Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O KULTURI - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O KULTURI

Član 1.

U Zakonu o kulturi ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 13/16, 30/16  ispravka, 6/20 i 47/21), u članu 16a stav 6. broj: "30" zamenjuje se brojem: "40".

Član 2.

U članu 42. stav 5. broj: "30" zamenjuje se brojem: "40".

Član 3.

U članu 46. stav 4. broj: "30" zamenjuje se brojem: "40".

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENjA

II. Razlozi za donošenje zakona

Zakon o kulturi ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 13/16, 30/16  ispravka, 6/20 i 47/21) je na snazi od septembra 2009. godine, a počeo je sa primenom u martu 2010. godine. Pre njegovog donošenja oblast kulture nije bila regulisana jednim opštim aktom koji bi na sistemski način regulisao osnove na kojima funkcioniše naša kulture. Nakon donošenja Zakona o kulturi doneto je više podzakonskih akata koji proizilaze iz njega, kojim su se na detaljan način uredila određena pitanja koja su u osnovi regulisana ovim zakonom. Usvajanjem Zakona o kulturi i podzakonskih akata koji proizilaze iz njega, stvoreni su preduslovi za donošenje drugih zakona koji su detaljno regulisali pojedine oblasti kulture, a koji su morali biti u skladu sa načelima utvrđenim u Zakonu o kulturi, čime su stvoreni zakonski preduslovi za ujednačenu, sistemsku i samim tim, efikasnu regulaciju celokupne oblasti kulture.

Razlozi za donošenje ovih izmena zakona se odnose na obavezu usaglašavanja ovog zakona sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti.

III. Osnovni pravni instituti i pojedinačna rešenja

Član 1. Ovim članom se utvrđuje da predlog ministra za izbor Nacionalnog saveta za kulturu treba da obezbedi zastupljenost od najmanje 40% predstavnika manje zastupljenog pola.

Član 2. Ovaj član utvrđuje obavezu da sastav upravnog odbora treba da obezbedi zastupljenost od najmanje 40% predstavnika manje zastupljenog pola.

Član 3. Ovaj član utvrđuje obavezu da sastav nadzornog odbora treba da obezbedi zastupljenost od najmanje 40% predstavnika manje zastupljenog pola.

Član 4. Ovim članom reguliše se vreme stupanja na snagu zakona.

IV. Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna budžetska sredstva.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU

Način izbora Saveta

Član 16a

 Ministar najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora za člana Vlade upućuje poziv ovlašćenim predlagačima iz člana 16. stav 2. ovog zakona da dostave liste predloga kandidata i određuje rok za dostavljanje.

 Ovlašćeni predlagači iz člana 16. stav 2. ovog zakona, osim nacionalnih saveta nacionalnih manjina, dostavljaju ministru listu predloga kandidata koja sadrži po tri predložena kandidata za svakog člana Saveta, zajedno sa obrazloženom ocenom vrednosti doprinosa u odgovarajućoj oblasti kulture za svakog kandidata pojedinačno.

 Nacionalni saveti nacionalnih manjina, preko Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina, dostavljaju ministru dva zajednička kandidata za člana Saveta zajedno sa obrazloženom ocenom vrednosti doprinosa u odgovarajućoj oblasti kulture za svakog kandidata pojedinačno.

 Ovlašćeni predlagači iz člana 16. stav 2. ovog zakona su dužni da prilikom predlaganja liste predloga kandidata obezbede zastupljenost oba pola.

 Ministar vrši izbor po jednog kandidata sa liste predloga kandidata i sa dva predložena kandidata nacionalnih saveta nacionalnih manjina utvrđuje predlog članova Saveta koji dostavlja Narodnoj skupštini.

 Predlog iz stava 5. ovog člana treba da obezbedi zastupljenost od najmanje 30 40% predstavnika manje zastupljenog pola.

Član 42.

Ako je osnivač ustanove Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, najviše jedna trećina članova upravnog odbora imenuje se iz reda zaposlenih u ustanovi, na predlog reprezentativnog sindikata ustanove, a ukoliko ne postoji reprezentativni sindikat, na predlog većine zaposlenih.

Najmanje jedan od članova upravnog odbora iz reda zaposlenih mora da bude iz reda nosilaca osnovne, tj. programske delatnosti.

U upravni odbor ustanove koja se osniva u skladu sa članom 24. stav 1. ovog zakona, odnosno za koju se izmenom osnivačkog akta utvrdi da je od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj kulturne posebnosti i očuvanje nacionalnog identiteta nacionalne manjine, najmanje jedan član upravnog odbora imenuje se na predlog odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalne manjine. Kada više nacionalnih saveta nacionalnih manjina daje predlog za člana upravnog odbora, predlog zajednički podnose svi zainteresovani nacionalni saveti nacionalnih manjina.

U slučaju prenošenja osnivačkih prava na nacionalni savet u skladu sa članom 24. stav 3. ovog zakona, aktom o prenošenju osnivačkih prava se utvrđuje način imenovanja članova upravnog odbora.

Sastav upravnog odbora treba da obezbedi zastupljenost od najmanje 30 40% predstavnika manje zastupljenog pola.

Članovi upravnog odbora ustanove iz stava 1. ovog člana imenuju se na period od četiri godine i mogu biti imenovani najviše dva puta.

Vlada imenuje predsednika i članove upravnog odbora ustanove čiji je osnivač Republika Srbija.

U slučaju sprečenosti predsednika upravnog odbora, sednicu upravnog odbora može zakazati i njoj predsedavati, najstariji član upravnog odbora.

Predsedniku i članovima upravnog odbora može pripadati naknada za rad, pod uslovima i prema merilima utvrđenim aktom osnivača.

Član 46.

Ako je osnivač ustanove Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, najviše jedna trećina članova nadzornog odbora imenuje se iz reda zaposlenih u ustanovi, na predlog reprezentativnog sindikata ustanove, a ukoliko ne postoji reprezentativni sindikat, na predlog većine zaposlenih.

U nadzorni odbor ustanove koja se osniva u skladu sa članom 24. stav 1. ovog zakona, odnosno za koju se izmenom osnivačkog akta utvrdi da je od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj kulturne posebnosti i očuvanje nacionalnog identiteta nacionalne manjine, najmanje jedan član nadzornog odbora imenuje se na predlog odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalne manjine. Kada više nacionalnih saveta nacionalnih manjina daje predlog za člana nadzornog odbora, predlog zajednički podnose svi zainteresovani nacionalni saveti nacionalnih manjina.

U slučaju prenošenja osnivačkih prava na nacionalni savet nacionalne manjine u skladu sa članom 24. stav 3. ovog zakona, aktom o prenošenju osnivačkih prava utvrđuje se način imenovanja članova nadzornog odbora.

Sastav nadzornog odbora treba da obezbedi zastupljenost od najmanje 30 40% predstavnika manje zastupljenog pola.

Članovi nadzornog odbora ustanove iz stava 1. ovog člana imenuju se na period od četiri godine i mogu biti imenovani najviše dva puta.

Vlada imenuje predsednika i članove nadzornog odbora ustanove čiji je osnivač Republika Srbija.

Za člana nadzornog odbora ne može biti imenovano lice koje je član upravnog odbora ustanove.

U slučaju sprečenosti predsednika nadzornog odbora, sednicu nadzornog odbora može zakazati i njoj predsedavati, najstariji član nadzornog odbora.

Predsedniku i članovima nadzornog odbora može pripadati naknada za rad, pod uslovima i prema merilima utvrđenim aktom osnivača.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 09.07.2021.