Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDžBENICIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o udžbenicima (“Službeni glasnik RS”, broj 27/18), u članu 1. posle reči: “priručnika”, reči: “dodatnih nastavnih”, zamenjuju se rečima: “obaveznog i dodatnog nastavnog”.

Član 2.

Naslov iznad člana 3. menja se i glasi: “Obavezno i druga nastavna sredstva” i dodaju se novi st 1-4. koji glase:

“Nacionalna čitanka je obavezno nastavno sredstvo za sve učenike osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku.

Nacionalna čitanka koristi se u cilju razvijanja ličnog i nacionalnog identiteta, razvijanja svesti i osećanja pripadnosti republici srbiji, poštovanja i negovanja srpskog jezika i maternjeg jezika, tradicije i kulture srpskog naroda i nacionalnih manjina na prostoru republike srbije, razvijanja interkulturalnosti, poštovanje i očuvanje nacionalne i svetske kulturne baštine.

Nacionalna čitanka obuhvata sadržaje programa predmeta srpski jezik, odnosno srpski jezik i književnost, svet oko nas, priroda i društvo, istorija, geografija, likovna kultura i muzička kultura, u skladu sa planom i programom nastave i učenja za određeni razred, odnosno ciklus osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

U skladu sa stavom 2. ovog člana čitanka obuhvata sadržaje predmeta:

1.         prvog i drugog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja;

2.         trećeg i četvrtog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja;

3.         svih razreda drugog ciklusa osnovnog obrazovanja  i vaspitanja;

4.         svih razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja.”.

 Dosadašnji stav 1. postaje stav 5.

Član 3.

U članu 10. posle stava 4. dodaju se st. 5-10. koji glase:

“Sredstva za finansiranje pripreme i nabavke nacionalne čitanke za sve učenike osnovnih i srednjih škola koji ostvaruju obrazovno- vaspitni rad na srpskom jeziku obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Način i rokove dodele i vraćanja udžbenika i nacionalne čitanke koji se finansiraju sredstvima iz budžeta utvrđuje vlada.

Sredstva za finansiranje nabavke i dodele, odnosno sufinansiranje nabavke i dodele udžbenika i priručnika iz stava 1. ovog člana, mogu se obezbediti i u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave bliže određuje uslove, kriterijume, način i postupak finansiranja, odnosno sufinansiranja iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave sredstva iz stava 6. ovog člana može realizovati preko organizacionog oblika čiji je osnivač.

Jedinica lokalne samouprave o svojoj odluci da finansira, odnosno sufinansira nabavku i dodelu udžbenika i priručnika iz stava 1. ovog člana, obaveštava ministarstvo najkasnije do 1. februara tekuće kalendarske godine za narednu školsku godinu.”.

Član 4.

U članu 11. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

“1) udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine, preveden sa srpskog jezika ili izvorno pisan na jeziku i pismu nacionalne manjine;”.

Tačka 5) menja se i glasi:

“5) udžbenik za predmete u gimnazijama i srednjim stručnim školama koje pohađa manje od 2% učenika i polaznika od ukupnog broja učenika i polaznika u generaciji koja pohađa isti program;”.

St. 4. i 5. menjaju se i glase:

“Izdavač udžbenika dužan je da učestvuje u obezbeđivanju sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika u iznosu 2% ostvarenih neto prihoda od prodatih udžbenika u prethodnoj kalendarskoj godini i da navedena sredstva obračuna i uplati u budžet republike srbije, najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

Izdavač udžbenika koji izdaje sve niskotiražne udžbenike koje su škole izabrale za korišćenje prema članu 34. st. 3, 4, 5. i 11. i koji su tom izdavaču odobreni u skladu sa ovim zakonom, nema obavezu da učestvuje u obezbeđivanju sredstava iz stava 4. ovog člana.”.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

“Izdavač udžbenika koji izdaje deo niskotiražnih udžbenika koje su škole izabrale za korišćenje prema članu 34. st. 3, 4, 5. i 11. i koji su tom izdavaču odobreni u skladu sa ovim zakonom, ima pravo na umanjenje sredstava iz stava 4. ovog člana koje se utvrđuje primenom načela srazmernosti.”.

Dosadašnji stav 6. koji postaje stav 7. menja se i glasi:

“Vlada, u skladu sa raspoloživim sredstvima budžeta republike srbije, donosi odluku o sufinansiranju pripreme i/ili nabavke niskotiražnih udžbenika koje izdaje centar za niskotiražne udžbenike.”.

