Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS”, br. 88/11, 104/16 i 95/18), posle člana 1. dodaju se naziv iznad člana i član 1a, koji glase:

“Značenje izraza

Član 1a

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)         komunalna usluga je usluga od opšteg interesa, koja se pruža pravnim i fizičkim licima u okviru određene komunalne delatnosti;

2)         korisnik komunalne usluge je fizičko, pravno lice ili preduzetnik koji koristi komunalne usluge na teritoriji Republike Srbije;

3)         vršilac komunalne delatnosti je javno preduzeće ili privredno društvo koje je jedinica lokalne samouprave osnovala za obavljanje jedne ili više komunalnih delatnosti, drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave povereno obavljanje komunalnih delatnosti, kao i privredni subjekt koji je izuzet od poveravanja obavljanja komunalne delatnosti ali ispunjava uslove za obavljanje komunalne delatnosti u skladu sa podzakonskim aktom donetim na osnovu ovog zakona.”.

Član 2.

U članu 2. stav 5. reči: “i propisati uslove i način njihovog obavljanja” brišu se, a posle reči: “člana” dodaju se zapeta i reči: “uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za komunalne delatnosti”.

Posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

“Skupština jedinice lokalne samouprave svojom odlukom propisuje uslove i način obavljanja komunalne delatnosti iz stava 5. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove komunalnih delatnosti bliže propisuje postupak za pribavljanje saglasnosti iz stava 5. ovog člana.”.

Član 3.

U članu 3. tačka 3) menja se i glasi:

“3) proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom obuhvataju pretvaranje primarne energije energenata u toplotnu energiju sagorevanjem i/ili korišćenjem obnovljivih izvora energije, prenošenje toplotne energije za daljinsko grejanje i/ili hlađenje za više objekata ili industrijsku upotrebu pomoću pare, tople vode ili rashladnog fluida kroz distributivne sisteme i prodaju toplotne energije krajnjim kupcima po cenama određenim u skladu sa propisanom metodologijom;”.

U tački 6) reči: “i prodaja” brišu se.

Tačka 9) menja se i glasi:

“9) upravljanje pijacama je komunalno opremanje, održavanje i uređenje prostora namenjenih obavljanju pijačne delatnosti i objekata na pijacama (pijačnog poslovnog prostora, uključujući i kioske, tezge i ostala pijačna prodajna mesta na otvorenom prostoru); davanje u zakup prodajnih prostora na pijacama (poslovni prostori, tezge, boksovi, rashladne vitrine, rashladne komore, obeležena prodajna mesta); organizacija delatnosti na zatvorenim i otvorenim prostorima koji su namenjeni za obavljanje prometa poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda i pružanje pratećih usluga; primena kriterijuma za davanje u zakup prodajnih prostora na pijacama pod uslovima propisanim ovim zakonom i drugim propisima, kao i propisima jedinica lokalne samouprave i vođenje evidencije o korisnicima komunalnih usluga;”.

U tački 13) reči: “čišćenje i kontrolu dimovodnih i ložnih” zamenjuju se rečima: “kontrolu i čišćenje dimovodnih i ložišnih”, a reči: “vađenje i spaljivanje čađi u dimovodnim objektima,” i zapeta, kao i reči: “kao i zakonom kojim je uređena oblast efikasnog korišćenja energije” brišu se.

Član 4.

U članu 4. stav 5. tačka 2) briše se.

Posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

“Ministar nadležan za poslove komunalnih delatnosti može bliže urediti opšte uslove za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti iz člana 2. stav 3. tač. 1) i 2) i tač. 4) - 14) ovog zakona, ako to nije uređeno drugim propisima.”

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 7. i 8.

Član 5.

Naziv iznad člana 8a i član 8a brišu se.

Član 6.

U članu 9. stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 4. broj: “4” zamenjuje se brojem: “3”.

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 5. i 6.

Član 7.

Posle člana 9. dodaje se član 9a, koji glasi:

“Član 9a

Izuzetno od člana 9. stav 1. ovog zakona, komunalna delatnost iz člana 2. stav 3. tačka 6a) ovog zakona ne poverava se, već je mogu obavljati privredni subjekti koji ispune propisane uslove.

