Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe Zakona o ozakonjenju objekata


Ustavni sud je na 5. sednici, održanoj 5. marta 2020. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda, odlučio o 7 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 10. stav 7. Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015) nije u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odbio predloge i odbacio inicijative za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 2, člana 10. stav 2. i člana 33. navedenog Zakona i za utvrđivanje neustavnosti navedenog Zakona u celini. Sud je odbacio predloge i inicijative za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 4. stav 2, člana 5. stav 1. tačka 4) i st. 3. i 5, člana 8, člana 10. stav 16, člana 11. stav 1, člana 12. stav 1. i odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredbe člana 10. stav 4. navedenog Zakona. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba navedenog Zakona. Sud je odbacio zahtev za ocenu saglasnosti člana 10. stav 3. tačka 5) navedenog Zakona sa odredbama Zakona o stambenom obezbeđivanju u Jugoslovenskoj narodnoj armiji ("Službeni list SFRJ", broj 84/90), Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/2001 - odluka USRS, 101/2005 - dr. zakon, 27/2011 - odluka US i 88/2011), Zakona o posebnim uslovima za izdavanje građevinske, odnosno upotrebne dozvole za određene objekte ("Sl. glasnik RS", br. 16/97), Zakona o nadziđivanju zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove ("Sl. glasnik SRS", br. 44/84 i 12/88), Zakona o prestanku važenja Zakona o nadziđivanju zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove ("Službeni glasnik RS", broj 46/94) i Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon), zahtev za ocenu saglasnosti odredbe člana 10. stav 16. Zakona o ozakonjenju objekata sa Zakonom o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - odluka US, 87/2018 i 88/2018 - odluka US) i zahtev za ocenu saglasnosti člana 33. Zakona o ozakonjenju objekata sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018) i Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020). Sud je odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu osporenih odredaba Zakona o ozakonjenju objekata. (predmet IUz-316/2015)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 161. stav 3, člana 163. stav 3. i člana 164. stav 3. Pravilnika o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016, 88/2016 i 7/2019 - dr. pravilnik). (predmet IUo-74/2017)

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o minimumu procesa rada u Republičkom geodetskom zavodu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2019). (predmet IUo-90/2019)

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 05.03.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija