Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O POSEBNIM USLOVIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE STANOVA ZA PRIPADNIKE SNAGA BEZBEDNOSTI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 54/19, 9/20 i 52/21), u članu 10. stav 5. menja se i glasi:

            “Kupoprodajnu cenu stana na svakoj pojedinačnoj lokaciji određuje Komisija koju obrazuje Vlada, na osnovu uslova koje propisuje Vlada.”.

Član 2.

Postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama ovog zakona.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE

 Realizacija Projekta izgradnje stanova za pripadnike služba bezbednosti započeta je usvajanjem Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti u maju mesecu 2018. godine. Svi ugovori za izvođenje radova bili su tipa “ključ u ruke” u skladu sa odredbama predmetnog zakona, i otpočeli sa realizacijom od februara meseca 2019. godine.

 U ovom trenutku realizacija projekta IA i IB faze je 99%, dok je kumulativno sa do sada ugovorenim radovima i iz II faze realizacija 97% ukupnog obima posla. Obuhvat ugovorenih radova je izgradnja 5.953 stambene jedinice, od toga je izgrađeno 5.267 stanova i u izgradnji je 686 stambenih jedinica.

 Tokom realizacije projekta nastale su okolnosti koje su mogle negativno uticati na uspešnost realizacije celokupnog projekta. Kako bi predupredili negativne efekte i uspešno upravljali rizicima koji se u startu nisu mogli predvideti, vršene su izmene Zakona, kako bi se stvorio zakonski okvir za kontinuirani nastavak realizacije projekta koji je od značaja za Republiku Srbiju.

 Glavne odredbe izmena Zakona vezane za izgradnju objekata odnosile su se na:

- mogućnost izmene tipa ugovora za izvođenje radova, čime su smanjeni rizici Izvođača radova prilikom kalkulisanja ukupno ponuđene cene izvođenja radova i stvoren zakonski okvir za povećanje ukupno ugovorene cene izvođenja radova u odnosu na realne okolnosti i uslove izgradnje objekata u ugovorenom roku za izvršenje posla.

- povećanje cene građenja objekata po m² bruto građevinske površine po SRPS U.C2.100:2002, čime je redefinisana cena građenja ovog tipa objekata na bazi tržišnih kretanja u trenutku donošenja izmene Zakona.

 U posmatranom vremenskom okviru od početka izgradnje objekata (februar 2019. godine) do sada (mart 2023. godine) prema dostupnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, inflatorna kretanja mogu se podeliti na dva perioda.

 Prvi posmatrani period, od februara 2019. do decembra 2020. godine, odnosi se na blagi rast inflacije i umereno povećanje cene rada nominalno. Ostvarena godišnja inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2019. godini je 1,7%, a 2020. godine 1,6%. Navedeni parametri su predvidivog karaktera i može se smatrati da su ukalkulisani prilikom sačinjavanja ponude za vremenski period trajanja ugovora.

 Drugi period, od januara 2021. godine do danas (mart 2023. godine) obeležen je velikim inflatornim pritiskom, dinamičnim nominalnim rastom zarada, povećanim troškovima finansiranja, otežanim uslovima nabavke potrebnih materijala i opreme, nemogućnost sagledavanja rizika posla izvođača radova i povećanim rizicima celokupnog poslovanja. Prema dostupnim podacima RZS u kategorijama koje neposredno utiču na cenu izgradnje objekata, elementi i materijali za ugrađivanje u građevinarstvu, prosečne bruto zarade - građevinarstvo - izgradnja zgrada i tečna goriva i maziva, imaju promenu cene od 33,6%, 26,4%, 167,7% respektivno kumulativno za posmatrani period od decembra 2022. godine. Kako navedene kategorije procentualno različito utiču na formiranje cene građenja izvodi se zaključak da je kumulativna razlika u ceni izgradnje ovog tipa objekata za traženi kvalitet, za posmatrani period 40,8% (elementi i materijali za ugrađivanje u građevinarstvu 55%, prosečne bruto zarade - građevinarstvo - izgradnja zgrada 40% i tečna goriva i maziva 5%).

 Od momenta usvajanja Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti (maj 2018.) i otpočinjanja realizacije Projekta (februar 2019.) vanredna dešavanja kao što su pandemija Kovida 19, rat u Ukrajini, kriza sa energentima itd. imala su za posledicu ozbiljan poremećaj svetske privrede a samim tim i privrede u Republici Srbiji.

 S obzirom na odredbe Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, koji definiše da sredstva za izradu tehničke dokumentacije, izgradnju stambenih zgrada za kolektivno stanovanje i izgradnju komunalne i ostale infrastrukture unutar stambenog kompleksa obezbeđuje i finansira Republika Srbija, uvažavajući regulisanje projektovanog/predviđenog GAP-a sredstvima iz budžeta RS, odobreno povećanje vrednosti izvedenih radova, navedene poremećaje na tržištu, analizirane uslove i rizike, zvanične indekse inflacije NBS, najavljeni rast zarada zaposlenih, značajno povećanje cena finansiranja i najavljenog inflatornog pritiska, kao realnu posledicu treba da ima potrebu za promenom kupoprodajnih cena stanova u narednom periodu, kao realnog vida saniranja povećanih troškova u realizaciji Projekta SSB.

U tom smislu neophodno je izvršiti sveobuhvatnu korekciju ukupnih troškova koji se odnose na realizaciju Projekta SSB a samim tim i korekciju kupoprodajnih cena stanova, koja bi u svakom slučaju bila niža od cene koja vlada na tržištu, kako bi se GAP zadržao u okvirima prihvatljivog

 Radi ublažavanja negativnih uticaja na cene nabavke materijala i opreme i izvođenja radova sa Izvršiocima iz IB faze realizacije, u novembru 2021. godine, potpisani su aneksi ugovora kojima je definisano povećanje ukupno ugovorene cene radova za 9% za realizaciju od 1. januara 2021. godine do ugovorenog roka za izvođenje.

 Svi navedeni i analizirani faktori i rizici, projektovani indeksi inflacije NBS, najavljeni dinamični rast zarada Vlade Republike Srbije, predstavlja osnov za formiranje cene izgradnje objekata u narednom periodu.

 Cena izgradnje objekata po m² stambene jedinice predstavlja jedan o glavnih elemenata formiranja ukupnog ekonomskog sagledavanja realizacije predmetnog projekta. Kao takva može značajno odstupati od definisanih okvira, čime može biti ugrožen nastavak planirane realizacije Projekta.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

 Članom 1. Predloga zakona propisana je izmena člana 10. stav 5. Zakona, iz razloga navedenih u tački II. obrazloženja.

 Članom 2. Predloga zakona propisano je postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama ovog zakona

 Članom 3. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu zakona.


Izvor: Vebsajt Vlade, 08.05.2023.