Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O OBRADI PODATAKA I EVIDENCIJAMA U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA - Tekst poslova


I.          UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom određuju se podaci o ličnosti, svrha i cilj obrade, rokovi njihovog čuvanja i drugi podaci koje obrađuje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo), vrste i sadržina evidencija u oblasti unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: evidencije), mere zaštite i druga pitanja od značaja za obradu podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

Obrada podataka u Ministarstvu vrši se u zbirkama podataka, koje se vode u elektronskoj formi - u okviru informaciono-komunikacionih sistema, u formi audio- video zapisa i fotografija i u papirnoj formi - u obliku registara, kartoteka, dnevnika ili drugom obliku.

Podaci koji su određeni ovim zakonom predstavljaju maksimalan obim, odnosno količinu podataka koje Ministarstvo može da obrađuje, u zavisnosti od svrhe za koju su prikupljeni.

Član 2.

Ministarstvo obrađuje podatke o ličnosti određene ovim ili drugim zakonom, u cilju obavljanja policijskih poslova, poslova zaštite i spasavanja i drugih unutrašnjih poslova utvrđenih zakonom.

Ministarstvo obrađuje podatke u svrhu sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela i prekršaja, gonjenja učinilaca krivičnih dela i prekršaja ili izvršenja krivičnih sankcija, uključujući sprečavanje i zaštitu od pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti (u daljem tekstu: posebne svrhe).

Ministarstvo obrađene podatke koristi i u svrhu izrade kriminalističko- obaveštajnih informacija, koje predstavljaju osnov za upravljanje pojedinim policijskim poslovima, kao i za kontrolu zakonitog postupanja policijskih službenika.

Član 3.

U pitanjima koja se odnose na obradu i zaštitu podataka o ličnosti, kao i ostvarivanje prava u vezi sa obradom, a nisu uređena ovim zakonom, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Definicije

Član 4.

Pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)         registar je skup više srodnih zbirki podataka;

2)         evidencija predstavlja skup strukturisanih podataka nezavisno od oblika u kojem se ti podaci čuvaju, koji je dostupan u skladu sa posebnim kriterijumima, bez obzira da li je taj skup vodi na automatizovan ili neautomatizovan način, centralizovano i decentralizovano (dnevnik, kartoteka i sl.);

3)         baza podataka predstavlja elektronski skup međusobno povezanih strukturiranih podataka organizovanih u tabele i druge strukture podataka, koji se koristi se za jednu ili više evidencija;

4)         aplikacija predstavlja programski softver ili skup programskih softvera čija je osnovna namena upravljanje podacima u informaciono-komunikacionom sistemu;

5)         informacija o lokaciji je skup osnovnih podataka koji definišu geografsku širinu, geografsku dužinu i nadmorsku visinu predmetne geografske lokacije i skup pripadajućih opisnih podataka;

6)         šifrovani podaci su podaci ili poruke koje su sistemom za šifrovanje izmenjene na način da se učine nečitljivim za osobe koje ne poseduju ključ za njihovo dešifrovanje;

7)         Sistemski žurnal je elektronska evidencija koja sadrži aplikacioni sigurnosni zapis, u kojem se trajno evidentiraju sve aktivnosti, odnosno transakcije nastale upotrebom određenog programskog sistema, u cilju zaštite od neovlašćenog korišćenja podataka, kao i praćenja neovlašćenog pokušaja pristupa informaciono- komunikacionom sistemu.

Pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski pol lica na koja se odnose.

Ispravljanje i brisanje podataka iz evidencija Član 5.

Primenom mera zaštite podataka, Ministarstvo obezbeđuje: potpunost i tačnost podataka, kao i da se netačni ili nepotpuni podaci ne obrađuju, ne prenose, odnosno da ne budu dostupni.

Ministarstvo obezbeđuje da podaci iz evidencija budu izbrisani nakon proteka utvrđenog roka čuvanja.

Podaci o ličnosti koje Ministarstvo obrađuje u posebne svrhe, bez obzira na propisan rok čuvanja, neće se brisati, ako je njihova tačnost osporena od strane lica na koje se podaci odnose, a njihova tačnost se ne može utvrditi ili ako se podaci o ličnosti moraju sačuvati u cilju prikupljanja i obezbeđivanja dokaza. Podaci iz ovog stava biće izbrisani ako se u roku od četiri godine od dana osporavanja njihove tačnosti od strane lica na koje se podaci odnose ne utvrdi njihova tačnost, odnosno netačnost.

Ako su preneti netačni podaci o ličnosti, nadležni organ kome su podaci preneti se o tome mora obavestiti bez odlaganja, a podaci o ličnosti koji su preneti moraju biti ispravljeni ili izbrisani.

Način postupanja po zahtevima građana za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti uređuje ministar.

II.         RAZMENA PODATAKA

Član 6.

Ministarstvo, u skladu sa zakonom, omogućava uvid, pristup i drugi vid razmene podataka sa organima vlasti, a kojima su podaci neophodni za vršenje njihovih zakonom utvrđenih ovlašćenja i kada do tih podataka nije moguće doći na drugi način ili bi njihovo pribavljanje izazvalo nesrazmerno visoke troškove.

Član 7.

Ministarstvo može podatke o identitetu fizičkog lica iz evidencija dostaviti pravnim i fizičkim licima, na osnovu obrazloženog pisanog zahteva, koji sadrži: podatke o podnosiocu zahteva (ime i prezime, JMBG/PIB, ime jednog roditelja, datum i mesto rođenja, prebivalište/sedište i adresu i podatke za kontakt), precizno navedenu svrhu korišćenja podataka, pravni osnov i vrstu, odnosno količinu podataka koja je neophodna za opredeljenu svrhu.

Ministarstvo će odbiti dostavljanje podataka o ličnosti u slučajevima kada:

1)         bi to moglo da ugrozi vođenje zakonom propisanog postupka,

2)         bi to moglo da izloži ozbiljnoj opasnosti po život, zdravlje, fizički integritet ili bi se time mogla ugroziti sloboda i imovina lica na koje se podaci odnose,

3)         kada se radi o posebnoj vrsti podataka, u smislu zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, a zakonom je propisano da se obrada tih podataka ne vrši ni na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose.

Za dostavljanje podataka u smislu ovog člana plaća se propisana taksa.

Član 8.

Ministarstvo vrši razmenu podataka sa drugim državama, delovima teritorija drugih država, jednim ili više sektora određenih delatnosti u drugoj državi, kao i sa međunarodnim organizacijama, stranim službama bezbednosti i međunarodnim partnerima kroz zajedničke aktivnosti, na osnovu međunarodnog ugovora ili sporazuma, odnosno na osnovu članstva u međunarodnoj organizaciji.

Uz primenu odgovarajućih mera zaštite, stavljanje na uvid, pristup ili drugi vid međunarodne razmene podataka može se vršiti preko posebnih informaciono- komunikacionih sistema koje koriste subjekti iz stava 1. ovog člana ili na drugi način, koji obezbeđuje odgovarajući nivo zaštite podataka.

Član 9.

Kada Ministarstvo podatke o ličnosti koje obrađuje u posebne svrhe prenosi drugom nadležnom organu, dužno je da obezbedi ocenu stepena tačnosti, potpunosti, proverenosti, odnosno pouzdanosti podataka o ličnosti koje obrađuje.

Ministarstvo dokumentuje svaki uvid, pristup ili drugi vid razmene podataka iz čl. 6-8. ovog zakona.

Elektronska razmena ili uvid u podatke dokumentuje se u okviru IKT sitema, a uvid i razmena izvršena neautomatizovanom obradom podataka dokumentuje se u nadležnoj organizacionoj jedinci koja obrađuje odnosno, razmenjuju podatke.

Evidencija uvida, pristupa ili drugog vida razmene podataka sadrži podatke o podnosiocu zahteva i podatke o ličnosti koji su predmet uvida odnosno razmene.

III.        SISTEMI ZA OBRADU PODATAKA

Član 10.

Za prikupljanje i obradu podataka u Ministarstvu koriste se i sistemi za obradu podataka, kao što su: informaciono-komunikacioni sistem, sistem audio i video-nadzora,  sistem  kontrole pristupa, sistem mobilnih i radio komunikacija, registrofonski sistem i geografsko-informacioni sistem.

Informaciono-komunikacioni sistem

Član 11.

Informaciono-komunikacioni sistem (IKT sistem) predstavlja svaki uređaj ili grupu međusobno povezanih ili srodnih uređaja, koji na osnovu programa (aplikacija) obavljaju automatsku obradu podataka.

Jedinstveni informacioni sistem Ministarstva unutrašnjih poslova (JIS) predstavlja informaciono-komunikacioni sistem u kojem se vrši elektronska obrada podataka, u cilju obavljanja unutrašnjih poslova.

U cilju obezbeđivanja pouzdane i zaštićene komunikacije pripadnika službi bezbednosti i državnih organa u Republici Srbiji, u okviru informaciono- komunikacionog sistema uspostavljeni su nacionalni sistem TETRA i sistemi mobilnih eLTE, radio-komunikacija i elektronskih komunikacija (elektronska adresa, video konferencije, e-platforme, e-učionice i sl.).

Deo IKT sistema čini platforma za bezbednu elektronsku komunikaciju, razmenu podataka i informacija između državnih organa, posebnih organizacionih jedinica državnih organa i institucija u cilju sprečavanja organizovanog kriminala, terorizma, korupcije i drugih oblika kriminala.

Ministarstvo, u svrhu vizuelizacije objekata i događaja, prostorne i vremenske analize događaja i vanredne situacije, podrške i pomoći u odlučivanju, distribuciji servisa za unos i ažuriranje geoprostornih podataka, servisa za lociranje uređaja TETRA i drugih uređaja mobilnih i radio-komunikacija, koristi geografsko-informacioni sistem za obradu podataka o lokaciji, vektorske geoprostorne podatke, rasterske i alfanumeričke geoprostorne podatke.

Bliže uslove koji se tiču metodologije rada, načina pristupa podacima i zaštite sistema TETRA, sistema mobilnih radio-komunikacija, geografsko-informacionog sistema i kritične infrastrukture navedenih sistema za potrebe Ministarstva propisuje ministar.

Sistem audio i video-nadzora

Član 12.

Sistem audio i video-nadzora čini skup fiksnih, mobilnih i pokretnih kamera, softversko-hardverskih rešenja sa analitičkim alatima, kao i drugih uređaja i opreme koji su namenjeni za snimanje na javnim i drugim za pristup dostupnim mestima, beleženje i obradu audio i video zapisa i fotografija lica, vozila i događaja, uz informaciju o lokaciji i vremenu zabeleženog audio ili video zapisa i fotografija, bez zadiranja u pravo na privatnost bilo kog lica.

Delovi sistema audio i video-nadzora iz stava 1. ovog člana koriste se i za obradu fotografija sa biometrijskim karakteristikama lika, prepoznavanje registarskih tablica ili drugih oznaka na vozilu i automatsku detekciju prekršaja.

Podaci prikupljeni sistemom audio i video-nadzora čuvaju se na centralnom sistemu za skladištenje podataka, po principu kružnog snimanja, najkraće 30 dana od dana snimanja, a najduže godinu dana.

Podaci sa sistema audio i video-nadzora se, u svrhu obavljanja policijskih i drugih unutrašnjih poslova, mogu izdvojiti i kopirati, i u zavisnosti od svrhe dalje obrade, čuvati u drugim evidencijama propisanim ovim zakonom.

