Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Smanjene zakupnine zaštićenih stanara. Zakupac stana u svojini građana, zadužbina i fondacija dužan je da omogući vlasniku stana ulazak u stan jednom godišnje radi uvida o načinu korišćenja stana


S obzirom da se korisnicima stanova u privatnom vlasništvu na neodređeno vreme vraća obračun zakupnina na pređašnji način, čime će zakupnine biti značajno smanjene u odnosu na trenutni iznos obračuna zakupnine, kao i da je broj ulazaka vlasnika u stan sveden na minimalan broj godišnje, zahvaljujemo se na velikom doprinosu Zaštitnika građana u rešavanju naših problema, stoji u pismu Udruženja građana za zaštitu prava zaštićenih stanara u privatnom vlasništvu Srbije koje je upućeno zaštitniku građana Zoranu Pašaliću.

Povod za obraćanje Udruženja je usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020) od 3. februara 2020. godine kojim je propisano da prestaje da važi član 140. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 i 9/2020 - dr. zakon) i da se za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija, plaća mesečna zakupnina na osnovu površine stana, kvaliteta zgrade i stana, što ponovo omogućava individualizaciju konkretne zakupnine, kako je to bilo predviđeno ranije važećim Zakonom o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon, 99/2011 i 104/2016 - dr. zakon). Istim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, propisano je i da je zakupac stana u svojini građana, zadužbina i fondacija dužan da omogući vlasniku stana ulazak u stan jednom godišnje radi uvida o načinu korišćenja stana, za razliku od ranije važeće odredbe Zakona o stanovanju i održavanju zgrada koja je predviđala da vlasnik stana može da ući u stan najmanje dva puta godišnje.

Podsećamo da je Zaštitnik građana nakon niza sastanaka sa članovima Udruženja, prošle godine, u cilju promene nepravičnih rešenja koja dovode do povrede prava građana uputio Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture inicijative za izmene Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

U inicijativama je ukazano na potrebu izmene odredbi koja propisuje nov način obračuna mesečne zakupnine zakupaca na neodređeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija tako da utvrđena visina zakupnine ne dovodi do ugrožavanja životnog standarda zakupaca ili mogućnosti iseljenja iz stana zbog raskida ugovora od strane vlasnika, usled nemogućnosti zakupaca da plate iznose zakupnina. Takođe, kako je navedeno, tražena je i izmena odredbe koja se odnosi na mogućnost vlasnika stana na ulazak u stan najmanje dva puta godišnje tako da se ona uskladi sa domaćim i međunarodnim propisima, pri čemu je bilo potrebno da se precizno uredi mogućnost ulaska vlasnika u stan radi uvida u način korišćenja stana, bez nepotrebnog narušavanja mirnog uživanja prava korišćenja i privatnosti zakupaca stana.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 06.02.2020.
Naslov: Redakcija