Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O FONDU ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE - Tekst propisa


Član 1.

Ovim zakonom uređuje se osnivanje i rad Fonda za nauku (u daljem tekstu: Fond), u cilju obezbeđivanja uslova za kontinuirani razvoj naučnoistraživačkih i razvojnih aktivnosti u Republici Srbiji, neophodnih za napredak društva zasnovanog na znanju.

Član 2.

Fond kroz svoje delovanje omogućava razvoj naučnih istraživanja i primene njihovih rezultata radi bržeg tehnološkog i ekonomskog razvoja Republike Srbije.

Fond obezbeđuje finansijska sredstva i pruža stručnu podršku istraživačima u realizaciji naučnih projekata (u daljem tekstu: Projekti) u okviru programa Fonda utvrđenih ovim zakonom (u daljem tekstu: Programi).

Član 3.

Naučno-istraživačke i razvojne aktivnosti realizuju se preko naučnih, tehnoloških i razvojnih Programa u okviru kojih se realizuju Projekti, radi ostvarivanja ciljeva sadržanih u strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Finansiranje Projekata sprovodi se na način koji obezbeđuje konkurentnost i kvalitet rezultata, efikasnost primene istraživanja, otvorenost i dostupnost svih rezultata programa i projekata, kao i razvoj naučnih kadrova, integraciju u međunarodne naučne i tehnološke projekte i sisteme, saradnju sa naučnom dijasporom, privrednim sektorom i obezbeđuje uređivanje svojinskih prava na rezultatima istraživanja i zaštita intelektualne svojine i zaštita autorskih prava, kao i zaštita podataka.

Programi Fonda imaju za cilj da kroz Projekte, koji se realizuju u okviru odgovarajućih javnih poziva, obezbede visok naučni nivo i inovativnost rezultata, konkurentnost na međunarodnom nivou i relevantnost u odnosu na izazove društva u celini.

PRAVNI POLOŽAJ FONDA

Član 4.

Fond ima svojstvo pravnog lica, koje stiče upisom u sudski registar.

Fond posluje pod nazivom: Fond za nauku Republike Srbije.

Naziv Fonda u međunarodnoj korespodenciji je: ″Science Fund of The Republic of Serbia″.

Sedište Fonda je u Beogradu.

Član 5.

Sredstva za osnivanje i rad Fonda obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Fond počinje sa radom danom upisa u sudski registar.

POSLOVI FONDA

Član 6.

Fond obavlja sledeće poslove:

Realizuje Programe Fonda.

Obezbeđuje finansiranje naučnoistraživačkih Projekata preko javnih poziva u okviru Programa, a u cilju obezbeđivanja kontinuiteta razvoja nauke i naučnog kadra, kao i opšteg razvoja društva. Javnim pozivom utvrđuje se: pravo učešća, rok za podnošenje prijave, uslovi i vreme za realizaciju Projekta, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje javnog poziva.

Sprovodi proceduru evaluacije predloga projekata prispelih na javne konkurse i javne pozive za realizaciju Programa Fonda, kao i praćenje i ocenjivanje projekata finansiranih od strane Fonda, zajedno sa Naučnim savetom Fonda i programskim odborima.

Dostavlja ministarstvu nadležnom za naučnoistraživačku delatnost predloge programa, plan rada u narednom periodu, finansijske planove, godišnje izveštaje i periodične izveštaje o radu Fonda.

Upravlja bazama podataka o programima, projektima i drugim aktivnostima u oblasti koje Fond finansira.

Obezbeđuje finansijsku i drugu podršku projektima međunarodne saradnje. Određuje i sprovodi posebne programe za unapređenje uslova rada i razvoja naučnih kadrova.

Realizuje infrastrukturne programe u cilju dodatnog jačanja kapaciteta naučnoistraživačkih organizacija (NIO) u skladu sa strategijom naučnog i tehnološkog razvoja, pametnom specijalizacijom (RIS3) i mapom puta za istraživačke infrastrukture.