Svako izdvajanje i kopiranje podataka sa sistema audio i video-nadzora evidentira se u posebnoj evidenciji, koja sadrži sledeće podatke: naziv organizacione jedinice koja zahteva ili za čije potrebe je izvršeno izdvajanje, identifikaciju uređaja/opreme za audio i video-nadzor, broj zahteva, ime i prezime policijskog službenika, koji zahteva izdvajanje podataka i broj kopija.

Podaci prikupljeni sistemom video-nadzora mogu se koristiti za kontrolu zakonitosti rada policijskih službenika.

Licu na koje se podaci odnose nije dozvoljen pristup podacima i ostvarivanje drugih prava, u vezi sa obradom podataka o ličnosti upotrebom sistema audio i video- nadzora, osim ako su podaci sa ovog sistema izdvojeni u skladu stavom 4. ovog člana.

Način vođenja evidencija iz stava 5. ovog člana uređuje ministar.

Član 13.

Fotografije sa biometrijskim karakteristikama lika, koje su detektovane delovima sistema audio i video-nadzora, mogu se pretraživati poluautomatizovano i automatizovano.

Poluautomatizovano pretraživanje iz stava 1. ovog člana vrše ovlašćeni policijski službenici, u skladu sa zakonom, u svrhu provere identiteta lica.

Automatizovano pretraživanje iz stava 1. ovog člana je ograničeno:

a) na određene lokacije - može se primenjivati samo u skladu sa izrađenim profilom bezbednosnog problema i traje samo određeni vremenski period;

b) na lica - na osnovu prethodno izrađenog profila bezbednosno interesantnog lica.

Ovlašćeni policijski službenik donosi odluku o preduzimanju drugih mera i radnji i primene policijskih ovlašćenja za svako lice čiji se identitet proverava.

Fotografije sa biometrijskim karakteristikama lika, koje su detektovane delovima sistema audio i video-nadzora, čuvaju se na centralnom sistemu za skladištenje podataka, odvojeno od podataka iz člana 12. ovog zakona, najduže 72 sata od momenta kreiranja.

Sistem kontrole pristupa

Član 14.

Sistem kontrole pristupa čini skup povezanih uređaja i opreme za kontrolu pristupa lica i vozila objektima i licima koja se bezbednosno štite i obezbeđuju, kontrole pristupa informaciono-komunikacionim sistemima i sistemima mobilnih komunikacija.

Kontrola pristupa podrazumeva automatizovanu ili neautomatizovanu obradu podataka o ličnosti u trenutku pristupa ili u postupku izdavanja odgovarajuće identifikacione propusnice/legitimacije, pristupne šifre, dozvole ili ovlašćenja za pristup.

U svrhu ostvarivanja kontrole pristupa, obrađuju se sledeći podaci o ličnosti: ime i prezime, JMBG ili identifikacioni broj za strance, broj lične karte ili pasoša, identifikacione propusnice/legitimacije, registarska oznaka, marka i tip vozila (ukoliko se kontroliše pristup vozila).

Biometrijske karakteristike lika, otisci prstiju, kao i podaci o zdravlju lica mogu se obrađivati samo ukoliko je to neophodno odnosno ako se na drugi način ne može omogućiti ili ograničiti pristup.

Svi podaci prikupljeni sistemom kontrole pristupa čuvaju se na tom sistemu najmanje šest meseci, a najduže godinu dana, po principu kružnog snimanja/brisanja, a podaci koji se obrađuju neautomatizovano čuvaju se godinu dana od unosa u evidenciju.

Podaci sa sistema kontrole pristupa se u svrhu obavljanja policijskih poslova mogu izdvojiti, i u zavisnosti od svrhe obrade čuvaju se u evidencijama propisanim ovim zakonom.

Svako izdvajanje podataka sa sistema kontrole pristupa evidentira se u posebnoj evidenciji, koja sadrži sledeće podatke: naziv organizacione jedinice koja zahteva ili za čije potrebe je izvršeno izdvajanje, identifikaciju sistema kontrole pristupa, broj zahteva, ime i prezime policijskog službenika, koji zahteva izdvajanje podataka.

Podaci sadržani u ovoj evidenciji mogu se koristiti za kontrolu zakonitosti rada policijskih službenika i unapređenja sistema kontrole pristupa.

Licu na koje se podaci odnose nije dozvoljen pristup podacima i ostvarivanje drugih prava, u vezi sa obradom podataka o ličnosti upotrebom sistema kontrole pristupa, osim ako podaci ne budu izdvojeni u skladu stavom 6. ovog člana.

Izgled i način vođenja evidencija iz st. 3. i 7. ovog člana propisuje ministar.

Registrofonski sistem

Član 15.

Ministarstvo u svrhu dokumentovanja prijava građana, sprečavanja lažnog prijavljivanja i neopravdanog angažovanja policijskih službenika i obezbeđenja hitnog reagovanja po prijavljenim događajima, obrađuje podatke snimanjem razgovora koji se obavljaju pozivom brojeva telefona hitnih službi i drugih javno objavljenih brojeva telefona koje koristi Ministarstvo, kao i audio-komunikacija na nacionalnom sistemu TETRA sistemu mobilnih eLTE, radio-komunikacija i elektronskih komunikacija (u daljem tekstu: registrofonski sistem).

U registrofonskom sistemu beleži se audio-zapis razgovora, datum, vreme i trajanje razgovora, identifikacija broja telefona sa kog je poziv upućen, informacija o lokaciji i koordinate pozivajućeg pretplatnika,

Svi podaci prikupljeni upotrebom registrofonskih sistema čuvaju se na tom sistemu najmanje trideset dana, po principu kružnog snimanja/brisanja, a mogu se izdvojiti u svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti Ministarstva i čuvati u evidencijama propisanim ovim zakonom.

Svako izdvajanje podataka sa ovog sistema se evidentira u posebnoj evidenciji, koja sadrži: naziv organizacione jedinice koja zahteva ili za čije potrebe je izvršeno izdvajanje identifikaciju registrofonskog sistema, broj zahteva i ime i prezime policijskog službenika koji zahteva izdvajanje podataka.

Član 16.

Sistemi za obradu podataka u Ministarstvu mogu se povezivati međusobno, kao i sa odgovarajućim sistemima drugih državnih organa, organa autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i pravnih lica.

Uslove izgradnje i način korišćenje sistema iz stava 1. ovog člana, pristup Ministarstva sistemima drugih korisnika i pristup drugih korisnika sistemima Ministarstva bliže uređuje ministar nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar).

IV.        MERE ZAŠTITE PODATAKA

Član 17.

Ministarstvo u cilju obezbeđivanja poverljivosti, integriteta i dostupnosti podataka primenjuje odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite podataka.

Organizacione mere

Član 18.

Organizacione mere zasnovane su na sistemu podeljenih uloga, vođenju registra evidencija radnji obrade i vođenju evidencije povrede podataka i podrazumevaju:

-           Upravljanje korisničkim nalozima i mere zaštite od rizika koji nastaju pri promeni poslova ili prestanka radnog odnosa;

-           Čuvanje podataka u skladu sa zakonom propisanim rokovima;

-           Procedure postupanja policijskih službenika;

-           Sistem podeljenih uloga.

Upravljanje korisničkim nalozima podrazumeva vođenje evidencije svih korisnika kojima je odobreno pravo pristupa sistemima za obradu podataka, koja se vodi u elektronskom obliku i sadrži sledeće podatke: ime i prezime, JMBG, naziv organizacione jedinice, naziv radnog mesta, datum i vreme dodele prava pristupa, datum ukidanja prava pristupa i podatke o evidencijama kojima je zaposlenom odobren pristup.

Sistem podeljenih uloga se temelji na unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu i podrazumeva da se, kroz opis poslova i nadležnost organizacione jedinice za obavljanje pojedinačnih poslova, zaposlenom dodeli ovlašćenje za preduzimanje konkretne radnje obrade, odnosno odobri odgovarajući nivo pristupa IKT sistemu, s tim da jedan zaposleni ne može biti ovlašćen da sam preduzima sve radnje obrade koje se odnose na određenu vrstu podataka.

Evidencija iz stava 2. ovog člana čuva se deset godina od dana prestanka radnog odnosa.

Tehničke mere

Član 19.

Tehničke mere najmanje obuhvataju:

1)         zaštitu nosača podataka, rada na daljinu i upotrebe mobilnih uređaja;

2)         kriptozaštitu, radi zaštite poverljivosti-tajnosti, autentičnosti odnosno integriteta podataka;

3)         fizičku zaštitu objekata, prostora, prostorija, odnosno zona u kojima se nalaze sredstva i dokumenti IKT sistema i obrađuju podaci u IKT sistemu;

4)         zaštitu  od        gubitka,           oštećenja,        krađe   ili          drugog oblika   ugrožavanja bezbednosti sredstava koja čine IKT sistem;

5)         obezbeđivanje ispravnog i bezbednog funkcionisanja IKT sistema;

6)         zaštitu podataka i sredstva za obradu podataka od zlonamernog softvera;

7)         zaštitu od gubitka podataka;

8)         čuvanje podataka o događajima koji mogu biti od značaja za bezbednost IKT sistema;

9)         obezbeđivanje integriteta softvera i operativnih sistema;

10)       zaštitu od zloupotrebe tehničkih bezbednosnih slabosti IKT sistema;

11)       zaštitu podataka u komunikacionim mrežama, uključujući uređaje i vodove;

12)       osiguranje bezbednosti podataka koji se prenose unutar IKT sistema, kao i između IKT sistema Ministarstva i drugih IKT sistema;

13)       prevenciju i reagovanje na bezbednosne incidente u okviru IKT sistema, što podrazumeva adekvatnu razmenu informacija o bezbednosnim slabostima, incidentima i pretnjama u okviru IKT sistema,

14)       evidentiranje svake radnje obrade;

15)       evidentiranje odobrenih prava pristupa servisima IKT sistema.

Tehnička mera iz stava 1. tačka 14) ovog člana sprovodi se kroz Sistemski žurnal, koji treba da omogući utvrđivanje razloga za vršenje radnji obrade, datuma i vremena preduzimanja radnji obrade i, ako je to moguće, identiteta lica koje je izvršilo uvid ili otkrilo podatke o ličnosti, kao i identiteta primaoca podataka. Podaci iz Sistemskog žurnala čuvaju se trajno i mogu se koristiti isključivo u svrhu utvrđivanja zakonitosti rada policijskih službenika, vođenja krivičnog postupka i obavljanja poslova organa nadležnog za zaštitu podataka o ličnosti (na njegov zahtev).

Tehnička mera iz stava 1. tačka 15) ovog člana sprovodi se kroz posebnu evidenciju, koja se vodi centralizovano, u elektronskom obliku, i sadrži sledeće podatke: naziv korisnika sistema, ime, prezime i JMBG korisnika, naziv uže organizacione jedinice Ministarstva, naziv radnog mesta, datum i vreme dodele/ukidanje prava pristupa, nivo pristupa i vrsta podataka kojima je pristup omogućen.

Podaci sadržani u evidenciji iz stava 3. ovog člana čuvaju se deset godina od dana prestanka radnog odnosa zaposlenog u Ministarstvu, odnosno ukidanja prava pristupa.

Kadrovske mere

Član 20.

Preduzimanjem kadrovskih mera zaštite ministarstvo obezbeđuje podizanje nivoa svesti zaposlenih o neophodnosti zaštite podataka i poštovanja prava i sloboda lica čiji se podaci obrađuju, disciplinovanost i savesnost zaposlenih u Ministarstvu i minimizaciju stepena verovatnoće nastupanja rizika od povrede podataka.

Kadrovske mere obuhvataju:

1)         bezbednosne provere,

2)         kontrola odobrenih prava pristupa, ukidanje ili revizuja prava pristupa,

3)         rotacija zaposlenih,

4)         utvrđivanje odgovornosti zaposlenih.

