Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o oružju i municiji (“Službeni glasnik RS”, br. 20/15, 10/19, 20/20 i 14/22) član 3. menja se i glasi:

“Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)         oružje jeste ručno prenosiva naprava izrađena ili prilagođena da pod pritiskom vazduha, barutnih i drugih gasova ili drugog potisnog sredstva može ispaliti zrno, kuglu, sačmu ili neki drugi projektil, odnosno raspršiti gas ili tečnost, hladno oružje i druga naprava koja je namenjena za samoodbranu ili napad, lov ili sport, s tim što se, u smislu ovog zakona, oružjem ne smatraju imitacije oružja, uređaji za uzbunjivanje, signaliziranje, spašavanje života, lišavanje života životinja, harpun za ribolov, kao i uređaji koji se koriste u industrijske ili tehničke svrhe, pod uslovom da se mogu upotrebljavati samo u navedene svrhe;

2)         vatreno oružje jeste svako prenosivo oružje koje ima cev i ispaljuje, služi za ispaljivanje ili se može prepraviti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila potisnim punjenjem osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Oružje je podobno za prepravljanje kako bi ispaljivao sačmu, zrno ili projektil delovanjem potisnog punjenja ako ima izgled vatrenog oružja i ako ga je, zbog njegove konstrukcije ili materijala od koga je izrađen, moguće prepraviti;

3)         kratko vatreno oružje jeste vatreno oružje čija cev nije duža od 30 cm ili čija ukupna dužina ne prelazi 60 cm;

4)         dugo vatreno oružje jeste svako vatreno oružje koje nije kratko vatreno oružje;

5)         automatsko vatreno oružje jeste svako vatreno oružje koje se nakon ispaljivanja metka automatski napuni i koje može ispaliti više od jednog metka jednim pritiskom na obarač;

6)         poluautomatsko vatreno oružje jeste vatreno oružje koje se nakon ispaljivanja svakog metka ponovo automatski puni i koje jednim pritiskom na obarač može ispaliti samo jedan metak;

7)         repetirajuće vatreno oružje jeste vatreno oružje koje je konstruisano tako da se, nakon ispaljenja sledeći metak iz magacina, odnosno doboša ručno, preko mehanizma, uvodi u položaj za ispaljenje;

8)         jednometno vatreno oružje jeste vatreno oružje koje nema okvir, odnosno magacin i koje se puni pre svakog ispaljivanja ručnim ubacivanjem metka u ležište metka cevi ili zatvarača;

9)         vazdušno oružje jeste ono oružje koje pod pritiskom sabijenog vazduha ili drugog gasa izbacuje projektil iz cevi;

10)       oružje sa tetivom (samostrel, luk ili dr.) jeste naprava koja potiskom tetive izbacuje strele ili druge projektile;

11)       uređaji za izazivanje elektrošokova (elektrošokeri ili paralizatori) jesu ručne naprave koje pomoću visokog električnog napona privremeno onesposobljavaju ljude i životinje;

12)       gasni sprejevi jesu naprave namenjene civilnom tržištu, koje sadrže i prilikom upotrebe raspršuju nadražujuća hemijska jedinjenja (CS, CN, OC) u koncentracijama dozvoljenim po prihvaćenim međunarodnim standardima;

13)       hladno oružje jeste bokser, bodež, kama, sablja, bajonet i drugi predmeti kojima je osnovna namena napad ili su pogodni za napad;

14)       oružje za ličnu bezbednost jesu, od vatrenog oružja, pištolji i revolveri, kao i gasni sprejevi i uređaji za izazivanje elektrošokova;

15)       lovačko oružje jeste dugo vatreno oružje i oružje sa tetivom, kojima je dozvoljen lov;

16)       sportsko oružje jeste vatreno, vazdušno, hladno i oružje sa tetivom koje se koristi u streljačkom i drugim sportovima i borilačkim veštinama;

17)       onesposobljeno vatreno oružje jeste vatreno oružje koje je trajno onesposobljeno za upotrebu, na način da su svi osnovni delovi vatrenog oružja postali trajno neupotrebljivi tako da se iz njega ne može ispaliti bojevi metak i da te osnovne delove nije moguće ukloniti, zameniti, izmeniti ili prepraviti kako bi se vatreno oružje na bilo koji način ponovo osposobilo, odnosno reaktiviralo;

18)       osnovni delovi vatrenog oružja jesu cev, ram, sanduk, bilo da je gornji ili donji sanduk, ukoliko ga oružje ima, navlaka, doboš, glava puške, zatvarač i nosač zatvarača;

19)       dodatni osnovni delovi višekalibarskog oružja koji se u originalnom pakovanju isporučuju zajedno sa oružjem, smatraju se jedinstvenom celinom sa oružjem;

20)       municija su meci kao celina ili njihovi elementi, uključujući čaure, inicijalne kapisle, barut, potisno punjenje, zrna, sačme, kugle ili projektili, koji se koriste za vatreno oružje, a za koje je potrebno odobrenje u skladu sa ovim zakonom;

21)       popravljanje oružja jeste otklanjanje kvarova na oružju i zamena ili ugradnja osnovnih delova oružja;

22)       prepravljanje oružja jeste prilagođavanje oružja drugoj municiji i drugi zahvati na oružju kojima se utiče na njegovo funkcionisanje i kojima se trajno ili privremeno menjaju originalne tehničke karakteristike i konstrukcijska rešenja proizvođača;

23)       promet oružja jeste nabavljanje oružja, osnovnih delova, opreme i municije radi dalje prodaje, kao i prodaja oružja i municije;

24)       staro oružje jeste oružje koje je proizvedeno pre 1900. godine;

25)       minsko-eksplozivna sredstva jesu sve vrste bombi, mina, granata i drugih naprava opremljenih sa eksplozivnom ili adekvatnom neeksplozivnom materijom ili detonatorom kod kojih pod spoljašnjim ili unutrašnjim delovanjem (težina, udar, potez, električna energija, hemijska, nuklearna reakcija i sl.) dolazi do naglog oslobađanja energije i njihovog rasprskavanja;

26)       imitacije oružja jesu predmeti koji su spoljašnjim izgledom slični ili jednaki oružju, ali ih nije moguće upotrebiti ili prepraviti u vatreno oružje;

27)       ovlašćeni serviser jeste pravno lice ili preduzetnik kome je rešenjem nadležnog organa odobreno bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja;

