Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKONI O ENERGETICI I O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Objekat koji se gradi ili je izgrađen bez građevinske dozvole, ne može biti priključen, između ostalog, na gasovodnu mrežu


Generalni direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović predlaže da nadležni u Vladi nađu način kako bi se potrošačima čije su kuće u postupku legalizacije omogućilo da uvedu gas.

Kako ističu u Ministarstvu energetike, zakoni su vrlo izričiti i precizni i ne dozvoljavaju priključenje objekata koji nemaju građevinsku dozvolu. Ti akti ne prepoznaju kuće koje su u postupku legalizacije.

- Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014, 95/2018 - dr. zakon i 40/2021) nalaže da je operator distributivnog sistema prirodnog gasa dužan da priključi objekat kupca, pod uslovom da je za njega pribavljena građevinska dozvola - navode u Ministarstvu.

- Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) jasno je propisano da objekat koji se gradi ili je izgrađen bez građevinske dozvole, ne može biti priključen, između ostalog, na gasovodnu mrežu. Nije u pitanju izmena pravilnika, kako se pogrešno navodi, već ovu problematiku regulišu zakoni.

Bajatović je ponovio da taj problem treba rešiti i da o tome mora da se razgovora.

- Polovinu od 40.000 prijavljenih domaćinstava za jeftiniji gasni priključak koji je ponudio "Srbijagas" predstavljaju zahtevi za priključenje nelegalnih objekata - objasnio je Bajatović.

- Ja nemam rešenje za to. Jedino da predložimo onima koji o tome odlučuju u Vladi da razmotre opciju da se onima, koji su prema Zakonu o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015, 83/2018 i 81/2020 - odluka US) predali zahteve za legalizaciju, omogući da dobiju neku vrstu isprave na osnovu koje bi priključili gas. Na ovaj način bi mogao da se reši problem, ali o tome još treba da se razgovora.

On je istakao da većina tih objekata u procesu ozakonjenja već ima struju i vodu i da se takva isprava ne bi izdavala za objekte za koje legalizacija u perspektivi nije moguća. Postoje i oni koji misle, kako navodi, da bi se tako podstakla divlja gradnja, jer bi neko mogao da pomisli da će tako nastaviti da rešava ostale priključke i pre legalizacije.

Javno preduzeće "Srbijagas" građanima je ponudilo priključenje na plavi energent za 780 evra na tri godine, bez kamate. Dušan Bajatović navodi da je stiglo 40.000 prijava, a da je urađeno 4.000 priključaka.

- Do sada je obezbeđeno 25.000 gasnih setova i potpisan je ugovor sa šest kompanija koje će se uključiti u taj posao - precizirao je Bajatović.

Izvor: Vebsajt Novosti, E. B. T., 08.07.2021.
Naslov: Redakcija