Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O INOVACIONOJ DELATNOSTI – Tekst propisa


I UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se ciljevi i organizacija primene naučnih saznanja, tehničkih i tehnoloških znanja i pronalazaštva u funkciji unapređenja proizvoda, procesa i usluga kao pokretača razvoja Republike Srbije, a posebno:

1)         subjekti nacionalnog inovacionog sistema;

2)         organizacija i nadležnosti Fonda za inovacionu delatnost;

3)         finansiranje inovacione delatnosti i ekonomske podsticajne mere;

4)         registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)         nacionalni inovacioni sistem jeste skup organizacija, institucija, subjekata nacionalnog inovacionog sistema i njihovih veza u funkciji razvoja inovacione delatnosti u Republici Srbiji;

2)         inovaciona delatnost podrazumeva aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta;

3)         inovacija jeste primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda, procesa ili usluge sa ciljem stvaranja nove dodate vrednosti, i kao takva može biti inovacija proizvoda, inovacija procesa, inovacija organizacije ili marketinška inovacija;

4)         inovacija proizvoda označava primenu novog ili značajno poboljšanog proizvoda, koji je nov za odnosno pravno lice (ne mora biti nov za tržište), a nije promena estetske prirode ili isključivo prodaja inoviranih proizvoda koje je proizvelo i razvilo drugo pravno lice;

5)         inovacija procesa označava primenu novog ili značajno poboljšanog načina proizvodnje ili isporuke (uključujući značajne promene u tehnici, opremi ili softveru, ali ne isključivo organizacione i menadžerske promene) koji je nov ili unapređen za posmatrano pravno lice, bez obzira ko je razvio;

6)         inovacija organizacije označava primenu novih ili znatnih promena u strukturi ili metodama upravljanja, s namerom da se u odnosnom pravnom licu poboljša korišćenje znanja, kvaliteta proizvoda ili usluga, ili poveća efikasnost poslovnih tokova;

7)         marketinška inovacija označava primenu nove marketinške metode, uključujući značajne promene u dizajnu proizvoda, pakovanju, plasmanu i promociji proizvoda i naplaćivanju proizvoda;

8)         inovacioni projekat jeste skup aktivnosti kojima se inovacija razvija, odnosno plasira na tržište ili u upotrebu;

9)         subjekat nacionalnog inovacionog sistema jeste inovativni subjekat, subjekat inovacione infrastrukture, kao i investitor u inovacionu delatnost;

10)       inovativni subjekt je privredno društvo, ogranak privrednog društva, drugo pravno lice, deo pravnog lica, preduzetnik, fizičko lice ili skup fizičkih lica koji razvija inovacije, odnosno plasira svoje ili tuđe inovacije na tržište ili u upotrebu;

11)       subjekti inovacione infrastrukture su pravna lica koja inovativnim subjektima pružaju stručnu, administrativnu, logističku i drugu podršku da svoju inovaciju razviju, stave u upotrebu i plasiraju na tržište, a čija je ključna uloga stvaranje okruženja za saradnju nauke i privrede;

12)       investitor u inovacionu delatnost je pravno ili fizičko lice koje ulaže finansijska sredstva u inovativne subjekte i/ili u subjekte inovacione infrastrukture;

13)       poslovni anđeo je investitor u inovacionu delatnost koji u startap ulaže finansijska sredstva.

Inovacione politike

Član 3

Inovacione politike obuhvataju postavljanje   ciljeva  i obezbeđenje sistemskih uslova za stvaranje, razvoj i primenu inovacija.

Inovacione politike su sadržane u dokumentima javne politike koje utvrđuje Vlada u skladu sa zakonom koji uređuje planski sistem Republike Srbije.

Dokumente javne politike iz stava 2. ovog člana Vladi predlaže Ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost, tehnološki razvoj i inovacioni sistem (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 4

Inovacione politike realizuju se putem programa podrške i podsticajnih mera namenjenih inovativnim subjektima i subjektima inovacione infrastrukture, kao i na druge načine u skladu sa ovim zakonom.

U skladu sa prioritetima definisanim u inovacionim politikama, nadležno Ministarstvo obezbeđuje uslove i prati realizaciju istih, a po potrebi predlaže Vladi mere za otklanjanje uočenih problema.

Član 5

U obavljanju inovacione delatnosti, kao i korišćenju programa podrške i podsticajnih mera, privatni i javni sektor su ravnopravni.

II MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST, TEHNOLOŠKI RAZVOJ I INOVACIONI SISTEM

Član 6

Ministarstvo je odgovorno za utvrđivanje i realizaciju inovacionih politika, podsticanje razvoja inovacione delatnosti, transfera znanja i tehnologija u privredu, kao i za razvoj i unapređenje nacionalnog inovacionog sistema u Republici Srbiji.

Član 7

Ministarstvo:

1)         sarađuje sa drugim ministarstvima s ciljem podsticanja razvoja ukupnih inovacionih kapaciteta u Republici Srbiji;

 

2)         predlaže Vladi dokumente javne politike u oblasti inovacione delatnosti i programe podrške inovativnim subjektima i subjektima inovacione infrastrukture;

3)         prati realizaciju postojećih aktivnosti u nacionalnom inovacionom sistemu i predlaže programe u skladu sa razvojnim potencijalom Republike Srbije;

4)         donosi akt o načinu realizacije i finansiranja ciljanih programa podrške, akt o uslovima konkurisanja, kriterijumima za izbor realizatora i uslovima pod kojima se ciljani programi podrške realizuju i finansiraju, vrši raspodelu sredstava budžeta Republike Srbije za njihovo finansiranje i kontroliše njihovo namensko trošenje, realizuje javne pozive za finansiranje inovativnih subjekata i subjekata inovacione infrastrukture, u skladu sa zakonom;

5)         ostvaruje međunarodnu saradnju i stara se o uključivanju subjekata nacionalnog inovacionog sistema u evropski i međunarodni inovacioni prostor, u skladu sa zakonom;

6)         podnosi Vladi najmanje jednom godišnje izveštaj o stanju i rezultatima inovacione delatnosti u Republici Srbiji;

7)         dostavlja podatke Nacionalnom savetu za nauku i tehnološki razvoj za izradu godišnjeg izveštaja o stanju u nauci i tehnološkom razvoju;

8)         daje saglasnost na godišnji program rada korisnika subvencija koji obavljaju inovacionu delatnost i koordiniše usklađenost programa rada sa predviđenim dokumentima javnih politika iz nadležnosti Ministarstva.

