Zastava Bosne i Hercegovine

POSTUPAK RAZVODA BRAKA


Rešili ste da se razvedete. Osim što vas muče razna lična pitanja - da li je to vaš poraz ili hrabra odluka, da li će vam vaši bližnji pružiti podršku ili će vas osuđivati, kako će razvod uticati na vaš dalji život i život vaše dece, ako ih imate, muče vas i neka konkretna pitanja u vezi sa samim postupkom razvoda.

- Kako se pokreće postupak za razvod braka? -

Dva su načina da pokrenete postupak za razvod braka: predlogom za sporazumni razvod ili tužbom.

- Sporazumni razvod -

Ovaj postupak, svakako bezbolniji i jeftiniji, pokrećete predlogom za sporazumni razvod braka koji podnosite nadležnom sudu u mestu prebivališta ili boravišta jednog od supružnika ili u mestu gde je bilo vaše poslednje zajedničko prebivalište. Ova opcija podrazumeva da ste sa bivšim suprugom/supružnicom u korektnim odnosima i da ste u situaciji da se oko svih bitnih pitanja dogovorite. Najvažnije obeležje sporazumnog razvoda je obostrana saglasnost supružnika da se brak razvede.

- Šta sve treba da sadrži predlog za sporazumni razvod braka? -

U predlogu je potrebno da rešite najpre važna pitanja koja se tiču vaše zajedničke maloletne dece, ukoliko ih imate, te predlog mora obavezno da sadrži pismeni sporazum o poveravanju dece, odnosno ko od vas će vršiti samostalno roditeljsko pravo ili ćete po sporazumu roditeljsko pravo vršiti zajednički.

Roditeljsko pravo pripada majci i ocu zajedno i oni su ravnopravni u vršenju roditeljskog prava. Kada dođe do razvoda, roditeljsko pravo samostalno vrši ili samo jedan roditelj ili zajednički ukoliko se tako dogovore. Ako je sporazumom predloženo da jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo, osim sporazuma o poveravanju deteta jednom roditelju, predlog mora da sadrži i sporazum o visini doprinosa za izdržavanje koje će davati drugi roditelj, kao i sporazum o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem.

Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da dete izdržava, da sa detetom održava redovne lične odnose kao i da o svim bitnim pitanjima koja utiču na život deteta (npr. obrazovanje, promena prebivališta, medicinski zahvati i sl.) odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo.

Ukoliko ste u braku stekli i zajedničku imovinu, u predlog za sporazumni razvod braka morate uneti i sporazum o deobi zajedničke imovine tj. urediti na koji način ćete tu imovinu i podeliti.

Predlog mora biti u pismenoj formi i mora biti potpisan od strane oba supružnika. Ovakav način razvoda podrazumeva bezbolniju, jednostavniju i kraću proceduru, gde postupak može relativno u kratkom roku da se završi, a i svakako je jeftiniji način budući da postoji mogućnost i da se iznosi sudskih taksi na kraju postupka podele.

U postupku pokrenutom po predlogu za sporazumni razvod braka, ako postoje zajednička maloletna deca, biće uključen od početka i nadležni centar za socijalni rad, koji će supružnicima uputiti poziv za razgovor pre odlaska na sud i koji će se o predlogu takođe izjašnjavati u svom Nalazu i mišljenju nakon razgovora koji obavi.

 

Tokom postupka i sud i centar za socijalni rad vode se isključivo najboljim interesom dece, te će ceniti i da li je ono što ste dogovorili u sporazumu u njihovom najboljem interesu. Nakon toga, sud će doneti odluku u kojoj će biti sadržan vaš sporazum. Međutim, sud ne mora da usvoji vaš predlog ukoliko oceni da on ne štiti prava i interese vaše dece i može odnose urediti i drugačije.

- Razvod braka po tužbi -

Druga mogućnost za pokretanje postupka za razvod braka je da podnesete tužbu za razvod, posebno ukoliko su vaši odnosi sa supružnikom u toj meri poremećeni i konfliktni, da se ne može postići dogovor oko bitnih pitanja.