Ministar nadležan za poslove komunalnih delatnosti propisuje uslove koje privredni subjekti iz stava 1. ovog člana moraju da ispune radi obavljanja komunalne delatnosti iz člana 2. stav 3. tačka 6a) ovog zakona, način proveravanja ispunjenosti uslova, način vođenja evidencije privrednih subjekata koji ispune uslove, kao i druga pitanja od značaja za komunalnu delatnost iz člana 2. stav 3. tačka 6a) ovog zakona.

Ministar nadležan za poslove komunalnih delatnosti obrazuje komisiju koja proverava ispunjenost uslova iz stava 2. ovog člana, sastav i nadležnosti komisije koja će proveravati ispunjenost uslova iz ovog stava (u daljem tekstu: Komisija).

Organizacija, sastav, način rada i druga pitanja od značaja za rad Komisije uređuju se podzakonskim aktom iz stava 2. ovog člana.

Na predlog Komisije iz stava 3. ovog člana ministar nadležan za poslove komunalnih delatnosti donosi rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti iz člana 2. stav 3. tačka 6a) ovog zakona.

Za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti iz člana 2. stav 3. tačka 6a) ovog zakona plaća se republička administrativna taksa i prihod je budžeta Republike Srbije.

Rešenje iz stava 5. ovog člana se donosi sa rokom važenja od tri godine.

Na rešenje iz stava 5. ovog člana nije dozvoljena žalba, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor.

Predsednik i članovi Komisije iz stava 3. ovog člana nemaju pravo na naknadu za svoj rad.”.

Član 8.

U nazivu iznad člana 10. posle reči: “obavljanje” dodaju se reči: “i ustupanje”.

U članu 10. stav 1. reči: “urediti zajedničko obavljanje komunalnih delatnosti” zamenjuju se rečima: “o saradnji u oblasti komunalnih delatnosti urediti zajedničko obavljanje komunalnih delatnosti osnivanjem zajedničkog javnog preduzeća ili privrednog društva”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

“Saradnja jedinica lokalne samouprave podrazumeva i ustupanje obavljanja poslova iz okvira određene komunalne delatnosti iz svoje nadležnosti:

1) kada jedna jedinica lokalne samouprave ustupa obavljanje poslova iz svoje nadležnosti drugoj jedinici lokalne samouprave;

2) kada jedna jedinica lokalne samouprave ustupa obavljanje poslova iz svoje nadležnosti javnom komunalnom preduzeću čiji je osnivač druga jedinica lokalne samouprave.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana koje se odnose na glavni grad, kao jedinicu lokalne samouprave, primenjuju se i na gradske opštine u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj glavnog grada i statutom glavnog grada, i to gradske opštine grada Beograda: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin u kom slučaju je pred korisnicima i drugim subjektima odgovoran grad Beograd, kao jedinica lokalne samouprave.”

Dosadašnji st. 2 - 4. postaju st. 4 - 6.

Član 9.

U članu 11. stav 1. broj: “2” zamenjuje se brojem: “4”.

U članu 11. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

“Sporazumom o zajedničkom obavljanju komunalne delatnosti uređuje se način rešavanja sporova koji ne trpe odlaganje, kao i sredstva obezbeđenja za neizvršavanje ugovornih obaveza.”.

Član 10.

Posle člana 12. dodaje se član 12a, koji glasi:

“Član 12a

U cilju podizanja kvaliteta komunalnih usluga, efikasnijeg i ekonomičnijeg obavljanja komunalnih delatnosti, jedinice lokalne samouprave mogu svojim odlukama preneti ovlašćenja za obavljanje komunalnih delatnosti ili za upravljanje komunalnom infrastrukturom na Republiku Srbiju, odnosno Vladu.

Vlada, na osnovu odluke jedinice lokalne samouprave o prenošenju ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, vrši izbor Nacionalnog upravljača za obavljanje komunalnih delatnosti i upravljanje komunalnom infrastrukturom (u daljem tekstu: Nacionalni upravljač), a u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije.

