Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Pošto Zakon sledi odluke EU, sa liste država koje pružaju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti potrebno skinuti SAD pošto je mehanizam „Privacy Shield“ proglašen nezakonitim u EU


Odlukom Evropskog suda pravde C-311/18 od 16. jula 2020. godine, proglašena je nevažećom odluka Evropske komisije 2016/1250 od 12. jula 2016. godine o primerenosti zaštite u okviru EU-SAD „Privacy Shield“ mehanizma. Posledica toga je da se svi prenosi podataka o ličnosti iz Evropske unije u Sjedinjene Američke Države, na osnovu „Privacy Shield“ mehanizma, nakon donošenja predmetne odluke suda, smatraju nezakonitim.

Saglasno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju može se izvršiti, bez prethodnog odobrenja Poverenika, između ostalog, i onim državama/međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

S tim u vezi, kako je od strane Evropske unije utvrđeno da odluka Evropske komisije o primerenosti zaštite u okviru EU-SAD „Privacy Shield“ mehanizma više nije važeća, može se zaključiti da, sledstveno tome, Sjedinjene Američke Države na osnovu „Privacy Shield framework“ više ne obezbeđuju primereni nivo zaštite ni sa stanovišta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Imajući u vidu navedeno, Poverenik ukazuje rukovaocima i obrađivačima koji su vršili prenos podataka o ličnosti na osnovu „Privacy Shield framework“ da je potrebno da pronađu druge mehanizme prenosa podataka u Sjedinjene Američke Države propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Budući da se saglasno Odluci o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019), na predmetnoj listi  još uvek nalaze i Sjedinjene Američke Države (ograničeno na „Privacy Shield framework“), Poverenik je uputio dopis Vladi u cilju usaglašavanja te odluke sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i  evropskom praksom.

Izvor: Vebsajt Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, 11.08.2020.
Naslov: Redakcija