Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIČNOJ KARTI - Tekst propisa


Član 1.

 U Zakonu o ličnoj karti ("Službeni glasnik RSˮ, br. 62/06 i 36/11), u članu 7. stav 2. dodaje se nova tačka 7) koja glasi: "adresa prijavljenog prebivalištaˮ.

Član 2.

U članu 8. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:  

"U mikrokontroler (čip) se upisuje i sertifikat za elektronsku identifikaciju na osnovu čega lična karta predstavlja sredstvo za identifikaciju na daljinu i šemu elektronske identifikacije srednjeg nivoa pouzdanosti, u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskog dokumenta, elektronske identifikacije i usluga od poverenja u elektronskom poslovanju. ˮ.

Postojeći stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Na zahtev imaoca lične karte, u skladu sa posebnim propisima, u mikrokontroler (čip) upisuje se kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis imaoca i odgovarajući podaci za formiranje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.ˮ.

Posle novog stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Lična karta iz stava 4. ovog člana predstavlja kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa i šemu elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskog dokumenta, elektronske identifikacije i usluga od poverenja u elektronskom poslovanju.ˮ

Postojeći stav 4. postaje stav 6.

Član 3.

 U članu 10. stav 5. brišu se reči: "ukoliko taj roditelj ne vrši roditeljsko pravoˮ.

Član 4.

  U članu 19a. stav 2. reči: "šest meseciˮ zamenjuju se rečima: "sve dok su ispunjeni uslovi za oduzimanje putne ispraveˮ.

 Stav 3. briše se.

Član 5.

U članu 23. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

"Lična karta proglašena nevažećom oglašava se na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Nadležni organ izdaće ličnu kartu nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom.ˮ

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

IZ OBRAZLOŽENJA

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Izmene i dopuna Zakona o ličnoj karti ("Službeni glasnik RSˮ, br. 62/06 i 36/11) pripremljene su zbog uočenih nedostataka u važećem zakonu, kao i zbog obaveze koja proizilazi iz projekta Vlade Republike Srbije "Stop birokratiji", odnosno Zaključka Vlade kojim je usvojen Plan prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji.

U cilju realizacije zadataka koji proizilaze iz napred navedenog dokumenta, predložene izmene i dopuna odredaba Zakona o ličnoj karti doprineće smanjenju administrativnih tereta za građane Republike Srbije, u slučaju gubitka lične karte.

Preostale izmene i dopuna važećeg zakona odnose se na dopunu podataka sadržanih u obrascu lične karte (dodaje se podatak o adresi prijavljenog prebivališta); usklađivanje sa propisima o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju; brisanje dela odredbe koja se odnosi na podnošenje zahteva za izdavanje lične karte maloletnog lica starijeg od 16 godina, tako da će se, na osnovu predloženog, maloletnom licu starijem od 16 godina lična karta izdati uz saglasnost samo jednog roditelja, bez obzira da li drugi roditelj vrši roditeljsko pravo; ograničenja korišćenja lične karte za prelazak državne granice.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Nacrta zakona kojim se menja, odnosno dopunjuje član 7. stav 2. osnovnog teksta predviđa se dopuna podataka sadržanih u obrascu lične karte, odnosno dodaje se podatak o adresi prijavljenog prebivališta, koji je sadržan u postojećim, izdatim obrascima lične karte. Adresa prebivališta građana predstavlja bitan element na osnovu kojeg se određuje mesna nadležnost organa za postupanje u svim upravnim poslovima, a dokazuje se ličnom kartom u koju je upisana adresa prebivališta, bez obzira da li je adresa upisana u čipu lične karte ili na samom obrascu lične karte (lična karta bez čipa). Podatak o adresi prebivališta na obrascu lične karte postoji na važećim ličnim kartama (na obrascu ili u čipu koji je sastavni deo obrasca lične karte).

U članu 2. Nacrta zakona kojim se menja član 8. važećeg zakona predviđa se upisivanje u mikrokontroler (čip) sertifikata za elektronsku identifikaciju na osnovu čega lična karta predstavlja sredstvo za identifikaciju na daljinu daljinu i šemu elektronske identifikacije srednjeg nivoa pouzdanosti. Takođe, izmenama i dopunama istog člana pšpredviđa se upisivanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis imaoca lične karte, na njegov zahtev, i odgovarajućih podataka za formiranje kvalifikovanog sertifikata za elektornski potpis. Na taj način lična karta predstavlja kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa i šemu elektornske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti,

U članu 3. Nacrta zakona kojim se menja član 10. stav 5. važećeg zakona predviđa se brisanje dela odredbe koja se odnosi na podnošenje zahteva za izdavanje lične karte maloletnog lica starijeg od 16 godina, tako da će se, na osnovu predložene izmene, maloletnom licu starijem od 16 godina lična karta izdati uz saglasnost samo jednog roditelja, bez obzira da li drugi roditelj vrši roditeljsko pravo. Navedeno je u skladu sa odredbom člana 2. važećeg zakona koja propisuje da pravo na ličnu kartu ima svaki državljanin Republike Srbije stariji od 16 godina.

U članu 4. Nacrta zakona kojim se menja član 19a. stav 2. važećeg zakona predviđa se da u slučaju da je nadležni organ – MUP doneo rešenje o zabrani korišćenja lične karte kao putne isprave, navedena zabrana će važiti dok su ispunjeni uslovi za oduzimanje putne isprave.

U članu 5. Nacrta zakona kojim se menja član 23. st. 3. i 4. važećeg zakona predviđa smanjenje administrativnog tereta za građane Republike Srbije, tako da u slučaju gubitka lične karte građanin neće morati da je oglašava u "Službenom glasniku Republike Srbije", već će nadležni organ – MUP nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom, oglasiti na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Članom 6. Nacrta zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt MUP, 07.11.2019.