Nacionalni upravljač je pravno lice koje je Vlada izabrala u skladu sa zakonom kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije, a po prenetom ovlašćenju jedinice lokalne samouprave na Vladu.”.

Član 11.

U članu 13. stav 4. reči: “koji ispunjava uslove iz člana 8a ovog zakona” brišu se.

Član 12.

U članu 19. stav 1. tačka 5) tačka na kraju se zamenjuje tačkom zapetom.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 6), koja glasi:

“6) ometa vršioca komunalne delatnosti u obavljanju komunalne delatnosti.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

“Vršilac komunalne delatnosti može obustaviti isporuku određene komunalne usluge na pismeni zahtev korisnika komunalne usluge pod uslovom da se obustava zahteva za period od najkraće godinu dana, a najduže dve godine.”

Dosadašnji st. 2 - 4. postaju st. 3 - 5.

Posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

“Vršilac komunalne delatnosti dužan je da u pismenoj formi obavesti korisnika o mogućnosti obustave komunalne usluge usled nastupanja slučaja iz stava 1. tačka 4) ovog člana i ostavi mu primereni rok koji ne može biti kraći od 30 dana za ispunjenje obaveze, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača.”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 7.

Član 13.

Posle člana 26. dodaju se naziv iznad člana i član 26a, koji glase:

“Metodologija za određivanje cena komunalnih usluga

Član 26a

Vlada bliže uređuje metodologiju za određivanje cena komunalnih usluga kod kojih se može utvrditi krajnji korisnik, osim za komunalnu delatnost iz člana 2. stav 3. tačka 6a) ovog zakona i za one cene koje su uređene drugim propisima.

Vršilac komunalne delatnosti utvrđuje cenu komunalnih usluga na osnovu metodologije iz stava 1. ovog člana.

Saglasnost na cenu komunalnih usluga iz stava 2. ovog člana daje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.”.

Član 14.

Posle naziva glave VIII. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I SREDSTVA ZA OBAVLjANjE KOMUNALNE DELATNOSTI dodaju se čl. 29a i 29b, koji glase:

“Program izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Član 29a

Program izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture donosi skupština opštine jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu i naredne dve godine, istovremeno sa donošenjem akta o budžetu.

Program iz stava 1. objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Ministar nadležan za poslove komunalnih delatnosti bliže propisuje sadržinu i način donošenja programa iz stava 1. ovog člana.

Godišnji program obavljanja komunalnih delatnosti

Član 29b

Jedinica lokalne samouprave na osnovu prethodno sagledanih potreba, za svaku komunalnu delatnost iz domena zajedničke komunalne potrošnje pojedinačno, donosi godišnji program obavljanja komunalnih delatnosti sa predračunom ukupnih troškova.

Godišnji program obavljanja komunalnih delatnosti je osnov za naručivanje radova i usluga i sastavni je deo ugovora o pružanju usluga.

Godišnji program obavljanja komunalnih delatnosti obavezno sadrži podatak o organu jedinice lokalne samouprave koji je nadležan i ovlašćen da vrši kontrolu kvantiteta i kvaliteta izvršenih usluga.”.

Član 15.

            U članu 30. stav 3. reči: “i koriste se preko budžetskog fonda za komunalnu infrastrukturu za izgradnju i investiciono održavanje objekata komunalne infrastrukture, koje osniva jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem” brišu se.

Član 16.

U članu 33. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

“3) proverava da li privredni subjekt koji obavlja komunalnu delatnost iz člana 2. stav 3. tačka 6a) ovog zakona obavlja komunalnu delatnost u skladu sa članom 9a ovog zakona;”.

U tački 7) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 7) dodaju se tač. 8) i 9), koje glase:

“8) naloži jedinici lokalne samouprave, odnosno vršiocima komunalnih delatnosti da mu se u roku od 15 dana stave na uvid izveštaji iz člana 8. ovog zakona, ugovori, evidencije, i druga dokumentacija nadziranog subjekta od značaja za inspekcijski nadzor;

9) proverava da li su odluke jedinica lokalnih samouprava u skladu sa stavom 4. člana 12a ovog zakona.”.

