Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA ZA KONKURENTNU POLJOPRIVREDU U 2021. GODINI: Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po gazdinstvu je 25.000 evra, dok će firme moći da računaju i na 200.000 evra. Rok za prijavu 4. jun 2021. godine


Mladi poljoprivrednici, preduzetnici, zadruge i mala preduzeća do 4. juna moći će da se prijave za bespovratnu finansijsku podršku države u iznosu do 25.000 evra. Novac je namenjen za nabavku novih mašina i opreme, investicija u digitalizaciju i automatizaciju kao i za stručno-tehničku pomoć i treninge.

Naime, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva raspisalo je prvi javni poziv za podnošenje prijava za bespovratna sredstava, a rok je od 5. maja do 4. juna 2021. godine.

Od ukupne vrednosti investicije, bespovratno se dobija 50 odsto (sa PDV-om), 40 odsto se kreditno finansira iz kredita sa poslovnim bankama, a poslednjih 10 odsto iz sopstvenog učešća.

Resorno ministarstvo je u saradnji sa Svetskom bankom započelo realizaciju "Projekta konkurentne poljoprivrede u Srbiji" čija je svrha finansijska podrška malim poljoprivrednim gazdinstvima i preduzećima.

- Ko može da se prijavi? -

Kako se navodi, na ovaj konkurs mogu da se prijave fizička lica, poljoprivredna gazdinstva, zadruge, preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća. Fokus će ipak, kako objašnjavaju nadležni biti na ranjivim grupama u poljoprivrednom sektoru u Srbiji: žene, mladi i poljoprivrednici u ugroženim područjima.

Potrebno je prvenstveno da imate prebivalište na teritoriji Srbije, kao i da se investicija nalazi tu. Zatim ta investicija koju podnosite na zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, ne treba da koristi druge podsticaje po nekom drugom osnovu. Dalje se navodi da kandidat ne bi smeo da ima dugovanja prema resornom ministarstvu, kao i da su sve obaveze izmirene.

Objekat koji je predmet investicije mora da bude u njegovom vlasništvu ili da pojedinac koji konkuriše ima pravo zakupa. Da namenski koristi i ne otuđuje predmet investicije niti dozvoljava drugom licu da koristi predmet ulaganja u periodu od 5 godina od dana nabavka opreme, uređaja i mašina ili izgradnje objekta. Da dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Jedan od uslova jeste i da minimalna vrednost troškova navedenih u prijavi ne bude manja od 20.000 evra, a da maksimalna vrednost ne bude veća od 50.000 evra. Takođe, da minimalna vrednost troškova za podršku otkupa, prerade i marketinga proizvoda ne bude manja od 25.000 evra, a maksimalna ne sme biti veća od 400.000 evra.

Takođe je uslov da korisnik nije započeo nijednu aktivnost u vezi sa realizacijom odobrenog projekta pre potpisivanja sa nadležnim ministarstvom, osim aktivnosti navedenih u opisu pripremnih troškova.

Ukoliko je neko već koristio određena bespovratna sredstva, neophodno je da je taj projekta u potpunosti završen.

- Šta će da se finansira projektom? -

Subvencionisaće se kapitalne investicije, pripremni troškovi i investicije za stručno-tehničku pomoć i trening.

- Kapitalne investicije -

Pod kapitalnim investicijama se podrazumevaju one u fizičku imovinu korisnika sredstava, nabavku novih mašina i opreme, investicija u digitalizaciju i automatizaciju kao i troškove nabavke softvera neophodnog za unapređenje proizvodnog procesa. Finansiraće se i izgradnja objekata.

Takođe, pod ovim terminom se podrazumevaju i ulaganja u korišćenje obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti.

- Pripremni troškovi -

Pripremnim troškovima se smatraju svi troškovi nastali od momenta objavljivanja javnog poziva za podnošenje prijava, do momenta potpisivanja ugovora između ministarstva poljoprivrede i korisnika bespovratnih sredstava.

Dakle, prijava i plan ne moraju da sadrže podatke o pripremnim troškovima, ako potencijalni korisnik pripremne troškove ne želi da ubroji u spisak troškova.

- Stručno-tehnička pomoć i trening -

Ovim su obuhvaćeni troškovi podrške od strane privatnih konsultanata, kao i troškovi unapređenja znanja i treninga neophodnih za realizaciju aktivnosti korišćenja bespovratnih sredstava.

Da bi korisnik mogao uspešno da realizuje svoj projekat neophodno je da koristi stručno-tehničku podršku, stoji u vodiču za korisnike koji može da se nađe na sajtu resornog ministarstva.

Za sprovođenje ovog prvog javnog poziva u 2021. godini, opredeljena su sredstva u iznosu od 700 miliona dinara. Minimalni iznos bespovratnih sredstava je od 10.000 do 25.000 evra, a ukupna vrednost investicija na nivou individualnih poslovnih planova iznosi od 20.000 do 50.000 evra.

Do kraja godine biće raspisana još dva javna poziva.

Projekat će trajati tri godine sa ukupnim budžetom od 38 miliona dolara, od čega će tokom ove godine biti dodeljen veći deo, tj. 20 miliona dolara.

Izvor: Vebsajt Blic, Nikola Vojnović, 11.05.2021.
Naslov: Redakcija