Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RADU: Zaposleni koji radi na dan praznika koji je po zakonu neradan dan ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 110 odsto od osnovice


Državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležen je 11. novembra, a prodavnice i ugostiteljski objekti su uglavnom radili.

Tog dana bio je i jedan od 13 prazničnih dana koje smo imali u toku 2021. godine. Ujedno i poslednji do nove godine.

Osim na dane državnih praznika, zaposleni imaju pravo da ne rade u dane određenih verskih praznika.

Zaposleni ima pravo da odsustvuje na dan praznika za koji je zakonom propisano da se ne radi i za to vreme ostvaruje pravo na naknadu zarade, odnosno ako radi na dan praznika ostvaruje pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika samo za onoliko dana koliko je propisano da se taj praznik praznuje.

S obzirom da je Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) propisano da se državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu praznuje jedan dan i pravo na naknadu zarade, odnosno na uvećanu zaradu za rad na ovaj dan državnog praznika zaposleni može da ostvari samo za jedan dan.

Dodatno, poslodavci vam mogu ponuditi i "zamenski" slobodan dan, ukoliko vaše radno vreme ne može drugačije da se organizuje. Sve je naravno, stvar dogovora sa vašim poslodavcem, ali mu ukažite ukoliko mislite da vaša zakonska prava nisu ispoštovana.

Prema Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), zaposleni koji radi na dan praznika koji je po zakonu neradan dan ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 110 odsto od osnovice.

Osnovicu za obračun uvećane zarade čini osnovna zarada utvrđena u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Uvećanje od 110 odsto primenjuje se na ugovorenu satnicu, te zaposleni prima 100 odsto redovne zarade (dnevnice) + 110 odsto redovne zarade (dnevnice).

Zaposleni koji radi na dan državnog praznika praktično će primiti 210 odsto ugovorene dnevnice ako tog dana bude raspoređen na rad.

Izvor: Vebsajt Kurir, 08.11.2021.
Naslov: Redakcija