28)       trgovac oružjem odnosno ovlašćeni prodavac jeste pravno lice ili preduzetnik kome je rešenjem nadležnog organa odobreno bavljenje prometom oružja, osnovnim delovima za oružje, opremom i municijom i koji je registrovan u skladu sa posebnim propisom;

29)       registrovano oružje jeste oružje za koje je izdata isprava od strane nadležnog organa;

30)       legalizacija oružja i municije jeste postupak registracije ili predaje neregistrovanog oružja, odnosno municije koje je lice držalo bez odobrenja nadležnog organa u kome nije potrebno dokazivati poreklo oružja i municije, i u kome vlasnici koji registruju ili predaju oružje i municiju za vreme trajanja legalizacije ne mogu biti prekršajno niti krivično gonjeni za nelegalno nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije;

31)       oružni list jeste isprava na osnovu koje se drži, odnosno drži i nosi oružje, u skladu sa ovim zakonom, i koja sadrži podatke o oružju, osnovnim delovima za oružje i vlasniku oružja;

32)       dozvola za nošenje oružja jeste isprava koja sadrži podatke o fizičkom licu i koja mu daje pravo da nosi pištolj odnosno revolver registrovan kao oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B;

33)       pravna lica i preduzetnici u smislu ovog zakona jesu pravna lica, preduzetnici, organizacije, ustanove, zavodi i državni organi;

34)       predstavnik pravnog lica jeste fizičko lice koje je sa njim u ugovornom odnosu i koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

35)       oružje za uzbunjivanje i signalizaciju jesu naprave s ležištem metka namenjene samo za ispaljivanje metka bez projektila, neškodljivih nadražujućih supstanci, drugih aktivnih supstanci ili pirotehnička sredstva za signalizaciju, a koje se ne mogu prepraviti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila delovanjem zapaljivog potisnog sredstva;

36)       posrednik u prometu oružjem i municijom - broker, jeste pravno lice ili preduzetnik koji se, na osnovu rešenja ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo), bavi posredovanjem, pregovaranjem ili ugovaranjem transakcije i transfera za kupovinu, prodaju ili snabdevanje oružjem, osnovnih delova oružja ili municijom, u unutrašnjoj trgovini, a koji nije trgovac oružjem;

37)       vlasnici oružja jesu fizička lica, pravna lica i preduzetnici;

38)       akustično oružje jeste vatreno oružje koje je posebno prepravljeno za isključivu upotrebu ispaljivanja municije bez projektila, a koje je namenjeno za upotrebu u pozorišnim predstavama, fotografisanju, filmskom i televizijskom snimanju, rekonstrukciji istorijskih događaja, manifestacijama, obuci i sl.;

39)       specijalizovan muzej je muzej koji nabavlja, čuva, istražuje i izlaže vatreno oružje, osnovne delove ili municiju u istorijske, kulturne, naučne, tehničke i obrazovne svrhe, kao i u svrhu očuvanja nasleđa i koji je kao takav priznat od strane nadležnog ministarstva;

40)       kolekcionar je fizičko ili pravno lice posvećeno prikupljanju i očuvanju oružja, osnovnih delova oružja ili municije u istorijske, naučne, tehničke, obrazovne svrhe, kao i u svrhu očuvanja nasleđa, a kome je izdata kolekcionarska dozvola;

41)       praćenje kretanja vatrenog oružja sastoji se od vođenja evidencija nadležnog organa i evidencija pravnih lica i preduzetnika propisanih ovim zakonom;

42)       municija sa probojnim dejstvom jeste municija za vojnu namenu pri čemu je projektil presvučen košuljicom i ima tvrdo probojno jezgro;

43)       municija sa eksplozivnim zrnima/projektilima jeste vojna municija koja sadrži eksplozivno punjenje koje se aktivira prilikom ili nakon udara u prepreku ili cilj;

44)       municija sa zapaljivim projektilima/zrnima jeste vojna municija kod koje projektil sadrži hemijske smese koje se zapale prilikom dodira sa vazduhom ili prilikom udara;

45)       ugovor na daljinu je ugovor o nabavci oružja sačinjen u skladu sa posebnim zakonom koji uređuje takav ugovorni odnos, bez istovremenog fizičkog prisustva ugovornih strana, a u skladu sa odredbama ovog zakona;

46)       moderne kopije starog oružja koje se proizvodilo pre 1900. godine, a ne koriste municiju sa centralnim ili ivičnim paljenjem su kopije dugog i kratkog oružja, koje se pune s usta cevi ili doboša crnim barutom i pale fitiljem, kremenom ili kapislom;

47)       oprema jesu teleskopski-optički nišani sa svetlosnim snopom ili sa uređajem za elektronsko pojačavanje svetlosti, infracrvenim ili termovizijskim uređajem, adapteri za cev, kao i okviri za kratko oružje kapaciteta većeg od 20 metaka i okviri za dugo oružje kapaciteta većeg od 10 metaka.

U ovom su zakonu određene imenice navedene u muškom rodu, a koriste se kao neutralne za muški i ženski rod.”

Član 2.

Član 4. menja se i glasi:

“Član 4.

Oružje se deli u četiri kategorije:

1)         kategorija A:

(1)        automatsko vatreno i vazdušno oružje,

(2)        vatreno oružje koje je skriveno u drugim predmetima,

(3)        municija sa probojnim i/ili zapaljivim projektilima, kao i projektili za takvu municiju,

(4)        municija sa probojnim i eksplozivnim projektilima, kao i projektili za takvu municiju,

(5)        municija za kratko vatreno oružje koja ima ekspandirajuće dejstvo, kao i projektili za takvu municiju, osim municije za lov ili streljaštvo za lica kojima je dozvoljeno korišćenje municije sa takvim vrstama projektila,

(6)        automatsko vatreno i vazdušno oružje koje je prepravljeno u poluautomatsko vatreno i vazdušno oružje,

(7)        poluautomatsko vatreno oružje koje koristi municiju sa centralnim paljenjem, i to:

- kratko vatreno oružje koje omogućava ispaljivanje više od 21 metka bez ponovnog punjenja, ako je okvir kapaciteta većeg od 20 metaka deo tog vatrenog oružja ili je u njega ubačen odvojivi okvir kapaciteta većeg od 20 metaka,

- dugo vatreno oružje koje omogućava ispaljivanje više od 11 metaka bez ponovnog punjenja, ako je okvir kapaciteta većeg od 10 metaka deo vatrenog oružja ili je u njega ubačen odvojivi okvir kapaciteta većeg od 10 metaka,

