Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18 i 91/19), u članu 3. stav 1. posle tačke 2) dodaju se tač. 2a) i 2b), koje glase:

“2a) ovlašćeno lice je:

(1) osnivač u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem;

(2) lice koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu u svim drugim slučajevima;

2b) odgovorno lice u Registrovanom subjektu u smislu ovog zakona je ovlašćeno lice iz tačke 2a) ovog stava;ˮ.

Član 2.

U članu 7. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

“2) ovlašćeno lice, i to podataka iz člana 5. stav 2. ovog zakona.ˮ

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

“Ovlašćeno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (1) ovog zakona evidentiranje u Centralnu evidenciju vrši posredno putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave za osnivanje Registrovanih subjekata.ˮ

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, posle reči: “liceˮ dodaju se reči: “iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (2) ovog zakonaˮ.

Dosadašnji st. 4-6. postaju st. 5-7.

Član 3.

U članu 14. stav 1. tačka 3) posle reči: “podatkeˮ dodaju se reči: “iz člana 5. stav 2. ovog zakonaˮ.

Stav 2. menja se i glasi:

“Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (2) ovog zakona u Registrovanom subjektu - pravnom licu.ˮ

Član 4.

Posle člana 14. dodaju se naziv iznad člana i član 14a, koji glase:

“Prekršaj u slučaju osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem

Član 14a

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Registrovani subjekt - pravno lice, ako u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem u Centralnu evidenciju nije evidentirao tačne podatke iz člana 5. stav 2. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (1) ovog zakona u Registrovanom subjektu - pravnom licu.”

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se po isteku 18 meseci od dana stupanja na snagu.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18 i 91/19 - u daljem tekstu: Zakon) uređuje se uspostavljanje, sadržina, osnovi evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom, kao i druga pitanja od značaja za evidentiranje stvarnih vlasnika.

U cilju unapređenja uslova za otpočinjanje poslovanje, a u skladu sa merama iz Akcionog plana Programa za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2020-2023. godine, izvršene su i izmene i dopune Zakona kojima se propisuje da se u slučaju osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem, osnivač smatra ovlašćenim licem za evidentiranje podataka iz člana 5. stav 2. Zakona (lično ime, JMBG, broj pasoša i sl, kao i osnov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika), čime se omogućava da se istovremeno sa osnivanjem Registrovanog subjekta izvrši evidentiranje stvarnog vlasnika u Centralnu evidenciju. Ukoliko osnivač ne iskoristi ovu mogućnost, ostaje obaveza lica koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu da u roku od 15 dana (član 7. stav 3. Zakona) od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 1) Zakona, odnosno od osnivanja Registrovanog subjekta evidentira stvarnog vlasnika u Centralnu evidenciju, te s tim u vezi ostaje i njegova odgovornost za evidentiranje podataka u propisanom roku, za tačnost podataka koje je evidentirao, kao i za čuvanje odgovarajućih, tačnih i ažurnih podataka i dokumenata na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika.

Takođe, Strategijom za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020-2024. godine, odnosno Akcionim planom za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (2020-2022), Posebni cilj 2. Sprečiti unošenje u finansijski i nefinansijski sistem imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom ili koja je namenjena finansiranju terorizma ili širenju oružja za masovno uništenje, odnosno unaprediti otkrivanje takve imovine ukoliko je već u sistemu, Mera 2.2: Sprečavanje zloupotrebe finansijskog i nefinansijskog sektora za svrhe pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje kroz mere poznavanja i praćenja stranke kod obveznika, Aktivnost 2.2.1 predviđeno je da se izmeni Zakon i omogući osnivačima Registrovanih subjekata koji se osnivaju elektronski u Agenciji za privredne registre da istovremeno sa podnošenjem elektronske prijave osnivanja izvrše evidentiranje stvarnog vlasnika u Centralnu evidenciju, kao i da se sa tim u vezi razvije, odnosno unapredi softverska aplikacija Agencije za privredne registre. Predviđeni rok za realizaciju navedene aktivnosti je četvrti kvartal 2021. godine.

Takođe, informacije o bitnim elementima administrativnog postupka koje preduzima Agencija za privredne registre u skladu sa izmenama i dopunama Zakona, date su u Prilogu 1.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona predložene su dopune člana 3. Zakona kojima se definiše pojam ovlašćenog i odgovornog lica u Registrovanom subjektu. Naime, propisuje se da je ovlašćeno lice u smislu ovog zakona osnivač u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem i lice koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu u svim drugim slučajevima. Takođe, definiše se i pojam odgovornog lica u Registrovanom subjektu u smislu ovog zakona, a imajući u vidu da će i osnivač u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem imati mogućnost da istovremeno sa osnivanjem izvrši evidentiranje stvarnog vlasnika, te se s tim u vezi, u smislu ovog zakona smatra odgovornim za tačnost podataka koje je evidentirao.

Članom 2. Predloga zakona interveniše se u članu 7. Zakona radi usaglašavanja sa dopunama izvršenim u članu 3. Zakona. Tačnije, s obzirom da će osnivač u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem imati mogućnost da istovremeno sa osnivanjem izvrši evidentiranje stvarnog vlasnika, a ukoliko osnivač ne iskoristi ovu mogućnost, ostaje obaveza lica koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu da u roku od 15 dana od dana nastupanja osnova evidentiranja, odnosno od osnivanja Registrovanog subjekta evidentira stvarnog vlasnika u Centralnu evidenciju.

Članom 3. Predloga zakona izvršene su izmene u članu 14. stav 2. Zakona, a radi usaglašavanja sa dopunama izvršenim u članu 3. Zakona. Naime, kako je dopunama člana 3. predloženo da se i osnivač u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem smatra ovlašćenim, odnosno odgovornim licem, bilo je neophodno precizirati da ukoliko osnivač ne iskoristi ovu mogućnost, ostaje obaveza lica koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu da u roku od 15 dana (član 7. stav 3. Zakona) od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 1) Zakona, odnosno od osnivanja Registrovanog subjekta evidentira stvarnog vlasnika u Centralnu evidenciju, te s tim u vezi ostaje i njegova odgovornost za evidentiranje podataka u propisanom roku, za tačnost podataka koje je evidentirao, kao i za čuvanje odgovarajućih, tačnih i ažurnih podataka i dokumenata na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika.

Članom 4. Predloga zakona dodaje se novi član 14a kojim se propisuje prekršaj u slučaju osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem. Tačnije, kako će osnivač u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem imati mogućnost da istovremeno sa osnivanjem izvrši evidentiranje stvarnog vlasnika, bilo je neophodno propisati i njegovu odgovornost za tačnost podataka koje je evidentirao.

Članom 5. Predloga zakona predloženo je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a da se primenjuje po isteku 18 meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 08.10.2021.
Naslov: Redakcija