Sarađuje sa Fondom za inovacionu delatnost u specifičnim programima vezanim za oblast inovacija i saradnje sa privredom.

Sprovodi aktivnosti promocije nauke i rezultata istraživanja u cilju podizanja opšte društvene svesti o značaju nauke.

Angažuje treća lica iz zemlje i inostranstva kao članove stručnih tela u skladu sa njihovom ekspertizom i ulogom stručnog tela.

FINANSIRANjE FONDA

Član 7.

Finansiranje Fonda se ostvaruje iz:

1)         sredstava budžeta Republike Srbije;

2)         donacija, priloga, poklona i pomoći;

3)         sredstava ostvarenih po osnovu realizacije projekata sa privredom;

4)         sredstava iz drugih izvora organa državne uprave, fondova i drugih organizacija;

5)         prihoda od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima Fonda;

6)         drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Prihodi se raspoređuju prema godišnjem finansijskom planu Fonda koji odobrava Upravni odbor Fonda. Upravni odbor je u obavezi da dostavlja periodične izveštaje o radu Fonda ministarstvu nadležnom za naučnoistraživačku delatnost.

Finansijska godina počinje 1. januara i završava se 31. decembra svake godine.

SREDSTVA FONDA

Član 8.

Sredstva Fonda omogućavaju finansiranje realizacije Programa Fonda.

Fond u obavljanju svojih poslova, a naročito u planiranju i korišćenju sredstava, primenjuje principe objektivnosti i odgovornosti, međunarodno priznate standarde dobre prakse i javnosti u radu i donošenju odluka.

Član 9.

Fond može učestvovati i u sufinansiranju programa, projekata i drugih aktivnosti ako ih organizuju i finansiraju međunarodne organizacije, finansijske institucije i tela ili druga strana i domaća pravna i fizička lica, uz saglasnost ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost.

Na finansiranje sredstvima budžeta Republike Srbije primenjuje se zakon kojim se uređuje državna pomoć male vrednosti (deminimis), kao i podzakonski propisi i drugi opšti akti doneti radi njegovog izvršavanja.

ORGANI FONDA

Član 10.

Organi Fonda su: Upravni odbor, direktor i Naučni savet Fonda.

Član 11.

Upravni odbor ima predsednika i četiri člana koje imenuje Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost. Članovi upravnog odbora moraju da imaju međunarodno iskustvo u poslovima obuhvaćenim ovim zakonom kao i iskustvo u upravljačkim poslovima.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine, sa mogućnošću još jednog imenovanja. Članovi organa Fonda ne mogu se prijavljivati, niti učestvovati u projektima i programima Fonda za vreme trajanja njihovog članstva u organima Fonda, kao ni jednu godinu nakon prestanka tog članstva.

Član 12.

Poslovi Upravnog odbora Fonda:

1)         donosi statut Fonda;

2)         donosi opšte akte Fonda;

3)         odobrava Programe Fonda na predlog Naučnog saveta Fonda;

4)         usvaja godišnje programe rada Fonda i finansijske planove Fonda;

5)         usvaja izveštaj o poslovanju i završni račun Fonda;

6)         odlučuje o korišćenju sredstava Fonda u skladu sa uslovima i načinom utvrđenim statutom i programom rada Fonda;

7)         donosi poslovnik o svom radu;

8)         obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 13.

Direktora Fonda imenuje Vlada na predlog Upravnog odbora Fonda, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za naučnoistraživačku delatnost.

Direktor se imenuju na osnovu javnog konkursa na period od četiri godine, a uslovi koje treba da ispuni kandidat za direktora utvrđuju se statutom Fonda.

Direktor je u radnom odnosu u Fondu sa punim radnim vremenom.

Direktor Fonda:

1)         predstavlja i zastupa Fond;

2)         organizuje i rukovodi radom Fonda;

3)         predlaže akte koje donosi Upravni odbor Fonda;

4)         izvršava odluke Upravnog odbora Fonda;

5)         stara se i odgovara za zakonitost rada, korišćenje i raspolaganje sredstvima Fonda;

6)         donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Fonda, u skladu sa zakonom i statutom Fonda;

7)         dostavlja resornom ministarstvu tromesečne radne i finansijske izveštaje;

8)         stara se o obezbeđivanju nezavisne evaluacije projekata;

9) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Fonda.

