Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANjU KORUPCIJE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o sprečavanju korupcije ("Službeni glasnik RS", br. 35/19, 88/19 i 11/21 – autentično tumačenje), u članu 2. tačka 1) posle reči: "sticanja" dodaje se reč: "nedozvoljene".         

Član 2.

U članu 10. stav 1. posle reči: "struci" dodaju se zapeta i reči: "poseduje posebna znanja i iskustvo u oblasti sprečavanja korupcije".

Član 3.

U članu 17. stav 4. reči: "prestankom javne funkcije" zamenjuju se rečima: "stupanjem na javnu funkciju novog".

Član 4.

U članu 18. stav 1. posle reči: "javna funkcija," dodaju se reči: "zamenik direktora Agencije postaje vršilac funkcije direktora Agencije, a ako Agencija nema zamenika direktora, ".

Član 5.

U članu 46. stav 1. menja se i glasi:

"Javni funkcioner, čija javna funkcija zahteva rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad, ne može da obavlja drugi posao ili delatnost.".

St. 3. i 4. menjaju se i glase:

 "Izuzev poslova, odnosno delatnosti iz stava 2. ovog člana, Agencija može, na zahtev javnog funkcionera, da da saglasnost za obavljanje i drugih poslova, odnosno delatnosti. Uz zahtev javni funkcioner dostavlja pozitivno mišljenje organa koji ga je izabrao, postavio ili imenovao na javnu funkciju. Državni službenik na položaju dužan je da, uz zahtev, dostavi saglasnost neposredno pretpostavljenog. O potpunom i urednom zahtevu Agencija je dužna da odluči u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Ako utvrdi da se obavljanjem posla, odnosno delatnosti iz st. 2. i 3. ovog člana, ugrožava nepristrasno vršenje ili ugled javne funkcije, odnosno da predstavlja sukob interesa, Agencija određuje rok u kojem je javni funkcioner dužan da prestane sa obavljanjem tog posla, odnosno delatnosti.".

U stavu 5. broj: "4." zamenjuje se brojem: "3.".         

Član 6.

U članu 48. stav 1. posle reči: "radnog odnosa, dodaju se reči: "rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad,".

U stavu 2. posle reči: "u organu javne vlasti," dodaju se reči: "za vreme vršenja javne funkcije,".

Član 7.

U članu 53. stav 1. posle reči: "akcije" reči: "više od 20%" brišu se, a reči: " u kome je više od 20% kapitala" brišu se.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

"Agencija sačinjava i vodi evidenciju pravnih lica iz stava 1. ovog člana u kojima javni funkcioner ili član porodice ima udeo ili akcije.

Podaci koji su javno dostupni iz Evidencije pravnih lica iz stava 4. ovog člana su:

1) ime i prezime javnog funkcionera i člana porodice;

2) javna funkcija koju vrši;

3) naziv pravnog lica, matični broj, sedište, ime i prezime odgovornog lica i podaci o podnosiocu obaveštenja;

4) naziv organa javne vlasti koji je naručilac posla;

5) vrsta i predmet postupka;

6) datum početka i okončanja postupka;

7) broj i vrednost ugovora o javnoj nabavci, postupku privatizacije ili drugom postupku."

Član 8.

U članu 54. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Pod nedozvoljenim uticajem iz stava 1. ovog člana podrazumeva se svaki uticaj koji nije zasnovan na zakonu ili drugom propisu, kojim se utiče na zakonito i pravilno postupanje javnog funkcionera Agencije u vršenju javne funkcije.".

Član 9.

U članu 55. stav 1. menja se i glasi:

"Lice kome je prestala javna funkcija, dve godine po prestanku javne funkcije, ne može, bez saglasnosti Agencije, da zasnuje radni odnos, odnosno poslovnu saradnju sa pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom organizacijom koji imaju poslovni odnos sa organom javne vlasti u kojem je javni funckioner vršio javnu funkciju.".

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"U postupku davanja saglasnosti iz stava 1. ovog člana, Agencija naročito ceni koja ovlašćenja u vršenju javne funkcije je imao podnosilac zahteva.".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 10.