(8)        poluautomatsko dugo vatreno oružje koje se može smanjiti na dužinu manju od 60 cm, a da ne izgubi svoju svoju funkcionalnost, pomoću sklopivog ili teleskopskog kundaka ili kundaka koji se može ukloniti bez alata,

(9)        svako vatreno oružje u ovoj kategoriji koje je prepravljeno da ispaljuje municiju bez projektila, neškodljive nadražujuće materije, druge aktivne materije ili pirotehničku municiju ili u akustično oružje,

(10)      minsko-eksplozivna sredstva,

(11)      sve vrste oružja sa integrisanim prigušivačem pucnja, prigušivači pucnja i delovi za prigušivače,

(12)      posebna oprema za oružje u skladu sa drugim zakonim koja nije namenjena za civilnu upotrebu,

(13)      gasno oružje namenjeno za policijsku i vojnu upotrebu;

2)         kategorija B:

(1)        repetirajuće kratko vatreno oružje,

(2)        jednometno kratko oružje koje koristi municiju sa centralnim paljenjem,

(3)        jednometno kratko oružje koje koristi municiju sa ivičnim paljenjem,

(4)        poluautomatsko dugo vatreno oružje koje u okvir, odnosno magacin i ležište metka zajedno prima:

-           više od tri metka, za vatreno oružje koje koristi municiju sa ivičnim paljenjem,

-           više od tri ali manje od dvanaest metaka, za vatreno oružje koje koristi municiju sa centralnim paljenjem,

(5)        poluautomatsko kratko vatreno oružje koje nije obuhvaćeno stavom 1. tačka 1) podtačka (7) alineja prva ovog člana,

(6)        poluautomatsko dugo vatreno oružje iz stava 1. tačka 1) podtačka (7) alineja druga ovog člana sa okvirom i ležištem metka koji zajedno ne primaju više od tri metka, ili odvojivim okvirom koji ne prima više od tri metka, a koje se uobičajenim alatom ne može prepraviti u oružje sa okvirom i ležištem metka koji zajedno primaju više od tri metka,

(7)        repetirajuće i poluautomatsko dugo vatreno oružje sa glatkim cevima čija dužina cevi ne prelazi 60 cm,

(8)        svako vatreno oružje u ovoj kategoriji koje je prepravljeno da ispaljuje municiju bez projektila, neškodljive nadražujuće materije, druge aktivne materije ili pirotehničku municiju ili u akustično oružje,

(9)        poluautomatsko vatreno oružje za civilnu upotrebu koje je slično oružju sa automatskim mehanizmima, koje nije obuhvaćeno stavom 1. tačka 1) podtač. (6)(8) ovog člana,

(10)      repetirajuće dugo vatreno oružje,

(11)      jednometno dugo oružje s jednom ili više jednometnih glatkih ili/i olučenih cevi,

(12)      repetirajuće i poluautomatsko dugo oružje s jednom ili više glatkih i olučenih cevi,

(13)      poluautomatsko i repetirajuće kratko oružje koje koristi municiju sa ivičnim paljenjem;

3)         kategorija C:

(1)        onesposobljeno vatreno oružje,

(2)        teleskopski - optički nišan sa svetlosnim snopom ili sa uređajem za elektronsko pojačavanje svetlosti, infracrvenim ili termovizijskim uređajem,

(3)        staro oružje i njegove moderne kopije koje ne koriste municiju sa centralnim ili ivičnim paljenjem,

(4)        adapter (uložak) za cev kojim se menja kalibar i/ili vrsta metka pomoću kojih se ispaljuju,

(5)        vazdušno oružje čija kinetička energija je 10,5 J ili veća ili čija je brzina projektila 200 m/s ili veća ili kalibra većeg od 4,5 mm,

(6)        oružje s tetivom čija je sila zatezanja tetive veća od 450 N,

(7)        oružje za uzbunjivanje i signalizaciju;

4)         kategorija D:

(1)        hladno oružje,

(2)        gasni sprejevi,

(3)        uređaji za izazivanje elektrošokova,

(4)        vazdušno oružje i oružje s tetivom koje nije obuhvaćeno kategorijom C.”

Član 3.

Naziv iznad člana 6. briše se, a član 6. menja se i glasi:

“Član 6.

Zabranjeno je izrađivati, stavljati u promet, nabavljati, držati i nositi prigušivač pucnja.

Zabranjeno je nabavljati, držati i nositi okvir koji se može ubaciti u poluautomatsko kratko vatreno oružje koje koristi municiju sa centralnim paljenjem, a koji može da primi više od 20 metaka ili, u slučaju dugog vatrenog oružja, koji može da primi više od 10 metaka.

Zabranjeno je nabavljanje i držanje municije za staro oružje iz kategorije C.

Član 4.

Posle člana 6. dodaju se čl. 6a - 6g koji glase:

“Član 6a

Nabavka, držanje i nošenje oružja iz člana 4. stav 1. tačka 1) podtač. (6) i (7) ovog zakona i okvira iz člana 6. stav 2. ovog zakona može se odobriti sportskom strelcu ako, pored zakonskih uslova, poseduje i:

1)         potvrdu nacionalnog granskog sportskog saveza nadležnog za sportsko streljaštvo, da učestvuje, odnosno da aktivno vežba za učestvovanje u streljačkim takmičenjima koje priznaju nacionalni ili međunarodni sportski savezi nadležni za sportsko streljaštvo;

2)         potvrdu nacionalnog granskog sportskog saveza nadležnog za sportsko streljaštvo da:

(1)        je član streljačkog kluba i da se najmanje 12 meseci bavi streljaštvom,

(2)        konkretno vatreno oružje ispunjava tražene specifikacije za streljačku disciplinu koju priznaje nacionalni ili međunarodni sportski savezi nadležni za sportsko streljaštvo.

Ako prestanu da postoje uslovi iz stava 1. ovog člana, nadležni organ će doneti rešenje o oduzimanju oružja i opreme iz stava 1. ovog člana.

Član 6b

Pravnim licima i preduzetnicima, u skladu sa delatnošću kojom se bave, Ministarstvo može odobriti nabavku akustičnog oružja iz kategorije A, za upotrebu u pozorišnim predstavama, fotografisanju, filmskom i televizijskom snimanju, rekonstrukciji istorijskih događaja, manifestacijama, obuci i slično.