Član 17.

U članu 34. posle tačke 20a) dodaje se tačka 20b), koja glasi:

“20b) proverava da li vršioci komunalnih delatnosti ispunjavaju uslove iz člana 4. stav 6. ovog zakona;”.

Član 18.

U članu 39. stav 1. tačka 1) reči: “5) i 7)” zamenjuju se rečima: “5), 7) i 8”.

U tački 3) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 4), koja glasi:

“4) ne postupi u skladu sa članom 28. stav 4. ovog zakona.”.

Član 19.

U članu 41. stav 1. reči: “100.000 do 1.000.000” zamenjuju se rečima: “300.000 do 1.500.000”.

U tački 1) posle reči: “Ministarstvu” dodaju se reč: “izveštaje” i zapeta.

U tački 15) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 15) dodaje se tačka 16), koja glasi:

“16) obavlja komunalnu delatnost suprotno članu 9a ovog zakona.”.

Član 20.

U članu 42. stav 1. tačka 14) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 14) dodaju se tač. 15) i 16), koje glase:

“15) obavlja komunalnu delatnost suprotno članu 9a ovog zakona;

16) ne dostavi Ministarstvu izveštaj, podatke i obaveštenja iz člana 8. st. 3. i 4. ovog zakona.”.

Član 21.

U članu 43. stav 1. broj: “50.000” menja se brojem: “100.000”.

Član 22.

Posle člana 43. dodaju se glava Xa i član 43a, koji glase:

“ Xa DAN KOMUNALNIH DELATNOSTI

Član 43a

Dan komunalnih delatnosti u Republici Srbiji obeležava se prve subote u septembru mesecu.”.

Član 23.

U nazivu iznad čl. 23. i 38. i u čl. 23. i 38. reči: “komunalna policija” u određenom padežu zamenjuju se rečima: “komunalna milicija” u odgovarajućem padežu.

Član 24.

Podzakonski propisi za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim podzakonskog akta iz člana 13. ovog zakona (novi član 26a), koji će biti donet u roku od godinu od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Jedinice lokalne samouprave dužne su da usklade svoja opšta akta u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana.

Jedinice lokalne samouprave dužne su da program iz člana 14. ovog zakona (novi član 29a stav 1) donesu do 1. januara 2025. godine.

Vršioci komunalnih delatnosti dužni su da u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz člana 4. stav 6. Zakona (odredba člana 4. stav 2. ovog zakona) usklade svoje poslovanje sa tim podzakonskim aktom.

Vršioci komunalne delatnosti iz člana 2. stav 3. tačka 6a) Zakona o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS”, br. 88/11, 104/16 i 95/18), dužni su da u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz člana 7. ovog zakona (novi član 9a stav 2) podnesu zahtev za dobijanje rešenja Ministarstvu.

Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona primenjivaće se propisi koji su doneti na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS”, br. 88/11, 104/16 i 95/18) ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA I CILjEVI KOJI SE OSTVARUJU

            Komunalne delatnosti su delatnosti od opšteg interesa i od izuzetnog su značaja za normalno funkcionisanje zajednice, njenih stanovnika i pravnih lica. Zakon o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS”, br. 88/11, 104/16 i 95/18), (u daljem tekstu: Zakon) propisuje komunalne delatnosti i uređuje opšte uslove i način njihovog obavljanja.

Ustavom Republike Srbije, članom 190. stav 1. tačka 1) propisano je da opština, preko svojih organa, u skladu sa zakonom uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti. Dakle, jedinice lokalne samouprave su u ustavnoj i zakonskoj obavezi da obezbede uslove za obavljanje komunalnih delatnosti u skladu sa zakonom koji reguliše komunalne delatnosti.

            Oblast komunalnih delatnosti u pravnom sistemu Republike Srbije uređuje veliki broj propisa. Pored Zakona, ovu oblast regulišu propisi o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, o sredstvima u svojini Republike Srbije, o lokalnoj samoupravi, glavnom gradu, energetici, upravljanju otpadom, vodama, putevima, sahranjivanju i grobljima, trgovini, održavanju stambenih zgrada, koncesijama, javnim nabavkama, stranim ulaganjima i drugo.