Član 21.

Praćenje primene zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti u okviru Ministarstva i kontrolu primenjenih mera zaštite vrši lice za zaštitu podataka o ličnosti u Ministarstvu, u saradnji sa drugim policijskim službenicima, koje odredi ministar.

Poslovi iz stava 1. ovog člana podrazumevaju:

1)         uvid u radnje obrade podatka i način vođenja evidencija u Ministarstvu u kojima se obrađuju podaci o ličnosti;

2)         praćenje postupanja po zahtevima lica čiji se podaci obrađuju u vezi sa ostvarivanjem prava propisanim zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

3)         analizu i predlaganje hitnih i neophodnih mera i radnji, ukoliko bi njihovim odlaganjem došlo do povrede podataka o ličnosti i povrede prava i sloboda lica čije podatke Ministarstvo obrađuje;

4)         preventivno delovanje i prikupljanje obaveštenja o mogućim ili učinjenim povredama podataka i drugih informacija koje su potrebne za vršenje unutrašnje kontrole;

5)         kontinuirana edukacija, blagovremeno informisanje i davanje mišljenja organizacionim jedinicima odnosno zaposlenima koji neposredno vrše radnje obrade;

6)         pružanje pomoći licima čiji se podaci obrađuju u vezi sa ostvarivanjem prava propisanim zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti;

7)         drugi poslovi u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka ministru dostavlja godišnji izveštaj o zaštiti podataka, sa predloženim merama, savetodavnim preporukama i primerima dobre prakse u cilju poboljšanja zaštite podataka.

Oranizaciju i način obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana uređuje ministar.

V.         EVIDENCIJE U OBLASTI UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Evidencije primenjenih ovlašćenja

Član 22.

Ministarstvo, u svrhu sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela i prekršaja, gonjenja učinilaca krivičnih dela i prekršaja ili izvršenja krivičnih sankcija, uključujući sprečavanje i zaštitu od pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti i praćenja zakonitog postupanja u primeni ovlašćenja, obrađuje podatke o primenjenim ovlašćenjima:

1)         naziv ovlašćenja koje se primenjuje, zakonski osnov, datum, vreme i mesto primene ovlašćenja, ime i prezime službenika koji je ovlašćenje primenio, JMBG i broj službene legitimacije;

2)         ime, prezime, datum i godinu rođenja i adresu lica prema kome je ovlašćenje primenjeno, JMBG, pol, ime roditelja, nadimak, identifikaciono svojstvo fizičkog lica, državljanstvo, nacionalnost, veroispovest, podatke o zdravstvenom stanju i pružanju medicinske pomoći, zanimanje, mesto i adresu poslodavca i poslove koje obavlja, podatke o dokumentu na osnovu kojeg se utvrđuje ili proverava identitet, lažne lične podatke, podatke za kontakt (broj telefona ili elektronsku adresu);

3)         video zapis, fotografiju i/ili biometrijske karakteristike lika, otisak prstiju, JMBG i DNK profil;

4)         ime i prezime zakonskog zastupnika ili staratelja, njegov JMBG, datum, mesto i godinu rođenja, državljanstvo, adresu stanovanja, zanimanje, podatke za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa);

5)         registarska oznaka vozila, marku i tip vozila, broj šasije i broj motora, sertifikat ADR za vozilo, podatke o plovilu, podatke o vazduhoplovu, sertifikat za vozača;

6)         ime i prezime, JMBG i adresu prebivališta lica s kojima je lice prema kome je primenjeno ovlašćenje zatečeno u društvu;

7)         ime, prezime i JMBG vozača koji je upravljao vozilom/plovilom/vazduhoplovom i vlasnika vozila/plovila, broj vozačke dozvole i kategoriju, sertifikat ADR za vozača, sertifikat ADN;

8)         ime i prezime branioca, lekara, tumača, prevodioca i drugih lica koja su kontaktirala s licem prema kome je primenjeno ovlašćenje;

9)         podatke o licima koja su obaveštena o primenjenom ovlašćenju, i to: ime i prezime, adresu stanovanja, podatke za kontakt (broj telefona ili elektronsku adresu);

10)       podatke o poznavanju jezika, oduzetim predmetima, oduzetom oružju u slučajevima nasilja u porodici i kod pružanja policijske pomoći, ostvarenom pravu na žalbu i podnošenje pritužbe, podatke o organu koji je doneo odluku o daljem postupanju s licem prema kome je primenjeno policijsko ovlašćenje.

Podatke iz stava 1. ovog člana Ministarstvo može obrađivati u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se 10 godina od dana primene ovlašćenja.

Evidencija događaja

Član 23.

Ministarstvo, u svrhu sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela i prekršaja, gonjenja učinilaca krivičnih dela i prekršaja ili izvršenja krivičnih sankcija, uključujući sprečavanje i zaštitu od pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, evidentiranja događaja i podataka o licima koja su učestvovala u događaju i praćenja zakonitog postupanja službenika, obrađuje sledeće podatke:

1)         podatke o događaju - opis događaja, video zapis ili fotografije nivo izveštavanja i klasifikaciju događaja;

2)         mesto događaja (grad, opština, ulica, raskrsnica, kućni broj, ulaz, sprat, informacija o lokaciji, GPS koordinate mesta, put, kilometar puta, metar puta, granični prelaz, granični kamen, kilometar plovnog puta, lokacija, bliži naziv lokacije, bezbednosni sektor, saobraćajni sektor i mesno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva);

3)         datum i vreme događaja i vreme prijema obaveštenja;

4)         nivo izveštavanja i klasifikaciju događaja;

5)         ime, prezime, adresu i podatke za kontakt lica koje je prijavilo događaj;

6)         ime i prezime, JMBG, adresu i podatke za kontakt s licem koje je učestvovalo u događaju, podatke o preduzetim policijskim merama i radnjama, podatke o zdravstvenom stanju i pružanju medicinske pomoći;

7)         podatke o policijskom službeniku ili pripadniku vatrogasno-spasilačke jedinice koji je primio obaveštenje, odnosno učestvovao u intervenciji po događaju.

Podatke o događajima, sa anonimiziranim podacima o ličnosti, Ministarstvo u formi Dnevnog biltena događaja, pojava i preduzetih mera iz nadležnosti Ministarstva dostavlja eksternim korisnicima, po odobrenju ministra.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se 20 godina od dana događaja.

Evidencija prekršaja

Član 24.

U svrhu sprečavanja i otkrivanja i prekršaja i gonjenja njihovih učinilaca, uključujući sprečavanje i zaštitu od pretnji javnoj bezbednosti, i praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika Ministarstvo vodi evidenciju prekršaja, izdatih prekršajnih naloga i podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira, bezbednosti saobraćaja, oružja i municije, okupljanja građana, prebivališta i boravišta građana, kretanja i boravka stranaca, prelaženja državne granice, zaštite od požara i drugih zakona iz delokruga rada Ministarstva i sadrži:

1)         datum podnošenja zahteva i naziv organa kojem je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

2)         datum, vreme i mesto izvršenja prekršaja;

3)         podatke o učiniocu prekršaja - ime i prezime, ime jednog roditelja ili zakonskog zastupnika, naziv/sedište (za pravno lice) JMBG, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta/boravišta, broj telefona, broj javne isprave na osnovu koje je utvrđen identitet, državljanstvo, podatke iz vozačke dozvole, podatak o imunitetu, fotografiju ili video zapis, funkcija (za odgovorno lice u pravnom licu);

4)         zakonsku kvalifikaciju prekršaja;

5)         identifikacioni broj prekršajnog naloga, datum izdavanja i datum uručenja, izrečenu novčanu kaznu;

5)         fotografija ili video zapis prekršaja;

6)         podatke o eventualnim povredama i ukazanoj lekarskoj pomoći, podatke o posedovanju oružja u legalnom posedu, podatke o oduzetim predmetima;

7)         podatke o dovođenju i zadržavanju, upotrebi sredstava prinude;

8)         ime i prezime, JMBG i adresu prebivališta oštećenog;

9)         ime i prezime, JMBG i adresu prebivališta svedoka;

10)       podatke o policijskim službenicima podnosiocima prijava i zahteva (ime i prezime, JMBG);

11)       podatke o vozilu (registarska oznaka, marka i tip);

12)       podatke o ishodu prekršajnog postupka.

Izuzev podataka iz stava 1. tač. 1), 2) i 4), koji se čuvaju trajno, podaci iz stava 1. ovog člana brišu se:

1)         ako lice ne učini novi prekršaj u roku od četiri godine od dana pravosnažnosti odluke o ishodu prekršajnog postupka ili izvršenja prekršajnog naloga.

2)         nakon dostavljanja pravnosnažne oslobađajuće presude Ministarstvu, ako je prekršajni postupak okončan oslobađajućom presudom.

Pregled predloga za zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja i zaključenim sporazumima:

1)         ime i prezime, JMBG okrivljenog, odnosno naziv i matični broj okrivljenog pravnog lica, odnosno preduzetnika;

2)         pravnu kvalifikaciju prekršaja za koji se predlaže zaključivanje sporazuma o priznanju prekršaja i broj zahteva za pokretanje prekršajnog postupka;

3)         datum prijema pismenog predloga za zaključenje sporazuma;

4)         ime i prezime ovlašćenog službenog lica koje je postupalo po predlogu, odnosno zaključilo sporazum;

5)         predloženu vrstu i visinu kazne, odnosno druge prekršajne sankcije za prekršaj koji je predmet sporazuma;

6)         podatak o tome da li je predlog prihvaćen ili odbijen i datum;

7)         datum zaključivanja sporazuma, ako je zaključen;

8)         datum dostavljanja zaključenog sporazuma nadležnom prekršajnom sudu;

9)         datum donošenja odluke suda o sporazumu i ishod.

Podaci iz stava 3. ovog člana čuvaju se četiri godine od izvršenog prekršaja, izuzev podataka iz tač. 2) i 7), koji se čuvaju trajno.

Evidencija podnetih prijava za privredne prestupe

Član 25.

U svrhu sprečavanja i otkrivanja privrednih prestupa i gonjenja njihovih učinilaca i praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika, Ministarstvo vodi evidenciju podnetih prijava za privredne prestupe, koja sadrži sledeće podatke:

1)         broj i datum prijave za privredni prestup;

2)         podatke o učiniocu privrednog prestupa (PIB, MB pravnog lica/preduzetnika, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, ime oca, JMBG, adresa prebivališta/boravišta);

3)         pravnu kvalifikaciju privrednog prestupa;

4)         podatke o ishodu postupka.

Podaci iz stava 1. ovog člana brišu se:

1)         ako lice ne učini nov privredni prestup u roku od pet godina od dana pravnosnažnosti odluke o ishodu postupka za privredni prestup;

2)         ako je prijava za privredni prestup odbačena ili je postupak za privredni prestup okončan pravnosnažnom oslobađajućom presudom.

Pregled pružanja policijske pomoći

Član 26.

