Zastava Bosne i Hercegovine

INSTRUKCIJA ZA ORGANIZOVANJE JAVNOG GRADSKOG, PRIGRADSKOG I LOKALNOG PREVOZA U PRIMENI MERA PREVENCIJE, SPREČAVANJE ŠIRENJA I SMANJENJA RIZIKA BOLESTI COVID-19


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je lokalnim samoupravama u Srbiji instrukciju Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID - 19 za organizovanje javnog gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza:

1. Rad javnog gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza putnika (u daljem tekstu: javni prevoz) će se organizovati fazno, u skladu sa epidemiološkom situacijom, odnosno na taj način što će se usluge javnog gradskog i prigradskog prevoza pružati prema sledećim prioritetima:
- prva faza: zaposlena lica,
- druga faza: studenti i đaci,
- treća faza: nezaposleni, turisti, ostala lica (uključujući i penzionere mlađe od 65 godina),
- četvrta faza: lica starija od 65 godina.

Svaka jedinica lokalne samouprave utvrdiće odlukom period trajanja svake od faza na osnovu preporuka nadležnih zavoda/instituta za javno zdravlje.

2. Vozači javnog prevoza moraju obavezno nositi ličnu zaštitnu opremu (masku i rukavice) dok upravljaju vozilom.

Z. Ostala službena lica koja se nalaze u vozilu (redari, kondukteri i kontrolori) moraju obavezno nositi ličnu zaštitnu opremu (masku i rukavice, po mogućnosti i zaštitne vizire).

4. Vozačka kabina mora biti odeljena fizičkom barijerom od putničkog dela vozila (plastična ili druga pogodna providna pregrada).

5. Usluge javnog prevoza mogu koristiti samo lica koja nose ličnu zaštitnu opremu - masku i rukavice, tj. neće biti dozvoljen ulaz putnicima koji na pravilan način ne koriste zaštitnu masku i rukavice.

6. Ulazak putnika u vozilo je moguć samo na jednim vratima (prednjim ili zadnjim), s tim što se vozilo mora vidljivo obeležiti sa spoljašnje i unutrašnje strane na kojim vratima je ulaz, a na kojim izlaz putnika iz vozila.

7. U unutrašnjosti vozila mora biti jasno obeležen pravac kretanja putnika (od ulaza ka izlazu).

8. Na ulaznim vratima vozila mora stajati jedan zaposleni kod prevoznika (vv. redar) koji će voditi računa da li putnici ulaze pravilno noseći ličnu zaštitnu opremu, davati uputstva o ponašanju tokom vožnje, vršiti proveru validacije voznih isprava, vršiti druge radnje kako bi se obezbedila sigurnost putnika i vozača.

9. Sedišta moraju biti vidljivo obeležena sa uspostavljenim razmakom koji omogućava odgovarajuću fizičku distancu između putnika (na duplim sedištima samo jedan putnik i sl. - fizička distanca u skladu sa mogućnostima, odnosno raspoloživim kapacitetima vozila javnog gradskog i prigradskog prevoza).

10. Mesta za stajanje u vozilu moraju biti vidljivo obeležena na taj način da se poštuje odgovarajuća fizička distanca, u skladu sa mogućnostima, odnosno raspoloživim kapacitetima vozila javnog gradskog i prigradskog prevoza.

11. Vozilo se obavezno mora pojačano dezinfikovati, pre prvog polaska ili nakon povratka u autobazu po završetku rada, a po mogućstvu vozilo treba dezinfikovati i u toku radnog dana. Posebnu pažnju treba obratiti na vozačku kabinu i rukohvate, validatore i druge predmete koji se često dodiruju.

12. Pre i posle svake pojedinačne vožnje, vozilo se mora provetriti prirodnom ventilacijom, otvaranjem svih prozora i vrata na vozilu. Ukoliko vremenske prilike dozvoljavaju, preporučuje se da prozori budu otvoreni i u toku vožnje. Ne koristiti centralizovani način klimatizacije. U slučaju da su prozori blokirani, prevoznik je dužan da ih odblokira.

13. Na stajalištima moraju biti vidno istaknuta pravila ponašanja u vozilu (ulazak jedan po jedan, nošenje lične zaštitne opreme, fizička distanca, način ulaska i izlaska putnika iz vozila i dr.), kao i obeležena mesta za stajanje putnika na stajalištu radi formiranja reda kojim se obezbeđuje fizička distanca.

14. U skladu sa mogućnostima prevoznika, potrebno je angažovanje što većeg broja vozila, a u cilju što redovnijeg odvijanja javnog prevoza.

15. Ovu instrukciju dostaviti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave koje će po jedan primerak dostaviti svim jedinicama lokalne samouprave.

16. Jedinica lokalne samouprave može bliže razraditi primenu ove instrukcije, ali na taj način da se u potpunosti primenjuju sve mere prevencije, sprečavanje širenja i smanjenja rizika bolesti COVlD-19.

Preuzmite: Instrukcija za organizovanje javnog gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza u primeni mera prevencije, sprečavanje širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 28.04.2020.