Vlasnici akustičnog oružja ne mogu nabavljati i držati bojevu municiju za to oružje.

Član 6v

Izuzetno od odredaba ovog zakona kojima se uređuje nabavljanje i držanje oružja i municije iz kategorije A i B, specijalizovani muzeji mogu, u svrhu obavljanja muzejske delatnosti nabavljati oružje i municiju bez odobrenja za nabavku, uz prijavu nadležnom organu, ukoliko su ispunjeni prostorno-tehnički uslovi za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije.

Član 6g

Lica kojima je odobrena nabavka oružja i opreme u skladu sa odredbama čl. 6a - 6d ovog zakona, dužna su da u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja i opreme podnesu zahtev nadležnom organu radi registracije nabavljenog oružja i opreme.”

Član 5.

U članu 10. stav 1. tačka 4) reči: “za držanje konvertibilnog oružja” brišu se. U tački 5) posle reči: “oružja” dodaju reči: “i opreme”.

Posle tačke 12) dodaju se tač. 13)-15) koje glase:

“13) Odobrenje za nabavljanje oružja i opreme iz kategorije A;

14)       Potvrda o prijavi držanja oružja i municije, koju poseduju muzeji;

15)       Odobrenje za nabavljanje municije.”.

Član 6.

Član 13. menja se i glasi:

“Član 13.

Zahtev za nabavljanje oružja podnosi se na propisanom obrascu uz koji se daje na uvid lična karta, odnosno drugi identifikacioni dokument, prilaže uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, dokaz o opravdanosti razloga za nabavljanje oružja i uverenje o obučenosti za rukovanje vatrenim oružjem.

Nadležni organ pri odlučivanju, pored dokaza koje priloži podnosilac zahteva, koristi podatke iz evidencija koje vodi po zakonu, kao i podatke do kojih dolazi pri obavljanju poslova iz svoje nadležnosti.

Postojanje uslova iz člana 11. tačka 9) ovog zakona utvrđuje policijski službenik neposrednim opažanjem u stambenom prostoru po mestu prebivališta ili prijavljenog boravišta podnosioca zahteva.

Ukoliko podnosilac zahteva odbije da omogući policijskim službenicima da utvrde postojanje uslova iz člana 11. tačka 9) ovog zakona smatra se da iste ne ispunjava.

Obuke za rukovanje vatrenim oružjem oslobođena lica koja rade ili su radila u državnim organima, a koja po službenoj dužnosti nose ili su ranije nosila oružje, profesionalna i penzionisana vojna lica, rezervne vojne starešine i sportski strelci koji nastupaju u disciplinama sa vatrenim oružjem su oslobođeni obuke za rukovanje vartenim oružjem.

Nadležni organ izdaće odobrenje za nabavljanje oružja fizičkom licu za koje se u postupku utvrdi da ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona. Odobrenje za nabavljanje oružja važi šest meseci od dana izdavanja, osim u opravdanim slučajevima kada se može produžiti za još šest meseci od dana isteka važnosti odobrenja.

Odobrenje za nabavljanje oružja, na osnovu koga podnosilac zahteva nije u predviđenom roku izvršio nabavku oružja, vratiće nadležnom organu.

Nadležni organ odbiće zahtev rešenjem i neće izdati odobrenje za nabavljanje oružja ako nisu ispunjeni uslovi iz člana 11. ovog zakona.

Nadležni organ izdaće odobrenje za nabavljanje lovačkog i sportskog oružja iz kategorije B, fizičkom licu koje poseduje važeći oružni list sa mikrokontrolerom (čipom) za lovačko i sportsko oružje, u postupku u kojem se utvrđuje ispunjenost uslova samo iz člana 11. tač. 4) i 5) ovog zakona.”

Član 7.

Naziv člana 14. i član 14. menjaju se i glase:

“Nabavljanje i držanje oružja i opreme iz kategorije C Član 14.

Fizička lica starija od 18 godina, kao i pravna lica i preduzetnici, ako je to u skladu sa delatnošću kojom se bave, mogu bez prethodnog odobrenja za nabavljanje oružja i opreme izdatog od nadležnog organa, nabavljati i držati oružje i opremu iz kategorije C.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja i opreme isto prijave nadležnom organu na propisanom obrascu. Uz zahtev podnosi se i dokaz o poreklu oružja i opreme.

Potvrdu o prijavi oružja i opreme nadležni organ izdaće na propisanom obrascu. Oprema iz kategorije C nabavlja se na osnovu izdate isprave o oružju.”

Član 8.

U članu 16. stav 2. tačka 2) i stav 4. brišu se.

Član 9.

U članu 18. stav 1. menja se i glasi:

“Rešenjem nadležnog organa može se odobriti izdavanje kolekcionarske dozvole za nabavljanje oružja fizičkom ili pravnom licu, osim trgovcu oružjem, koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, poseduje najmanje pet komada registrovanog oružja iz kategorije B i koje raspolaže prostorno-tehničkim uslovima za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja. Troškove izrade kolekcionarske dozvole snosi podnosilac zahteva.”

St. 3. i 4. menjaju se i glase:

“Fizičko i pravno lice koje na osnovu kolekcionarske dozvole nabavi oružje podnosi zahtev nadležnom organu radi registracije nabavljenog oružja ili zahtev za izdavanje oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja.

Imaoci kolekcionarske dozvole mogu nabavljati i držati municiju u svim kalibrima, osim municije iz kategorije A.”

Član 10.

Član 20. menja se i glasi:

“Član 20.

Municija za oružje iz kategorije B može se nabavljati na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Municija za lovačko i sportsko oružje može se nabavljati na osnovu isprave o oružju.

Projektili za vazdušno oružje iz člana 4. stav 1. tačka 3) podtačka (5) mogu se nabavljati na osnovu izdate isprave o oružju.

Vlasnici vatrenog oružja, osim imaoca kolekcionarske dozvole, mogu nabavljati i držati municiju u kalibrima za koje imaju registrovano oružje.

Čaure bez ugrađenih inicijalnih kapisli mogu se nabavljati i držati bez odobrenja.”

Član 11.

Naziv člana 27. i član 27. menjaju se i glase:

“Onesposobljavanje vatrenog oružja Član 27.

Vatreno oružje može se onesposobiti.

