Zastava Bosne i Hercegovine

POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU NACIONALNE STRATEGIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ZA PERIOD 2021-2030. GODINE: Mišljenje Zaštitnika građana na Polazne osnove


Zaštitnik građana pozdravlja napore posvećene izradi Predloga Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period 2021-2030. godine i smatra da će uz pojedine izmene predstavljati sveobuhvatan okvir za poboljšanje položaja osetljivih društvenih grupa.

Zaštitnik građana je u mišljenju na tekst Polaznih osnova za izradu Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period 2021-2030. godine, koji mu je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dostavilo na mišljenje 9. avgusta 2021. godine, izneo niz sugestija i predloga o detaljnijem predstavljanju veoma teškog položaja žena na selu, njihovih specifičnih potreba i sistemskih mera za unapređivanje njihovog statusa.

Takođe, Zaštitnik građana između ostalog ukazuje i da u zdravstvenim ustanovama još uvek nije trajno sistematizovano radno mesto zdravstvene medijatorke i pored njihovog nespornog uspeha jer su značajno doprinele povećanju broja Romkinja i romske dece koja su zdravstveno osigurana i koriste usluge zdravstvene zaštite.

U mišljenju, Zaštitnik građana ističe i da merama unapređenja sigurnost žena, muškaraca i dece od svih oblika rodno zasnovanog nasilja treba obuhvatiti i trans žene, izložene različitim oblicima diskriminacije u javnoj i privatnoj sferi.

Zaštitnik građana ukazuje i da Polazne osnove treba dopuniti u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti ("Sl. glasnik RS", br. 52/2021) prema kojem lice koje nije zdravstveno osigurano po bilo kom drugom osnovu, stiče pravo na zdravstveno osiguranje po osnovu neplaćenog rada u kući (vođenje domaćinstva, staranje o podizanju dece, staranje o ostalim članovima porodice), neplaćenog rada na poljoprivrednom imanju i dr.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 07.09.2021.
Naslov: Redakcija