Na akt iz stava 4. tačka 6) ovog člana Fond je obavezan da pribavi saglasnost ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost.

NAUČNI SAVET FONDA

Član 14.

Naučni savet Fonda je najviše stručno i savetodavno telo Fonda.

Naučni savet Fonda imenuje ministar nadležan za naučnoistraživačku delatnost, na osnovu javnog poziva, na period od četiri godine, sa mogućnošću još jednog imenovanja.

Naučni savet Fonda ima devet članova, i to: šest članova prema naučnim oblastima (prirodno-matematičke, tehničko-tehnološke, medicinske, biotehničke, društvene i humanističke nauke), dva člana iz privrede i jednog člana na predlog Srpske akademije nauka i umetnosti, s tim da u sastavu Naučnog saveta Fonda mora biti obezbeđena zastupljenost afirmisanih istraživača mlađeg starosnog doba, kao i da se prilikom imenovanja članova vodi računa o rodnoj ravnopravnosti. Članovi Naučnog saveta Fonda moraju da budu međunarodno prepoznati u svojoj oblasti rada.

Nadležnost Naučnog saveta Fonda određuju se statutom Fonda.

Upravni odbor Fonda donosi akt kojim se utvrđuju kriterijumi i način finansiranja Naučnog saveta Fonda i stalnih i privremenih stručna tela, komisija i drugih radnih tela tela iz člana 15. ovog zakona, kao i naknada za njihov rad.

Član 15.

Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Naučni savet Fonda predlaže osnivanje stalnih i privremenih stručnih tela, kao i komisija i drugih radnih tela za obavljanje pojedinačnih stručnih zadataka, uz saglasnost Upravnog odbora Fonda.

Stalna stručna tela su programski odbori koji pripremaju, analiziraju i prate realizaciju Programa. Programski odbori predlažu Naučnom savetu Fonda listu projekata koji će biti finansirani u okviru svakog Programa.

PROGRAMI FONDA

Član 16.

Cilj svakog Programa Fonda je da odgovori na društvene izazove razvoja Republike Srbije, kao i na globalne izazove razvoja društva.

Programi fonda se definišu na osnovu strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, pametne specijalizacije (RIS3) i ostalih sektorskih strategija relevantnih za razvoj društva.

Član 17.

Programi Fonda planiraju se i usvajaju na svake četiri godine, po pravilu sinhronizovano sa mandatom Naučnog saveta Fonda.

Programe donosi Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost, a utvrđuje ih Naučni savet Fonda, uz pribavljenu saglasnost Upravnog odbora Fonda, s tim što se prilikom utvrđivanja predloga definiše i predviđeni budžet za realizaciju svakog Programa Fonda.

Programi Fonda realizuju se u okviru programskog perioda koji traje četiri godine.

Nakon dve godine od početka realizacije Programa, vrši se evaluacija na osnovu koje je moguće izvršiti eventualne korekcije Programa u datom programskom periodu od četiri godine.

Član 18.

Programi Fonda moraju biti dovoljno raznovrsni da odgovore na različite društvene izazove – tehnološki razvoj, podršku naprednim idejama, razvoj kadrova, izgradnju naučne infrastrukture, integraciju u međunarodne naučne tokove, saradnju nauke i privrede i dr. Ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost po prethodno pribavljenom mišljenju Naučnog saveta Fonda donosi odgovarajući propis za realizaciju Programa Fonda.

Programi Fonda utvrđuju se prema sledećoj strukturi:

1)         RAZVOJ – Program usmerenih istraživanja i tehnološkog razvoja koji odgovara na konkretne potrebe društva i privrede. Program se realizuje kroz jasno definisane tematske Projekte u okviru odgovarajućeg javnog poziva (od gore na dole). Teme kroz konsultativni proces definišu različiti akteri uključujući privredni sektor, društvo, državnu upravu, Vladu Republike Srbije i dr.