Ministarstvo, u svrhu pružanja policijske pomoći i praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika, obrađuje sledeće podatke:

1)         naziv podnosioca zahteva (naziv pravnog lica, preduzetnika ili zdravstvene ustanove ime, prezime, JMBG, adresa, broj telefona odgovornog lica; ime, prezime, JMBG, adresa, broj telefona fizičkog lica), datum prijema zahteva, broj izvršnog akta i naziv organa koji ga je doneo, lice prema kome se sprovodi izvršenje;

2)         podatke o pravnom licu, preduzetniku, fizičkom licu izvršnom dužniku (naziv pravnog lica ili preduzetnika, ime, prezime, JMBG, adresa) ili licu koje pruža otpor zdravstvenim radnicima;

3)         broj i datum donošenja odluke o pružanju policijske pomoći, naziv organa i ime i prezime, JMBG i radno mesto ovlašćenog službenog lica koje je donelo odluku o pružanju policijske pomoći;

4)         datum, vreme i mesto pružanja policijske pomoći, razlog pružanja policijske pomoći, razlog prethodnih neizvršenja;

5)         broj angažovanih policijskih službenika, broj lica koja su pružila otpor, podaci o dovedenim, zadržanim i licima lišenim slobode, ime, prezime, JMBG, broj podnetih krivičnih prijava, broj i vrsta upotrebljenih sredstava prinude, broj podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, podatke o vršenim bezbednosnim proverama, podatke o oružju u legalnom posedu;

6)         podaci o obračunatim troškovima pružanja policijske pomoći.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se pet godina od dana pružene policijske pomoći.

Evidencija lica i događaja vezanih za sportske priredbe

Član 27.

Ministarstvo, u svrhu sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela i prekršaja, gonjenja učinilaca krivičnih dela i prekršaja ili izvršenja krivičnih sankcija, planiranja i sprovođenja mera na sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, praćenja aktivnosti vezanih za bezbednosni aspekt održavanja sportskih priredbi, prikuplja i obrađuje:

1)         podatke o učesnicima sportske priredbe koji se nasilno i nedolično ponašaju na sportskoj priredbi, i to: fotografiju, biometrijske karakteristike lika, ime i prezime, ime roditelja, JMBG, nadimak, datum i mesto rođenja, broj lične karte i putne isprave i organ koji ih je izdao, pol, zanimanje, pripadnost klubu navijača ili navijačkoj grupi i podgrupi, kategoriju ponašanja, identifikaciono svojstvo fizičkog lica, podnete krivične prijave, podignute optužnice i optužne predloge, podnete zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, izrečene vaspitne mere, kazne, mere bezbednosti i zaštitne mere zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama, primenjena policijska ovlašćenja;

2)         podatke o događajima u vezi sa sportskim priredbama;

3)         podatke dobijene od organizatora sportskih priredbi, kao i podatke dobijene od inostranih policijskih organa i, s tim u vezi, podatke o navijačima i navijačkim grupama;

4)         podatke o preduzetnicima i odgovornim licima u pravnom licu - ime i prezime, ime roditelja, JMBG, datum i mesto rođenja, broj lične karte i putne isprave i organ koji ih je izdao, pol, naziv radnog mesta za preduzetnike i naziv i sedište radnje;

5)         podatke o pravnim licima - naziv i sedište, PIB i matični broj;

6)         evidentirane prekršaje po drugim propisima, izrečene kazne i zaštitne mere;

7)         video-zapise i fotografije u vezi sa sportskim priredbama.

Podaci iz stava 1. ovog člana brišu se nakon deset godina od evidentiranja.

Evidencija javnih okupljanja

Član 28.

Ministarstvo, u svrhu sprečavanja i otkrivanja prekršaja i krivičnih dela i gonjenja njihovih učinilaca, preventivnog i pravovremenog reagovanja i praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika, planiranja, organizovanja i analize obavljenih poslova, održavanja javnog reda i mira i obezbeđivanja javnih okupljanja, vodi evidenciju javnih okupljanja koja sadrži podatke o:

1)         vrsti     okupljanja,       datumu,           vremenu          i           mestu  prijave okupljanja,       podatak            o dozvoljenosti okupljanja, odnosno prekidu okupljanja, broju učesnika okupljanja;

2)         datumu i mestu održavanja javnog okupljanja;

3)         broju angažovanih policijskih službenika;

4)         broju učesnika na javnom okupljanju;

5)         narušavanju javnog reda i mira u većem obimu i s većim posledicama;

6)         preduzetim merama na javnom okupljanju od strane policijskih službenika;

7)         licu koje prijavljuje, organizuje, vodi okupljanje ili rukovodi redarskom službom (ime, prezime, JMBG, adresa prebivališta/boravišta, broj telefona, elektronska adresa);

8)         broj redara angažovanih na javnom okupljanju;

9)         povređenim ili poginulim licima na javnom okupljanju (ime, prezime, ime roditelja, JMBG, adresa prebivališta/boravišta, podaci o povredi);

10)       razlozima zbog kojih se okupljanje ne dozvoljava.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se pet godina od održavanja javnog okupljanja.

Evidencija privremeno oduzetih predmeta

Član 29.

U svrhu zakonitog postupanja sa privremeno oduzetim predmetima, Ministarstvo vodi evidenciju koja sadrži sledeće podatke:

1)         naziv i opis predmeta, karakteristične osobine predmeta, serijski broj, fabrički broj, boju, veličinu, težinu, oblik, vrstu materijala od kojeg je napravljen, oštećenja, poreklo predmeta;

2)         ime, prezime, JMBG lica od koga je predmet privremeno oduzet;

3)         ime, prezime, JMBG, adresu prebivališta/boravišta vlasnika predmeta, dokaz o vlasništvu;

4)         datum i mesto gde je predmet privremeno oduzet, odnosno pronađen, vraćen ili dostavljen;

5)         vezu s brojem krivične ili prekršajne prijave;

6)         mesto čuvanja predmeta;

7)         ime, prezime, JMBG i broj isprave na osnovu koje je proveren identitet lica kome je predmet predat.

Podaci iz ove evidencije mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz ove evidencije čuvaju se do pravosnažnog okončanja postupka u vezi s kojim su oduzeti.

Evidencije u oblasti privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti

Član 30.

U svrhu izvršavanja propisa iz oblasti privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti, Ministarstvo vodi evidencije o:

1)         izdavanju licenci pravnim licima i preduzetnicima za obavljanje detektivske delatnosti i privatnog obezbeđenja, u kojima obrađuje sledeće podatke:

-           naziv pravnog lica/preduzetnika, adresu sedišta, PIB i matični broj pravnog lica/preduzetnika;

-           ime, prezime, JMBG i adresu preduzetnika/odgovornog lica u pravnom licu;

-           akt o sistematizaciji radnih mesta, sa opisom poslova i ovlašćenjima za svako radno mesto;

-           akt kojim se bliže propisuje izgled uniforme koju nose službenici obezbeđenja i izgled znaka (logo);

-           rešenje o raspoređivanju fizičkog lica na radno mesto odgovornog lica nadležnog za poslove unutrašnje službe obezbeđenja u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta;

-           dokumentaciju vezanu za poslovni prostor i prostor za smeštaj oružja i municije (dokaz o vlasništvu, ugovor o zakupu i drugom osnovu korišćenja prostorija,

-           planski prikaz radnih prostorija, mišljenje o ispunjenosti uslova za smeštaj i čuvanje oružja);

-           dokumentaciju vezanu za Kontrolni centar;

-           prijavu na obavezno socijalno osiguranje lica koja su zaposlena kod pravnog lica ili preduzetnika;

-           broj zahteva za izdavanje licence i datum zahteva;

-           broj izdate licence, datum izdavanja i datum isteka važenja licence;

-           podaci o vozilima koja vrše transport novca, vrednosnih pošiljki i drugih vrednosti (registarska oznaka, broj šasije, broj motora, nosivost, atesti za ojačanu karoseriju, stakla i ugrađeni mehanički sef u vozilo, idr.);

-           podatke o izvršenom nadzoru;

-           podatke o datumu oduzimanja licence, žalbama na rešenja, odlukama po žalbama, izrečenim merama privremene zabrane obavljanja delatnosti, odnosno zabrane vršenja poslova,

-           podatke u vezi sa pokrenutim upravnim sporom (odgovori na tužbu, ishodi postupka);

2)         izdavanju licenci fizičkim licima za obavljanje detektivskih poslova i poslova privatnog obezbeđenja, u kojima obrađuje sledeće podatke:

-           ime i prezime, ime roditelja fizičkog lica, adresu prebivališta/boravišta, JMBG, datum i mesto rođenja, broj lične karte, podatke o državljanstvu Republike Srbije, lekarska uverenja o psihofizičkoj sposobnosti za vršenje ovih poslova, dokaze o vrsti i stepenu stručne spreme, dokaze o obučenosti u rukovanju vatrenim oružjem, odnosno služenju vojnog roka sa oružjem, potvrdu o obučenosti za vršenje ovih poslova, uverenja da se protiv lica ne vodi krivični postupak, ocenu o postojanju/nepostojanju bezbednosne smetnje;

-           broj zahteva za izdavanje licence i datum zahteva;

-           broj izdate licence, datum izdavanja i datum isteka važenja licence;

-           podatke o datumu oduzimanja licence, žalbama na rešenja, odluke po žalbama, izrečene mere privremene zabrane vršenja poslova, podatke o upućivanju na lekarski pregled;

-           podatke u vezi sa pokrenutim upravnim sporom (odgovori na tužbu, ishodi postupka)

3)         izdavanju ovlašćenja za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, u kojima obrađuje sledeće podatke:

-           naziv pravnog lica/preduzetnika, adresu sedišta, PIB i matični broj pravnog lica/preduzetnika;

-           ime, prezime, JMBG i adresu preduzetnika/odgovornog lica u pravnom licu; naziv školske ustanove i akt o verifikaciji/akreditaciji školske ustanove u skladu sa propisima kojima se uređuje obrazovanje;

-           ime i prezime predavača, JMBG, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke za kontakt (broj telefona, elektronsku adresu), stečeni nivo obrazovanja i zvanja, ostala stečena znanja i veštine od značaja za izvođenje obuke, ugovore o angažovanju predavača i kontrolora obuke, staž na poslovima za odgovarajuću programsku celinu;

-           vlasnički list ili ugovor o zakupu ili pravu korišćenja odgovarajućih prostorija za izvođenje teorijske i praktične obuke, kao i ugovor ili drugi akt o vlasništvu ili drugom osnovu korišćenja opreme i sredstava potrebnih za izvođenje odgovarajuće stručne obuke za određenu vrstu poslova privatnog obezbeđenja; podatke o izvršenom nadzoru;

-           broj zahteva i datum zahteva;

-           podatke o broju ovlašćenja, datumu ovlašćenja i datumu isteka ovlašćenja;

-           podatke o oduzimanju ovlašćenja, žalbe na rešenja, ishodu postupka po žalbi;

-           podatke u vezi sa pokrenutim upravnim sporom (odgovori na tužbu, ishodi postupka);

-           podatke o zaprimljenim obaveštenjima o datumu i vremenu početka ciklusa obuke, sa rasporedom obuke po temama i terminima, predavačima i spiskom polaznika obuke.

