Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi (“Službeni glasnik RSˮ, broj 111/21), član 7. menja se i glasi:

“Član 7.

Overa potpisa vrši se u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi.

Za overu potpisa ne plaća se naknada.

Overi potpisa ne podležu potpisi dati elektronskim putem, u skladu sa uredbom kojom se uređuje elektronska narodna inicijativa.ˮ

Član 2.

Član 20. menja se i glasi:

“Član 20.

Narodni poslanici, birači i drugi podnosioci zahteva na osnovu kojeg je doneta odluka o raspisivanju referenduma (u daljem tekstu: ovlašćeni predlagač) mogu odrediti svoje predstavnike (člana i zamenika člana) u nadležnu izbornu komisiju i glasačke odbore.”

Član 3.

U članu 43. stav 1. menja se i glasi:

“Skupština može doneti akt suprotan aktu odnosno pitanju potvrđenom na referendumu ili izmenama i dopunama tog akta menjati suštinu potvrđenog akta odnosno pitanja tek po isteku četiri godine od dana održavanja referenduma, uz obavezu sprovođenja savetodavnog referenduma o tom pitanju.”

Član 4.

Član 44. menja se i glasi:

“Član 44.

Ako su građani na referendumu doneli odluku protiv potvrđivanja akta odnosno pitanja koje je bilo predmet izjašnjavanja, o tom aktu, odnosno pitanju ne može se ponovo odlučivati na referendumu u roku kraćem od četiri godine od dana održavanja referenduma.ˮ

Član 5.

Na referendum raspisan pre stupanja na snagu ovog zakona primenjivaće se zakon koji je važio do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

 OBRAZLOŽENJE

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 2. Ustava Republike Srbije prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje ostvarivanje i zaštitu prava i sloboda građana i u odredbi člana 108. stav 1. Ustava prema kojoj na zahtev većine svih narodnih poslanika ili najmanje 100.000 birača Narodna skupština raspisuje referendum o pitanju iz svoje nadležnosti, u skladu sa Ustavom i zakonom.

II. Razlozi za donošenje zakona

Nakon usvajanja novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi ustanovljeno je da bi ipak, imajući u vidu široko postavljen krug referendumskog izjašnjavanja, počev od onog na republičkom pa do onog na lokalnom nivou, trebalo dodatno unaprediti položaj subjekata koji učestvuju u neposrednom iniciranju i odlučivanju na referendumu a pre svega građana koji izražavaju zainteresovanost ili su njihovi interesi usko povezani sa ishodom referenduma.

III. Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Unapređenja o kojima je reč su prvo ukidanje naknade za overu potpisa (član 1. Predloga zakona, izmena člana 7. važećeg Zakona), a zatim i propisivanje pravila prema kome i narodni poslanici i birači i drugi podnosioci zahteva na osnovu kojeg je doneta odluka o raspisivanju referenduma mogu odrediti svoje predstavnike (člana i zamenika člana) u nadležnu izbornu komisiju i glasačke odbore (član 2. Predloga zakona, izmena člana 20. važećeg Zakona).

Pored toga, da bi se osnažio uticaj referendumske odluke u društvenoj zajednici propisuje se da se akt odnosno pitanje koje je usvojeno na referendumu niti njihova suština ne mogu menjati u naredne četiri godine, umesto dve kako je to propisano važećim zakonom (član 3. Predloga zakona, član 43. važećeg zakona). Sledstveno tome, predlaže se da se o aktu, odnosno pitanju koje nije usvojeno na referendumu ne može odlučivati ponovo takođe u naredne četiri godine, umesto kao što je do sada propisano godinu dana (član 4. Predloga zakona, član 44. važećeg Zakona).

Radi očuvanja pravne sigurnosti ovaj zakon će se primenjivati na referendume koji budu raspisani nakon njegovog stupanja na snagu, a ne i na one koji su raspisani pre njegovog stupanja na snagu (član 5. Predloga zakona).

IV. Finansijska sredstava za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

Predlaže se da zakon bude donet po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine (“Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst) u cilju otklanjanja mogućnosti nastupanja štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, bezbednost zemlje i rad državnih organa i organizacija.

VI. Razlozi zbog kojih se predlaže da zakon stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”

Razlozi zbog kojih se predlaže da zakon stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, nalaze se u potrebi što skorijeg uspostavljanja uslova za adekvatno i svrsishodno vršenje suverenosti od strane građana putem referenduma i narodne inicijative.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 08.12.2021.