2)         STRATEGIJA – Program od strateškog značaja za razvoj Republike Srbije koji odgovara na konkretne probleme definisane u sektorskim strategijama koje je usvojila Vlada Republike Srbije, kroz jasno definisane tematske Projekte u okviru odgovarajućih poziva (od gore na dole).

3)         IDEJE – Program koji omogućava finansiranje Projekata zasnovanih na izvrsnim idejama koje u budućnosti mogu imati značajan uticaj na razvoj nauke i istraživanja, kao i društva u celini. Projekti u okviru ovog programa nemaju unapred zadate teme, već se realizuju kroz otvorene javne pozive (od dole na gore).

4)         LjUDI – Program namenjen razvoju kadrova kroz finansiranje različitih aktivnosti – podrška istraživanju, formiranje laboratorija, međunarodna saradnja i dr. Program je namenjen izvrsnim mladim naučnicima, postdoktorandima, istraživačima koji su u toku svoje dugogodišnje naučne karijere prepoznatljivi u međunarodnom istraživačkom prostoru i istraživačima iz dijaspore, u cilju formiranja laboratorija u Republici Srbiji i izvrsnih timova sa značajnom perspektivom.

5)         INFRASTRUKTURA – Program podrške formiranju, izgradnji i unapređenju institucija i laboratorija od strateškog značaja, u skladu sa strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, pametnom specijalizacijom (RIS3), mapom puta za istraživačke infrastrukture i ostalim relevantnim strategijama.

6)         SARADNjA – Program strateške podrške međunarodnoj saradnji i uključivanju pojedinaca, timova i institucija u relevantne međunarodne projekte (Horizont 2020 i druge). Podrška istraživanjima i razvoju timova koji su ostvarili zavidan rezultat na pozivima Horizont 2020 (i drugim odgovarajućim), ali nisu dobili finansiranje (Seal of Excellence).

7)         INOVACIJE – Programi saradnje sa privredom realizovani sa Fondom za inovacionu delatnost. Program ima za cilj realizaciju projekata sa učešćem partnera iz privrednog sektora i sa obaveznom neposrednom primenom rezultata istraživanja.

8)         PROMOCIJA – Programi podrške promociji nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u cilju podizanja opšte društvene svesti o značaju nauke.

9)         PUBLIKACIJE – Program podrške razvoju domaćih publikacija sa međunarodnim renomeom ili publikacija od strateškog interesa za Republiku Srbiju.

10)       OSTALO – Drugi relevantni programi sa malim budžetom koje Naučni savet Fonda može predložiti u skladu sa tekućim potrebama.

PROJEKTI FONDA

Član 19.

U okviru svakog Programa realizuju se Projekti na osnovu javnih poziva za projekte koji su u skladu sa izazovima na koje dati Program treba da odgovori.

Javni pozivi za Projekte objavljuju se redovno i mogu biti periodični ili ad-hok

U skladu sa sadržajem i ciljevima poziva.

Trajanje Projekata u okviru različitih programa definisano je javnim pozivom u skladu sa ciljevima i dinamikom realizacije odgovarajućeg Programa. Projekti mogu biti:

-           DUGOROČNI (do 4 godine) – Projekti iz Programa STRATEGIJA i INFRASTRUKTURA.

-           SREDNjOROČNI (2-3 godine) – Projekti iz Programa: RAZVOJ, IDEJE, LjUDI, SARADNjA.

-           KRATKOROČNI (do 1 godine) – Projekti iz Programa INOVACIJE, PROMOCIJA, PUBLIKACIJE i OSTALO.

Član 20.

U okviru svakog javnog poziva navodi se ukupan budžet dostupan za realizaciju Projekata kao i očekivani budžet pojedinačnih projekata.

Određeni javni pozivi mogu predvideti i sufinansiranje od strane drugih subjekata sredstvima koja nisu iz Fonda za nauku.

Na osnovu ranga odgovarajućih predloga Projekata, dodeljuju se sredstva za realizaciju datih Projekata u skladu sa planiranim budžetom za dati javni poziv.