Dosadašnji stav 7. koji postaje stav 8. menja se i glasi:

“Odluka iz stava 7. ovog člana donosi se do 1. septembra tekuće godine za narednu školsku godinu.”. Dosadašnji st. 8-9. postaju st. 9-10.

Član 5.

U članu 14. stav 1. posle reči: “preduzeće”, dodaju se reči: “koje je registrovano za delatnost objavljivanja udžbenika čiji je osnivač Republika Srbija”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Izdavanje nacionalne čitanke iz člana 3. ovog zakona, obavlja javni izdavač.”.

Dosadašnji st. 2-4. postaju st. 3-5.

Član 6.

Posle člana 14. dodaje se novi član 14a koji glasi:

“Član 14a

Javni izdavač formira autorski tim za pripremu nacionalne čitanke i to pojedinačno za svaki nivo izrade čitanke.

Javni izdavač raspisuje javni poziv za izbor članova autorskog tima za pripremu nacionalne čitanke.

Autorski tim čine lica sa integritetom i autoritetom u oblasti za koju su izabrani.

Javni izdavač raspisuje i javni poziv za izbor članova recenzentske komisije na isti način kao i za izbor članova autorskog tima za pripremu nacionalne čitanke.”.

Član 7.

U članu 16. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Planom udžbenika, za sve razrede, predviđena je i nacionalna čitanka.”.

Dosadašnji st. 2-11. postaju st. 3-12.

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 10. reči: “st. 4, 6. i 7.”,

zamenjuju se rečima: “st. 5, 7. i 8.”.

Član 8.

U članu 22. stav 4. tačka 4) menja se i glasi:

“4) saglasnost izdavača da će omogućiti školi i nastavnicima da bez naknade koriste sadržaje udžbenika koji je izabrala njihova škola, radi prilagođavanja udžbenika obrazovnim potreba učenika;”.

Stav. 6. menja se i glasi:

“Recenzentska komisija iz stava 5. ovog člana ima najmanje tri člana iz reda stručnjaka za odgovarajuću oblast za koju se dostavlja rukopis udžbenika, pri čemu jedan član obavezno mora da bude nastavnik visokoškolske ustanove ili naučni savetnik odgovarajućeg instituta, a jedan član iz redova nastavnika koji neposredno učestvuju u izvođenju nastave.”.

Posle stava 6. dodaje se novi stav. 7. koji glasi:

“Recenzentsku komisiju za nacionalnu čitanku čine najmanje pet članova, pri čemu dva člana obavezno moraju da budu nastavnici visokoškolske ustanove ili naučni savetnici odgovarajućeg instituta, a tri člana obavezno moraju da budu iz redova nastavnika koji neposredno učestvuju u izvođenju nastave.”.

Dosadašnji st. 7-15. postaju st. 8-16.

U dosadašnjem stavu 13. koji postaje stav 14. reči: “st. 11. i 12.”, zamenjuju se rečima: “st. 12. i 13.”

U dosadašnjem stavu 17. koji postaje stav 18. broj: “16.”, zamenjuje se brojem: “17.”

Član 9.

U članu 23. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Stručnu ocenu kvaliteta nacionalne čitanke daje komisija koju iz reda zaposlenih obrazuje zavod, bez prava na naknadu.”.

Dosadašnji st. 2-7. postaju st. 3-8.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. posle reči: “udžbenika”, briše se tačka i dodaju se reči: “odnosno rukopis nacionalne čitanke.”.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. broj: “60”, zamenjuje se brojem: “90”.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. posle reči: “zavod”, reč: “će”, zamenjuje se rečju: “može,”, posle reči: “sadrži”, dodaje se reč: “manje”, a posle reči: “doradu”, dodaju se reči: “odnosno rukopis nacionalne čitanke,”.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. broj: “5.”, zamenjuje se brojem: “6.”.

Posle dosadašnjeg stava 7. koji postaje stav 8. dodaje se novi stav 9. koji glasi:

“Tokom postupka davanja stručne ocene udžbenika u elektronskom obliku nije dozvoljeno vršiti izmene. ukoliko komisija zavoda utvrdi da se u udžbeniku u elektronskom obliku vrše izmene u periodu od podnošenja zahteva za odobravanje udžbenika do vraćanja udžbenika na doradu ili donošenja stručne ocene (ukoliko se udžbenik ne vraća na doradu), zahtev za odobravanje udžbenika se odbija.”.

