona, a nisu obeleženi u skladu sa odredbama člana 49. ovog zakona kojim se propisuje obeležavanje ostalih duvanskih proizvoda, mogu se naći na tržištu Republike najkasnije do 31. decembra 2024. godine.

Član 73

Registrovani proizvođač duvana dužan je da postupi u skladu sa rokovima iz člana 9. stav 1. i člana 12. ovog zakona, počev od proizvodne 2024. godine.

Član 74

Prvo naredno usklađivanje iznosa naknada iz člana 25d stav 3, člana 32. stav 3, člana 40. stav 3. člana 54. stav 3. i člana 64b stav 2. tačka 4) Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 91/19) izvršiće se u januaru 2024. godine sa indeksom potrošačkih cena u 2023. godini.

Prvo godišnje usklađivanje iznosa naknada iz člana 25. i člana 39. ovog zakona, izvršiće se u januaru 2025. godine sa indeksom potrošačkih cena u 2024. godini.

Član 75

Odredbe člana 77. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 91/19) primenjivaće se do početka primene odredbi člana 49. ovog zakona, izuzev odredbi koje se odnose na obeležavanje ostalih duvanskih proizvoda i obeležavanja srodnih proizvoda.

Odredbe člana 49. ovog zakona, izuzev odredbi koje se odnose na obeležavanje ostalih duvanskih proizvoda i obeležavanje srodnih proizvoda, primenjivaće se počev od 1. januara 2027. godine.

Član 76

Do donošenja podzakonskih akata propisanih ovim zakonom, primenjuju se podzakonska akta doneta na osnovu zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 91/19).

Podzakonska akta za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, podzakonska akta iz člana 49. ovog zakona doneće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 77

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 07.09.2023.