Onesposobljavanje vatrenog oružja vrše ovlašćeni serviseri i pravna lica ovlašćena za proizvodnju oružja, dok potvrdu o onesposobljavanju izdaje pravno lice koje obavlja poslove ispitivanja, žigosanja i obeležavanja vatrenog oružja, kao poverene poslove, nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova koji su predviđeni propisom kojim se uređuje onesposobljavanje oružja.

Troškove onesposobljavanja vatrenog oružja snosi vlasnik oružja.

Vlasnik vatrenog oružja dužan je da trajno onesposobljeno vatreno oružje prijavi nadležnom organu u roku od osam dana od dana onesposobljavanja.

Podatak o onesposobljavanju unosi se u izdatu ispravu i utiskuje na samom oružju.

Zabranjeno je nabavljati, držati i nositi osnovne delove i municiju za onesposobljeno vatreno oružje.

Ministar propisuje bliži postupak, uslove i način onesposobljavanja vatrenog oružja.”

Član 12.

Posle člana 27. dodaju se naziv člana i član 27a koji glase:

“Oružje za uzbunjivanje i signalizaciju Član 27a

Oružje za uzbunjivanje i signalizaciju, pre stavljanja u promet, podleže ispitivanju tehničkih uslova kojim se utvrđuje da se takvo oružje ne može prepraviti u vatreno oružje.

Ispitivanje tehničkih uslova iz stava 1. ovog člana vrši pravno lice koje obavlja poslove ispitivanja, žigosanja i obeležavanja vatrenog oružja, kao poverene poslove i izdaje potvrdu o ispunjenosti tehničkih karakteristika oružja.

Način utvrđivanja ispunjenosti tehničkih uslova i karakteristike oružja iz stava 1. ovog člana bliže propisuje ministar.”

Član 13.

U članu 29. stav 1. broj: “45” zamenjuje se brojem: “60”.

U stavu 2. reči: “šest meseci” zamenjuju se rečima: “dve godine”.

Član 14.

U članu 33. stav 2. menja se i glasi:

“Vatreno i vazdušno oružje prenosi se ispražnjeno od municije.”

Član 15.

U članu 34. posle stava 9. dodaju se st. 10 - 11. koji glase:

“Lica koja poseduju važeću Evropsku dozvolu za vatreno oružje, izdatu u skladu sa propisima Evropske unije, mogu svoje oružje i municiju u svrhu lova ili sporta prenositi preko državne granice na osnovu te dozvole, uz važeći pasoš i obrazložen razlog za unošenje u Republiku Srbiju, odnosno tranzit, uz prijavu oružja organu nadležnom za kontrolu državne granice.

Licima iz stava 10. ne izdaje se odobrenje za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju.”

Član 16.

Član 35. menja se i glasi:

“Član 35.

Pripadnici stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbednosti i agencija koji dolaze u službenu posetu u Republiku Srbiju ili su u tranzitu preko teritorije

Republike Srbije, a po propisima svoje države nose oružje koje je sastavni deo njihove uniforme, uz prethodnu najavu i odobrenje Ministarstva, mogu ući u Republiku Srbiju u uniformi s oružjem, odnosno uneti oružje sa pripadajućom municijom i držati ga i nositi za vreme boravka u Republici Srbiji.

Predstavnici strane službe bezbednosti koji su u pratnji i neposredno štite predstavnike te države ili predstavnike međunarodnih organizacija za vreme tranzita ili posete Republici Srbiji, mogu unositi i nositi oružje i municiju samo uz odobrenje Ministarstva.

Odobrenje iz st. 1. i 2. ograničeno je vremenom boravka ili tranzita pripadnika, odnosno predstavnika.

Organ nadležan za graničnu kontrolu izdaje odobrenje iz st. 1 i 2. ovog člana bez naplate takse, na obrascu koji propiše ministar.”

Član 17.

U članu 38. stav 9. posle reči: “kategorije” dodaju se slovo: “A” i zapeta.

Član 18.

Naziv člana 39. i član 39. menjaju se i glase:

“Nabavljanje i prodaja oružja i municije od strane trgovaca oružjem Član 39.

Trgovci oružjem shodno ovom zakonu mogu nabavljati i prodavati oružje, osnovne delove za oružje, opremu i municiju iz kategorija B, C i D.

Trgovci oružjem mogu nabavljati i prodavati oružje i opremu iz člana 4. stav 1. tačka 1) podtač. (6) i (7) ovog zakona, kao i akustično oružje iz kategorije A.

Trgovcima oružjem nadležni organ može izdati odobrenje za nabavljanje oružja, osnovnih delova za oružje, opreme i municije iz kategorije B i C, kao i oružja i opreme iz stava 2. ovog člana, radi dalje prodaje, koje važi godinu dana.

Trgovci oružjem dužni su da podatke o svakom komadu oružja i opreme iz kategorija B i C, kao i oružja i opreme iz stava 2. ovog člana, nabavljenom radi dalje prodaje, dostave nadležnom organu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene nabavke.

Trgovci oružjem mogu prodavati oružje i osnovne delove za oružje iz kategorije B, samo licima kojima je izdato odobrenje za nabavljanje oružja, odnosno odobrenje za nabavljanje osnovnih delova za oružje, kao i licima koja poseduju kolekcionarsku dozvolu, a oružje i opremu iz stava 2. ovog člana, samo licima kojima je u skladu sa ovim zakonom izdato odobrenje za nabavljanje oružja i opreme iz kategorije A.

Trgovci oružjem dužni su da nadležnom organu, bez odlaganja a najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršene prodaje, dostave podatke o svakom prodatom komadu oružja i opreme iz kategorije B i C, o oružju i opremi iz stava 2. ovog člana, kao i podatke o kupcu iz evidencija koje vode saglasno ovom zakonu.

Trgovci oružjem mogu odbiti da izvrše svaku prodaju municije ili elemenata municije koju opravdano smatraju sumnjivom zbog njene prirode ili obima, i istu će prijaviti nadležnom organu bez odlaganja.”

Član 19.

U članu 42. stav 1. posle reči: “kategoriju” dodaju se reči: “C i”. U stavu 2. broj: “48” zamenjuje se brojem: “24”.

Stav 5. menja se i glasi:

“Male količine oružja (do deset cevi) i municije (do 2.500 komada) mogu se prenositi u skladu sa odredbama iz člana 33. ovog zakona.”

Član 20.

