Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI

Član 1.

U Zakonu o bibliotečko-informacionoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 52/11), u članu 17. stav 6. reči: "tri godine" zamenjuju se rečima: "pet godina".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje zakona

Do donošenja Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti, ova oblast kulture je bila uređena Zakonom o bibliotečkoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 34/94 i 101/95). Donošenje novog zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti nametnula je potreba za poboljšanjem i unapređivanjem tadašnjeg normativnog okvira, kako bi se omogućio razvoj bibliotečko-informacione delatnosti, napredak biblioteka u stručnom smislu, kao i zaštita i sigurnost biblioteka u institucionalnom smislu. Neposredan povod za donošenje ovog zakona bila je težnja da se postojeća normativna rešenja u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti usaglase sa međunarodnim i evropskim standardima u ovoj oblasti, posebno sa novim informacionim okruženjem koje je znatno izmenjeno u odnosu na period kada je donet prethodni Zakon.

Razlozi za donošenje ove izmene zakona se odnosi na obavezu usaglašavanja ovog zakona sa Zakonom o kulturi u kontekstu dela zakona kojim se regulišu uslovi za izbor direktora biblioteke.

III. Osnovni pravni instituti i pojedinačna rešenja

Član 1. Ovim članom se utvrđuje da se za direktora biblioteke imenuje lice koje ima visoko obrazovanje i najmanje pet godine radnog iskustva u kulturi i koje ispunjava druge uslove utvrđene statutom biblioteke.

Član 2. Ovim članom reguliše se vreme stupanja na snagu zakona.

IV. Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna budžetska sredstva.

PREGLED ODREDBE KOJA SE MENjA

Direktor

Član 17.

Bibliotekom rukovodi direktor.

Direktora biblioteke imenuje i razrešava osnivač, na predlog upravnog odbora, a na osnovu prethodno sprovedenog javnog konkursa, na četiri godine, s mogućnošću da ponovo bude imenovan.

Direktora biblioteke koja obavlja matične funkcije imenuje ministar nadležan za kulturu, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, uz saglasnost rukovodioca Narodne biblioteke Srbije.

Nadležni organ autonomne pokrajine posao iz stava 3. ovog člana obavlja kao povereni.

Na imenovanje, odnosno razrešenje direktora biblioteke saglasnost daje direktor biblioteke koja obavlja matične funkcije za tu biblioteku.

Za direktora biblioteke imenuje se lice koje ima visoko obrazovanje i najmanje tri godine PET GODINA radnog iskustva u kulturi i koje ispunjava druge uslove utvrđene statutom biblioteke.

Sprovođenje konkursa i imenovanje direktora biblioteke, imenovanje vršioca dužnosti direktora, njegove nadležnosti i drugo, vrši se na način i po postupku propisanim odredbama zakona kojim se uređuje oblast kulture.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 09.07.2021.