Član 8

Ministar nadležan za naučnoistraživačku delatnost, tehnološki razvoj i inovacioni sistem (u daljem tekstu: ministar) može obrazovati posebna tela za praćenje i podsticanje inovacione delatnosti u posebnim oblastima i privrednim granama, radi koordinacije rada, ostvarivanja zajedničkih interesa, kao i nabavke i korišćenja neophodne opreme i prostora.

Ministar obrazuje Mrežu naučno-tehnoloških parkova kao savetodavno telo koje ima za cilj da prati i koordiniše rad naučno-tehnoloških parkova i vrši procenu potreba za osnivanjem novih naučno-tehnoloških parkova, poštujući načelo regionalnog razvoja.

III FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Član 9

Fond za inovacionu delatnost obavlja poslove podsticanja i finansiranja razvoja inovacione delatnosti.

Fond za inovacionu delatnost ima svojstvo pravnog lica i upisan je u registar privrednih subjekata.

Sedište Fonda za inovacionu delatnost je u Beogradu.

Poslove iz stava 1. ovog člana Fond za inovacionu delatnost ne obavlja sa ciljem sticanja dobiti već razvoja inovacione delatnosti.

Ukoliko se poslovanjem Fonda za inovacionu delatnost ostvari dobit, celokupni iznos dobiti ostaje u Fondu za inovacionu delatnost i koristi se za finansiranje osnovne delatnosti.

Poslovi Fonda za inovacionu delatnost

Član 10

Fond za inovacionu delatnost obavlja stručne i razvojne poslove u oblasti sprovođenja inovacionih politika, a naročito:

1)         obezbeđivanje i upravljanje finansijskim sredstvima iz nacionalnih, međunarodnih i drugih izvora u cilju sprovođenja inovacionih politika;

2)         utvrđivanje i sprovođenje programa podrške radi podsticanja inovacione delatnosti u privatnom i javnom sektoru;

3)         podsticanje, uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima, u skladu sa inovacionim politikama i drugim strateškim dokumentima, kao i zaključenim međunarodnim ugovorima za namene utvrđene ovim zakonom;

4)         podsticanje razvoja kapaciteta subjekata nacionalnog inovacionog sistema;

5)         podsticanje javno-privatnih ulaganja u svrhu sprovođenja inovacionih politika;

6)         vođenje registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema;

7)         druge poslove u skladu sa ovim zakonom i opštim aktima Fonda za inovacionu delatnost.

Fond za inovacionu delatnost u obavljanju svojih poslova primenjuje principe objektivnosti i odgovornosti, međunarodno priznate standarde dobre prakse i javnosti u radu i donošenju odluka.

Posao iz stava 1. tač. 6) ovog člana Fond za inovacionu delatnost obavlja kao povereni posao.

Prilikom obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana Fond za inovacionu delatnost može od subjekata nacionalnog inovacionog sistema zahtevati dostavljanje odgovarajuće dokumentacije, uključujući i dokaze koji se odnose na podatke iz kaznene evidencije.

Član 11

Za realizaciju poslova Fond za inovacionu delatnost donosi godišnji program rada i finansijski plan za njegovo sprovođenje, koje usvaja Upravni odbor.

Ministarstvo daje saglasnost na godišnji program rada.

Fond za inovacionu delatnost dostavlja Ministarstvu izveštaj o ostvarivanju programa rada za proteklu godinu, najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Prihodi Fonda za inovacionu delatnost

Član 12

Prihodi Fonda za inovacionu delatnost ostvaruju se iz:

1)         sredstava budžeta Republike Srbije;

2)         donacija, priloga, poklona i pomoći;

3)         sredstava ostvarenih po osnovu realizacije inovacije čiji je razvoj finansirao Fond za inovacionu delatnost;

4)         sredstava ostvarenih po osnovu prodaje svog udela u vlasništvu privrednog društva, alternativnog investicionog fonda i drugih organizacija stečenih ulaganjem Fonda za inovacionu delatnost u razvoj inovacija;

5)         prihoda ostvarenih na osnovu međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje na programima, projektima i drugim aktivnostima u oblasti inovacione delatnosti;

6)         prihoda koje ostvari obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti;

7)         drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Sredstva Fonda za inovacionu delatnost

Član 13

Sredstva Fonda za inovacionu delatnost koriste se za:

1)         pružanje podrške i podsticaja subjektima nacionalnog inovacionog sistema;

2)         pružanje podrške i podsticaja za realizaciju zajedničkih inovacionih projekata od strane privrednih društava i naučnoistraživačkih organizacija;

3)         ulaganje u privredna društva, alternativne investicione fondove i druge organizacije, u cilju razvoja inovacija;

4)         ostvarivanje delatnosti Fonda za inovacionu delatnost.

Fond za inovacionu delatnost može učestvovati i u sufinansiranju programa, projekata i drugih aktivnosti za namene iz stava 1. ovog člana, ako ih organizuju i finansiranju međunarodne organizacije, finansijske institucije i tela ili druga strana i domaća pravna i fizička lica.

Organi Fonda za inovacionu delatnost

Član 14

Organi Fonda za inovacionu delatnost su: Upravni odbor, Direktor i Nadzorni odbor.

Članove Upravnog i Nadzornog odbora imenuje i razrešava Vlada.

Upravni odbor ima pet članova, od kojih su tri člana predstavnici Vlade, a dva člana se imenuju na predlog Fonda za inovacionu delatnost, i to jedan iz reda zaposlenih u Fondu za inovacionu delatnost, a drugi predstavnik Fonda za inovacionu delatnost je iz reda nezavisnih stručnjaka u oblasti inovacione delatnosti.

Predsednika i zamenika predsednika upravnog odbora imenuje Vlada iz reda članova, i to predsednika na predlog ministra, a zamenika iz reda zaposlenih u Fondu za inovacionu delatnost.

Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih su dva člana predstavnici Vlade, a jedan član se imenuje na predlog Fonda za inovacionu delatnost.

Predsednika nadzornog odbora imenuje Vlada iz reda članova, na predlog ministra.

Direktora Fonda za inovacionu delatnost, na predlog ministra, a po pribavljenom mišljenju Upravnog odbora, imenuje Vlada.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora, kao i Direktor Fonda za inovacionu delatnost, imenuju se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora se za vreme trajanja njihovog članstva u organima Fonda za inovacionu delatnost ne mogu prijavljivati niti učestvovati u projektima koje finansira Fond za inovacionu delatnost.