U članu 43. stav 6. menja se i glasi:

“Trgovci oružjem vode i evidencije nabavljenog i prodatog oružja, osnovnih delova za oružje, municije i opreme koja sadrži: broj odobrenja, naziv organa koji je odobrenje izdao i datum izdavanja odobrenja, odnosno broj isprave i podatke o kupcu za fizičko lice (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište i adresa), za pravno lice i preduzetnika (naziv, sedište, delatnost, matični broj, ime i prezime ovlašćenog lica), kao i naziv i sedište dobavljača.”

Član 21.

U članu 44. stav 1. menja se i glasi:

“Nadležni organ vodi evidencije: o podnetim zahtevima, izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja, municije i opreme, o uverenjima o zdravstvenoj sposobnosti; registrovanom oružju, oduzetom i predatom oružju, onesposobljenom oružju, nađenom oružju, oružju čiji je nestanak prijavljen; o oružju datom na poslugu; o podnetim zahtevima i izdatim oružnim listovima i potvrdama o prijavi držanja oružja; potvrdama o prijavi držanja oružja i municije, koju poseduju muzeji, podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje osnovnih delova za oružje; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za izdavanje kolekcionarske dozvole, podnetim zahtevima i izdatim dozvolama za nošenje oružja; podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za unošenje i iznošenje preko državne granice; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za bavljenje prometom oružja i municije, obukom u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanjem i prepravljanjem oružja; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja, osnovih delova za oružje, opreme i municije radi dalje prodaje; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za pravna lica i preduzetnike za nabavljanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za spravljanje municije; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za unošenje, nabavljanje, držanje i nošenje oružja pripadnicima stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i stranaca; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za posredovanje u prometu oružja i municije; o pasiviziranom i uništenom oružju.”

U stavu 3. tačka 2) reči: “iz stava 2. tačka 1) ovog člana” brišu se. U stavu 4. reči: “trajno i” brišu se.

Posle stava 4. dodaju se st. 5-7. koji glase:

“U cilju obezbeđivanja efikasnog praćenja kretanja vatrenog oružja, razmena podataka iz evidencija iz ovog člana vrši se u skladu sa posebnim zakonom kojim se propisuju evidencije i obrada podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

Evidencije predviđene čl. 43. i 44. ovog zakona čuvaju se 30 godina od dana uništenja konkretnog vatrenog oružja ili njegovih osnovnih delova.

Podaci iz evidencija iz stava 6. ovog člana mogu se, u svrhu izdavanja odobrenja propisanih ovim zakonom i zakonom koji uređuje carinski i poreski postupak, koristiti

10 godina od dana uništenja, a u svrhu suzbijanja i otkrivanja krivičnih dela, sprovođenja istrage, otkrivanja i procesuiranja počinilaca krivičnih dela, kao i za izvršenje krivičnih sankcija, 30 godina od dana uništenja konkretnog vatrenog oružja ili njegovih osnovnih delova.”

Član 22.

U članu 45. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

“4) prostorno-tehničke uslove za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije za fizička lica, fizička i pravna lica koja su podnela zahtev za izdavanje kolekcionarske dozvole, pravna lica i preduzetnike;”.

U tački 6) posle reči: “onesposobljavanja” dodaje se reč: “vatrenog”, dok se tačka zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se nova tačka 7) koja glasi:

“7) način utvrđivanja ispunjenosti tehničkih uslova i karakteristike oružja za uzbunjivanje i signalizaciju.”.

Član 23.

Član 47. menja se i glasi:

“Član 47.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj:

1)         fizičko lice koje izrađuje, nabavlja, drži i nosi prigušivač pucnja suprotno članu 6. stav 1. ovog zakona;

2)         fizičko lice koje nabavlja, drži i nosi okvir suprotno članu 6. stav 2. ovog zakona;

3)         fizičko lice iz čl. 6a stav 1. koje u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja i opreme iz kategorije A ne podnese zahtev nadležnom organu radi registracije;

4)         fizičko lice koje nabavlja i drži bojevu municiju za akustično oružje, suprotno članu 6b stav 2. ovog zakona;

5)         izabrani lekar koji odmah po saznanju ne obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva da je kod fizičkog lica koje drži i nosi oružje došlo do promene zdravstvenog stanja koje utiče na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja u skladu sa članom 12. stav 8. ovog zakona;

6)         roditelj ili staratelj maloletnog lica koje je nabavilo, odnosno držalo oružje i opremu iz kategorije C suprotno članu 14. stav 1. ovog zakona, a ako je to posledica njegovog propuštanja dužnog nadzora nad maloletnim licem i ako je u mogućnosti da takav nadzor vrši;

7)         fizičko lice koje u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja i opreme iz kategorije C isto ne prijavi nadležnom organu na propisanom obrascu u skladu sa članom 14. stav 2. ovog zakona;

8)         roditelj ili staralac maloletnog lica mlađeg od 16 godina koje je nabavilo odnosno držalo oružje iz kategorije D suprotno članu 15. ovog zakona, a ako je to posledica njegovog propuštanja dužnog nadzora nad maloletnim licem i ako je u mogućnosti je da takav nadzor vrši;

9)         fizičko lice koje u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja ne podnese zahtev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u skladu sa članom 17. stav 1. ovog zakona;

10)       fizičko lice koje u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja, a koje već poseduje oružni list za istu vrstu oružja, ne podnese zahtev nadležnom organu radi registracije oružja u skladu sa članom 17. stav 2. ovog zakona;

11)       fizičko lice koje ne podnese najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja oružnog lista nadležnom organu zahtev za izdavanje novog oružnog lista u skladu sa članom 17. stav 6. ovog zakona;

12)       fizičko lice koje je na osnovu kolekcionarske dozvole nabavilo oružje, a ne podnese zahtev nadležnom organu radi registracije nabavljenog oružja ili zahtev za izdavanje oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja u skladu sa članom 18. stav 3. ovog zakona;

13)       fizičko lice koje nije u roku od osam dana od dana prenosa vlasništva odnosno razmene podnelo zahtev za registraciju oružja u skladu sa članom 19. stav 4. ovog zakona;

14)       stranac koji oružje i municiju nabavljenu saglasno članu 23. stav 1. ovog zakona, ne iznese iz Republike Srbije u roku od tri dana od izvršene nabavke u skladu sa članom 23. stav 3. ovog zakona;

