Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM DNK REGISTRU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o nacionalnom DNK registru (“Službeni glasnik RS”, broj 24/18), u članu 2. stav 1. tačka 4. reči: “Jedinstveni DNK profil je DNK profil utvrđen analizom nespornog ili spornog biološkog uzorka poreklom od jedne osobe. Mešani DNK profil je DNK profil utvrđen analizom biološkog uzorka poreklom od više od jedne osobe” brišu se.

Posle tačke 4) dodaju se tač. 4a i 4b koje glase:

“4a) jedinstveni DNK profil je DNK profil utvrđen analizom nespornog ili spornog biološkog uzorka poreklom od jedne osobe;

4b) mešani DNK profil je DNK profil utvrđen analizom biološkog uzorka poreklom od više od jedne osobe;”

Član 2.

U članu 4. stav 3. umesto reči: “za potrebeˮ dodaju se reči: “u svrhuˮ, a posle reči “i delova telaˮ dodaju se zapeta i reči: “kao i u svrhu utvrđivanja činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Republici Srbijiˮ.

U stavu 4. zapeta i reči: “odnosno nije dozvoljena obrada podataka na osnovu koje se mogu ustanoviti fizičke, biohemijske, fiziološke ili psihološke karakteristike, odnosno specifične nasledne osobine” brišu se.

U stavu 6. reči: “ovim i drugim” brišu se.

Član 3.

Član 5. menja se i glasi:

“Član 5.

Registar sadrži:

1)         Bazu DNK profila utvrđenih iz nespornih bioloških uzoraka;

2)         Bazu DNK profila utvrđenih iz spornih bioloških uzoraka;

3)         Bazu DNK profila utvrđenih u krivičnim postupcima dostavljenih iz DNK laboratorija iz Republike Srbije.

4)         Bazu DNK profila utvrđenih u postupcima za utvrđivanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji.

Baza DNK profila utvrđenih iz nespornih bioloških uzoraka sadrži:

1)         Zbirku DNK profila lica nad kojima je izvršena forenzička registracija, koja sadrži sledeće kategorije:

(1)        DNK profile osumnjičenih,

(2)        DNK profile okrivljenih,

(3)        DNK profile optuženih,

(4)        DNK profila oštećenih;

2)         Zbirku DNK profila osuđenih lica koja sadrži sledeće kategorije:

(1)        DNK profile lica osuđenih za krivična dela određena u zakonu kojim se uređuju posebne mere za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima,

(2)        DNK profile drugih osuđenih lica;

3)         Zbirku DNK profila utvrđenih u postupku sprečavanja i zaštite od pretnji nacionalnoj i javnoj bezbednosti;

4)         Zbirku DNK profila koji su dostavljeni od strane nadležnih organa u okviru međunarodne policijske ili pravosudne saradnje;

5)         Zbirku DNK profila utvrđenih radi eliminacije sumnje;

6)         Zbirku DNK profila drugih lica dostavljenih u svrhu identifikacije lica čiji se identitet utvrđuje.

Baza DNK profila utvrđenih iz spornih bioloških uzoraka sadrži:

1)         Zbirku jedinstvenih DNK profila lica kojima se utvrđuje identitet;

2)         Zbirku jedinstvenih DNK profila leševa kojima se utvrđuje identitet;

3)         Zbirku jedinstvenih DNK profila koji su uzeti sa mesta izvršenja krivičnog dela;

4)         Zbirku jedinstvenih DNK profila utvrđenih u postupku sprečavanja i zaštite od pretnji nacionalnoj i javnoj bezbednosti;

5)         Zbirku DNK profila koji su dostavljeni od strane nadležnih organa u okviru međunarodne policijske ili pravosudne saradnje;

6)         Zbirku mešanih DNK profila.

Baza DNK profila utvrđenih u krivičnim postupcima dostavljenih iz DNK laboratorija iz Republike Srbije sadrži:

1)         Zbirku utvrđenih DNK profila iz nespornih bioloških uzoraka;

2)         Zbirku utvrđenih jedinstvenih DNK profila iz spornih bioloških uzoraka.