Opšti akti Fonda za inovacionu delatnost

Član 15

Fond za inovacionu delatnost ima statut i druge opšte akte u skladu sa zakonom i statutom.

Statut donosi upravni odbor Fonda za inovacionu delatnost uz saglasnost Vlade.

Statutom Fonda za inovacionu delatnost uređuje se: organizacija i način poslovanja Fonda za inovacionu delatnost, način predlaganja predstavnika zaposlenih u organe Fonda za inovacionu delatnost, nadležnost Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Direktora Fonda za inovacionu delatnost, zastupanje i predstavljanje Fonda za inovacionu delatnost, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Fondu za inovacionu delatnost, način organizovanja poslova i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Fonda za inovacionu delatnost.

Promena pravne forme Fonda za inovacionu delatnost

Član 16

Upravni odbor može, uz saglasnost Vlade, doneti odluku o promeni pravne forme Fonda za inovacionu delatnost.

Ako se donese odluka o promeni pravne forme Fonda za inovacionu delatnost mora se obezbediti da učešće državnog kapitala u kapitalu Fonda za inovacionu delatnost bude najmanje 51%.

IV INOVATIVNI SUBJEKTI

Vrste inovativnih subjekata

Član 17

Inovativni subjekti mogu biti:

1)         centri nosioci inovacione delatnosti;

2)         startapi;

3)         spinofovi;

4)         drugi inovativni subjekti.

Centri nosioci inovacione delatnosti

Član 18

Centri nosioci inovacione delatnosti su:

1)         razvojno-proizvodni centar;

2)         istraživačko-razvojni centar;

3)         inovacioni centar;

4)         centri za transfer tehnologija.

Član 19

Razvojno-proizvodni centar je inovativni subjekat koji stvara inovacije, primenjuje nove tehnologije, vrši plasman proizvoda, usluga i tehnologija, zasnovanih na sopstvenom inovatorskom radu i razvoju.

Član 20

Istraživačko-razvojni centar je inovativni subjekat u kom se obavljaju primenjena i razvojna istraživanja, stvaraju inovacije i vrši plasiranje novih znanja i tehnologija, u sopstvenu proizvodnju i usluge ili u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata.

Član 21

Inovacioni centar je inovativni subjekat u kom se na originalni i sistematski način primenjuju sopstveni i tuđi naučni rezultati i savremeni tehnološki procesi radi stvaranja inovacija, razvoja prototipa, novih proizvoda, procesa i usluga ili poboljšanja postojećih u određenoj oblasti i istovremeno vrši transfer znanja i tehnologija u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata.

Član 22

Centar za transfer tehnologija je inovativni subjekat osnovan u sastavu univerziteta radi obavljanja poslova transfera tehnologija.

Transfer tehnologija obuhvata traganje za idejama i partnerima za procenu i komercijalizaciju inovacija, podršku u vezi sa upravljanjem intelektualnom svojinom, kao i podršku pri plasmanu inovacija na tržište.

Startapi

Član 23

Startap (engl. start-up) je novoosnovano privredno društvo ili preduzetnik koje obavlja inovacionu delatnost i koje ima potencijal brzog i velikog rasta.

Spinofovi

Član 24

Spinof (engl. Spin-off) je startap koji je osnovalo postojeće pravno lice sa ciljem komercijalne eksploatacije inovacija.

Spinof naučnoistraživačke organizacije jeste startap osnovan sa ciljem komercijalne eksploatacije inovacija proisteklih iz naučnoistraživačkog rada.

Drugi inovativni subjekti

Član 25

Drugi inovativni subjekti su svi inovativni subjekti koji nisu centri nosioci inovacione delatnosti, startapi, ni spinofovi.

Drugi inovativni subjekt se može upisati u Registar inovativnih subjekata, u skladu sa zakonom.

V SUBJEKTI INOVACIONE INFRASTRUKTURE

Član 26

Subjekti inovacione infrastrukture mogu biti organizovani kao:

1)         organizacija podrške startapima;

2)         naučno-tehnološki park;

3)         drugi subjekat inovacione infrastrukture.

Organizacija podrške startapima

Član 27

Organizacija podrške startapima je privredno društvo čija je osnovna delatnost sprovođenje programa podrške startapima, kao i stavljanje na raspolaganje poslovnog prostora, administrativnih, tehničkih i drugih usluga startapima, sa ciljem razvoja inovacione delatnosti.

Prava i obaveze korisnika usluga i organizacija podrške startapima uređuju se međusobnim ugovorom.

Svi subjekti koji koriste usluge organizacije podrške startapima stiču status korisnika organizacije podrške startapima.

Naučno-tehnološki park

Član 28

Naučno-tehnološki park je privredno društvo čiji je cilj podsticanje ekonomskog razvoja kroz promociju i razvoj inovacione delatnosti putem stimulacije i upravljanja tokovima znanja i tehnologija između univerziteta, naučnoistraživačkih organizacija, privrednih subjekata i tržišta, kao i putem olakšavanja kreiranja i rasta inovativnih privrednih subjekata kroz programe inkubacije i podršku formiranju spinofova. Naučno-tehnološki park pruža i druge usluge sa ciljem podsticanja inovacione delatnosti.

Svi subjekti koji koriste usluge naučno-tehnološkog parka stiču status člana naučno-tehnološkog parka, kojem naučno-tehnološki park na jednoj ili više lokacija omogućava prostorne i infrastrukturne uslove za rad i istovremeno pruža ostale usluge radi podizanja nivoa visokoškolskog, naučnoistraživačkog, razvojnog, inovacionog ili proizvodnog rada.

Međusobna prava i obaveze člana i naučno-tehnološkog parka uređuju se ugovorom.

Član 29

Naučno-tehnološki park, između ostalog, može pružati sledeće usluge:

1)         omogućavanje korišćenja poslovnog  prostora i telekomunikacione infrastrukture;

2)         administrativne usluge (knjigovodstvo, računovodstvo, i dr.);

3)         povezane s plasiranjem inovacija;

4)         obuke i treninga;

5)         poslovnog savetovanja;

6)         povezane s pravima intelektualne svojine.

Drugi subjekat inovacione infrastrukture

Član 30

Drugi subjekat inovacione infrastrukture je pravno lice koje obezbeđuje podršku za realizaciju inovacione delatnosti, a koje nije organizacija podrške startapima ni naučno-tehnološki park.