4)         sprovođenju stručne obuke i polaganju stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, u kojima obrađuje sledeće podatke:

-           ime i prezime, ime roditelja, JMBG, datum i mesto rođenja, prebivalište/bora- vište, broj lične karte, nivo obrazovanja, stepen i vrstu stručne spreme, vrstu programa za čiju proveru obučenosti se kandidat prijavljuje;

-           potvrdu o obučenosti;

-           dokaz da je oslobođen obuke u skladu sa zakonom (diplome, uverenja i dr. isprave);

-           ime i prezime članova, sekretara i predsednika Komisije, broj i datum zapi-snika o polaganju stručnog ispita;

-           broj i datum izdatog uverenja;

-           doneta rešenja o poništenju stručnog ispita, žalbe na rešenja ishode po žalbama;

-           podatke u vezi sa pokrenutim upravnim sporom (odgovori na tužbu, ishodi postupka);

5)         sprovođenju stručne obuke i polaganja stručnog ispita za vršenje detektivskih poslova, u kojima obrađuje sledeće podatke:

-           ime i prezime, ime roditelja, JMBG, datum i mesto rođenja, državljanstvo, prebivalište/boravište, broj lične karte i od koga je izdata, nivo obrazovanja, stepen i vrstu stručne spreme, potpis kandidata, potvrdu o obučenosti;

-           dokaz da je oslobođen obuke u skladu sa zakonom;

-           ime i prezime članova, sekretara i predsednika Komisije, broj i datum zapisnika o polaganju stručnog ispita;

-           broj i datum izdatog uverenja;

-           doneta rešenja o poništenju stručnog ispita, žalbe na rešenja ishode po žalbama;

-           podatke u vezi sa pokrenutim upravnim sporom (odgovori na tužbu, ishodi postupka);

6)         primeni ovlašćenja službenika privatnog obezbeđenja, u kojima obrađuje sledeće podatke:

-           ime i prezime službenika obezbeđenja koji podnosi izveštaj, JMBG;

-           datum, vreme i mesto primene ovlašćenja;

-           ime, prezime i broj lične karte lica prema kome je primenjeno ovlašćenje;

-           detaljan opis događaja;

-           vrstu i stepen telesnih povreda lica i službenika obezbeđenja;

-           vreme i mesto pružanja medicinske pomoći povređenima;

-           vreme kada je obaveštena mesno nadležna policijska uprava;

-           ime, prezime i broj lične karte svedoka događaja;

-           mišljenje odgovornog lica u pravnom licu i datum dostavljanja;

-           datum i vreme obaveštavanja nadležnog tužilaštva.

7)         primljenim obaveštenjima o zaključenom ugovoru s pravnim licem, preduzetnikom i fizičkim licem koji koriste usluge privatnog obezbeđenja, u kojima obrađuje sledeće podatke:

-           naziv pravnog lica/preduzetnika, adresu sedišta, PIB i matični broj pravnog lica/preduzetnika i korisnika usluga;

-           ime, prezime, JMBG, adresu preduzetnika i korisnika usluga;

-           predmet ugovora;

-           način vršenja ugovorenih poslova privatnog obezbeđenja (vrsta, kategorija, ugovorena ovlašćenja službenika obezbeđenja, vreme pokrivenosti zaštite i dr.);

-           broj službenika obezbeđenja po ugovoru i lokacije radnog rasporeda;

-           vrstu (kalibar i fabrički broj) i količinu angažovanog oružja i sredstava zaštite;

-           datum početka/prekida ugovorenog vršenja usluga.

8)         planovima obezbeđenja javnih skupova, koja sadrži sledeće podatke:

-           broj i raspored angažovanih službenika obezbeđenja i redara;

-           ime, prezime i JMBG službenika obezbeđenja i redara;

-           vreme trajanja angažovanja, njihove zadatke, način njihove međusobne komunikacije;

-           broj licence službenika obezbeđenja i redara;

-           ime, prezime, JMBG i broj licence odgovornog lica koje će rukovoditi redarskom službom, broj telefona, elektronsku adresu.

9)         izdatim legitimacijama službenicima privatnog obezbeđenja i detektivima, koja sadrži sledeće podatke:

-           naziv pravnog lica/preduzetnika koji podnosi zahtev za legitimacije, broj zahteva i datum zahteva;

-           podatke o prijavi na obavezno socijalno osiguranje za zaposlene službenike obezbeđenja i angažovane na privremeno povremenim poslovima, ugovore o dopunskom radu i podnetoj pojedinačnoj poreskoj prijavi;

-           ime i prezime nosioca legitimacije;

-           datum izdavanja legitimacije;

-           fotografiju službenika obezbeđenja/detektiva;

-           naziv organa koji je izdao legitimaciju;

-           rok važenja, evidencioni broj, serijski broj legitimacije;

-           zahteve za zamenu legitimacije;

-           prijavu nestanka, gubitka ili krađe legitimacije;

-           vraćene legitimacije;

-           zapisnike o primo-predaji legitimacija.

Podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Evidencije iz tač. 1)-5) i tačke 9) ovog člana čuvaju se trajno, iz tač. 6) i 7) ovog člana čuvaju se pet godina od dana evidentiranja, a iz tačke 8) ovog člana jednu godinu od dana evidentiranja.

Evidencije podataka od značaja za rad policije u zajednici

Član 31.

Ministarstvo, u svrhu razvoja prevencije kriminala, unapređenja bezbednosti ljudi i imovine i ostvarivanja drugih bezbednosnih ciljeva, prikuplja i obrađuje podatke:

1)         ime, prezime, JMBG, adresu prebivališta pripadnika ministarstva koji stanuju na području bezbednosnog sektora, odnosno mesne zajednice;

2)         ime, prezime, JMBG, ime jednog roditelja i adresu prebivališta lica prema kojima su primenjena policijska ovlašćenja i prema kojima su drugi organi preduzimali mere propisane posebnim zakonom;

3)         ime, prezime, JMBG, ime jednog roditelja i adresu prebivališta lica koja svojim ponašanjem, sklonostima i navikama mogu ugroziti bezbednost ljudi i imovine;

4)         ime, prezime, JMBG, ime jednog roditelja i adresu prebivališta povratnika u vršenju krivičnih dela i prekršaja.

Radi razvijanja partnerstva s građanima i organizacijama u lokalnoj samoupravi, u skladu s principom dobrovoljnosti i propisom koji uređuje način obavljanja policijskih poslova, a u svrhu razvoja prevencije kriminala i unapređivanja bezbednosti ljudi i imovine, Ministarstvo na osnovu njihove saglasnosti prikuplja i obrađuje podatke o odgovornim licima ili predstavnicima organizacija, odnosno o organizovanim grupama, kao i o pojedincima angažovanim na ostvarivanju zajedničkih, odnosno društveno korisnih ciljeva, i to: ime, prezime i podatke za kontakt.

Podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz ovog člana čuvaju se 10 godina od dana evidentiranja.

Evidencija bezbednosnih provera

Član 32.

Ministarstvo u svrhu vršenja ovlašćenja propisanih zakonom, vodi evidencije bezbednosnih provera, u kojima obrađuje sledeće podatke:

1)         ime, prezime, prethodno ime i prezime, JMBG, datum i mesto rođenja, državljanstvo, prethodna državljanstva i dvojna državljanstva, prebivalište i boravište, kao i prethodna prebivališta, bračni status i porodično stanje lica, obrazovanje i zanimanje, podatke o radnom mestu i prethodnim zaposlenjima (posebno o prestanku radnog odnosa u pravnom licu sa javnim ovlašćenjima ili nepoštovanje radne discipline), podatke u vezi sa izvršenjem vojne obaveze, podatke o navikama, ponašanju ili sklonostima lica (zavisnost od alkohola, opojnih droga, psihoaktivnih supstanci, druženje sa licima iz kriminogene sredine), podatke za kontakt (broj telefona i elektronska adresa);

2)         podatke o licima koja žive u zajedničkom domaćinstvu s licem koje se bezbednosno proverava (ime i prezime, prethodna imena i prezimena, datum i mesto rođenja, JMBG, državljanstvo, prethodna državljanstva i dvojna državljanstva; prebivalište i boravište, kao i prethodna prebivališta; kao i odnos s proveravanim licem);

3)         podatke o srodnicima u pravoj liniji i do drugog stepena srodstva u pobočnoj liniji, supružnika, usvojioca, staratelja, očuha, maćehe, odnosno hranitelja (ime i prezime, datum rođenja, JMBG, adresu prebivališta, stručnu spremu i zanimanje);

4)         podatke o krivičnom i prekršajnom kažnjavanju i krivičnim i prekršajnim postupcima koji su u toku, podatke o disciplinskim postupcima i izrečenim disciplinskim merama, podatak o rešenju o odbacivanju krivične prijave u postupku odlaganja krivičnog gonjenja; kontaktima sa stranim policijskim organizacijama, stranim službama bezbednosti i obaveštajnim službama, kao i podatke o članstvu ili učešću u aktivnostima organizacija čije su aktivnosti ili ciljevi zabranjeni, podatke o prethodnim bezbednosnim proverama i podatke o bezbednosnim proverama kojima raspolažu druge službe bezbednosti, podatke o odgovornosti za povredu propisa koji se odnose na tajnost podataka, podatke o pravu svojine na stvarima upisanim u javni registar, medicinske podatke u vezi s bolestima zavisnosti, odnosno duševnim bolestima.

U evidenciji bezbednosnih provera obrađuju se i podaci o policijskom službeniku koji podnosi zahtev za vršenje bezbednosne provere, koji vrši bezbednosnu proveru, koji donosi ocenu o postojanju ili nepostojanju bezbednosne smetnje, odnosno konačnu ocenu o postojanju ili nepostojanju bezbednosne smetnje, kao i podaci o prigovorima, žalbama i drugim podnescima u vezi s vršenjem bezbednosne provere, i to: ime i prezime, JMBG, radno mesto ovlašćenog rukovodioca.

Podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana čuvaju se 10 godina od dana vršenja bezbednosne provere.

Evidencije u oblasti izdavanja ličnih isprava

Član 33.

Ministarstvo, u svrhu izdavanja lične karte, putne isprave, uverenja o prebivalištu i boravištu, legitimacije o izbeglim i prognanim licima, vozačke dozvole, određivanja JMBG, kao i rešavanja po zahtevu za prijem i prestanak državljanstva, vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1)         ime i prezime lica koje podnosi zahtev, rođeno prezime, JMBG, datum i mesto rođenja, državljanstvo, zanimanje, pol, adresu prebivališta/boravišta, podatke za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa), datum podnošenja zahteva, organ kome je zahtev podnet;

2)         ime, prezime i rođeno prezime roditelja ili staratelja, JMBG roditelja/starate- lja, državljanstvo roditelja/staratelja;

3)         ime, prezime, datum, mesto rođenja i JMBG lica za promenu ličnog imena;

4)         prethodno državljanstvo, datum donošenja rešenja, datum uručenja rešenja kod postupaka sticanja i prestanka državljanstva;

5)         biometrijski podaci podnosioca zahteva (otisak prsta, fotografija i potpis),

6)         datum prijave, odnosno odjave prebivališta, boravišta ili privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva, adresu prebivališta, odnosno boravišta lica, podatke o prethodnim prebivalištima i boravištima, bračno stanje;

7)         ime i prezime, pol, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta lica u vezi sa proverom činjenice stanovanja na adresi;

8)         ime i prezime, broj lične karte i JMBG nosioca stanarskog prava, odnosno vlasnika stana davaoca smeštaja;

9)         adresu ranijeg prebivališta, razlog i datum odlaska u inostranstvo, mesto i državu odlaska u inostranstvo;

10)       podatke o određenom i poništenom matičnom broju, datum i organ koji je odredio JMBG, broj i datum rešenja o pasivizaciji JMBG, datum podnošenja zahteva za izdavanje ili zamenu legitimacije izbeglog/prognanog lica, odnosno izbegličke legitimacije, datum izdavanja i broj izbegličke legitimacije, rok važenja izbegličke legitimacije;

11)       broj i datum potvrde Komesarijata za izbeglice i migracije o priznavanju, odnosno ukidanju statusa izbeglog ili prognanog lica;

12)       datum podnošenja zahteva za izdavanje isprave, datum izdavanja i datum uručenja isprave, rok važenja isprave, registarski i serijski broj isprave, organ izdavanja isprave, podatke o ispravama koje su poništene i datum njihovog poništenja, podatke o ispravama koje su oglašene nevažećim, datum prijave nestanka isprave, organ, broj i datum rešenja o proglašenju isprave nevažećom, podatke o odbijenim zahtevima za izdavanje isprava, organ, broj i datum rešenja o odbijenim zahtevima za izdavanje isprava, podatke o oduzetim ispravama, organ, broj i datum rešenja o oduzetim ispravama;

13)       naziv organa i broj akta na osnovu kojeg se vrši evidentiranje zabrane za izdavanje putne isprave, organ i datum evidentiranja zabrane za izdavanje putne isprave, vrstu i naziv akta na osnovu kojeg se može evidentirati zabrana, a u skladu s priznatim međunarodnim aktima, broj i datum rešenja o zabrani korišćenja lične karte kao putne isprave, rok važenja zabrane za izdavanje putne isprave, datum oduzimanja i dostavljanja putne isprave organu koji sprovodi postupak i ishod postupka;

14)       osposobljenost za upravljanje vozilom određene kategorije, mere zabrane upravljanja motornim vozilom, podatke o psihofizičkoj sposobnosti vozača, rok trajanja mere zabrane, kaznene poene i podatke o putnoj ispravi za strance;

15)       podaci iz jedinstvene evidencije o državljanima koje vode organi nadleženi za vođenje matičnih knjiga kao povereni posao.

Podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

Član 34.

Ministarstvo, u svrhu izdavanja elektronskih sertifikata, vodi evidenciju elektronskih sertifikata, koja sadrži sledeće podatke: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, broj službene legitimacije, broj identifikacione kartice, potpis, broj zahteva za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata, broj zahteva za opoziv kvalifikovanog elektronskog sertifikata, broj zahteva za promenu statusa kvalifikovanog elektronskog sertifikata, broj zaključenog ugovora, broj sertifikata, organ izdavanja, broj telefona, elektronsku adresu, podatak o poslovnoj sposobnosti i prestanak postojanja imaoca sertifikata.

Podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Rok čuvanja podataka u ovoj evidenciji uređen je posebnim zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Član 35.

Ministarstvo, u svrhu izdavanja saobraćajnih dozvola, registarskih tablica i registracionih nalepnica u skladu s posebnim propisima, obrađuje:

1)         podatke o vlasniku vozila, korisniku vozila, licu ovlašćenom za podnošenje zahteva za upis vozila u jedinstveni registar, odnosno zahteva za izdavanje registracione nalepnice: ime i prezime, JMBG, prebivalište i adresu;

2)         podatke o vozilu: registarska oznaka, vrsta, marka, tip, varijanta, verzija, komercijalna oznaka/model, najveća dozvoljena masa, masa, broj šasije, homologacijska oznaka, radna zapremina motora, snaga motora, vrsta pogona, broj mesta za sedenje, broj mesta za stajanje, broj osovina, boja, godina proizvodnje, nosivost, vrsta prevoza, zabrana otuđenja, važenje registracije;

3)         podatke o tehničkom pregledu vozila: naziv tehničkog pregleda, matični broj, datum vršenja tehničkog pregleda, broj zapisnika o tehničkom pregledu (ID broj);

4)         podatke o osiguranju vozila: naziv osiguravajućeg društva, matični broj, broj polise osiguranja, važenje osiguranja;

5)         podatke o datumu izdavanja i serijskom broju saobraćajne dozvole, kontrolnom broju registracione nalepnice i datumu do koga registraciona nalepnica važi.

Ministarstvo u svrhu izdavanja ovlašćenja pravnim licima za izdavanje registracionih nalepnica, u skladu s posebnim propisom, obrađuje podatke o zakonskim zastupnicima i licima ovlašćenim za izdavanje registracionih nalepnica, i to: ime i prezime, JMBG, prebivalište i adresu, broj lične karte, datum i organ izdavanja, uverenje o neosuđivanosti, uverenje da nije pod istragom, a za lice ovlašćeno za izdavanje registracionih nalepnica i podatke o stručnoj spremi i socijalnom osiguranju.

Podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana čuvaju se trajno.

Član 36.

Ministarstvo, u svrhu provere ispunjenosti uslova za držanje oružja i izdavanja isprava u vezi s nabavkom, držanjem i nošenjem oružja, u skladu s posebnim propisom, obrađuje podatke, i to:

1)         podatke o fizičkim licima: ime i prezime, državljanstvo, broj lične karte/identifikacionog dokumenta, biometrijsku fotografiju, datum, mesto i godinu rođenja, adresu prebivališta/boravišta, zanimanje, odjavu prebivališta radi iseljenja, privremeni boravak u inostranstvu i datum povratka, kao i svojstvo u odnosu na oružje (vlasnik, posluga), podatke iz kaznene i prekršajne evidencije, podatke o vođenju krivičnog postupka, podatke o obučenosti u rukovanju vatrenim oružjem, podatke o zdravstvenoj sposobnosti za nabavku, držanje i nošenje oružja, podatke iz bezbednosne provere za vlasnika oružja;

2)         pravni osnov držanja oružja i podaci o oružju: vrsta, model, marka, kalibar i fabrički broj oružja;

3)         podatke o pravnim licima i preduzetnicima: naziv, sedište, delatnost, matični broj, podatke o oružju, prostorijama, sredstvima, strelištu, kao i lične podatke vlasnika, odgovornog lica i zaposlenih koji dolaze u dodir sa oružjem u pravnom licu, stečeni nivo obrazovanja i zvanja;

4)         o registrovanom, oduzetom i predatom oružju pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane koji poseduju oružje u skladu sa posebnim zakonom.

Podaci iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz stava 1. tačka 4) ovog člana obrađuju se u skladu sa zakonom koji uređuje tajnost podataka.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

Član 37.

Ministarstvo, u svrhu izvršavanja obaveza koje proističu iz međunarodnog ugovora, u cilju sprovođenja postupka readmisije lica koja nezakonito borave, obrađuje podatke u vezi sa sprovođenjem readmisije, i to:

1)         naziv inostranog organa koji je dostavio zahtev po osnovu sporazuma o readmisiji, naziv organa kome je upućen zahtev, najavu za vraćanje ili zahtev za tranzit lica po osnovu sporazuma;

2)         ime, prezime, mesto i datum rođenja, JMBG, pol, ime roditelja, bračnog druga, podatke o dokumentima lica državljanina Republike Srbije iz dostavljenog zahteva;

3)         ime i prezime, mesto i datum rođenja, pol, ime roditelja, bračnog druga, podatke o dokumentima lica treće države ili lica bez državljanstva iz zahteva;

4)         ime i prezime, mesto i datum rođenja, JMBG, pol, ime roditelja, bračnog druga, državljanstvo, podatke o dokumentima, mesto vraćanja lica iz dostavljene najave i podatke o angažovanju službenika Ministarstva za vraćanje lica;

5)         ime i prezime, datum i mesto rođenja, pol, ime roditelja, bračnog druga, državljanstvo, podatke o dokumentima, mesto vraćanja lica državljanina treće države ili lica bez državljanstva iz dostavljenog zahteva za tranzit i podatke o eventualnom angažovanju službenika Ministarstva za vraćanje lica;

6)         ime i prezime, datum i mesto rođenja, pol, ime roditelja, bračnog druga, državljanstvo, podatke o dokumentima, mesto vraćanja lica državljanina zemlje ugovornice, državljanina treće države ili lica bez državljanstva iz upućenog zahteva za preuzimanje, zahteva za tranzit, najave za povratak, kao i podatke o eventualnom angažovanju službenika Ministarstva za vraćanje lica.

Podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

Evidencije u oblasti granične kontrole, kretanja i boravka stranaca i azila

Član 38.

Ministarstvo, u svrhu obavljanja poslova granične kontrole, sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela i prekršaja, gonjenja učinilaca krivičnih dela i prekršaja ili izvršenja krivičnih sankcija, uključujući sprečavanje i zaštitu od pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, obrađuje sledeće podatke:

1)         ime i prezime, JMBG i broj službene legitimacije policijskog službenika koji je izvršio graničnu kontrolu ili preduzeo druge mere i radnje u skladu za zakonom;

2)         datum, vreme i mesto granične kontrole ili druge mere i radnje u skladu sa zakonom;

3)         ime, prezime, datum rođenja, JMBG, adresu lica nad kojim je izvršena granična kontrola ili preduzete druge mere i radnje u skladu sa zakonom, smer kretanja preko granične linije, pol, ime roditelja, nadimak, državljanstvo, nacionalnost, veroispovest, podatke o zdravstvenom stanju, podatke o eventualnim povredama i ukazanoj lekarskoj pomoći, zanimanje, jezik koji govori, mesto i adresu poslodavca i poslove koje obavlja, broj lične karte ili putne isprave za strance, serijski broj isprave, podatke o dokumentu na osnovu kojeg se utvrđuje ili proverava identitet, podatke o vizama, lažne lične podatke, podatke o vremenu, mestu i smeru kretanja u unutrašnjosti države, skenirani identifikacioni dokument s ličnim podacima, podatke za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa), adresu gde stranac odseda u Republici Srbiji;

4)         razlog prelaska državne granice, zabranu prelazaka državne granice s razlozima za odbijanje ulaska, podatke o posmrtnim ostacima lica;

5)         podatke o licima koji nameravaju da uđu u Republiku Srbiju, koje dostavljaju avio- prevoznici: ime i prezime, broj i vrsta putne isprave, državljanstvo, datum rođenja, naziv graničnog prelaza na kojem će ući u Republiku Srbiju, oznaka leta, vreme polaska i dolaska, ukupan broj putnika i mesto ukrcavanja;

6)         biometrijsku fotografiju, otisak prstiju i otiske dlanova;

7)         ime i prezime zakonskog zastupnika, staratelja, branioca, lekara, tumača, prevodioca i drugih lica koja su kontaktirala s licem nad kojim je izvršena granična kontrola ili su preduzete druge mere i radnje, i to: njegov JMBG i datum i mesto rođenja, državljanstvo, adresa stanovanja, zanimanje, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa);

8)         podatke o prevoznom sredstvu (registarska oznaka, marka i tip vozila/plovila, broj šasije i broj motora, sertifikat ADR za vozilo); podatke o vozaču (ime, prezime i JMBG), broj vozačke dozvole i kategoriju, sertifikat ADR za vozača, sertifikat ADN, podatke o vlasniku vozila/plovila (ime, prezime i JMBG) i podatke vezane za let, plovidbu ili železničku liniju;

9)         podatke o predmetima koje lice nosi sa sobom ili u vozilu, podatke o oružju i municiji koje lice prenosi preko državne granice, vrstu, tip i model oružja, fabrički i serijski broj i kalibar oružja, kalibar i broj municije, podatke o ispravi na osnovu koje lice nosi oružje, razlog prenošenja oružja preko državne granice;

10)       podatke o graničnim povredama.

