Zastava Bosne i Hercegovine

PORODIČNI ZAKON: Najbolji interes deteta


lanom 3. stavom 1. Konvencije o pravima deteta propisano je sledeće:

“U svim aktivnostima koje se tiču dece, bez obzira na to da li ih sprovode javne ili privatne institucije socijalne zaštite, sudovi, administrativni organi ili zakonodavna tela, najbolji interes deteta biće od prvenstvenog značaja.”

Što govori o tome da interesi deteta moraju imati prvenstvo u razmatranju bilo kakvih pitanja koja se tiču dece, takođe da ukoliko se neke zakonske odredbe mogu tumačiti na više načina, uvek se treba opredeliti za ono tumačenje koje je u funkciji najboljih interesa deteta.

Kada govorimo o donošenju odluka, odluka mora da sadrži procenu mogućeg uticaja te odluke na dete, gde obrazloženje odluke mora da ukaže na to da je najbolji interes deteta uzet u obzir.

Dete, pre svega ima pravo da slobodno formira mišljenje, pravo da slobodno izražava svoje mišljenje, o pitanjima koja se tiču njega, s tim što se tom mišljenju posvećuje dužna pažnja u skladu sa godinama života i zrelosti deteta.

Dete ima pravo na slobodu izražavanja. To pravo obuhvata slobodu da traži, prima i daje informacije i ideje svih vrsta bez obzira na granice, bilo usmeno, pismeno ili štampano, u umetničkoj formi ili preko bilo kog drugog sredstva informisanja po izboru deteta.

Porodičnim zakonom ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) regulisana su prava deteta, te je istim predviđeno sledeće:

 • Dete, bez obzira na uzrast, ima pravo da zna ko su mu roditelji.
 • Pravo deteta da zna ko su mu roditelji može biti ograničeno samo ovim zakonom.
 • Dete koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje može izvršiti uvid u matičnu knjigu rođenih i u drugu dokumentaciju koja se odnosi na njegovo poreklo.

Dalje, što se tiče pitanja života sa roditeljima…

 • Dete ima pravo da živi sa roditeljima i pravo da se roditelji o njemu staraju pre svih drugih.
 • Pravo deteta da živi sa roditeljima može biti ograničeno samo sudskom odlukom kada je to u najboljem interesu deteta.
 • Sud može doneti odluku o odvajanju deteta od roditelja ako postoje razlozi da se roditelj potpuno ili delimično liši roditeljskog prava ili u slučaju nasilja u porodici.
 • Dete koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje može odlučiti sa kojim će roditeljem živeti.

Kod donošenja odluke, procene i utvrđivanja najboljeg interesa deteta bitno je da se pronađe rešenje koje u konkretnim okolnostima u najvećoj meri odgovaraju potrebama deteta i obezbeđuju zaštitu prava i pravilan psihofizički razvoj deteta.

Najbolji interes deteta u procesnim pravilima Porodičnog zakona

 • Hitno postupanje suda u svim predmetima
 • Privremene mere bez predloga stranaka
 • Pravo suda da donese presudu i izvan okvira postavljenog tužbenog zahteva
 • Istražno načelo
 • Isključenje javnosti

Najbolji interes deteta treba da bude ključni i rukovodeći princip u svim sferama i aktivnostima rada sa decom, takođe bi trebalo da se primenjuje na svu decu, bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Lawlife, advokat Jelena Tomašev, 08.02.2024.
Naslov: Redakcija