Cilj donošenja izmena i dopuna Zakona je da se na najbolji mogući način definišu relevantne odredbe i preciziraju najbolja rešenja za prevazilaženje izazova u komunalnom sektoru. Takođe, cilj je da se novim zakonskim rešenjima podigne kvalitet komunalne usluge kao i da se vršiocima komunalne delatnosti omogući poslovanje pod jasnim i transparentim uslovima. Lokalnim samoupravama kao donosiocima odluka i te kako je potreban jasan zakonodavni okvir, ali i usmerenje i politika transformacije formulisana na republičkom nivou.

Razlog za izmene i dopune Zakona sadržan je u potrebi da se razgraniči nadležnost republičkih komunalnih inspektora i opštinskih, odnosno gradskih komunalnih inspektora. Problemi preklapanja nadležnosti, odnosno nejasnoće u pogledu toga koja je inspekcija nadležna u konkretnom slučaju, imaju negativan uticaj kako na rad komunalnih inspekcija tako i na subjekte kontrole. Zbog toga je neophodno precizirati odredbe koje se odnose na vršenje nadzora nad obavljanjem komunalne delatnosti od strane komunalnih inspektora kako bi se postupak nadzora unapredio i poboljšala efikasnost, kvalitet, pravna sigurnost i racionalnost obavljanja komunalnih usluga.

Kako je Zakonom propisano ovlašćenje jedinice lokalne samouprave da može kao komunalne odrediti i druge delatnosti od lokalnog interesa, javila se potreba da se bliže uredi navedena odredba jer ne propisuje bliže uslove kojih se jedinice lokalne samouprave moraju pridržavati kada delatnost proglašavaju kao komunalnu. Važeće zakonsko rešenje bi u praksi moglo dovesti do toga da jedinica lokalne samouprave proglasi bilo koju delatnost, koja se po njenom mišljenju može podvesti pod delatnošću koja je od značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica, kao komunalnu delatnost i za to odvajati sredstva iz budžeta.

Takođe, propisivanje ustupanja kao vida međuopštinske saradnje je još jedan od razloga za izmenu i dopunu zakona. Naime, Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa ustupanje kao jedan od vidova međuopštinske saradnje jedinica lokalne samouprave. To je po pravilu najjednostavniji vid međuopštinske saradnje obzirom da ne zahteva formiranje novog organizacionog oblika koji bi te poslove obavljao, već se koriste postojeći kapaciteti.

Ovakva vrsta saradnje dobija na značaju pogotovo u slučaju kada pojedine jedinice lokalne samouprave nisu u mogućnosti samostalno da pruže uslugu građanima ili privredi usled nedostatka finansijskih sredstava, odgovarajućeg kadra i uopšte administrativnih kapaciteta i nerazvijene infrastrukture. U tom smislu uvođenje ovog instituta u Zakon značajno će doprineti daljem razvoju, unapređenju i ekonomičnijem obavljanju komunalnih delatnosti ali i dostupnosti komunalnih usluga i kvalitetu života građana.

Još jedan činilac od kog zavisi kvalitet pružanja komunalne usluge jeste održavanje postojeće i izgradnja nove komunalne infrastrukture. U tom smislu, kao neophodnom se ukazala potreba za stvaranjem odgovarajućeg pravnog okvira. Naime, potrebno je da se komunalna infrastruktura posmatra mnogo šire: iz ugla izgradnje nove komunalne infrastrukture i investicionog održavanja postojeće, programa izgradnje komunalne infrastrukture, sredstava za izgradnju, kao i obaveze lokalne samouprave da donosi “Program izgradnje komunalne infrastrukture”. Ovakva vrsta dokumenta na lokalnom nivou je osnov za dugoročno održivo planiranje komunalnih sistema što je preduslov za nesmetano obavljanje delatnosti i pružanje komunalnih usluga u dugom vremenskom roku.

