Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA: Tuđe dugove vraća 127 žiranata


Krediti uz jemstvo i dalje su uobičajen bankarski proizvod i gotovo da nema banke u kojoj barem jedan žirant ne otplaćuje tuđi kredit! Poslednji podaci pokazuju da je od 50.000 kredita sa jemstvom, a u oko dva odsto takvih slučajeva otplatu duga preuzeo je žirant.

Kako u Udruženju banaka Srbije kažu, jemstvo je regularan način obezbeđenja potraživanja, koji se koristi ne samo u bankarstvu.

Poslednji njihov izveštaj pokazao je da se broj takvih kredita koji su izdati uz jemstvo oko 50.000. Kako u UBS kažu, jemstvo je aktivirano u 129 slučajeva, što je validan broj na dan formiranja izveštaja. Broj žiranata koji su preuzeli izmirenje duga je 127.

- Ne smatra se, inače, da jemac vraća tuđi, već svoj dug - kažu u UBS. - Obavezivanjem da garantuje ispunjenje obaveze glavog dužnika, žirant i sam postaje dužnik i ispunjava svoju obavezu. Takođe, kada preuzme plaćanje kredita, žirant postaje i poverilac, koji od glavnog dužnika može da traži ispunjenje obaveze.

Prema Zakonu o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020)propisano je da žirant koji je izmirio obaveze prema banci glavnog dužnika ima pravo da od njega potražuje iznos koji je banka naplatila od njega. Ukoliko je bilo jemstvo po stambenom kreditu, to takođe znači da jemac ima pravo na deo nepokretnosti shodno visini uplaćenog novca, a na osnovu ugovornih obaveza - kažu u Narodnoj banci Srbije.

To što je neko za svog rođaka ili prijatelja garantovao za otplatu zajma postaje problem kada se kasni ili prestane sa otplatom. Banka tada traži od žiranta da nastavi da otplaćuje kredit. Bankari kažu da u praksi, ukoliko zbog kašnjenja bude aktiviran žirant, često se dešava da korisnik kredita ubrzo nastavi da otplaćuje svoje obaveze.

Inače, sva prava i obaveze žiranta, regulisana su Ugovorom o kreditu i jemstvu. Potpisom ugovora žirant je saglasan sa preuzimanjem obaveza korisnika kredita, u slučaju da nastupe okolnosti zbog kojih korisnik kredita nije u mogućnosti da nastavi sa servisiranjem obaveza. Ako ni žirant ne izmiruje obaveze, banka pokreće sudski postupak protiv korisnika kredita i žiranta.

Da bi od žiranta banka mogla da naplati zajam potrebna je i sudska odluka, a prema nekim starijim podacima na sudu je pre pet godiina stiglo 2.300 takvih slučajeva. Umesto žiranata, banke uglavnom sve više kao obavezno obezbeđenje uzimaju menice korisnika kredita. Ovo pravilo se ne odnosi jedino za stambene i auto-kredite kod kojih se zahtevaju druga sredstva obezbeđenja. Osim menice i hipoteka, polisa osiguranja...

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Caranović, 11.03.2021.
Naslov: Redakcija