Dosadašnji st. 8-14. postaju st. 10-16.

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 10. broj: “7”, zamenjuje se brojem: “8”, a broj: “5”, zamenjuje se brojem: “6”.

U dosadašnjem stavu 11. koji postaje stav 13. broj: “10”, zamenjuje se brojem “12”.

U dosadašnjim st. 12-14. koji postaju st. 14-16. broj: “11”, zamenjuje se brojem: “12”.

Član 10.

U članu 25. posle stava 3. dodaju se novi st. 4-6. koji glase:

“Zavod, odnosno pokrajinski zavod, može pre donošenja stručnog mišljenja, ukoliko je komisija uočila da postoje nedostaci, jednom vratiti izdavaču rukopis priručnika, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo ili didaktičko igrovno sredstvo na doradu, uz obrazloženje svih uočenih nedostataka, radi njihovog otklanjanja.

Izdavač ima mogućnost da otkloni uočene nedostatke i tako ispravljen rukopis, u tri primerka u elektronskoj i štampanoj formi, vrati zavodu, odnosno pokrajinskom zavodu u roku od deset radnih dana od dana prijema rukopisa na doradu.

Ukoliko izdavač ne dostavi korigovan rukopis priručnika, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo ili didaktičko igrovno sredstvo u roku iz stava 5. ovog člana, smatra se da je odustao od zahteva za odobravanje rukopisa priručnika, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog sredstva ili didaktičkog igrovnog sredstva.”.

Dosadašnji st. 4-6. postaju st. 7-9.

U dosadašnjim st. 5. i 6. koji postaju st 7. i 8. broj; “45”, zamenjuje se brojem “60”.

Član 11.

U članu 28. stav 1. posle reči: “udžbenika”, dodaju se reči “odnosno nacionalne čitanke”.

Član 12.

U članu 34. stav 1. menja se i glasi:

“Škola udžbenike bira iz kataloga udžbenika i o izboru udžbenika obaveštava savet roditelja.”.

Stav 4. menja se i glasi:

“Ukoliko u katalogu udžbenika nema odobrenih udžbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine, škole iz kataloga odobrenih udžbenika na srpskom jeziku vrše izbor udžbenika koji će biti preveden na jezik i pismo nacionalne manjine, odnosno biraju izdavača za udžbenike izvorno pisane na jeziku i pismu nacionalne manjine.”.

U stavu 6. posle reči: “Ministarstvu,”, dodaju se reči: “odnosno nadležnoj školskoj upravi,”.

Stav 7. menja se i glasi:

“Izdavač u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja iz stava 6. ovog člana, obaveštava ministarstvo da li će sam izdati izabrani udžbenik. Ukoliko izdavač ne izdaje izabrani udžbenik ministar obaveštava javnog izdavača, koji je u obavezi da ga prevede, odnosno da ga pripremi i izda kao udžbenik koji je izvorno pisan na jeziku i pismu nacionalne manjine.”.

U stavu 10. posle reči: “Ministarstvu,”, dodaju se reči: “odnosno nadležnoj školskoj upravi,”.

Stav 15. menja se i glasi:

“Konačna odluka o udžbenicima koji će se koristiti u nastavi obavezujuća je i objavljuje se na vidnom mestu u školi i na zvaničnoj internet stranici škole.”.

Član 13.

U članu 38. stav 1. tačka 6) reči: “31. marta”, zamenjuju se rečima: “30. aprila”.

Član 14.

U članu 43. stav 1. posle tačke 3) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4. koja glasi:

“4) izdavač udžbenika ne uplati u budžet Republike Srbije sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika u iznosu 2% ostvarenih neto prihoda od prodatih udžbenika u prethodnoj kalendarskoj godini, najkasnije do 30. aprila tekuće godine (član 11. st. 4. i 6.).”.

Član 15.