Ministar može da ustanovi više kategorija drugih subjekata inovacione infrastrukture.

Član 31

Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinice lokalne samouprave, privredna društva, naučnoistraživačke i obrazovne organizacije, druga pravna i fizička lica, u skladu sa zakonom, mogu biti osnivači ili suosnivači subjekata inovacione infrastrukture.

VI PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NASTALA KAO REZULTAT ISTRAŽIVANjA U AKREDITOVANOJ NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ ORGANIZACIJI

Član 32

Na prava intelektualne svojine koja su nastala kao rezultat istraživanja u akreditovanoj naučnoistraživačkoj organizaciji finansiranoj sredstvima iz budžeta Republike Srbije primenjuje se zakon koji uređuje sistem nauke i istraživanja.

VII FINANSIRANjE INOVACIONE DELATNOSTI I EKONOMSKE PODSTICAJNE MERE

Finansiranje inovacione delatnosti

Član 33

Radi ostvarivanja ciljeva inovacionih politika mogu se koristiti sredstva budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave.

Član 34

Radi ostvarivanja ciljeva inovacionih politika, mogu se koristiti sredstva međunarodnih finansijskih organizacija.

Ekonomske podsticajne mere

Član 35

Nadležni organi Republike Srbije, autonomne pokrajne ili jedinice lokalne samouprave, kao i svako pravno lice koje upravlja i/ili raspolaže javnim sredstvima, može, radi ostvarivanja ciljeva inovacionih politika, ustanoviti podsticajne mere za subjekte nacionalnog inovacionog sistema.

Stimulativne procedure i postupci

Član 36

Nadležni organi Republike Srbije, autonomne pokrajne ili jedinice lokalne samouprave, kao i svaki imalac javnog ovlašćenja može, u cilju razvoja inovacione delatnosti, ustanoviti stimulativne procedure i postupke koji bi se primenjivali na subjekte nacionalnog inovacionog sistema, u cilju olakšanog obavljanja inovacione delatnosti.

Ciljani programi podrške

Član 37

Radi podrške subjektima inovacione infrastrukture i/ili inovativnim subjektima u razvoju inovativnih proizvoda i usluga, podsticaja primene i komercijalizacije naučnoistraživačkih rezultata, podrške korišćenju savremenih tehnologija i izgradnji infrastrukture inovativnih subjekata, Vlada, na predlog ministra, usvaja ciljane programe podrške za narednu budžetsku godinu.

Način realizacije pojedinog programa inovacione delatnosti propisuje ministar.

Projekti u okviru ciljanih programa

Član 38

Realizacija programa iz člana 37. ovog zakona vrši se putem projekata.

U slučaju kada jedan projekat realizuje više organizacija, međusobnim ugovorom određuju nosioca realizacije projekta.

Član 39

Ministarstvo vodi javno dostupnu evidenciju projekata u okviru ciljanih programa.

Po završetku perioda predviđenog za realizaciju projekata u okviru ciljanih programa, u roku od 30 dana, učesnici na projektu dostavljaju Ministarstvu izveštaj o postignutim rezultatima.

Član 40

Ministar propisuje:

1)         uslove konkurisanja na projektima u okviru ciljanih programa;

2)         uslove finansiranja projekata u okviru ciljanih programa;

3)         postupak evidencije, prezentaciju sadržaja i postignutih rezultata na projektima u okviru ciljanih programa.

Član 41

Kontrolu namenskog trošenja sredstava budžeta Republike Srbije i realizacije projekata u okviru ciljanih programa Ministarstvo vrši u skladu sa ugovorom kojim se odobrava sufinansiranje inovacione delatnosti budžetskim sredstvima, u skladu sa ovim zakonom.

VII        REGISTAR SUBJEKATA NACIONALNOG INOVACIONOG SISTEMA

Član 42

Fond za inovacionu delatnost vodi registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema, uz podršku službe Vlade koja je nadležna za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave.

U registar iz stava 1. ovog člana upisuju se inovativni subjekti, subjekti inovacione infrastrukture i poslovni anđeli.

U registru iz stava 1. ovog člana navodi se vrsta svakog upisanog subjekta nacionalnog inovacionog sistema.

Ministarstvo, na predlog Fonda za inovacionu delatnost, propisuje bliže uslove za upis svake vrste subjekata nacionalnog inovacionog sistema u registar iz stava 1. ovog člana, kao i dostupnost, obim i način objavljivanja i način brisanja podataka iz tih registara.

Registar iz stava 1. ovog člana vodi se u elektronskom obliku.

Fond za inovacionu delatnost posao iz stava 1. ovog člana obavlja kao poveren posao.

Subjekti nacionalnog inovacionog sistema nisu obavezni da se upišu u registar iz stava 1. ovog člana.

VIII       GODIŠNjI IZVEŠTAJ O INOVACIONOJ DELATNOSTI

Član 43

Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave podnose Ministarstvu godišnji izveštaj o rezultatima i stanju inovacione delatnosti na svojoj teritoriji, kao i utrošku sopstvenih budžetskih sredstava za tu namenu, a što predstavlja sastavni deo ukupnog godišnjeg izveštaja o stanju inovacione delatnosti u Republici Srbiji.

Sadržaj i rok za dostavljanje godišnjih izveštaja iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

IX         PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44

Fond za inovacionu delatnost, osnovan Zakonom o inovacionoj delatnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 110/2005, 18/2020 i 55/2013), nastavlja da radi u skladu sa ovim zakonom.

Svi ugovori koje je Fond za inovacionu delatnost potpisao do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni.

Imenovani članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Direktor nastavljaju da obavljaju funkciju do isteka mandata.

Član 45

Fond za inovacionu delatnost će sva lica koja su na dan početka primene ovog zakona upisana u Registar inovacione delatnosti bez odlaganja upisati u Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema.

Prilikom vršenja upisa iz stava 1. ovog člana poslovno-tehnološki inkubatori će biti upisani kao organizacije podrške startapima.

Član 46

Fond za inovacionu delatnost će uskladiti organizaciju i način rada u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 47

Ministarstvo i Fond za inovacionu delatnost usvojiće odgovarajuće propise i uskladiće organizaciju i način rada u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 48

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 49

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o inovacionoj delatnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 110/2005, 18/2020 i 55/2013).

