Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Službeni glasnik RS", broj 64/15), u članu 1. u stavu 1. tačka 1) menja se i glasi:

"privredna društva i druga pravna lica koja su privatizovana na osnovu zakona kojima se uređuje privatizacija, stečajni i izvršni postupak, kao i njihovi pravni sledbenici na zemljištu;"

U tački 2) posle reči: "nadležnog organa;" tačka-zapeta se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "a koja to zemljište nisu priveli nameni, kao i njihovi pravni sledbenici na zemljištu;"

U tački 3) tačka-zapeta se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "kao i njihovi pravni sledbenici na zemljištu;"

Član 2.

U članu 6. stav 2. reč: "posebnim" briše se.

Posle reči: "na objektima i" dodaje se reč: "pripadajuće".

Član 3.

Član 7. menja se i glasi:

"Visina naknade za konverziju, bez obzira gde se nepokretnost nalazi, umanjuje se kada lice iz člana 1. stav 2. ovog zakona dostavi izveštaj veštaka ekonomske ili građevinske struke, sa spiska ovlašćenih sudskih veštaka, kojim se utvrđuje da je imalo troškove pribavljanja prava korišćenja na katastarskoj parceli za koju je podnet zahtev za konverziju (troškovi eksproprijacije, administrativnog prenosa, troškovi remedijacije, troškovi revitalizacije i drugi stvarni troškovi).

 Pravo na umanjenje tržišne vrednosti neizgrađenog građevinskog zemljišta imaju lica iz člana 1. stav 2. ovog zakona, ako se građevinsko zemljište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave za koju je utvrđeno da se radi o nedovoljno razvijenoj jedinici lokalne samouprave, odnosno o jedinici lokalne samouprave sa izuzetno niskim životnim standardom ili visokom stopom nezaposlenosti, na osnovu stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava za prethodnu godinu, u skladu sa propisima kojima se uređuje regionalni razvoj.

Umanjenje iz stava 2. ovog člana ne odnosi se na tržišnu vrednost građevinskog zemljišta za koju je podnet zahtev za povraćaj imovine, u skladu sa propisima kojima se uređuje povraćaj oduzete imovine.

Procenat umanjenja tržišne vrednosti iz stava 2. ovog člana, za nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave, određuje Vlada, u skladu sa propisima o kontroli državne pomoći, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona."

Član 4.

U članu 8. stav 1. posle reči: "građevinskog zemljišta" dodaje se zapeta i reči: "bez obzira gde se nepokretnost nalazi,".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Ako je lice iz člana 1. stav 2. ovog zakona zaključilo ugovor o zakupu zemljišta u skadu sa odredbama ovog zakona, a koji je prestao da važi u skladu sa članom 18. ovog zakona, tržišna vrednost umanjuje se za iznos plaćenih rata ukupno plaćene zakupnine do momenta prestanka ugovora o zakupu."

Dosadašnji st. 3-6. postaju st. 4-7.

Član 5.

U članu 11. u stavu 6. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "odnosno dok se ne donese rešenje kojim je utvrđeno pravo na obeštećenje, odnosno potvrda da nije moguće vraćanje imovine u naturalnom obliku."

Član 6.

U članu 12. dodaje se stav 13. koji glasi:

"Podnosilac zahteva može odustati od zahteva u roku od osam dana od prijema obaveštenja nadležnog organa o visini naknade, a o čemu je nadležni organ dužan da pouči podnosioca zahteva u obaveštenju o visini naknade."

Član 7.

U članu 13. stav 4. tačka 1) menja se i glasi:

"Neopoziva bankarska garancija, sa trajanjem od najmanje pet godina, koja glasi na petogodišnji iznos nedospelih rata u momentu izdavanja bankarske garancije, uz pravo korisnika garancije da istu može realizovati u punom iznosu ukoliko najkasnije 30 dana pre isteka garancije zakupac (lice iz člana 1. stav 2. ovog zakona) ne obezbedi novu bankarsku garanciju, za period od narednih najmanje pet godina."

Član 8.

U članu 18. stav 9. reči: "može se izvršiti" menjaju se rečima: "izvršiće se".

Član 9.

Započeti postupci po zahtevima podnetim do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstva građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, 08.10.2019.