Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR I RADIONICA KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA U PRIMENI OD 1. JULA 2020. GODINE - sprovođenje postupaka za ponuđače": Beograd, 10. jun 2020. godine


Kompanija Paragraf je održala 10. juna 2020. godine vebinar i radionicu u Beogradu, Hotel Prag, Kraljice Natalije br. 27, sa temom "Novi Zakon o javnim nabavkama u primeni od 1. jula 2020. godine - sprovođenje postupaka za ponuđače".

Učesnici vebinara i radionice su upoznati sa rokovima u postupku javne nabavke, načinom komunikacije sa naručiocem, zahtevanjem dodatnih pojašnjenja u vezi sa konkursnom dokumentacijom, pripremanjem i podnošenjem ponuda, izborom učesnika i dodelom ugovora - načinom dokazivanja ispunjenosti uslova, kao i pravnom zaštitom - zahtevom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Predavači su bili:

 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Saša Varinac, advokat, nekadašnji predsednik RKJN.

Teme vebinara i radionice su bile sledeće:

ROKOVI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

 • Način računanja rokova i uticaj neradnih dana na početak, tok i kraj roka
 • Primereni rokovi i rokovi određeni zakonom
 • Uslovi i način skraćivanja i produžavanja rokova

NAČIN KOMUNIKACIJE SA NARUČIOCEM

 • Primena elektronskih sredstava komunikacije na Portalu javnih nabavki
 • Usmena komunikacija

ZAHTEVANJE DODATNIH POJAŠNJENJA U VEZI SA KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM I NJENE IZMENE

 • Ukazivanje naručiocu na nedostatke
 • Rokovi za postupanje
 • Uslovljenost zaštite prava

PRIPREMANJE I PODNOŠENJE PONUDE

 • Rokovi za podnošenje ponuda u pojedinim postupcima
 • Samostalno podnošenje i zajednička ponuda
 • Ponuda sa varijantama
 • Važenje ponude

IZBOR UČESNIKA I DODELA UGOVORA - NAČIN DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA

 • Uslovi za učešće - osnovi za isključenje iz javne nabavke
 • Kriterijumi za izbor privrednog subjekta - kapaciteti
 • Registar ponuđača
 • Korišćenje kapaciteta drugih subjekata
 • Dokazivanje kod zajedničke ponude i ponude sa podizvođačem

PRAVNA ZAŠTITA - ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 • Načela postupka zaštite prava
 • Aktivna legitimacija
 • Shodna primena ZUP
 • Rokovi za podnošenje zahteva
 • Sadržina zahteva i takse
 • Postupanje ponuđača u slučaju odbacivanja/odbijanja zahteva
 • Odluka o zahtevu

Kompanija Paragraf planira nove vebinare i radionice u narednom periodu, na temu sprovođenja postupaka javnih nabavki u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019, kao i vebinare i radionice namenjene subjektima koji kao ponuđači učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Izvor: Redakcija, 10.06.2020.
Naslov: Redakcija