Zastava Bosne i Hercegovine

DONETA NOVA UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2021. GODINU: Uredba će se primenjivati od 20. maja 2021. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 12. maja 2021. godine, usvojila novu Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu (u daljem tekstu: CT2021 sa GB).

Pravni osnov za donošenje ovog propisa je član 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007, 5/2009, 95/2018 - dr. zakon i 91/2019). Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Usklađivanje nomenklature se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorima i obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife. Uredbom se ne mogu menjati stope carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi. Podsećamo da je Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 147/2020 i 159/2020), koja je u primeni od 1. januara 2021. godine, nacionalna Carinska tarifa je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2021. godinu.

U CT2021 sa GB izvršeno je usaglašavanja sa odredbama Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Republike Srbije i Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske (the Partnership, Trade and Cooperation Agreement between the Republic of Serbia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), koji je potpisan 16. aprila 2021. godine. Sporazum počinje sa privremenom primenom 20. maja 2021. godine

Sporazum ima uticaja na sve tarifne oznake obuhvaćene Carinskom tarifom za 2021. godinu, te je stoga bilo neophodno donošenje kompletno nove Uredbe. Novine propisane u CT2021 sa GB su sadržane u delu I (Pregled oznaka, simbola i skraćenica), II (Carinska tarifa) i IV (Kvote) Priloga.

CT2021 sa GB stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjivaće se od 20. maja 2021. godine. Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 147/2020 i 159/2020).

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 12.05.2021.