U našem pravu važi načelo razrešivosti braka, iz koga proizilazi pravilo da niko ne može ostati u braku protiv svoje volje. Stoga, svaki supružnik ima pravo da se razvede ukoliko su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno već određeno vreme više ne može ostvariti zajednica života.

Tužbu možete podneti sudu na čijoj teritoriji je bilo vaše poslednje zajedničko prebivalište ili, ako je zajednica života prestala i sudu koji je nadležan po mestu prebivališta tuženog.

Pokretanje postupka razvoda podnošenjem tužbe predstavlja teži i skuplji način razvoda i sam postupak može da potraje. U slučaju da supružnici imaju maloletnu decu, sud će raspravljati o samom razvodu braka i o vršenju roditeljskog prava nad zajedničkom maloletnom decom, dok će se pitanje zajedničke imovine stečene tokom trajanja braka rešavati u posebnom parničnom postupku. Ovo je potrebno da bi se u postupku razvoda što pre rešila pitanja od najvećeg interesa za decu, tj. odluka o njihovom poveravanju, modelu održavanja ličnih odnosa sa drugim roditeljem i visini iznosa na ime zakonskog izdržavanja.

Neretko se dešava da parnica za deobu bračne tekovine potraje godinama i to već uveliko nakon što su se supružnici već razveli. Stoga, da vaš razvod ne bi čekao deobu imovine, ili vaša deca izdržavanje, pitanje zajedničke imovine možete rešiti sporazumom o deobi zajedničke imovine (sporazumna deoba) koja se zaključuje pred javnim beležnikom. Ovakav sporazum o deobi mora biti u formi javnobeležničke potvrđene isprave. Ako nije moguće postići sporazum, ovo pitanje onda rešava sud u posebnom postupku (sudska deoba). Ovo znači novi postupak i nove troškove.

- Kako dalje teče postupak po tužbi? -

Ukoliko ste razvod pokrenuli tužbom, jedna od faza ovog postupka je i posredovanje (medijacija) odnosno pokušaj da se spor reši mirnim putem i da se razgovorom reše postojeći problemi u pogledu nekog pitanja.

Posredovanje se ne sprovodi ukoliko vi ili vaš bračni partner to ne želite, ukoliko je jedan supružnik nesposoban za rasuđivanje ili ako je nepoznato boravište jednog od supružnika ili ako jedan ili oba supružnika žive u inostranstvu.

Postupak posredovanja obuhvata 2 faze:

 Pokušaj mirenja - koji se sprovodi ukoliko postoji mogućnost da se supružnici ipak pomire i prevaziđu probleme bez razvoda braka. Mirenje sprovodi centar za socijalni rad, sud ili neka druga ustanova specijalizovana za posredovanje u porodičnim odnosima ili bračno i porodično savetovalište. Može trajati najviše 2 meseca. Ukoliko dođe do mirenja smatra se da je tužba za razvod braka povučena.

 Ukoliko postupak mirenja ne uspe, dalji postupak se nastavlja nagodbom. Nagodba ima za cilj razrešenje svih spornih pitanja među supružnicima, a koja se tiču vršenja roditeljskog prava i podele zajedničke imovine stečene u braku. Kao i mirenje, i nagodba može trajati naviše 2 meseca, a može se okončati sporazumom o vršenju roditeljskog prava i deobi zajedničke imovine, ili samo delimično oko jednog od ova dva pitanja.

- Šta je još potrebno od dokumentacije? -

Bilo da podnosite predlog za sporazumni razvod ili tužbu, uz to morate priložiti izvod iz Matične knjige venčanih, kao i izvode iz Matične knjige rođenih za vašu decu.

Takođe, sudu će biti potrebna i potvrda vašeg poslodavca o radnom angažovanju i visini vaših primanja, odnosno ukoliko ste nezaposleni i odgovarajuće uverenje nadležne službe za nezaposlene. Ukoliko ove potvrde uz tužbu ne dostavite sami može sud i sam službenim putem da ih pribavi. Ove potvrde neophodne su kako bi sud procenio visinu primanja oba supružnika, i uz ostale bitne okolnosti, utvrdio visinu iznosa na ime mesečnog izdržavanja za decu.