U svrhu obavljanja poslova u vezi sa ulaskom, kretanjem i boravkom stranaca u Republici Srbiji, Ministarstvo obrađuje lične podatke stranih državljana i drugih lica koja su s njim povezana, i to:

1)         ime i prezime, prezime pri rođenju, ime roditelja, pol, datum, mesto i državu rođenja, vrstu, broj i rok važenja strane putne isprave, državljanstvo, državljanstvo pri rođenju, lažno ime, evidencijski broj stranca, biometrijsku fotografiju stranca, otiske prstiju, dlanova i podatke o drugim telesnim identifikacionim znacima, adresu boravišta, adresu stanovanja ili prebivalište stranca u Republici Srbiji, broj lične karte za stranca ili privremene lične karte za stranca;

2)         podatak o stanodavcu (ime i prezime, JMBG, mesto, ulica i broj prijave stranca ako se radi o fizičkom licu, a ako se radi o pravnom licu koje pruža usluge smeštaja, naziv pravnog lica ili preduzetnika, poreski identifikacioni broj, ime i prezime i JMBG odgovornog lica u pravnom licu);

3)         novčana sredstva za izdržavanje; broj i naziv ustanove koja je izdala polisu zdravstvenog osiguranja, adresu stanovanja stranca, broj telefona stranca, bračno stanje;

4)         ime, prezime, datum rođenja, prebivalište ili adresu stanovanja, državljanstvo, matični ili evidencijski broj supružnika, vanbračnog partnera, dece ili drugog člana uže porodice stranca na odobrenom privremenom boravku ili stalnom nastanjenju;

5)         naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj pravnog lica kod koga je stranac zaposlen, čiji je stranac vlasnik, direktor ili osnivač, kod kog stranac obavlja praksu, stručnu specijalizaciju, naučnoistraživačku delatnost, zanimanje stranca, broj i datum izdavanja radne dozvole, naziv i sedište školske ili visokoškolske ustanove u kojoj se stranac školuje ili studira, naziv verske organizacije gde obavlja versku službu, katastarski broj nepokretnosti po osnovu koje ima odobren privremeni boravak, naziv zdravstvene ili socijalne ustanove gde se stranac leči ili gde mu je pružena nega, stepen i vrstu obrazovanja, rok važenja odobrenog privremenog boravka stranca u Republici Srbiji, osnov odobrenog privremenog boravka, serijski broj nalepnice odobrenog privremenog boravka, datum od kada boravi u Republici Srbiji, datum i razlog prestanka privremenog boravka, datum i broj rešenja o odobrenom stalnom nastanjenju, serijski broj nalepnice odobrenog stalnog nastanjenja, datum, broj i razlog prestanka stalnog nastanjenja, datum i serijski broj i rok važenja izdate lične karte za stranca, privremene lične karte ili putne isprave za strance, broj i datum rešenja kojim je izrečena obaveza strancu da napusti Republiku Srbiju i zabrana ulaska u Republiku Srbiju, trajanje zabrane ulaska u Republiku Srbiju i razlog izricanja zabrane; broj i datum presude kojom je izrečena mera udaljenja ili proterivanja stranca iz Republike Srbije i trajanje mere udaljenja ili proterivanja iz zemlje, trajanje obaveznog boravka, serijski broj nalepnice obaveznog boravka, broj i datum rešenja o obaveznom boravku i adresu stranca na obaveznom boravku, vreme i mesto javljanja stranca nadležnom organu, razlog smeštaja stranca u prihvatilište za strance, broj i datum rešenja o smeštaju stranca u prihvatilište za strance, datum otpuštanja stranca iz prihvatilišta za strance, broj i datum rešenja o produženju smeštaja u prihvatilištu za strance, broj putnog lista za povratak u zemlju porekla, ime i prezime lica koje je pronašlo strane putne ili druge isprave ili putne isprave za strance.

U svrhu obavljanja poslova u vezi sa odobrenjem prava na azil ili privremenu zaštitu, odnosno utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje i prestanak prava na azil, Ministarstvo obrađuje lične podatke stranca koji je izrazio nameru da traži azil, stranca evidentiranog u skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti, stranca registrovanog u skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti, stranca koji je podneo zahtev za azil, stranca kome je ograničeno kretanje u skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti, stranca kome je odobren azil ili privremena zaštita, lica kome je pravo na azil ili privremenu zaštitu prestalo, kao i drugih lica koja su s njim povezana, kao i podatke o izdatim i privremeno zadržanim ispravama, i to:

1)         ime i prezime, prezime pri rođenju, ime roditelja, pol, datum, mesto i državu rođenja, državljanstvo, rasu, rod, rodni identitet, jezik, veroispovest, nacionalnu pripadnost, pripadnost određenoj društvenoj grupi, političko uverenje, vrstu, broj i rok važenja putne isprave i/ili druge identifikacione isprave, lažno ime, bračni status, stručnu spremu, zanimanje, evidencijski broj stranca, biometrijsku fotografiju, otiske prstiju, dlanova i podatke o drugim telesnim identifikacionim znacima, poslednje prebivalište u zemlji porekla, boravište ili prebivalište stranca u Republici Srbiji;

2)         podatak o stanodavcu (ime i prezime, JMBG, mesto, ulica i broj prijave stranca ako se radi o fizičkom licu, a ako se radi o pravnom licu - podaci o objektu koji pruža usluge smeštaja, naziv pravnog lica ili preduzetnika, poreski identifikacioni broj);

3)         ime i prezime i JMBG odgovornog lica u pravnom licu, broj telefona, broj telefona stranca, privremeno zadržane/oduzete putne ili druge isprave, lične podatke lica u čijoj se pratnji nalazi, činjenicu postavljenog staratelja;

4)         ime, prezime, broj telefona staratelja;

5)         ime, prezime, datum rođenja, vrstu, broj i rok važenja putne isprave i/ili druge identifikacione isprave, adresu stanovanja ili prebivališta, državljanstvo, veroispovest, nacionalnu pripadnost, pripadnost određenoj društvenoj grupi, političko uverenje, stručnu spremu, zanimanje supružnika, vanbračnog partnera, dece ili drugog člana uže porodice stranca, matične ili evidencijske brojeve lica povezanih sa stranim državljaninom, vreme, mesto, način odlaska iz zemlje porekla, razloge za napuštanje zemlje porekla, posledice povratka u zemlju porekla, datum od kada boravi u Republici Srbiji, način i mesto ulaska u Republiku Srbiju, podatke o srodnicima i poznanicima u Republici Srbiji i drugim državama, podatke o ranijim zahtevima za azil u drugim zemljama, države tranzita, datum odobravanja azila ili privremene zaštite;

6)         naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj pravnog lica kod koga je stranac zaposlen, broj i datum izdavanja radne dozvole, naziv i sedište školske ili visokoškolske ustanove u kojoj se stranac školuje ili studira, naziv zdravstvene ili socijalne ustanove gde se stranac leči ili gde mu je pružena nega, datum i serijski broj izdate potvrde o izraženoj nameri da se traži azil, datum i serijski broj izdate potvrde o registraciji, datum i serijski broj i rok važenja izdate lične karte za tražioca azila, datum i serijski broj i rok važenja izdate lične karte za stranca kome je odobreno utočište, datum i serijski broj i rok važenja izdate lične karte za stranca kome je odobrena supsidijarna zaštita, datum i serijski broj i rok važenja izdate lične karte za stranca kome je odobrena privremena zaštita, datum i serijski broj i rok važenja izdate putne isprave za izbeglicu, datum i broj izricanja rešenja o napuštanju Republike Srbije, broj i datum odluke (rešenja, zaključka, presude) donete u postupku rešavanja po podnetom zahtevu za azil koja se odnosi na zahtev za azil i na sporedna pitanja koja se jave u postupku o kojima se donosi odluka, žalba, tužba, vanredni pravni lekovi, pravni lekovi pred međunarodnim sudovima, ime, prezime punomoćnika, datum punomoćja, razloge za ograničenje kretanja, mere ograničenja kretanja, trajanje ograničenja kretanja, razloge za prestanak azila, rešenje kojim je izrečena obaveza strancu da napusti Republiku Srbiju i zabrana ulaska u Republiku Srbiju, trajanje zabrane ulaska u Republiku Srbiju, broj i datum presude kojom je izrečena mera udaljenja ili proterivanja stranca iz Republike Srbije i trajanje mere udaljenja ili proterivanja iz zemlje.

Podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se najduže pet godina od dana unosa.

Podaci iz stava 2. ovog člana čuvaju se 10 godina od trenutka obrade poslednjeg podatka, izuzev podataka koji se odnose na stranca (i s njim povezana lica) kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji, koji se čuvaju trajno.

Podaci iz stava 3. ovog člana čuvaju se pet godina od dana obrade poslednjeg podatka, izuzev podataka koji se odnose na stranca (i s njim povezana lica) kome je odobren azil (utočište i supsidijarna zaštita) ili privremena zaštita u Republici Srbiji, koji se čuvaju trajno.

Član 39.

Ministarstvo, u cilju izdavanja viza za ulazak u Republiku Srbiju u skladu s posebnim propisom, obrađuje podatke o strancima i drugim licima koja su s njim povezana, i to:

1)         ime i prezime stranca, prezime pri rođenju, datum, mesto i državu rođenja, državljanstvo i državljanstvo pri rođenju, ime roditelja, pol stranca, vrstu, broj, datum izdavanja i datum važenja putne isprave, elektronsku adresu stranca;

2)         ime i prezime, datum, mesto, državu rođenja i državljanstvo supružnika ili vanbračnog partnera stranca, ime, prezime i datum rođenja dece;

3)         biometrijsku fotografiju, otiske prstiju, dlanova, podatke o drugim telesnim i identifikacionim znacima;

4)         broj i naziv ustanove koja je izdala polisu zdravstvenog osiguranja, da li u putnoj ispravi ima dozvolu za povratak u državu boravka ako nije zemlja njegovog porekla, zanimanje, naziv i adresu poslodavca u inostranstvu, broj telefona poslodavca, naziv i adresu obrazovne ustanove u kojoj se školuje u inostranstvu, državu odredišta, vrstu vize koja se traži, broj dana boravka, serijski broj vize, datum i razlog odbijanja vize, druge vize koje su izdate u poslednje tri godine i važenje tih viza, da li u slučaju tranzita stranac poseduje dozvolu za ulazak u treću državu, prethodne boravke u Republici Srbiji, svrhu putovanja, datum dolaska u Republiku Srbiju i odlaska iz Republike Srbije, granični prelaz na koji ulazi u Republiku Srbiju, podatke o prevoznom sredstvu;

5)         ime, prezime, datum rođenja, matični ili evidencijski broj, adresu, broj telefona fizičkog lica koje poziva stranca u Republiku Srbiju;

6)         naziv pravnog lica, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj, broj telefona, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu koje poziva stranca u posetu Republici Srbiji, razlog pozivanja stranca u Republiku Srbiju, broj overenog garantnog pisma i naziv i broj overenog garantnog pisma, novčana sredstva za izdržavanje, ko snosi troškove putovanja i boravka, izjavu podnosioca zahteva o tačnosti unetih podataka, datum i razlog produženja vize, datum, razlog i naziv organa koji je poništio ili ukinuo vizu.

Podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se pet godina od trenutka obrade poslednjeg podatka.

Zaštita lica i objekata

Član 40.