15)       stranac koji oružje i municiju nabavljenu saglasno članu 23. stav 1. ovog zakona, prilikom prelaska državne granice ne prijavi organu nadležnom za graničnu kontrolu u skladu sa članom 23. stav 4. ovog zakona;

16)       fizičko lice koje sportsko oružje nosi van otvorenih i zatvorenih prostora namenjenim za streljačke sportove i obuku za rukovanje oružjem suprotno članu 26. stav 3. ovog zakona;

17)       roditelj ili staratelj maloletnog lica koje je nosilo gasni sprej ili uređaj za izazivanje elektrošokova suprotno članu 26. st. 4. i 5. ovog zakona, a ako je to posledica njegovog propuštanja dužnog nadzora nad maloletnim licem i ako je u mogućnosti da takav nadzor vrši;

18)       fizičko lice koje ne prijavi trajno onesposobljeno oružje nadležnom organu u roku od osam dana od dana onesposobljavanja u skladu sa članom 27. stav 4. ovog zakona;

19)       fizičko lice u čijem se posedu našlo oružje nakon smrti lica koje je imalo registrovano oružje, a koje u roku od 60 dana od smrti lica ne obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva, radi preuzimanja oružja u skladu sa članom 29. stav 1. ovog zakona;

20)       fizičko lice koje prenosi oružje bez važeće isprave o oružju suprotno članu 33. stav 1. ovog zakona;

21)       fizičko lice koje je posedovalo oružne listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, a ne podnese zahtev za izdavanje isprave u skladu sa članom 50. stav 1. ovog zakona.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći zaštitna mera oduzimanja oružja, izuzev ako su predmet prekršaja oružje, oprema i municija iz kategorije A, kada se obavezno izriče zaštitna mera oduzimanja.”

Član 24.

Član 48. menja se i glasi:

“Član 48.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana kazniće se za prekršaj:

1)         fizičko lice koje nabavlja i drži automatsko vazdušno oružje suprotno članu 5. stav

1. ovog zakona;

2)         fizičko lice koje drži vazdušno oružje i moderne kopije starog oružja bez isprave, odnosno potvrde o prijavi nadležnom organu suprotno članu 5. stav 3. ovog zakona;

3)         fizičko lice koje nabavlja ili drži municiju za staro oružje suprotno članu 6 stav 3. ovog zakona;

4)         fizičko lice koje ne podnese nadležnom organu dokaz o poreklu oružja uz zahtev za prijavu oružja iz kategorije C suprotno članu 14. stav 2. ovog zakona;

5)         fizičko lice koje nabavlja opremu iz kategorije C bez isprave nadležnog organa suprotno članu 14. stav 4. ovog zakona;

6)         fizičko lice koje otuđi oružje suprotno članu 19. stav 6. ovog zakona;

7)         fizičko lice koje spravlja municiju suprotno članu 21. stav 1. ovog zakona;

8)         fizičko lice koje nosi više od jednog oružja suprotno članu 25. stav 8. ovog zakona;

9)         imalac dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost koji na javnom mestu učini oružje vidljivim drugim licima odnosno nosi oružje na način koji izaziva uznemirenje drugih lica suprotno članu 25. stav 9. ovog zakona;

10)       fizičko lice koje na javnom mestu nosi onesposobljeno vatreno oružje, staro oružje i njegove moderne kopije koje ne koriste metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem i hladno oružje suprotno članu 26. stav 1. ovog zakona;

11)       fizičko lice koje ne preda oružje u skladu sa članom 28. stav 3. ovog zakona;

12)       fizičko lice koje ne prijavi nestanak registrovanog oružja u skladu sa članom 31. stav 1. ovog zakona;

13)       fizičko lice koje ne rukuje pažljivo oružjem i ne čuva ga savesno na način da ne dođe u posed neovlašćenih lica i ugrozi bezbednost ljudi i objekata u skladu sa članom 32. stav 1. ovog zakona;

14)       fizičko lice koje izvrši poslugu oružja suprotno članu 32. ovog zakona;

15)       fizičko lice koje vazdušno i vatreno oružje ne prenosi ispražnjeno od municije u skladu sa članom 33. stav 2. ovog zakona;

16)       fizičko lice koje nije u roku od osam dana od dana uvoza oružja, podnelo zahtev za registraciju oružja u skladu sa članom 34. stav 2. ovog zakona;

17)       fizičko lice koje prenosi oružje i municiju preko državne granice bez prijave organu nadležnom za sprovođenje granične kontrole suprotno članu 34. stav 5. ovog zakona;

18)       fizičko lice koje suprotno članu 50. stav 4. ne podnese zahtev za izdavanje nove isprave o oružju u propisanom roku;

19)       fizičko lice koje u propisanom roku ne prijavi nabavljeno oružje i opremu koja je u skladu sa odredbama člana 4. stav 1. tačka 1) podtač. (6)-(8) ovog zakona razvrstana u kategoriju A.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana izriče se zaštitna mera oduzimanja oružja, opreme i municije.”

Član 25.

Član 49. menja se i glasi:

“Član 49.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000. do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1)         koje prodaje, nabavlja, drži i nosi prigušivač pucnja suprotno članu 6. stav 1. ovog zakona;

2)         koje nabavlja, drži i nosi okvir suprotno članu 6. stav 2. ovog zakona;

3)         koje proda oružje i okvire iz člana 4. stav 1. tačka 1) podtač. (6) i (7) ovog zakona, licu koje ne poseduje odobrenje nadležnog organa u skladu sa članom 6a stav 1. ovog zakona;

4)         koje proda akustično oružje iz kategorije A licu koje ne poseduje odobrenje ministarstva u skladu sa članom 6b stav 1. ovog zakona;

5)         koje nabavlja i drži bojevu municiju za akustično oružje, suprotno članu 6b stav 2. ovog zakona;

6)         koje proda fizičkom licu mlađem od 18 godina oružje i opremu iz kategorije C suprotno članu 14. stav 1. ovog zakona;

7)         koje u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja i opreme iz kategorije C isto ne prijavi nadležnom organu na propisanom obrascu u skladu sa članom 14. stav 2. ovog zakona;

8)         koje nabavlja opremu iz kategorije C bez isprave o oružju nadležnog organa suprotno članu 14. stav 4. ovog zakona;

9)         koje proda opremu iz kategorije C licu koje ne poseduje ispravu izdatu od strane nadležnog organa suprotno članu 14. stav 4. ovog zakona;