Mnoge jedinice lokalnih samouprava na svojoj teritoriji ne obavljaju sve komunalne delatnosti ili se suočavaju sa ozbiljnim problemima kod pojedinih komunalnih delatnosti koje se obavljaju na njihovoj teritoriji u smislu stvaranja uslova za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta usluga stanovništvu i privredi, a što je osnovni cilj obavljanja ovih delatnosti. Izmenama i dopunama ovog zakona, omogućena je veća uloga Vlade Republike Srbije kod stvaranja uslova za obavljanje, naročito onih komunalnih delatnosti koje značajno utiču na celokupnu životnu sredinu (npr. prečišćavanje atmosferskih i fekalnih voda, prerada otpadnih voda, upravljanje komunalnim otpadom i sl.). Izmenama i dopunama zakona, olakšaće se poveravanje obavljanja delatnosti i udruživanje jedinica lokalne samouprave radi zajedničkog obavljanja pojedinih delatnosti ili njenog dela.

Kako bi se unapredile komunalne delatnosti na republičkom nivou, neophodne su kontinuirane aktivnosti na jačanju kapaciteta i funkcionalnosti komunalne infrastrukture, obezbeđivanju sredstava za finansiranje izgradnje komunalne infrastrukture, aktivnosti na praćenju kvaliteta komunalnih usluga, kao i preduzimanju mera za kontinuirano vršenje komunalnih delatnosti, u cilju obezbeđenja životnih potreba fizičkih i pravnih lica.

Problemi u vršenju komunalnih delatnosti, vezani su pre svega za nedostatak stručnog kadra (naročito kod delatnosti koje zahtevaju inženjerski, tehnološki kadar i visoku stručnu spremu), zastarelu opremu kao i nedovoljne tehničke kapacitete za efikasno obavljanje komunalnih delatnosti. Primarni cilj mora da bude da se obezbedi kontinuirano pružanje komunalnih usluga građanima i građankama, privredi i ostalim korisnicima.

Takođe, novim zakonskim rešenjima je predviđeno i uvođenje metodologije za utvrđivanje cena komunalnih usluga a sve u cilju da se odluke o promeni cena donose pod istim metodološkim principima i pravilima.

Jedan od razloga za izmene i dopune Zakona jeste i međusobna neusaglašenost sa drugim zakonima, pa je u tom smislu izvršeno preciziranje definicija i sadržaja pojedinih komunalnih delatnosti.

Kako je pogrebna delatnost jedina od komunalnih delatnosti koja je izuzeta od poveravanja, a s obzirom da su komunalne delatnosti od opšteg interesa, izmenama i dopunama zakona je predviđeno da će ministar nadležan za poslove komunalnih delatnosti doneti podzakonski akt, kojim će bliže propisati uslove koje će svaki privredni subjekt koji obavlja komunalnu delatnost pogrebna delatnost biti u obavezi da ispuni, kao i sastav, organizaciju i način rada komisije koja će proveravati ispunjenost ovih uslova. Takođe, predviđeno je da će ministar za poslove komunalnih delatnosti donositi rešenje o ispunjenosti uslova na predlog komisije. Na ovaj način uvešće se jedna vrsta kontrole obavljanja ove komunalne dalatnosti jer je izuzeta od poveravanja i dobiće se uvid u broj vršilaca ove komunale delatnosti. Do sada ni jedinice lokalne samouprave nisu imale podatak ko obavlja navedenu komunalnu delatnost na njihovoj teritoriji kao ni nadležno ministarstvo.

Takođe, ovim izmenama i dopunama je data mogućnost korisniku komunalne usluge da mu se na zahtev obustavi isporuke komunalne usluge pod uslovom da taj zahtev usvoji vršilac te komunalne delatnosti i da se obustava odnosi na period koji ne može biti kraći od godinu dana.