Posle člana 46. dodaje se član 46a (samostalni član) koji glasi:

“Član 46a

Javni izdavač raspisaće javni poziv za izbor autorskog tima za pripremu nacionalne čitanke u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Korišćenje nacionalne čitanke u osnovnim i srednjim školama počeće od školske 2024/2025. godine.”.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima (u daljem tekstu: Zakon), koji je pripremilo Ministarstvo prosvete, predviđa unapređivanje primene pojedinih zakonskih rešenja u smislu podrške ostvarivanju propisanih ciljeva obrazovanja i vaspitanja i to razvijanja ličnog i nacionalnog identiteta, razvijanja svesti i osećanja pripadnosti Republici Srbiji, poštovanja i negovanja srpskog jezika i maternjeg jezika, tradicije i kulture srpskog naroda i nacionalnih manjina na prostoru Republike Srbije, razvijanja interkulturalnosti, poštovanje i očuvanje nacionalne i svetske kulturne baštine, kao i u delu obezbeđivanja udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike, a u cilju obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta, dostupnosti i pravednosti sistema obrazovanja i vaspitanja.

Ovim izmenama obuhvaćene su odredbe koje se odnose na uvođenje obaveznog nastavnog sredstva, odnosno nacionalne čitanke, kao i okvir sadržaja, zatim proces pripreme, uključujući i formiranje autorskog tima i recenzentske komisije, nadalje proces odobravanja nacionalne čitanke i obezbeđivanje sredstava za finansiranje nabavke nacionalne čitanke. Osim toga, Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima obuhvata i odredbe koje se odnose na obezbeđivanje besplatnih udžbenika za učenike, ustanove i polaznike, kao i odredbe koje se odnose na način obezbeđivanja sredstava za niskotiražne udžbenike.

Sve navedeno, a posebno pitanje niskotiražnih udžbenika ne bi bilo moguće rešiti bez donošenja izmena i dopuna Zakona, imajući u vidu da ovu materiju nije moguće urediti podzakonskim aktom, što je ujedno i razlog koji donošenje zakona čini jedinim načinom za rešavanje problema.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima (u daljem tekstu: Nacrt zakona) izvršena je izmena člana 1. kojom se uvodi obavezno nastavno sredstvo, čime je ono izdvojeno kao posebna kategorija nastavnih sredstava.

Članom 2. Nacrta zakona izvršena je dopuna člana 3. Zakona kojim je propisana nacionalna čitanka kao obavezno nastavno sredstvo za sve učenike osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku, te da se nacionalna čitanka koristi u cilju razvijanja ličnog i nacionalnog identiteta, razvijanja svesti i osećanja pripadnosti Republici Srbiji, poštovanja i negovanja srpskog jezika i maternjeg jezika, tradicije i kulture srpskog naroda i nacionalnih manjina na prostoru Republike Srbije, razvijanja interkulturalnosti, poštovanje i očuvanje nacionalne i svetske kulturne baštine. Dopunom je predviđeno da nacionalna čitanka obuhvata sadržaje programa predmeta srpski jezik, odnosno srpski jezik i književnost, svet oko nas, priroda i društvo, istorija, geografija, likovna kultura i muzička kultura, u skladu sa planom i programom nastave i učenja za određeni razred, odnosno ciklus osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao i da obuhvata sadržaje predmeta: 1) prvog i drugog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja; 2) trećeg i četvrtog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja; 3) svih razreda drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja; i 4) svih razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Članom 3. Nacrta zakona izvršena je izmena i dopuna člana 10. Zakona, kojom se detaljnije uređuje obezbeđivanje sredstava za finansiranje pripreme i nabavke nacionalne čitanke za sve učenike osnovnih i srednjih škola koji ostvaruju obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku u budžetu Republike Srbije, kao i da način i rokove dodele i vraćanja udžbenika i nacionalne čitanke koji se finansiraju sredstvima iz budžeta utvrđuje Vlada.

Osim toga, dopunama je omogućeno da se sredstva za finansiranje nabavke i dodele besplatnih udžbenika i priručnika mogu obezbediti i u budžetu jedinice lokalne samouprave, kao i da nadležni organ jedinice lokalne samouprave bliže određuje uslove, kriterijume, način i postupak finansiranja, odnosno sufinansiranja iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

Predviđeno je i da jedinica lokalne samouprave sredstva ova sredstva može realizovati preko organizacionog oblika čiji je osnivač, da o svojoj odluci da finansira, odnosno sufinansira nabavku i dodelu udžbenika i priručnika, obaveštava Ministarstvo najkasnije do 1. februara tekuće kalendarske godine za narednu školsku godinu.