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Inovaciona delatnost je prvi put uređena u Republici sistemskim Zakonom o inovacionoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 110/05), koji je definisao prirodu inovacionih delatnosti, donošenje godišnjih programa, vrstu projekata i kroz koje se programske aktivnosti realizuju, kao i organizacionu strukturu nosilaca inovacione delatnosti. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 18/10) otklonjeni su nedostaci uočeni u trogodišnjem periodu primene donetog zakona, koji su u jednom delu uzrokovana krutim rešenjima ili suviše detaljnom regulacijom inovacione delatnosti, koja je po svojoj prirodi podložna promenama. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 55/13) izvršene su izmene sa ciljem da se izvrši usklađivanje sa Zakonom o kontroli državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj 51/09), kao i radi izmene načina na koji je uređen Fond za inovacionu delatnost i radi dodatnog preciziranja pojedinih odredaba.

Prema Planu rada Vlade Republike Srbije za 2021. godinu predviđeno je donošenje novog zakona o inovacionoj delatnosti kojim se omogućava uključivanje inovacionog sistema Republike Srbije u Evropski istraživački prostor i Inovacionu uniju, inovacioni sistem se usmerava prema istraživanjima koja za rezultat imaju inovativne proizvode i procese koji podstiču privredni i društveni razvoj, planira se i otklanjanje prepreka za pristup finansijskim sredstvima, omogućava se programsko finansiranje u ciklusima od jedne i tri godine i daje se podsticaj transferu tehnologija u privredu. Novi predlog Zakona kojim se reguliše inovaciona delatnost predstavlja moderan zakon koji svoj sadržaj stavlja u funkciju efikasnog nacionalnog sistema inovacija. Nacrt novog zakona sačinilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na inicijativu kabineta predsednice Vlade i u neposrednoj saradnji sa nadležnim organima, institucijama, stručnjacima iz oblasti inovacione delatnosti, kao i kroz aktivnu saradnju sa svim zainteresovanim stranama.

Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine, sa motom “Moć znanja” (“Službeni glasnik RS”, broj 10/2021) predstavlja strateški instrument za unapređenje kvaliteta života građana Srbije pomoću nauke i tehnološkog razvoja. Strategija prepoznaje znanje i inovacije kao pouzdan temelj za budući ekonomski napredak i rast standarda građana, razvoj obrazovanja i očuvanje zdravlja, bezbednosti i nacionalnog identiteta u Republici Srbiji. Strategijom je predviđeno pružanje odgovora na pitanje kako se može unaprediti kvalitet života građana pomoću nauke i tehnološkog razvoja, jer znanje je pouzdani temelj za budući ekonomski napredak, razvoj obrazovanja i očuvanje zdravlja, bezbednosti i nacionalnog identiteta u Republici Srbiji. Kako bi se stvorili preduslovi za podizanje nivoa tehnološke spremnosti od osnovnih ideja do gotovih proizvoda i usluga potrebno je prilagoditi postojeći zakonski okvir u Republici Srbiji dinamičnim globalnim promenama u okviru inovacionog sektora, što se odnosi na stvaranje okvira za nove finansijske modele, kao i na prilagođavanje postojećeg sistema novim oblicima infrastrukturne podrške. U skladu sa predmetnom strategijom, ovo se postiže kroz podršku naučnoistraživačkim organizacijama, startap i visoko-tehnološkim kompanijama, kao i kroz stimulativne mere saradnje privrede i nauke.

Postojeći Zakon o inovacionoj delatnosti je pre svega usmeren na inovacije koje nastaju u okviru načnoistraživačkog rada, odnosno na transfer tehnologije iz nauke u privredu. Predloženim novim zakonom će se omogućiti da se bolje iskoriste razvojne mogućnosti u pogledu inovacija privatnog sektora, jer će biti podstaknute povoljnijim pravnim okvirom. Dakle, cilj je da se zadrži ustanovljen sistem podrške transferu tehnologija, ali da se paralelno uz njega postavi i sistem podrške razvoju inovacija koje se razvijaju van naučnoistraživačkog rada – sa fokusom na podršku startapima.

Taj cilj je prepoznala i Vlada Republike Srbije koja je dana 4.2.2021. godine osnovala Radnu grupu za izradu Predloga strategije razvoja startap ekosistema Republike Srbije od 2021. do 2025. godine sa ciljem da se startapima omogući pristup preduzetničkom kapitalu (engl. venture capital), da se formalno i neformalno obrazovanje iskoriste za unapređenje poslovnih i visokotehnoloških znanja, podstaknu visokotehnološka istraživanja i inovacije, i dr.

Za ispunjavanje predmetnih ciljeva neophodno je da startapi prvo nađu svoje mesto u pravnom okviru, da ih država prepozna, te da se nakon toga uvedu podsticajne mere – kako ekonomske tako i proceduralne. Prvi korak u tome jeste omogućavanje startapima da se, na dobrovoljnoj osnovi, registruju u Registru subjekata nacionalnog inovacionog sistema, što bi im omogućilo da se bez dodatnih procedura legitimišu pred državnim organima (i drugim subjektima – pre svega investitorima). U sledećem koraku će nadležni organi Republike Srbije, autonomne pokrajne ili jedinice lokalne samouprave, kao i svako pravno lice koje upravlja i/ili raspolaže javnim sredstvima, moći da iskoriste podatke iz predmetnog registra da, na jednostavan način, podrže subjekte nacionalnog inovacionog sistema, uključujući startape.

Postojeći zakon prepoznaje poslovno-tehnološke inkubatore, startapima pružaju uslugu stavljanja na raspolaganje poslovnog prostora, administrativnih, tehničkih i drugih usluga. Predlog zakona umesto poslovno-tehnoloških inkubatora uvodi pojam organizacije podrške startapima, čiji je zadatak da podrži startape u svim fazama razvoja.

Takođe, u cilju podrške startapima, predlog zakona prepoznaje i poslovne anđele

– investitore u inovacionu delatnost koji u startap ulažu finansijska sredstva. Pored finansijskih sredstava poslovni anđeli često startapima na raspolaganje stavljaju i svoje znanje, iskustvo i mrežu kontakata, a uključivanje reputabilnog poslovnog anđela u poslovanje startapa predstavlja signal potencijalnim poslovnim partnerima da je startap perspektivan. Kako bi se olakšao povezivanje startapa i poslovnih anđela i kako bi se poslovnim anđelima omogućila institucionalna podrška predviđeno je da oni na dobrovoljnoj bazi mogu da se upišu u Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema.

Sa ciljem postizanja bolje saradnje sa privatnim sektorom, vođenje pomenutog Registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema je povereno Fondu za inovacionu delatnost, koji ima najviše iskustva u pružanju podrške subjektima inovacione infrastrukture iz privatnog sektora.