U članu 71. stav 1. tačka 22) menja se i glasi:

 "22) gotov novac, digitalnu imovinu i dragocenosti, kao i drugu pokretnu imovinu čija vrednost prelazi 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije.".   

Član 11.

U članu 77. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:        

"Postupak iz stava 2. ovog člana može se pokrenuti u roku od dve godine od dana saznanja za postojanje povrede ovog zakona, a ne može se pokrenuti ili okončati, ako je od postupanja ili nepostupanja javnog funkcionera, kojim je učinjena povreda ovog zakona, proteklo pet godina. ".

Član 12.

U članu 82. stav 3. posle reči: "povrede" dodaje se zapeta i reči: "kao i činjenica da li je javni funkcioner postupio po prethodno izrečenoj meri opomene do isteka roka koji mu je u odluci određen".

Član 13.

U članu 100. stav 1. tačka 3) posle reči: "akcije" reči: "više od 20%" brišu se, a reči: " u kome je više od 20% kapitala" brišu se.

Član 14.

Naziv člana i član 101. menjaju se i glase:

"Neprijavljivanje imovine i prihoda ili davanje lažnih podataka o imovini i prihodima

Član 101.

Javni funkcioner koji suprotno odredbama ovog zakona ne prijavi Agenciji imovinu i prihode ili daje lažne podatke o imovini i prihodima, u nameri da prikrije podatke o imovini i prihodima, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.".

Član 15.

U članu 103. stav 1. broj: "50.000" zamenjuje se brojem: "100.000".

Tačka 17) menja se i glasi:

"17) ne podnese izveštaj o imovini i prihodima ili obaveštenje u propisanom roku, odnosno podnese netačan ili nepotpun izveštaj o imovini i prihodima (čl. 68. i 69)".

U st. 3. do 5. broj: "50.000" zamenjuje se brojem: "100.000".

Član 16.

U članu 105. stav 1. broj: "500.000" zamenjuje se brojem: "1.000.000".

U stavu 2. broj: "50.000" zamenjuje se brojem: "100.000".

Član 17.

U čl. 104. i 106. broj: "50.000" zamenjuje se brojem: "100.000".

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".           

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Važeći Zakon o sprečavanju korupcije (u daljem tekstu: Zakon) donet je u maju 2019. godine. Razlozi za njegove izmene i dopune koje se predlažu, sadržani su u Preporuci XII Drugog izveštaja o usklađenosti Republike Srbije u Četvrtom krugu evaluacije Grupe država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO), čiji je Republika Srbija član. U navedenoj preporuci iz predmetnog izveštaja iz oktobra 2020. godine, izrečene su konkretne primedbe na Zakon, koje bi trebalo uvažiti, a u cilju da bi se navedena preporuka smatrala ispunjenom u celini.

Pored toga i Agencija za sprečavanje korupcije (u daljem tekstu: Agencija) je ukazala na određene odredbe Zakona koje bi trebalo precizirati u cilju njegove bolje i pravilnije primene, pa su i iz toga razloga izvršene određene intervencije u tekstu Zakona.

 

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta Zakona o sprečavanju korupcije (u daljem tekstu: Nacrt zakona) dopunjuje se odredba člana 2. tačka 1) Zakona koja utvrđuje pojam "korupcije" u smislu Zakona, tako što se taj pojam određuje kao odnos koji nastaje korišćenjem službenog ili društvenog položaja ili uticaja radi sticanja nedozvoljene koristi za sebe ili drugoga.

Članom 2. Nacrta zakona dopunjuje se odredba člana 10. stav 1. Zakona, a kojom se propisuju uslovi za izbor direktora Agencije, na taj način što se pored već predviđenih uslova propisuje i dodatni uslov posedovanje posebnih znanja i iskustva u oblasti sprečavanja korupcije.

Odredbama čl. 3. i 4. Nacrta zakona, menjaju se i dopunjuju odredbe čl. 17. i 18. Zakona. U cilju kontinuiranog obavljanja poslova u Agenciji i iz razloga celishodnosti, predloženim izmenema i dopunama predviđa se da se mandat zamenika direktora Agencije traje do izbora novog direktora, umesto, kako je sad predviđeno, do prestanka mandata direktora, a takođe se zameniku direktora Agencije daju ovlašćenja da od dana prestanka mandata direktora, pa do stupanja na dužnost novog direktora Agencije, on vrši funkciju direktora.