Imajući u vidu da Zakon o komunalnim delatnostima uređuje pitanja koja su od značaja za ostvarivanje životnih potreba fizičkih i pravnih lica, nova zakonska rešenja bi trebala da obuhvate i regulišu sva pitanja koja su u funkciji celovitog obavljanja delatnosti i da budu ne samo funkcionalna sa aspekta korisnika i vršilaca komunalnih delatnosti, već treba da budu održiva i svrsishodna i sa aspekta interesa lokalne zajednice i države u celini.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona izvršena je dopuna Zakona, dodavanjem novog člana 1a kojim je uveden pojmovnik, odnosno značenje izraza u tom zakonu.

Članom 2. Predloga zakona izvršena je izmena člana 2. Zakona, tako što je predviđeno da je neophodna prethodna saglasnost ministarstva nadležnog za komunalne delatnosti kako bi skupština jedinice lokalne samouprave kao komunalne odredila i druge delatnosti od lokalnog interesa, pri čemu skupština jedinice lokalne samouprave svojom odlukom propisuje uslove i način obavljanja komunalne delatnosti, a ministar nadležan za komunalne delatnosti bliže propisuje postupak za pribavljanje saglasnosti.

Članom 3. Predloga zakona izvršena je izmena člana 3. Zakona, tako što je podrobnije dato određenje komunalnih delatnosti, u cilju jasnijeg tumačenja i primene odredaba ovog zakona, i to tako što su preciznije definisani proizvodnja i distribucija toplotne energije, upravljanje pijacama i dimničarske usluge.

Članom 4. Predloga zakona izmenjen je i dopunjen član 4. Zakona, tako što je osnov za donošenje podzakonskog akta prenet na ministra, kao rukovodioca resornog ministarstva, radi lakšeg prilagođavanja sistemu komunalnih delatnosti u jedinicama lokalnih samouprava.

Članom 5. Predloga zakona brisan je član 8a Zakona, koji se u praksi pokazao neprimenjiv.

Članom 6. Predloga zakona u članu 9., brisan je stav 2. Zakona iz razloga što je ista odredba predviđena novim članom 9a, ovog zakona.

Članom 7. Predloga zakona izvršena je dopuna Zakona, dodavanjem novog člana 9a ovog zakona, kojim su za pogrebnu delatnost, kao izuzetu od poveravanja, predviđeni uslovi koje će morati da ispune svi privredni subjekti radi njenog obavljanja, kao i komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove komunalnih delatnosti i na čiji predlog ministar donosi rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje pogrebne delatnosti. Takođe, predviđeno je da se rešenje donosi sa rokom važenja od tri godine, da nije dozvoljena žalba, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor, da se plaća republička administrativna taksa, kao i da predsednik Komisije i članovi nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članom 8. Predloga zakona izmenjen je član 10. Zakona, tako što je preciznije uređeno zajedničko obavljanje komunalnih delatnosti dve ili više jedinica lokalne samouprave, a dopunjen odredbom o saradnji kroz ustupanje obavljanja određene komunalne delatnosti drugoj jedinici lokalne samouprave, odnosno javnom komunalnom preduzeću. U tom smislu novom odredbom preciziran je odnos gradskih opština u odnosu na glavni grad, kao jedinicu lokalne samouprave i precizirano na koje gradske opštine u glavnom gradu se odnose odredbe st. 1. i 2. člana 8. Predloga zakona (Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin).

Članom 9. Predloga zakona izmenjen je i dopunjen je član 11. Zakona, čime je predviđeno da sporazum o zajedničkom obavljanju komunalne delatnosti uređuje način rešavanja sporova koji ne trpe odlaganje, kao i sredstva obezbeđenja za neizvršavanje ugovornih obaveza.

Članom 10. Predloga zakona izvršena je dopuna Zakona, dodavanjem novog člana 12a, kojim se uvodi Nacionalni upravljač kao podrška jedinicama lokalne samouprave u cilju pružanja bolje komunalne usluge komunalnim korisnicima. Predloga zakona izvršena je dopuna Zakona o komunalnim delatnostima kojom se radi podizanja kvaliteta komunalnih usluga predviđa mogućnost da jedinice lokalne samouprave mogu svojim odlukama preneti ovlašćenja za obavljanje komunalnih delatnosti ili za upravljanje komunalnom infrastrukturom na Republiku Srbiju, odnosno Vladu. Vlada će na osnovu odluke jedinice lokalne samouprave o prenošenju ovlašćenja vršiti izbor Nacionalnog upravljača za obavljanje komunalnih delatnosti i upravljanje komunalnom infrastrukturom u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu čime će se mnogim jedinicama lokalne samouprave pomoći u komunalnoj infrastrukturi, kao i u samom obavljanju komunalnih delatnosti imajući u vidu da je u Republici Srbiji prisutna izrazita neujednačenost finansijskih mogućnosti jedinica lokalnih samouprava tako što se u pojedinim ne mogu stabilno finansirati sve komunalne delatnosti.