Članom 4. Nacrta zakona izvršena je izmena i dopuna člana 11. Zakona kojim se uređuju pitanja niskotiražnih udžbenika i finansiranja niskotiražnih udžbenika. Izmene se odnose na preciziranje odredbe koji udžbenici se smatraju niskotiražnim udžbenicima. Izmenama su obuhvaćene i odredbe koje se odnose na obezbeđivanje sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika od strane Centra za niskotiražne udžbenike u okviru javnog izdavača u situacijama kada (privatni) izdavač ne izdaje odgovarajuće niskotiražne udžbenike i dat je osnov da Vlada, u skladu sa raspoloživim sredstvima budžeta Republike Srbije, donosi odluku o sufinansiranju pripreme i/ili nabavke niskotiražnih udžbenika koje izdaje centar za niskotiražne udžbenike do1. septembra tekuće godine za narednu školsku godinu.

Članom 5. Nacrta zakona izvršena je izmena člana 14. Zakona kojom je precizirano da izdavanje udžbenika, priručnika, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva može da obavlja javno preduzeće koje je registrovano za delatnost objavljivanja udžbenika čiji je osnivač Republika Srbija, preduzetnik ili drugo pravno lice koje je registrovano za izdavačku delatnost. Dopunom je utvrđeno da izdavanje nacionalne čitanke obavlja javni izdavač.

Članom 6. Nacrta zakona izvršena je dopuna članom 14a, kojim je uređeno da javni izdavač formira autorski tim za pripremu nacionalne čitanke i to pojedinačno za svaki nivo izrade čitanke, kao i da javni izdavač raspisuje javni poziv za izbor članova autorskog tima za pripremu nacionalne čitanke, a koji čine lica sa integritetom i autoritetom u oblasti za koju su izabrani. Osim toga, predviđeno je i da javni izdavač raspisuje i javni poziv za izbor članova recenzentske komisije na isti način kao i za izbor članova autorskog tima za pripremu nacionalne čitanke.

Članom 7. Nacrta zakona izvršena je dopuna člana 16. Zakona, kojom je propisano da je planom udžbenika, za sve razrede, predviđena i nacionalna čitanka.

Članom 8. Nacrta zakona izvršena je izmena i dopuna člana 22. Zakona, kojom je preciziran sadržaj priloga koji se dostavlja uz zahtev za odobrenje rukopisa udžbenika. Osim toga, izvršene su i izmene koje se odnose na sastav recenzentske komisije.

Članom 9. Nacrta zakona izvršena je izmena i dopuna člana 23. Zakona u delu koji se odnosi na rok za dostavljanje stručne ocene udžbenika. Pomenuti rok je povećan sa 60 na 90 dana, jer se u praksi pokazalo da rok od 60 dana nije dovoljan u slučaju kada je Zavodu dostavljen veliki broj udžbenika za koje treba dati stručnu ocenu. Prediđena je i izmena da Zavod, odnosno Pokrajinski zavod može, pre donošenja stručne ocene, ukoliko rukopis sadrži manje nedostatke, jednom vratiti izdavaču rukopis udžbenika na doradu, uz obrazloženje svih uočenih nedostataka, radi njihovog otklanjanja. Ova izmena doprinosi podizanju kvaliteta rukopisa udžbenika za koje izdavač podnosi zahtev za odobravanje, jer su dosadašnja iskustva sa primenom Zakona iz 2018. godine, u kome je odgovarajući stav glasio da će Zavod, odnosno Pokrajinski zavod, pre donošenja stručne ocene, ukoliko rukopis sadrži nedostatke, jednom vratiti izdavaču rukopis udžbenika na doradu, uz obrazloženje svih uočenih nedostataka, radi njihovog otklanjanja, pokazala da se broj uočenih nedostataka tokom primene Zakona višestruko povećavao, što za posledicu ima trošenje ljudskih i materijalnih resursa. Osim toga, izvršena je i dopuna da u toku postupka davanja stručne ocene udžbenika u elektronskom obliku nije dozvoljeno vršiti izmene u udžbeniku osim kada su u pitanju izmene koje se odnose na vraćanje na doradu od strane Zavoda. Ukoliko Komisija Zavoda utvrdi da se u udžbeniku vrše izmene u periodu od dana predaje zahteva za odobravanje udžbenika do dana dobijanja dokumenta kojim se udžbenik vraća na doradu ili dana donošenja stručne ocene (ukoliko udžbenik nije vraćen na doradu), zahtev za odobravanje udžbenika se odbija. Dopuna je predložena zbog toga što je primećeno da pojedini izdavači vrše izmene elektronskog udžbenika tokom pregledanja udžbenika, što za posledicu može imati nedostatke u odobrenom udžbeniku, jer ti nedostaci nisu postojali u udžbeniku u trenutku pregleda tog dela udžbenika. Izbrisana je odredba koja se odnosi objavljivanje stručnih ocena odobrenih udžbenika na sajtu Zavoda, odnosno Pokrajinskog Zavoda, jer se u stručnoj oceni odobrenog udžbenika navodi da su svi pokazatelji Standarda kvaliteta udžbenika ispunjeni, odnosno stručne ocene odobrenih udžbenika su skoro identične, razlikuju se samo po nazivu udžbenika, autora, izdavača, zbog čega nije potrebno objavljivanje istih na sajtu Zavoda, odnosno Pokrajinskog zavoda.