10)       koje proda fizičkom licu mlađem od 16 godina oružje iz kategorije D suprotno članu 15. ovog zakona;

11)       koje je na osnovu kolekcionarske dozvole nabavilo oružje, a ne podnese zahtev nadležnom organu radi registracije nabavljenog oružja ili zahtev za izdavanje oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja u skladu sa članom 18. stav 3. ovog zakona;

12)       koje nije u roku od osam dana od dana prenosa vlasništva, odnosno razmene podnelo zahtev za registraciju oružja suprotno članu 19. stav 4. ovog zakona;

13)       koje proda municiju za oružje iz kategorije B suprotno članu 20. stav 1. ovog zakona;

14)       koje proda municiju suprotno članu 20. stav 2. ovog zakona;

15)       koje ne prijavi trajno onesposobljeno oružje nadležnom organu u roku od osam dana od dana onesposobljavanja suprotno članu 27. stav 4. ovog zakona;

16)       koje ne prijavi nestanak registrovanog oružja u skladu sa članom 31. stav 1. ovog zakona;

17)       koje izvrši poslugu oružja suprotno članu 32. ovog zakona;

18)       čiji predstavnik nije bio prisutan za vreme trajanja posluge suprotno članu 32. stav 8. ovog zakona;

19)       ovlašćeni serviser i trgovac oružjem koji ne izda potvrdu o primljenom oružju suprotno članu 32. stav 9. ovog člana;

20)       koje vazdušno i vatreno oružje prenosi suprotno članu 33. stav 2. ovog zakona;

21)       koje svom predstavniku ne izda ovlašćenje za prenošenje oružja na propisanom obrascu u skladu sa članom 33. stav 3. ovog zakona;

22)       koje nije u roku od osam dana od dana uvoza oružja, podnelo zahtev za registraciju u skladu sa članom 34. stav 2. ovog zakona;

23)       koje bez rešenja nadležnog organa kojim se odobrava promet oružja, delova za oružje, opreme i municije prodaje vazdušno oružje iz kategorija C i D, moderne kopije starog oružja i oružje za uzbunjivanje i signalizaciju iz kategorije C, opremu iz kategorije C, kao i gasne sprejeve i uređaje za izazivanje elektrošokova iz kategorije D suprotno članu 38. ovog zakona;

24)       koje ne pribavi od nadležnog organa odobrenje za raspoređivanja zaposlenih lica pre raspoređivanja u skladu sa članom 38. stav 7. i članom 40. stav 5. ovog zakona;

25)       koje proda oružje i osnovne delove za oružje iz kategorije B suprotno članu 39. stav 5. ovog zakona;

26)       koje oružje, osnovne delove oružja i municiju ne čuvaju u skladu sa članom 38. stav 8. i članom 40. stav 14, a u vezi sa članom 32. stav 1. ovog zakona;

27)       ovlašćeni serviseri koji o izvršenoj prepravci oružja ne obaveste nadležni organ u roku od 15 dana od dana izvršene prepravke suprotno članu 38. stav 10. ovog zakona;

28)       trgovci oružjem koji ne dostave podatke o oružju i opremi iz kategorija A, B i C, nabavljenom radi dalje prodaje, nadležnom organu u roku od 30 dana od dana izvršene nabavke u skladu sa članom 39. stav 4. ovog zakona;

29)       trgovci oružjem koji podatke o prodatom oružju, opremi i podatke o kupcu oružja, ne dostave u roku od 15 dana od dana izvršene prodaje nadležnom organu u skladu sa članom

39. stav 6. ovog zakona;

30)       koje u propisanom roku ne podnesu zahtev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u skladu sa članom 40. stav 10. ovog zakona;

31)       koje u propisanom roku ne podnesu zahtev nadležnom organu radi registracije oružja u skladu sa članom 40. stav 11. ovog zakona;

32)       koje nadležnom organu ne podnesu zahtev za izdavanje novog oružnog lista najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja oružnog lista u skladu sa članom 40. stav 13. ovog zakona;

33)       koje u roku od 15 dana ne preda nadležnom organu oružje i municiju koji im više nisu potrebni, kao i u slučaju prestanka obavljanja delatnosti zbog koje im je odobreno nabavljanje oružje, suprotno članu 40. stav 15. ovog zakona;

34)       koje nadležnom organu za svaku godinu, u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine, ne predaju primerak evidencija, koje su predviđene članom 43. ovog zakona, u pisanom ili u elektronskom obliku saglasno članu 43. stav 8. ovog zakona;

35)       koje ne vode evidencije iz člana 43. i na način propisan članom 43. stav 9. ovog zakona;

36)       koje sve evidencije iz člana 43. ovog zakona ne predaju nadležnom organu u roku od 15 dana po prestanku obavljanja delatnosti u skladu sa članom 43. stav 10. ovog zakona;

37)       koje je posedovalo odobrenja za držanje oružja, izdato po zakonu koji je važio do dana početka primene ovog zakona, a koje ne podnese zahtev za izdavanje isprave, u skladu sa članom 50. stav 1. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Uz kaznu može se izreći zaštitna mera oduzimanja oružja, opreme i municije.”

Član 26.

U članu 50. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

“Fizička lica koja imaju izdat oružni list za držanje konvertibilnog oružja dužna su da do 5. marta 2024. godine, podnesu zahtev za izdavanje nove isprave o oružju, a ako se menja kategorija oružja uz zahtev se dostavlja i potvrda o ispunjenosti tehničkih karakteristika oružja u skladu sa zakonom.”

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji

Član 27.

Vlasnici oružja i opreme koja je u skladu sa odredbama člana 4. stav 1. tačka 1) podtač. (6)-(8) ovog zakona razvrstana u kategoriju A, mogu to oružje i opremu držati nakon početka primene ovog zakona, ako su oružje i opremu nabavili i prijavili nadležnom organu do dana početka primene ovog zakona.

Vlasnici starog oružja kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona izdata potvrda o prijavi držanja oružja iz kategorije C, mogu to oružje držati na osnovu izdate potvrde i nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu i početak primene

Član 28.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje istekom devet meseci od dana stupanja na snagu, osim člana 1. stav 1. tačka 24), čl. 6, 13, 23. stav 1. tačka 19). i člana 26. ovog zakona koji počinju da se primenjuju danom stupanja na snagu ovog zakona i člana 10. ovog zakona koji počinje da se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo unutrašnjih poslova, 08.12.2022.
Naslov: Redakcija