Članom 11. Predloga zakona u članu 13. u stavu 4. reči: “koji ispunjava uslove iz člana 8a ovog zakona” brišu se iz razloga usklađivanja sa odredbom člana 5. Predloga zakona kojim je član 8a brisan.

Članom 12. Predloga zakona dopunjen je član 19. Zakona, tač. 6) i 7) čime je proširena odredba stava 1. kojom je data je mogućnost da korisnik uz pismeni zahtev za obustavu isporuke komunalne usluge za period od najmanje godinu dana uz odobrenje vršioca te komunalne delatnosti. Stavom 4. ovog člana predviđeno je da je vršilac komunalne delatnosti dužan da u pismenoj formi obavesti korisnika o mogućnosti obustave komunalne usluge u slučaju da korisnik komunalnu uslugu koristi protivno propisima sa ostavljenim primerenim rokom za ispunjenje obaveze.

Članom 13. Predloga zakona izvršena je dopuna Zakona, dodavanjem novog člana 26a kojim je predviđeno da Vlada propisuje metodologiju za određivanje cena komunalnih usluga, osim za one cene koje su uređene drugim propisima.

Članom 14. Predloga zakona izvršena je dopuna Zakona, dodavanjem novih čl. 29a i 29b kojim se razrađuje program izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture na nivou jedinica lokalnih samouprava, kao i godišnji program radova.

Članom 15. Predloga zakona u članu 30. stav 3. Zakona brisane su reči: “i koriste se preko budžetskog fonda za komunalnu infrastrukturu za izgradnju i investiciono održavanje objekata komunalne infrastrukture, koje osniva jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem”.

Članom 16. Predloga zakona izmenjen je član 33. stav 1. Zakona, tako što je izvršeno usklađivanje sa predloženim izmenama, kao i usklađivanje sa propisima kojima je uređen inspekcijski nadzor tako što su precizirana ovlašćenja republičkih komunalnih inspektora.

Članom 17. Predloga zakona izmenjen je član 34. Zakona, tako što je izvršeno usklađivanje sa predloženim izmenama Predloga zakona, kao i usklađivanje sa propisima kojima je uređen inspekcijski nadzor tako što su precizirana ovlašćenja opštinskih, odnosno gradskih komunalnih inspektora.

Čl. 18. - 21. Predloga zakona izmenjeni su čl. 39, 41, 42. i 43. Zakona, kojima su predložene izmene koje se odnose kaznene odredbe kako bi se obezbedila efikasnija primena Zakona o komunalnim delatnostima.

Članom 22. Predloga zakona izvršena je dopuna Zakona, dodavanjem nove glave Xa i novog člana 43a kojim je predviđeno da se u Republici Srbiji obeležava Dan komunalnih delatnosti prve subote u septembru mesecu.

Članom 23. Predloga zakona u čl. 23. i 38. Zakona, vrši se usklađivanje sa Zakonom o komunalnoj miliciji tako što se reči: “komunalna policija” u određenom padežu zamenjuju se rečima: “komunalna milicija” u odgovarajućem padežu.

Članom 24. Predloga zakona dati su rokovi za donošenje podzakonskih propisa koji se donose na osnovu odredaba ovog zakona, kao i da do stupanja na snagu propisa utvrđenih ovim zakonom ostaju na snazi propisi koji su doneti na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Članom 25. Predloga zakona reguliše se vreme stupanja na snagu zakona.


Izvor: Vebsajt Vlade, 06.10.2023.