Članom 10. Nacrta zakona izvršena je dopuna člana 25. Zakona, zbog usaglašavanja procedure odobravanja dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava sa procedurom odobravanja udžbenika koja je propisana u članu 23. Zakona. Predviđena je i izmena u delu koji se odnosi na rok za odobravanje dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

Pomenuti rok je povećan sa 45 na 60 dana, jer se u praksi pokazalo da rok od 45 dana nije dovoljan za odobravanje obimnijih dodatnih nastavnih sredstava, kao što su zbirke zadataka, gramatike, rečnici i slično.

Članom 11. Nacrta zakona izvršena je dopuna člana 28. Zakona, čime se definiše da rukopis nacionalne čitanke odobrava ministar.

Članom 12. Nacrta zakona izvršena je izmena i dopuna člana 34. Zakona kojom se precizira da škola udžbenike bira iz kataloga udžbenika i o izboru udžbenika obaveštava savet roditelja, kao i da ukoliko u katalogu udžbenika nema odobrenih udžbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine, škole iz kataloga odobrenih udžbenika na srpskom jeziku vrše izbor udžbenika koji će biti preveden na jezik i pismo nacionalne manjine, odnosno biraju izdavača za udžbenike izvorno pisane na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Precizirane su i odredbe koje se odnose na dostavljanje odluke o izboru udžbenika od strane škole, kao i da je konačna odluka o udžbenicima koji će se koristiti u nastavi obavezujuća i objavljuje se na vidnom mestu u školi i na zvaničnoj internet stranici škole.

Osim toga utvrđeno je i rok za izdavača da obavesti Ministarstvo da li će sam izdati izabrani udžbenik, te je predviđeno da ukoliko izdavač ne izdaje izabrani udžbenik ministar obaveštava javnog izdavača, koji je u obavezi da ga prevede, odnosno da ga pripremi i izda kao udžbenik koji je izvorno pisan na jeziku i pismu nacionalne manjine, kako bi se blagovremeno obezbedili odgovarajući udžbenici za sve učenike.

Članom 13. Nacrta zakona izvršena je izmena člana 38. Zakona, čime je predviđena pomeranje roka za uplatu sredstava za obezbeđivanje niskotiražnih udžbenika, radi usklađivanja sa izmenama u članu 11. Zakona.

Članom 14. Nacrta zakona previđena je dopuna člana 43. Zakona, kojom se uvodi novčana kazna za izdavača udžbenika koji ne uplati u budžet Republike Srbije sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika u iznosu 2% ostvarenih neto prihoda od prodatih udžbenika u prethodnoj kalendarskoj godini, najkasnije do 30. aprila tekuće godine, saglasno izmenama predviđenim u članu 11. Zakona. Ova dopuna previđena je kao mehanizam koji će doprineti efikasnosti primene predloženih izmena.

Članom 15. Nacrta zakona previđena je dopuna Zakona članom 46a, kojim se uređuje obaveza javnog izdavača da raspisše javni poziv za izbor autorskog tima za pripremu nacionalne čitanke u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Novim članom je prediđeno i da će korišćenje nacionalne čitanke u osnovnim i srednjim školama početi od školske 2024/2025. godine. Ove odredbe uvedene su radi preciziranja rokova za primenu odgovarajućih predloženih rešenja u Nacrtu zakona.

Članom 16. Nacrta zakona uređeno je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvete, 07.04.2023.
Naslov: Redakcija