Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE PRIVREDE ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Objavljen spisak privrednih subjekata koji ispunjavaju pravo na korišćenje bespovratnih namenskih sredstava


Vlada Republike Srbije donela je 4. decembra 2020. godine Uredbu o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020 - dalje: Uredba). Navedena Uredba stupila je na snagu 5. decembra 2020. godine.

Uredbom su stvoreni uslovi za primenu nove mere podrške privrednim subjektima u vidu isplate bespovratnih namenskih sredstava u visini od 30.367,00 dinara po svakom zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec oktobar 2020. godine i podneo odgovarajuću poresku prijavu.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi privredni subjekti u privatnom sektoru koji nisu obuhvaćeni Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019), i to:

- rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;

- rezidentni preduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana;

- ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Privredni subjekti mogu da ostvare pravo na bespovratna sredstva ukoliko su u Agenciji za privredne registre, kao pretežnu delatnost, registrovali:

− 5610 - delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

− 5621 - ketering

− 5629 - ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

− 5630 - usluge pripremanja i usluživanja pića

− 5510 - hoteli i sličan smeštaj

− 5520 - odmarališta i slični objekti za kraći boravak

− 5530 - delatnosti kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice

− 5590 - ostali smeštaj

− 7911 - delatnost putničkih agencija

− 7912 - delatnost tur-operatora

− 7990 - ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima

− 7711 - iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila.

Odobrena sredstva subvencije uplatiće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune koje će Uprava za trezor otvoriti za ove potrebe.

Privredni subjekti će o otvaranju namenskih dinarskih računa biti obavešteni dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi.

Isplatu bespovratnih sredstava na namenske račune vršiće Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Privredni subjekt prihvata prava i obaveze iz Programa korišćenjem sredstava sa posebnog namenskog računa. Isplaćena sredstva mogu se iskoristi zaključno sa 15. februarom 2021. godine, nakon čega će namenski računi biti zatvoreni a neiskorišćena sredstva biti preneta u budžet Republike Srbije.

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje subvencije ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10% u periodu od 5. decembra 2020. godine zaključno sa 31. januarom 2021. godine, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 5. decembra 2020. godine za period koji se završava od 5. decembra 2020. godine do 31. januara 2021. godine, odnosno ukoliko dodeljena bespovratna sredstva do 31. januara 2021. godine u potpunosti ili delimično ne iskoristi isključivo za zarade zaposlenih.

Proveru navedenog uslova vršiće Ministarstvo finansija. U slučaju neispunjenja pomenutog uslova o predmetnom će biti obavešteno Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, koje će od privrednog subjekta zahtevati povraćaj iskorišćenih subvencija sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada je iskoristio sredstva do dana kada vrši povraćaj. Privredni subjekt je dužan da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, izvrši povraćaj

Veliki privredni subjekti koji su u stečaju ili u postupku likvidacije, odnosno privredni subjekti koji su se nalazili u teškoćama pre 31. decembra 2019. godine, dužni su da izvrše povraćaj odobrenih sredstava.

Spisku privrednih subjekata koji ispunjavaju pravo na korišćenje bespovratnih namenskih sredstava propisanih ovom Uredbom može se pristupiti putem linka https://www.purs.gov.rs/program-subvencija-ugostitelji-decembar-2020.html

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 09.12.2020.
Naslov: Redakcija