Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Izmene u sistemu elektronskih faktura (SEF) i ažuriranje Internog tehničkog uputstva


Ministarstvo finansija je 12. januara 2023. godine objavilo izmene SEF, na osnovu kojih je došlo do ažuriranja Internog tehničkog uputstva. Ažurirana verzija SEF (3.1) trenutno je dostupna samo na demo okruženju, dok se ažuriranje na produkcionoj verziji tek očekuje.

Izvršene su sledeće izmene:

  • Omogućeno je kreiranje i slanje konačnog računa koji se referencira na jedan ili više avansnih računa, bez obzira na statuse odobravanja povezanih avansnih računa;
  • Uvedena je validacija da avansni račun ne može biti storniran ukoliko je vezan za konačni račun koji nije storniran;
  • Ukinuta je mogućnost otkazivanja izdate fakture (opcija koja je bila moguća u slučaju da primalac nije ni prihvatio, ni odbio e-fakturu, nakon čega se mogla izdati faktura sa istim brojem), što znači da će se uvek kod izdavanja pogrešnih e-faktura raditi storniranje;
  • Omogućeno je da se otkazivanje fakture u CRF radi pri storniranju fakture, umesto pri njenom odbijanju;
  • Izmenjene su labele “Odobri”/”Odbaci” u "Prihvatanje"/"Odbijanje", čime je terminologija u SEF usklađena sa terminima iz Zakona o elektronskom fakturisanju, i “Preuzmi” u “Preuzmi PDF” na formi fakture;
  • Omogućeno je da nakon akcije odbijanja fakture, primalac fakture može naknadno da odobri fakturu, što je mogućnost predviđena izmenama i dopunama Zakona (koja za fakture koje nisu registrovane na CRF važi od 1. januara 2023. godine). Pretpostavka je da ovakva mogućnost postoji i kod automatski odbijenih e-faktura, a ne samo u slučaju aktivnog odbijanja e-fakture, tj. ne samo “nakon akcije odbijanja” (imajući u vidu da nije predviđen različit tretman e-faktura koje su automatski odbijene).
Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 12.01.2023.