Pri razmatranju drugih mogućnosti za ispunjavanje opisanih ciljeva u vezi sa inovacionom delatnošću utvrđeno je da ove probleme nije moguće rešiti bez propisivanja novog zakonskog okvira, budući da predmetne izmene nije bilo moguće uvesti izmenom podzakonskih akata.

Donošenje novog zakona je najbolje rešenje jer se na sistematičan i celovit način, uz poštovanje načela pravne sigurnosti i vladavine prava, uređuje materija koju samo zakonodavac može urediti, a to su pre svega uvođenje novih subjekata nacionalnog inovacionog sistema i uređivanje njihovih međusobnih odnosa u okviru tog sistema i proširenje delatnosti Fonda za inovacionu delatnost.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. utvrđen je predmet uređivanja ovog zakona. Njime se uređuju ciljevi i organizacija primene naučnih saznanja, tehničkih i tehnoloških znanja i pronalazaštva u funkciji unapređenja proizvoda, procesa i usluga kao pokretača razvoja Republike Srbije, a posebno subjekti nacionalnog inovacionog sistema, organizacija i nadležnosti Fonda za inovacionu delatnost, finansiranje inovacione delatnosti i ekonomske podsticajne mere i registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema.

Članom 2. definisano je značenje pojmova u smislu ovog zakona. Najznačajniji među njima su pojmovi nacionalni inovacioni sistem, inovaciona delatnost, inovacija, subjekat nacionalnog inovacionog sistema, inovativni subjekt, subjekti inovacione infrastrukture, investitor u inovacionu delatnost i poslovni anđeo.

Nacionalni inovacioni sistem je definisan kao skup organizacija, institucija, subjekata nacionalnog inovacionog sistema i njihovih veza u funkciji razvoja inovacione delatnosti u Republici Srbiji.

Inovaciona delatnost je definisana tako da podrazumeva aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta.

Inovacija je definisana kao primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda, procesa ili usluge sa ciljem stvaranja nove dodate vrednosti, i kao takva može biti inovacija proizvoda, inovacija procesa, inovacija organizacije ili marketinška inovacija.

Subjekat nacionalnog inovacionog sistema definisan je tako da obuhvata inovativne subjekte, subjekte inovacione infrastrukture, kao i investitore u inovacionu delatnost.

Inovativni subjekt je definisan kao privredno društvo, ogranak privrednog društva, drugo pravno lice, deo pravnog lica, preduzetnik, fizičko lice ili skup fizičkih lica koji razvija inovacije, odnosno plasira svoje ili tuđe inovacije na tržište ili u upotrebu.

Subjekti inovacione infrastrukture su definisani kao pravna lica koja inovativnim subjektima pružaju stručnu, administrativnu, logističku i drugu podršku da svoju inovaciju razviju, stave u upotrebu i plasiraju na tržište, a čija je ključna uloga stvaranje okruženja za saradnju nauke i privrede.

Investitor u inovacionu delatnost je definisan kao pravno ili fizičko lice koje ulaže finansijska sredstva u inovativne subjekte i/ili u subjekte inovacione infrastrukture.

Poslovni anđeo je definisan kao investitor u inovacionu delatnost koji u startap ulaže finansijska sredstva.

Članom 3. su inovacione politike definisane tako da obuhvataju postavljanje ciljeva i obezbeđenje sistemskih uslova za stvaranje, razvoj i primenu inovacija. Istim članom je propisano i da su inovacione politike sadržane u dokumentima javne politike koje utvrđuje Vlada u skladu sa zakonom koji uređuje planski sistem Republike Srbije, kao i da te javne politike Vladi predlaže Ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost, tehnološki razvoj i inovacioni sistem (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Članom 4. je propisano da se inovacione politike realizuju se putem programa podrške i podsticajnih mera namenjenih inovativnim subjektima i subjektima inovacione infrastrukture, kao i na druge načine u skladu sa ovim zakonom, kao i da nadležno ministarstvo obezbeđuje uslove i prati realizaciju istih, a po potrebi predlaže Vladi mere za otklanjanje uočenih problema.

Članom 5. je propisano da su privatni i javni sektor ravnopravni u obavljanju inovacione delatnosti, kao i u korišćenju programa podrške i podsticajnih mera.

Članom 6. je predviđeno da je Ministarstvo odgovorno za utvrđivanje i realizaciju inovacionih politika, podsticanje razvoja inovacione delatnosti, transfera znanja i tehnologija u privredu, kao i za razvoj i unapređenje nacionalnog inovacionog sistema u Republici Srbiji.

Članom 7. su uređeni poslovi koje obavlja Ministarstvo, a koji između ostalog obuhvataju predlaganje dokumenata javne politike u oblasti inovacione delatnosti i programe podrške inovativnim subjektima i subjektima inovacione infrastrukture Vladi, praćenje realizacije postojećih aktivnosti u nacionalnom inovacionom sistemu i predlaže programe u skladu sa razvojnim potencijalom Republike Srbije, donošenje odgovarajućih akata radi izvršenja ovog zakona, i dr.

Članom 8. je propisano da Ministar nadležan za naučnoistraživačku delatnost, tehnološki razvoj i inovacioni sistem (u daljem tekstu: ministar) može obrazovati posebna tela za praćenje i podsticanje inovacione delatnosti u posebnim oblastima i privrednim granama, kao i da Ministar obrazuje Mrežu naučno- tehnoloških parkova kao savetodavno telo.

Član 9. uređuje poslove i organizaciju Fonda za inovacionu delatnost, te se u njemu navodi da on obavlja poslove podsticanja i finansiranja razvoja inovacione delatnosti, i to ne sa ciljem sticanja dobiti već sa ciljem razvoja inovacione delatnosti. U ovom članu se takođe uređuje da je sedište Fonda za inovacionu delatnost u Beogradu, kao i da ukoliko se poslovanjem Fonda za inovacionu delatnost ostvari dobit, celokupni iznos dobiti ostaje u Fondu za inovacionu delatnost i koristi se za finansiranje osnovne delatnosti.

