Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POSTUPAK UKNJIŽBE NEPOKRETNOSTI


Ako želite da uknjižite svoju nekretninu, to možete uraditi elektronski u samo nekoliko koraka. Neophodno je da se prvo raspitate gde se nalazi služba za katastar nepokretnosti na teritoriji vaše opštine, a zatim da pripremite svu neophodnu dokumentaciju i uz izmirivanje administrativnih taksa sve to predate u nadležnu službu Republičkog geodetskog zavoda.

 1. KORAK

Na početku morate utvrditi koja je služba za katastar nepokretnosti nadležna za upis, odnosno na području koje opštine se nepokretnost nalazi. Dostupan spisak svih službi za katastar nepokretnosti sa kontaktima dostupan je na internet-stranici Republičkog geodetskog zavoda.

 2. KORAK

Mogućnosti i način upisa prava na određenoj nepokretnosti zavise pre svega od pravnog statusa, odnosno stanja upisa u katastru nepokretnosti. Neophodno je utvrditi uvidom u stanje u katastru nepokretnosti, što se ostvaruje izdavanjem lista nepokretnosti ili neposrednim uvidom u evidenciju i dobijanjem usmenih informacija i objašnjenja od službenika RGZ-a.

 3. KORAK

Neophodno je pripremiti dokumentaciju, tačnije u zavisnosti od stanja nepokretnosti to su ugovor o kupoprodaji, fotokopija lične karte kupca, građevinska i upotrebna dozvola, kao i ugovor o hipoteci, založna izjava. Uz pripremljenu dokumentaciju, potrebno je platiti i republičku administrativnu taksu za zahtev i odgovarajuću taksu za uslugu Republičkog geodetskog zavoda, koju ćete predati nadležnoj službi zavoda.

 4. KORAK

Zatim je neophodno da napišete zahtev za upis koji mora da sadrži naziv nadležne službe RGZ kojoj se zahtev upućuje, podatke o predmetu odnosno sadržinu zahteva, podatke o podnosiocu zahteva gde ćete upisati ime i prezime, JMBG, odnosno MB i adresa podnosioca, kao i adresu i ime punomoćnika, ako ga imete. I sve to na kraju treba da poseduje potpis podnosioca zahteva, odnosno ovlašćenog lica.

 5. KORAK

Nakon popunjenog zahteva, isti sa pratećom dokumentacijom predajete u nadležnu službu Republičkog geodetskog zavoda. A nadležni iz ove ustanove će vas obavestiti kada proces uknjižbe bude završen ili se možete i sami interesovati da li je predmet završen.

Izvor: Vebsajt Novosti, V.N., 08.10.2020.
Naslov: Redakcija