Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Rok za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak 15. maj 2023. godine. Neoporezivi iznos dohotka za 2022. godinu iznosi 3.719.376 dinara


Svi rezidenti Republike Srbije koji su u 2022. godini ostvarili prihod iznad neto iznosa od 3.719.376 dinara imaju rok do 15. maja da plate godišnji porez na dohodak građana.

Da bi fizičkim licima koja imaju mesečnu zaradu iznad prosečne plate bilo lakše da znaju da li su obveznici podnošenja poreske prijave ili ne, možemo reći da svi koji imaju neto primanje iznad 309.978,00 dinara mesečno treba da plate porez. Za lica mlađa od 40 godina prosečna mesečna neto zarada je 619.956,00 dinara.

Firme isplatioci prihoda u obavezi su da svim licima kojima je isplaćivana zarada i ostala lična primanja, i za koje je podnošena poreska prijava, dostavi potvrdu o visini isplaćenih prihoda u prethodnoj godini na obrascu PPP PO.

“Međutim, fizičkim licima ova potvrda nije od velike koristi jer se u njoj podaci iskazuju u bruto iznosu, dok je neoporezivi iznos objavljen u neto iznosu. Stoga je najbolje da sva fizička lica koja imaju prihode koji su iznad proseka sami obračunaju neto primanja za celu godinu”, objašnjava poreska savetnica Zvezdana Pisarević.

Ona dodaje da lica koja imaju manje od 40 godina, tačnije svi koji su rođeni od 31. decembra 1983. godine pa na dalje, mogu da koriste poresku olakšicu koja je u visini dodatnih 3.719.376 dinara. Ukoliko su zaradili više od 7.438.752 dinara, na iznos preko toga plaćaju porez po stopi od 15 odsto.

Ova poreska olakšica odnosi se samo na prihode ostvarene od zarade, prihode od samostalnih delatnosti i autorskih i srodnih prava. To znači da ako je lice mlađe od 40 godina imalo, na primer, prihode od davanja u zakup nepokretnosti, taj prihod ne ulazi u iznos poreske olakšice.

Pisarević ukazuje i na jednu bitnu činjenicu, a to je da preduzetnici često nisu svesni toga da su, po definiciji, “poslovno sposobna fizička lica koja obavljaju delatnost na tržištu”.

“S obzirom na to da posluju po istim principima kao i preduzeća, svoju preduzetničku radnju doživljavaju kao preduzeće i smatraju da prihod iskazan u Poreskom bilansu predstavlja dobit radnje i da to nije njihov lični prihod, mada mogu da ga podignu isto kao i osnivači preduzeća”, navodi Pisarević i ističe da je veoma važno naglasiti da su i preduzetnici u obavezi da plate godišnji porez na prihod koji obuhvata dobit preduzetničke delatnosti i njihovu ličnu zaradu ako su je isplaćivali tokom 2022. godine.

Poreska uprava je objavila da su poreske prijave formirane i vidljive na njihovom portalu, jer je zakonska obaveza bila da to urade do 1. aprila.

Međutim, prema rečima poreske savetnice, rok za podnošenje poreskih prijava za preduzetnike je 15. april i postavlja se pitanje da li će poreske prijave za preduzetnike biti naknadno postavljene ili su preduzetnici u obavezi da ih sami popune?

“Smatram da je neophodna izmena Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 132/2021 - usklađeni din. izn., 10/2022 - usklađeni din. izn., 138/2022, 144/2022 - usklađeni din. izn. i 6/2023 - usklađeni din. izn.) u delu godišnjeg poreza, gde rok za Poresku upravu treba da bude pomeren na 16. april”, kaže Pisarević.

Poreska uprava je na osnovu podataka iz službenih evidencija na portalu ePorezi postavila popunjenu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu (PP GPDG), poreskim obveznicima koji su u 2022. godini ostvarili dohodak koji je predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana, a koji umanjen za plaćene poreze i doprinose prelazi iznos 3.719.376 dinara.

Poreski obveznici kojima dohodak za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana iznosi nula dinara (polje 3.12 Obrasca PP GPDG) nemaju obavezu podnošenja poreske prijave.

Rok za proveru podataka iskazanih u postavljenoj prijavi, izmenu istih, podnošenje poreske prijave i uplatu poreza je 15. maj 2023. godine.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Biznis, Ljiljana Begović, 07.04.2023.
Naslov: Redakcija