- Koliko košta razvod? -

Ukoliko za svoj razvod angažujete advokata, tužba za razvod braka prema važećoj advokatskoj tarifi košta 16.500,00 dinara, a jedno ročište 18.000,00 dinara. Na ove iznose dodajte i iznos taksi na tužbu i presudu, obe po 2.660,00 dinara. To je samo početna računica za cenu vašeg razvoda po tužbi.

Za sastavljanje predloga, kao i tužbe, možete se obratiti advokatu, ali i službama besplatne pravne pomoći (ukoliko po Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći ispunjavate uslove) ili ga možete sastaviti i sami vodeći računa da unesete sve ono što je zakon predvideo.

- Ko još učestvuje u postupku? -

Osim sudije, vas i advokata (ako ste ih angažovali) u postupak razvoda će svakako biti uključen nadležni centar za socijalni rad ukoliko imate zajedničku maloletnu decu, bilo da postupak pokrećete predlogom ili tužbom. Stoga, pre odlaska na sud, prvi poziv za razgovor uputiće vam centar za socijalni rad. Osnovna uloga centra za socijalni rad je da obavlja poslove zaštite porodice, da pruži pomoć i podršku porodici, a naročito da štiti interese dece. Ovu obavezu imaju i svi drugi organi ili institucije u svim postupcima koji se tiču zaštite prava dece.

Nadzor nad stručnim radom centra za socijalni rad obavlja ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu. Važno je da znate da ukoliko niste zadovoljni postupanjem ili radom centra za socijalni rad u toku vašeg razvoda ili smatrate da postoje određene nepravilnosti, možete se obratiti pritužbom pomenutom ministarstvu koje će obaviti stručan nadzor nad radom centra za socijalni rad.

U samom postupku, konkretan zadatak centra za socijalni rad jeste da obavi razgovor sa oba supružnika, ispita roditeljske kompetencije i da, nakon što utvrdi da li je ono što tražite tužbom ili predlogom u najboljem interesu vaše zajedničke dece, donese svoj nalaz i mišljenje, u kome će konstatovati sve važne činjenice i dati predlog o poveravanju dece. Ovaj nalaz i mišljenje ne obavezuje sud, ali ga sud svakako uzima u obzir prilikom donošenja odluke o razvodu.

O svim bitnim pitanjima konačnu odluku donosi sud pred kojim ste pokrenuli postupak razvoda i koji će saslušati obe strane, i na osnovu svih utvrđenih činjenica i izvedenih dokaza, nalaza i mišljenja centra za socijalni rad, doneti konačnu odluku.

Odluka suda sadržaće izreku kojom se vaš brak razvodi, odluku o tome kome se poveravaju zajednička maloletna deca, a ko ima uređeni model održavanja ličnih odnosa sa decom, odluku o tome koliki će biti mesečni iznos za decu na ime zakonskog izdržavanja kao i odluku o ukupnim troškovima postupka.

- Kada je brak razveden? -

Jednom razveden brak ne može se "oživeti", što znači da se odluka suda žalbom može pobijati samo u pogledu odluke o poveravanju dece, u pogledu visine dosuđenog iznosa izdržavanja, modela održavanja ličnih odnosa dece sa drugim roditeljem, kao i odluke o troškovima postupka, a brak je definitivno razveden.

Koliko god bila neprijatna životna situacija u kojoj se nalazite, i taj period života jednom će ostati iza vas.

Bez obzira koji način izaberete da se razvedete, treba da znate i da razvod ne košta samo u materijalnom, već i u emocionalnom smislu.

Zato savet više: imajte u vidu da su odluke koje donesete i vaši postupci tokom razvoda nešto što dalje određuje ne samo vaš, već i život vaše dece, a pre svega njihovo detinjstvo.

Izvor: Vebsajt Otvorena vrata pravosuđa, Natalija Šolić - Advokatica Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM, 03.11.2020.
Naslov: Redakcija