Na predlog Agencije izvršena je izmena u članu 46. stav 1. Zakona (član 5. Nacrta zakona), koji uređuje obavljanje drugog posla i delatnosti od strane javnog funkcionera za vreme vršenja javne funkcije. Takođe su i precizirane nadležnosti Agencije za davanje saglasnosti javnom funkcioneru za obavljanje drugog posla ili delatnosti, kao i ovlašćenje Agenciji da odredi rok javnom funkcioneru da prestane da obavlja određeni posao ili delatnost ako se time ugrožava nepristrasno vršenje ili ugled javne funkcije, odnosno ako predstavlja sukob interesa.

Članom 6. Nacrta zakona vrši se preciziranje člana 48. Zakona.

Članom 7. Nacrta zakona interveniše se u članu 53. Zakona, tako što se krug pravnih lica, koja imaju obavezu prijavljivanja Agenciji određenih podataka, proširuje na sva pravna lica u koijam javni funkcioner ili član porodice, za vreme javne funkcije i dve godine od njenog prestanka, ima udeo ili akcije, a koje učestvuje u postupku javne nabavke ili privatizacije ili drugom postupku čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organom javne vlasti. Takođe se, u cilju veće transparentnosti, propisuje vođenje posebne evidencije od strane Agencije o predmetnim pravnim licima, kao i javna dostupnost podataka iz te evidencije.

Članom 8. Nacrta zakona dopunjuje se član 54. Zakona, uvođenjem definicije nedozvoljnog uticaja na javnog funkcionera u Agenciji, pri čemu se pod nedozvoljenim uticajem podrazumeva se svaki uticaj koji nije zasnovan na zakonu ili drugom propisu, kojim se utiče na zakonito i pravilno postupanje javnog funkcionera agencije u vršenju javne funkcije.

Članom 9. Nacrta zakona, preciziraju se pravila za ograničenje za zasnivanje radnog odnosa i poslovne saradnje za javnog funkcionera, po prestanku javne funkcije (član 55. Zakona). Pored toga, precizira se da Agencija u postupku davanja saglasnosti bivšem javnom funkcioneru, za zasnivanje radnog odnosa i poslovne saradnje, naročito ceni koja ovlašćenja je imao taj javni funkcioner u vršenju javne funkcije.

Članom 10. Nacrta zakona, dopunjuje se sadržina izveštaja o imovini koji podnosi javni funkcioner (član 71. Zakona), tako što se propisuje obavezna prijava gotovog novca, digitalne imovine i dragocenosti, kao i druge pokretnu imovine čija vrednost prelazi 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Članom 11. Nacrta zakona vrši se usklađivanje člana 77. Zakona sa članom 43. Zakona, tako što se propisuje objektivni i subjektivni rok za pokretanje postupka za povredu Zakona.

Članom 12. Nacrta zakona dopunjuje se član 82. Zakona na taj način što se preciziraju pravila za Agenciju za izricanje mera protiv javnog funkcionera koji povredi Zakon. Kao posebnu činjenicu koju Agencija ceni pri izricanju mera za povredu zakona uvodi se i činjenica da li je javni funkcioner postupio po prethodno izrečenoj meri opomene do isteka roka koji mu je u odluci određen.

Članom 13. Nacrta zakona vrši se usklađivanje člana 100. Zakona koji uređuje evidencije koje vodi Agencija sa izmenama člana 53. Zakona (član 7. Nacrta zakona).

Članom 14. Nacrta zakona precizira se član 101. Zakona koji propisuje krivično delo neprijavljivanje imovine ili davanje lažnih podataka o imovini, tako što se radnja ovog krivičnog dela proširuje i na neprijavljivanje prihoda ili davanje lažnih podataka o prihodima.

Odredbama čl. 15. do 17. Nacrta zakona povećavaju se minimumi novčanih kazni za prekršaje propisane Zakonom (čl. 103. do 106. Zakona).

Član 18. Nacrta zakona je završna odredba koja određuje stupanje zakona na snagu.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 04.08.2021.