Član 21.

U okviru svakog Programa evaluacija projekata mora se uzeti kao parametar svaki od sledećih kriterijuma:

-           IZVRSNOST – ocena naučne zasnovanosti i kvaliteta, inovativnosti i izvrsnosti ideje na kojoj se zasniva Projekat;

-           UTICAJ – ocena potencijala Projekta za rešavanje izazova u okviru datog poziva;

-           REALIZACIJA – ocena tima i kapaciteta za uspešnu realizaciju Projekta.

U okviru različitih Programa i javnih poziva za Projekte, uticaj pojedinačnih kriterijuma na evaluaciju može biti različit, ali nikada pojedinačno manji od 20%.

OPŠTI AKTI FONDA

Član 22.

Fond ima statut i druge opšte akte u skladu sa zakonom i statutom.

Statut donosi Upravni odbor Fonda uz saglasnost Vlade.

Statutom Fonda uređuje se: organizacija i način poslovanja Fonda, izgled pečata i štambilja Fonda i njegova upotreba, nadležnost Naučnog saveta Fonda, zastupanje i predstavljanje Fonda, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Fondu, način organizovanja poslova i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Fonda.

JAVNOST RADA FONDA

Član 23.

Rad Fonda je javan.

Fond blagovremeno i istinito obaveštava javnost o obavljanju svoje delatnosti za koju je osnovan, na način propisan statutom Fonda.

Na zahtev javnosti Fond daje informacije o obavljanju poslova iz svoje delatnosti.

OBAVLjANjE STRUČNIH I DRUGIH POSLOVA

Član 24.

Stručne i druge administrativno-tehničke poslove obavljaju zaposleni u Fondu, u skladu sa statutom Fonda i drugim opštim aktima Fonda.

U Fondu se uspostavljaju poslovi interne revizije u skladu sa propisima o internoj reviziji u organima državne uprave.

Saglasnost na akt kojim se utvrđuju visina plata i broj zaposlenih u Fondu daje Vlada Republike Srbije na predlog ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana imaju prava i dužnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

NADZOR

Član 25.

Nadzor nad radom Fonda i primenom odredaba ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26.

Vlada će, do ispunjenja uslova za imenovanje direktora Fonda, na predlog ministra nadležnog za naučnoistraživačku delatnost imenovati privremenog direktora Fonda, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Vlada će imenovati predsednika i članove Upravnog odbora u roku od 30 dana od dana upisa Fonda u sudski registar.

Član 27.

Upravni odbor Fonda doneće Statut najkasnije u roku od 15 dana od dana imenovanja.

Upravni odbor Fonda doneće Pravilnik o radu najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Statuta Fonda.

Član 28.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENjA

II          RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U svetlu ukupnih reformskih procesa u oblasti naučnog i tehnološkog razvoja i ostvarivanja ciljeva postavljenih u razvojnim dokumentima Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika), neophodno je unaprediti politiku i mehanizme podrške naučnoistraživačkoj delatnosti.

Osnivanje i rad Fonda za nauku Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond), predstavlja instrument kojim se unapređuje i uređuje oblast podrške naučnoistraživačkoj delatnosti u cilju obezbeđivanja uslova za kontinuirani razvoj naučnoistraživačkih i razvojnih aktivnosti u Republici Srbiji neophodnih za napredak društva zasnovanog na znanju.

Uspostavljanjem Fonda definiše se prostor u kome će se kroz delovanje omogućiti efikasnija i konzistentnija podrška razvoju naučnih istraživanja i primena njihovih rezultata radi bržeg tehnološkog i ekonomskog razvoja Republike Srbije. Formiranjem Fonda čija će osnovna uloga biti da obezbeđuje finansiranje naučnoistraživačkih Projekata, nadležnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, će u tom domenu biti redefinisana. Ministarstvo će se baviti politikom u oblasti naučnih istraživanja, kao i institucionalnim finansiranjem kojim će biti obezbeđena stabilnost rada naučnih ustanova i samih istraživača.