Članom 10. je uređeno da Fond za inovacionu delatnost stručne i razvojne poslove u oblasti sprovođenja inovacionih politika, uz isticanje poslova koje Fond za inovacionu delatnost naročito obavlja, što uključuje obezbeđivanje i upravljanje finansijskim sredstvima iz nacionalnih, međunarodnih i drugih izvora u cilju sprovođenja inovacionih politika, podsticanje razvoja kapaciteta subjekata nacionalnog inovacionog sistema, vođenje registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema, i dr. Utvrđeno je da Fond za inovacionu delatnost registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema vodi kao poveren posao. Ovim članom je takođe utvrđeno da Fond za inovacionu delatnost prilikom obavljanja opisanih poslova može od subjekata nacionalnog inovacionog sistema zahtevati dostavljanje odgovarajuće dokumentacije, uključujući i dokaze koji se odnose na podatke iz kaznene evidencije.

Članom 11. je utvrđeno da Fond za inovacionu delatnost donosi godišnji program rada i finansijski plan za njegovo sprovođenje, koje usvaja Upravni odbor, pri čemu na godišnji program rada saglasnost daje Ministarstvo. Takođe je utvrđeno da Fond za inovacionu delatnost dostavlja Ministarstvu izveštaj o ostvarivanju programa rada za proteklu godinu, najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Članom 12. su utvrđeni izvori prihoda Fonda za inovacionu delatnost, koji između ostalog uključuju sredstava budžeta Republike Srbije, sredstava ostvarena po osnovu realizacije inovacije čiji je razvoj finansirao Fond za inovacionu delatnost, sredstava ostvarenih po osnovu prodaje svog udela u vlasništvu privrednog društva, alternativnog investicionog fonda i drugih organizacija stečenih ulaganjem Fonda za inovacionu delatnost u razvoj inovacija, i dr.

Članom 13. je utvrđeno da se sredstva Fonda za inovacionu delatnost koriste za pružanje podrške i podsticaja subjektima nacionalnog inovacionog sistema, pružanje podrške i podsticaja za realizaciju zajedničkih inovacionih projekata od strane privrednih društava i naučnoistraživačkih organizacija, ulaganje u privredna društva, alternativne investicione fondove i druge organizacije, u cilju razvoja inovacija i za ostvarivanje delatnosti Fonda za inovacionu delatnost.

Članom 14. je utvrđena unutrašnja organizacija Fonda za inovacionu delatnost, odnosno da su njegovi organi Upravni odbor, Direktor i Nadzorni odbor. Ovim članom je takođe utvrđena struktura tih organa i način izbora.

Članom 15. je utvrđeno da Fond za inovacionu delatnost ima statut i druge opšte akte u skladu sa zakonom i statutom, kao i da statut donosi Upravni odbor Fonda za inovacionu delatnost, uz saglasnost Vlade. Ovim članom je takođe utvrđen obim materije koju obuhvata statut.

Članom 16. je uređena mogućnost promene pravne forme Fonda za inovacionu delatnost, odnosno predviđeno je da Upravni odbor može, uz saglasnost Vlade, doneti odluku o promeni pravne forme Fonda za inovacionu delatnost. Takođe je predviđeno da, ako se donese odluka o promeni pravne forme Fonda za inovacionu delatnost, mora da se obezbediti da učešće državnog kapitala u kapitalu Fonda za inovacionu delatnost bude najmanje 51%.

Članom 17. je uređeno da inovativni subjekti mogu biti centri nosioci inovacione delatnosti, startapi, spinofovi i drugi inovativni subjekti.

Članom 18. je uređeno da su centri nosioci inovacione delatnosti razvojno- proizvodni centar, istraživačko-razvojni centar, inovacioni centar i centri za transfer tehnologija.

Članom 19. je uređeno da je razvojno-proizvodni centar inovativni subjekat koji stvara inovacije, primenjuje nove tehnologije, vrši plasman proizvoda, usluga i tehnologija, zasnovanih na sopstvenom inovatorskom radu i razvoju.

Članom 20. je uređeno da je istraživačko-razvojni centar inovativni subjekat u kom se obavljaju primenjena i razvojna istraživanja, stvaraju inovacije i vrši plasiranje novih znanja i tehnologija, u sopstvenu proizvodnju i usluge ili u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata.

Članom 21. je uređeno da je inovacioni centar inovativni subjekat u kom se na originalni i sistematski način primenjuju sopstveni i tuđi naučni rezultati i savremeni tehnološki procesi radi stvaranja inovacija, razvoja prototipa, novih proizvoda, procesa i usluga ili poboljšanja postojećih u određenoj oblasti i istovremeno vrši transfer znanja i tehnologija u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata.

Članom 22. je uređeno da je centar za transfer tehnologija inovativni subjekat osnovan u sastavu univerziteta radi obavljanja poslova transfera tehnologija. Istim članom je uređeno da transfer tehnologija obuhvata traganje za idejama i partnerima za procenu i komercijalizaciju inovacija, podršku u vezi sa upravljanjem intelektualnom svojinom, kao i podršku pri plasmanu inovacija na tržište.

Članom 23. je uređeno da je startap novoosnovano privredno društvo ili preduzetnik koje obavlja inovacionu delatnost i koje ima potencijal brzog i velikog rasta.

Članom 24. je uređeno da je spinof startap koji je osnovalo postojeće pravno lice sa ciljem komercijalne eksploatacije inovacija, kao i da je spinof naučnoistraživačke organizacije startap osnovan sa ciljem komercijalne eksploatacije inovacija proisteklih iz naučnoistraživačkog rada.

Članom 25. je uređeno da su drugi inovativni subjekti svi inovativni subjekti koji nisu centri nosioci inovacione delatnosti, startapi, ni spinofovi, kao i da se drugi inovativni subjekt može upisati u Registar inovativnih subjekata, u skladu sa zakonom.

Članom 26. je utvrđeno da subjekti inovacione infrastrukture mogu biti organizovani kao organizacija podrške startapima, naučno-tehnološki par i kao drugi subjekat inovacione infrastrukture.

Članom 27. je uređeno da je organizacija podrške startapima privredno društvo čija je osnovna delatnost sprovođenje programa podrške startapima, kao i stavljanje na raspolaganje poslovnog prostora, administrativnih, tehničkih i drugih usluga startapima, sa ciljem razvoja inovacione delatnosti. Ovim članom je takođe uređeno da se prava i obaveze korisnika usluga i organizacije podrške startapima uređuju međusobnim ugovorom, kao i da svi subjekti koji koriste usluge organizacije podrške startapima stiču status korisnika organizacije podrške startapima.