Baza DNK profila utvrđenih u postupcima za utvrđivanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji sadrži:

1)         Zbirku DNK profila utvrđenih iz nespornih bioloških uzoraka mogućih roditelja novorođene dece za koju se sumnja da su nestala;

2)         Zbirku DNK profila utvrđenih iz biološkog materijala novorođene dece za koju se sumnja da su nestala;

3)         Zbirku DNK profila utvrđenih iz biološkog materijala drugih lica koja se mogu dovesti u vezu sa nestalim novorođenim detetom.

Svaka pojedinačna zbirka sadrži svoju posebnu evidenciju identifikacionih podataka, koja sadrži: DNK profil, ime, prezime (prethodno prezime), ime roditelja, datum i mesto rođenja i jedinstveni matični broj građana, oznaku predmeta organa koji vodi postupak i laboratorijski delovodni broj, podatke o poreklu uzorka, ime i prezime tehničara i analitičara koji su radili sa biološkim uzorkom iz koga je dobijen DNK profil, naziv i sedište laboratorije koja je izvršila analizu i podatak o akreditaciji.

Član 4.

U članu 6. u stavu 1. posle reči: “podatke” dodaju se reči: “iz člana 5. stav 6. ovog zakona”.

St. 2-4. brišu se.

Član 5.

U članu 8. u naslovu i u st. 1. i 2. reči: “Čuvanje” zamenjuju se rečima: “obrada”. U stavu 4. reč: “arhivirajuˮ zamenjuju se rečju: “obrađujuˮ.

Član 6.

Posle člana 8. dodaje se novi član 8a koji glasi:

“Član 8a

Na zahtev Komisije za prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji dostaviće se podaci iz Registra, u skladu sa posebnim zakonom.ˮ.

Član 7.

Posle člana 8a. dodaje se naziv člana i novi član 8b koji glasi:

“Akreditacija Član 8b

Sve DNK laboratorije koje se bave DNK analizom, u smislu ovog zakona, akredituju se u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2017 ili drugim odgovarajućim standardom u skladu sa kojim se akredituju DNK laboratorije.

Podaci o akreditovanim DNK laboratorijama u Republici Srbiji dostupni su javnosti u okviru registra koje vodi nadležno telo Republike Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje akreditacija.”

Član 8.

Posle člana 9. dodaje se naziv člana i član 9a koji glasi:

“Kaznene odredbe Član 9a

Novčanom kaznom u iznosu od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako DNK laboratoriji, koja je po naredbi organa postupka izvršila DNK analizu, ne dostavi utvrđene DNK profile i raspoložive identifikacione podatke u skladu sa odredbom člana 6. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 300.000 do 500.000 dinara. “

Prelazne i završne odredbe

Član 9.

DNK laboratorije će se najkasnije u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu ovog zakona akreditovati u skladu sa članom 8b stav 1. Zakona.

Do isteka roka iz stava 1. ovog člana, neakreditovana DNK laboratorija kojoj je naredbom organa postupka povereno veštačenje u okviru krivičnog postupka, dostavlja Ministarstvu jedan primerak nespornog uzorka (bukalni bris), radi provere tačnosti podataka koji se unose u registar.

Laboratorija iz stava 1. ovog člana će, ako nije moguće uzeti bukalni bris, Ministarstvu dostaviti krv ili drugi biološki materijal lica koji je podoban za DNK analizu.

Član 10.

Sve DNK laboratorije na teritoriji Republike Srbije su u obavezi da dostave Ministarstvu u elektronskoj formi DNK profile i identifikacione podatke koji su dobijeni za potrebe krivičnog postupka, utvrđivanja identiteta nestalih ili nepoznatih lica, leševa i delova tela, odnosno utvrđivanja činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji, kojima raspolažu na dan stupanja na snagu ovog zakona, a najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako u roku iz stava 1. ovog člana ne dostavi Ministarstvu u elektronskoj formi DNK profile i identifikacione podatke koji su dobijeni za potrebe krivičnog postupka, utvrđivanja identiteta nestalih ili nepoznatih lica, leševa i delova tela, kojima raspolaže.

Za prekršaj iz stava 2. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 2. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 300.000 do 500.000 dinara.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo unutrašnjih poslova, 08.12.2022.
Naslov: Redakcija