Cilj uspostavljanja Fonda zasnovan je na principima evropske naučnoistraživačke prakse, a posebno radi uspostavljanja delotvornog nacionalnog istraživačkog sistema integrisanog u Evropski istraživački prostor, koji se oslanja na partnerstva u zemlji i inostranstvu i doprinosi ekonomskom rastu, podizanju konkurentnosti privrede, društvenom i kulturnom napretku, podizanju standarda građana i kvalitetu života.

Uspostavljanjem Fonda i uvođenjem naučnih, tehnoloških i razvojnih Programa u okviru kojih će se realizovati Projekti, ostvariće se ciljevi sadržani u Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine, kao i u Akcionom planu za sprovođenje ove Strategije.

Shodno navedenom, pripremljen je Nacrt zakona o Fondu za nauku Republike Srbije.

III         OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U glavi I Nacrta zakona (čl. 1-3.) sadržane su osnovne odredbe, kojima se

utvrđuje: predmet ovog zakona, osnovni pojmovi i njihovo značenje, ciljevi i principi uspostavljanja Fonda.

Predmet Nacrta zakona je uspostavljanje Fonda za nauku Republike Srbije i njegovo funkcionisanje kroz finansijsku podršku projektima, u okviru Programa Fonda, koje će se sprovoditi na način koji obezbeđuje veću konkurentnost i kvalitet rezultata, efikasniju primenu istraživanja, otvorenost i dostupnost svih rezultata programa i projekata, kao i razvoj naučnih kadrova, integraciju u međunarodne naučne i tehnološke projekte i sisteme, saradnju sa naučnom dijasporom, privrednim sektorom i obezbeđuje uređivanje svojinskih prava na rezultatima istraživanja i zaštitu intelektualne svojine i zaštitu autorskih prava, kao i zaštitu podataka.

U glavi II Nacrta zakona (čl. 4-5.) utvrđen je pravni položaj Fonda koji ima svojstvo pravnog lica, a čiji nadzor vrši ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost.

Glava III Nacrta zakona (član 6.) utvrđuje nadležnosti i poslove koje će Fond obavljati, a koji se odnose na: finansiranje naučnoistraživačkih Projekata preko javnih poziva u okviru Programa Fonda; sprovođenje procedure evaluacije predloga projekata prispelih na javne konkurse i javne pozive za realizaciju Programa Fonda; izveštavanje ka ministarstvu nadležnom za naučnoistraživačku delatnost o radu Fonda; upravljanje bazama podataka o programima, projektima i drugim aktivnostima u oblasti koje Fond finansira; saradnju sa drugim institucijama i telima u zemlji i inostranstvu iz privatnog i javnog sektora u cilju efikasnije primene istraživanja, otvorenost i dostupnosti rezultata istraživanja.

Glava IV i V Nacrta zakona (čl. 7-9.) odnosi se na finansiranja Fonda i sredstva kojima Fond raspolaže, a kojima se omogućava finansiranje naučnoistraživačke delatnosti kroz realizaciju Programa Fonda.

U glavi VI i VII Nacrta zakona (čl. 10-15.) utvrđuju se organi Fonda i poslovi u njihovoj nadležnosti. Organi Fonda su: Upravni odbor, direktor i Naučni savet Fonda. Naučni savet Fonda je najviše stručno i savetodavno telo Fonda. Uređena je i obaveza Fonda da ostvaruje saradnju sa ministarstvom nadležnim za naučnoistraživačku delatnost.

Glava VIII Nacrta zakona (čl. 16-18.) odnosi se na Programe Fonda koje donosi Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost, a utvrđuje ih Naučni savet Fonda, uz pribavljenu saglasnost Upravnog odbora Fonda, s tim što će se prilikom utvrđivanja predloga Programa definisati i predviđeni budžet za realizaciju svakog pojedinačnog Programa Fonda. Programi Fonda će biti raznovrsni kako bi odgovorili na različite društvene izazove, kao što su: tehnološki razvoj, podrška naprednim idejama, razvoj kadrova, inovacije, izgradnja naučne infrastrukture, integracija u međunarodne naučne tokove, saradnja nauke i privrede i dr. U okviru svakog Programa će se realizovati projekti na osnovu javnih poziva. Ovde se definiše struktura svakog od Programa Fonda: RAZVOJ, STRATEGIJA, IDEJE, LjUDI, INFRASTRUKTURA, SARADNjA, INOVACIJE, PROMOCIJA, PUBLIKACIJE i OSTALO.