Članom 28. je između ostalog uređeno da je naučno-tehnološki park privredno društvo čiji je cilj podsticanje ekonomskog razvoja kroz promociju i razvoj inovacione delatnosti putem stimulacije i upravljanja tokovima znanja i tehnologija između univerziteta, naučnoistraživačkih organizacija, privrednih subjekata i tržišta, kao i putem olakšavanja kreiranja i rasta inovativnih privrednih subjekata kroz programe inkubacije i podršku formiranju spinofova, kao i da naučno-tehnološki park pruža i druge usluge sa ciljem podsticanja inovacione delatnosti.

Članom 29. je uređeno da naučno tehnološki park, između ostalog, može da pruža usluge omogućavanje korišćenja poslovnog prostora i telekomunikacione infrastrukture, administrativne usluge, usluge povezane s plasiranjem inovacija, obuke i treninge, usluge poslovnog savetovanja i usluge povezane s pravima intelektualne svojine.

Članom 30. je uređeno da je drugi subjekat inovacione strukture pravno lice koje obezbeđuje podršku za realizaciju inovacione delatnosti, a koje nije organizacija podrške startapima ni naučno-tehnološki park, kao i da ministar može da ustanovi više kategorija drugih subjekata inovacione infrastrukture.

Članom 31. je propisano da Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinice lokalne samouprave, privredna društva, naučnoistraživačke i obrazovne organizacije, druga pravna i fizička lica, u skladu sa zakonom, mogu biti osnivači ili suosnivači subjekata inovacione infrastrukture.

Članom 32. je propisano da se na prava intelektualne svojine koja su nastala kao rezultat istraživanja u akreditovanoj naučnoistraživačkoj organizaciji finansiranoj sredstvima iz budžeta Republike Srbije primenjuje se zakon koji uređuje sistem nauke i istraživanja.

Članovima 33. i 34. je utvrđeno da se radi ostvarivanja ciljeva inovacionih politika mogu koristiti sredstva budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, kao i sredstva međunarodnih finansijskih organizacija.

Članom 35. je uređeno da nadležni organi Republike Srbije, autonomne pokrajne ili jedinice lokalne samouprave, kao i svako pravno lice koje upravlja i/ili raspolaže javnim sredstvima, može, radi ostvarivanja ciljeva inovacionih politika, ustanoviti podsticajne mere za subjekte nacionalnog inovacionog sistema.

Članom 36. je uređeno da nadležni organi Republike Srbije, autonomne pokrajne ili jedinice lokalne samouprave, kao i svaki imalac javnog ovlašćenja može, u cilju razvoja inovacione delatnosti, ustanoviti stimulativne procedure i postupke koji bi se primenjivali na subjekte nacionalnog inovacionog sistema, u cilju olakšanog obavljanja inovacione delatnosti.

Članom 37. je uređeno da Vlada, na predlog ministra, a radi podrške subjektima inovacione infrastrukture i/ili inovativnim subjektima u razvoju inovativnih proizvoda i usluga, podsticaja primene i komercijalizacije naučnoistraživačkih rezultata, podrške korišćenju savremenih tehnologija i izgradnji infrastrukture inovativnih subjekata, usvaja ciljane programe podrške za narednu budžetsku godinu, kao i da način realizacije pojedinog programa inovacione delatnosti propisuje ministar. Ovim članom takođe je uređeno da način realizacije pojedinog programa inovacione delatnosti propisuje ministar.

Članom 38. uređeno je da se realizacija programa ciljane podrške vrši putem projekata, kao i da u slučaju kada jedan projekat realizuje više organizacija one međusobnim ugovorom određuju nosioca realizacije projekta.

Članom 39. je uređeno da Ministarstvo vodi javno dostupnu evidenciju projekata u okviru ciljanih programa, kao i da po završetku perioda predviđenog za realizaciju projekata u okviru ciljanih programa, u roku od 30 dana, učesnici na projektu dostavljaju Ministarstvu izveštaj o postignutim rezultatima.

Članom 40. je uređeno da ministar propisuje uslove konkurisanja na projektima u okviru ciljanih programa, uslove finansiranja projekata u okviru ciljanih programa i postupak evidencije, prezentaciju sadržaja i postignutih rezultata na projektima u okviru ciljanih programa.

Članom 41. je uređeno da kontrolu namenskog trošenja sredstava budžeta Republike Srbije i realizacije projekata u okviru ciljanih programa Ministarstvo vrši u skladu sa ugovorom kojim se odobrava sufinansiranje inovacione delatnosti budžetskim sredstvima, u skladu sa ovim zakonom.

Članom 42. je između ostalog uređeno da Fond za inovacionu delatnost vodi registar subjekata nacionalnog sistema, uz podršku službe Vlade koja je nadležna za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave, da se u taj registar upisuju inovativni subjekti, subjekti inovacione infrastrukture i poslovni anđeli i da subjekti nacionalnog inovacionog sistema nisu obavezni da se upišu u predmetni registar.

Članom 43. je utvrđeno da autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave podnose Ministarstvu godišnji izveštaj o rezultatima i stanju inovacione delatnosti na svojoj teritoriji, kao i utrošku sopstvenih budžetskih sredstava za tu namenu, a što predstavlja sastavni deo ukupnog godišnjeg izveštaja o stanju inovacione delatnosti u Republici Srbiji, kao i da sadržaj i rok za dostavljanje predmetnih godišnjih izveštaja propisuje ministar.

Članom 44. predviđeno je da Fond za inovacionu delatnost, osnovan Zakonom o inovacionoj delatnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 110/2005, 18/2020 i 55/2013), nastavlja da radi u skladu sa ovim zakonom, da svi ugovori koje je Fond za inovacionu delatnostpotpisao do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni, kao i da imenovani članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Direktor nastavljaju da obavljaju funkciju do isteka mandata.

Članom 45. uređeno je da će Fond za inovacionu delatnost sva lica koja su na dan početka primene ovog zakona upisana u Registar inovacione delatnosti bez odlaganja upisati u Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema, kao i da će pri vršenju tog upisa poslovno-tehnološki inkubatori biti upisani kao organizacije podrške startapima.

Članovima 46. i 47. je uređeno da će Fond za inovacionu delatnost uskladiti organizaciju i način rada u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i da će Ministarstvo i Fond za inovacionu delatnost usvojiti odgovarajuće propise i uskladiti organizaciju i način rada u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članovima 48. i 49. je uređeno da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, kao i da datumom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o inovacionoj delatnosti (“Sl. glasnik RS” br. 110/05, 18/20 i 55/13).

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 08.10.2021.