Glava IX Nacrta zakona (čl. 19-21.) definiše opšte uslove podrške naučnoistraživačkim Projektima koja se realizuje na osnovu javnih poziva za projekte, a u skladu sa izazovima na koje dati Program Fonda treba da odgovori. Definiše trajanje Projekata u okviru različitih Programa Fonda, i to: DUGOROČNI koji će trajati do 4 godine i obuhvataće projekte iz Programa STRATEGIJA i INFRASTRUKTURA; SREDNjOROČNI koji će trajati 2-3 godine i obuhvataće projekte iz Programa: RAZVOJ, IDEJE, LjUDI, SARADNjA i

 

KRATKOROČNI koji će trajati do 1 godine i obuhvataće projekte iz Programa INOVACIJE, PROMOCIJA, PUBLIKACIJE i OSTALO. Definiše ukupan budžet dostupan za realizaciju Projekata kao i očekivani budžet pojedinačnih projekata, kao i opšte kriterijume za ocenjivanje projekata.

U         glavi X Nacrta zakona (čl. 22-24.) utvrđuju opšte akte Fonda kao i druge opšte akte i poslove Fonda u skladu sa zakonom, kao i javnost rada Fonda.

U         glavi XI Nacrta zakona (član 25.) odnosi se na nadzor u primeni ovog zakona koji vrši ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost.

U         glavi XII Nacrta zakona (član 26-28.) utvrđene su prelazne odredbe u

pogledu: roka za donošenje podzakonskih akata, uspostavljanja rada Fonda, roka za imenovanje direktora Fonda, roka za imenovanje predsednika i članova Upravnog odbora.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbediti u sredstva u budžetu Republike.

U budžetu Republike za 2019. godinu potrebno je obezbediti sredstva u iznosu od 5.000.000.000,00 RSD, i to:

- za aktivnosti osnivanja i rada Fonda za nauku Republike Srbije –

500.000.000,00 RSD;

- za uspostavljanje i održavanje internet stranice Fonda za nauku Republike Srbije – 5.000.000,00 RSD;

- za uspostavljanje informacionog sistema i baze podataka o programima, projektima i drugim aktivnostima u oblasti koje Fond finansira kroz aktivnosti sprovođenja pojedinačnih Programa podrške Fonda – 10.000.000,00 RSD;

- za finansiranje naučnoistraživačkih Projekata preko javnih poziva u okviru Programa Fonda – 4.395.000.000,00 RSD.

U budžetu Republike za 2020. godinu potrebno je obezbediti sredstva u iznosu od 5.000.000.000,00 RSD, i to:

- za aktivnosti rada Fonda za nauku Republike Srbije - 500.000.000,00 RSD;

- za održavanje informacionog sistema i baze podataka o programima, projektima i drugim aktivnostima u oblasti koje Fond finansira kroz aktivnosti sprovođenja pojedinačnih Programa podrške Fonda – 10.500.000,00 RSD;

- za finansiranje naučnoistraživačkih Projekata preko javnih poziva u okviru Programa Fonda - 4.395.000.000,00 RSD.

Da bi se obezbedio kontinuitet reformskih procesa u oblasti naučnog i tehnološkog razvoja i ostvarivanja ciljeva postavljenih u Akcionom planu za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – Istraživanje za inovacije predmetna oblast je dodatno podržana Zakonom o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u okviru revidirane Komponente 3, a kako bi se održao kontinuitet reforme javnog sektora u oblasti istraživanja i realizacije Akcionog plana u celini.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, 03.09.2018.