Ministarstvo, u svrhu obavljanja poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata, obrađuje:

1)         podatke o licima koja se bezbednosno štite: ime i prezime, nadimak, ime roditelja, prethodno prezime, prethodno prezime majke, JMBG, datum, mesto, opština i država rođenja, državljanstvo, adresa prebivališta i boravišta, broj lične karte, broj putne isprave, broj vozačke dozvole, fotografija, bračni status, podaci za kontakt (broj telefona i elektronska adresa), podatke o zdravstvenom stanju i krvnoj grupi, marku, tip i registarska oznaka vozila koje koristi, zanimanje, podatke o zaposlenju, podatke o objektima, mestima i lokacijama na kojima povremeno boravi;

2)         podatke o članovima porodice iz zajedničkog domaćinstva, i to: datum i mesto, godina, opština i država rođenja, državljanstvo, adresa prebivališta i boravišta, JMBG, broj lične karte, broj putne isprave, broj vozačke dozvole, biometrijska fotografija, bračni status, podaci za kontakt (broj telefona, elektronska adresa), marka, tip i registarska oznaka vozila koje koristi, zanimanje i podaci o zaposlenju, kao i podaci o objektima, mestima i lokacijama na kojima povremeno boravi;

3)         podatke o objektima koji se bezbednosno štite: naziv, vrsta i adresa objekta, osnovne urbanističko-građevinske karakteristike, podatke o preventivno-tehničkoj zaštiti, merama fizičke zaštite, sistemu radio-telefonske komunikacije, video- nadzoru i podaci o korisniku objekta (ime i prezime, ime jednog roditelja, JMBG, adresa prebivališta i boravišta, podaci za kontakt (broj telefona, elektronska adresa));

4)         podatke o licima koja imaju prebivalište i boravište u blizini mesta rada, stanovanja ili povremenog boravka lica koje se bezbednosno štiti: ime i prezime, JMBG, datum, mesto, opština i država rođenja, državljanstvo, ime roditelja, fotografija, marka, tip i registarska oznaka vozila koje koristi, podatke o zaposlenju, podatke o mentalnim smetnjama;

5)         podatke o licima koja povremeno borave u objektima koji se bezbednosno štite, i to: ime i prezime, ime roditelja, datum, mesto, opština i država rođenja, državljanstvo, JMBG, adresa prebivališta ili boravišta, broj i vrsta isprave na osnovu koje je utvrđen identitet, broj izdate propusnice za boravak u objektu, vreme i razlog boravka u objektu, marka, tip i registarska oznaka vozila i drugi podaci za bezbednosnu proveru;

6)         podatke o licima koja se tokom javnih, kulturnih i drugih manifestacija po osnovu radnog angažovanja nalaze u neposrednom okruženju lica koje se bezbednosno štiti, i to: ime i prezime, ime roditelja, datum, mesto, opština i država rođenja, državljanstvo, JMBG, adresa prebivališta ili boravišta, marka, tip i registarska oznaka vozila i drugi podaci za bezbednosnu proveru.

Ministarstvo, za obavljanje poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata, koristi podatke iz drugih evidencija predviđenih ovim zakonom, a podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz stava 1. ovog člana predstavljaju tajne podatke koji se označavaju i čuvaju u skladu s propisima o tajnosti podataka.

Član 41.

Ministarstvo, u svrhu obavljanja poslova obezbeđenja lica i objekata, obrađuje podatke, i to:

1)         o licima koja se obezbeđuju: ime i prezime, nadimak, ime roditelja, prethodno prezime, prethodno prezime majke, JMBG, datum, mesto, opština i država rođenja, državljanstvo, adresa prebivališta i boravišta, broj lične karte, broj putne isprave, broj vozačke dozvole, fotografija, bračni status, podaci za kontakt (broj telefona, elektronska adresa), marka, tip i registarska oznaka vozila koje koristi, zanimanje, podaci o zaposlenju, podaci o objektima, mestima i lokacijama na kojima povremeno boravi; podaci o članovima porodice iz zajedničkog domaćinstva, i to: datum i mesto, godina, opština i država rođenja, državljanstvo, adresa prebivališta i boravišta, JMBG, broj lične karte, broj putne isprave, broj vozačke dozvole, fotografija, bračni status, podaci za kontakt (broj telefona i elektronska adresa), marka, tip i registarska oznaka vozila koje koristi, zanimanje i podaci o zaposlenju, kao i podaci o objektima, mestima i lokacijama na kojima povremeno boravi i drugi podaci za bezbednosnu proveru;

2)         o objektu koji se obezbeđuje: naziv, vrsta i adresa objekta, osnovne urbanističko- građevinske karakteristike, podaci o preventivno-tehničkoj zaštiti, merama fizičke zaštite, sistemima radio-telefonske komunikacije, video-nadzoru i podaci o korisniku objekta, i to: ime i prezime, ime oca, JMBG, adresa prebivališta i boravišta, podaci za kontakt; podaci o licima koja povremeno borave u objektu, i to: ime i prezime, ime roditelja, JMBG, adresa prebivališta i boravišta, vreme i razlog boravka u objektu, vrsta, marka i registarska oznaka vozila.

Ministarstvo, za obavljanje poslova obezbeđenja objekata i ličnosti, koristi i podatke iz drugih evidencija predviđenih ovim zakonom, a podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz ovog člana čuvaju se pet godina nakon prestanka obezbeđenja.

Evidencije u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 42.

Ministarstvo, u svrhu sprečavanja i otkrivanja prekršaja i krivičnih dela iz oblasti bezbednosti saobraćaja i gonjenja njihovih učinilaca, uključujući sprečavanje i zaštitu od pretnji javnoj bezbednosti, obavljanja drugih poslova iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima i praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika, vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1)         ime i prezime, JMBG, pol, ime roditelja, prethodno lično ime (ako je lice promenilo lično ime), rođeno prezime, datum, mesto i godinu rođenja, državljanstvo, adresu stanovanja, zanimanje, mesto, adresu zaposlenja i poslove koje obavlja, broj lične ili putne isprave za strance, serijski broj isprave, broj vozačke dozvole, kategorije koje poseduje i važnost istih, podatke za kontakt (broj telefona ili elektronsku adresu), podatke o dokumentu na osnovu kojeg se utvrđuje ili proverava identitet i rok važenja dokumenta, podatke o poznavanju jezika, registarska oznaka vozila;

2)         registarska oznaka vozila, marku i tip vozila, broj šasije i broj motora, broj saobraćajne dozvole, broj vozačke dozvole, kategoriju,

3)         informaciju o lokaciji mesta nezgode i izvršene kontrole učesnika u saobraćaju, snimci prekršaja i krivičnih dela iz oblasti bezbednosti saobraćaja (saobraćajne nezgode sa obeležjem krivičnih dela),

4)         izdate naloge za analizu krvi ili krvi i urina, rezultat alkotestiranja, odnosno testa za utvrđivanje prisustva psihoaktivnih supstanci, stepen povreda i preduzete mere na osnovu posebnog propisa;

5)         ime i prezime i broj službene značke policijskog službenika.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se deset godina od dana evidentiranja, osim snimaka iz stava 1. tačka 3) ovog člana, koji se čuvaju četiri godine od dana evidentiranja.

Član 43.

Ministarstvo, u svrhu obavljanja poslova iz oblasti saobraćajno-tehničkih poslova bezbednosti saobraćaja na putevima, u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1)         ime i prezime kandidata, JMBG, prethodno lično ime (ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena), pol, mesto prebivališta, odnosno boravišta i adresu, broj telefona i elektronsku adresu, podatke o izrečenim merama zabrane upravljanja vozilom, kategoriju vozila za koju se kandidat osposobljava, kategoriju vozila za koje kandidat poseduje vozačku dozvolu i datum njihovog važenja, identifikacioni broj kandidata, datum upisa u registar osposobljavanja kandidata, datum sklapanja ugovora o osposobljavanju;

2)         ime i prezime predavača teorijske obuke, JMBG, broj licence, podatke iz dnevnika teorijske obuke, datum održavanja časova teorijske obuke, naziv učionice, redni broj časa, ime i prezime i identifikacioni broj kandidata, podatke o broju časova teorijske obuke, datum izdavanja potvrde o broju časova teorijske obuke koje je imao kandidat u slučaju prestanka osposobljavanja, podatke o završenoj teorijskoj obuci, datum izdavanja potvrde o završenoj teorijskoj obuci, podatke o obaveznim dodatnim časovima teorijske obuke, podatke o saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali vozači koji su se obučavali kod predavača, podatke o saobraćajnim prekršajima koje su izvršili vozači koji su se obučavali kod predavača;

3)         ime i prezime ispitivača na teorijskom ispitu, JMBG i broj licence, podatke o datumu podnošenja prijave kandidata za polaganje teorijskog ispita i izmirenim obavezama u pogledu troškova Ministarstva za polaganje teorijskog ispita i datumu sprovođenja teorijskog ispita, podatke o ispunjenosti uslova za održavanje teorijskog ispita, uz navođenje uslova koji nije ispunjen; datum, odnosno datume polaganja teorijskog ispita, vreme, mesto, broj poena, ocenu na ispitu (“položio”/”nije položio”) i oznaku pitanja na koje nije dat tačan odgovor, datum izdate potvrde o položenom teorijskom ispitu, podatke iz uverenja o zdravstvenoj sposobnosti kandidata (broj, datum izdavanja, naziv zdravstvene ustanove koja je uverenje izdala, ograničenja i uneti rokovi), prolaznost na teorijskom ispitu;

4)         ime i prezime instruktora vožnje na praktičnoj obuci, JMBG i broj licence, podatke iz knjige instruktora vožnje (ime i prezime kandidata, identifikacioni broj kandidata, kategorija za koju se kandidat osposobljava), vreme početka i kraja časa praktične i teorijske obuke, odnosno teorijskog/praktičnog ispita, registarsku oznaku vozila na kojem se sprovodi praktična obuka, odnosno skupa vozila sa kojim je sprovedeno osposobljavanje, stanje na putomeru vozila na početku i kraju časa praktične obuke odnosno praktičnog ispita, pređeni put za vreme praktične obuke/ispita, podatke iz evidencije o izdatim knjigama instruktora vožnje (identifikacioni broj knjige, ime i prezime instruktora vožnje, datum zaduženja, odnosno razduženja knjige, ime i prezime lica koje je knjigom zadužilo odnosno razdužilo instruktora vožnje), podatke o vozilima na kojima se sprovodi osposobljavanje (JMBG vlasnika, odnosno korisnika vozila, broj šasije, marka, tip, registarska oznaka, godina proizvodnje, datum do kada važi registarciona nalepnica, datum vršenja odnosno roka važenja šestomesečnog tehničkog pregleda i identifikacioni broj tehničkog pregleda, kategorija), podatke o broju časova praktične obuke (početak i prestanak obuke, kodovi radnji praktične obuke sa brojem održanih časova i broj časova), datum izdavanja potvrde o broju časova praktične obuke koje je imao kandidat u slučaju prestanka osposobljavanja, podatke o završenoj praktičnoj obuci (početak i završetak obuke i broj časova), datum izdavanja potvrde o završenoj praktičnoj obuci, podatke o obaveznim dodatnim časovima praktične obuke (broj časova, datum početka i završetka dodatne praktične obuke i datum izdavanja potvrde), broj i datum izdate potvrde o položenom ispitu iz prve pomoći i naziv izdavaoca potvrde, podatke o saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali vozači koji su se obučavali kod instruktora vožnje, podatke o saobraćajnim prekršajima koji su izvršili vozači koji su se obučavali kod instruktora vožnje;

5)         ime i prezime ispitivača na praktičnom ispitu, JMBG i broj licence, podatke o datumu podnošenja prijave kandidata za polaganje praktičnog ispita i izmirenim obavezama u pogledu troškova Ministarstva, podatke o ispunjenosti uslova za održavanje praktičnog ispita, uz navođenje uslova koji nije ispunjen, datum, odnosno datume polaganja praktičnog ispita, vreme (početak i završetak), mesto, broj poena, ocenu po ispitivačima i uspeh na ispitu, redni broj, odnosno brojeve ispitnog zadatka na praktičnom ispitu, registarsku oznaku vozila na kojem se sprovodi praktični ispit, datum izdavanja uverenja o položenom vozačkom ispitu, prethodno osposobljavanje sa identifikacionim brojem kandidata, nazivom i datumom izdatih potvrda i brojem održanih časova, prolaznost na praktičnom ispitu;

6)         podatke o pravnim licima koja su dobila dozvolu za osposobljavanje kandidata za vozače: poslovno ime privrednog društva, odnosno srednje stručne škole, skraćeno poslovno ime, sedište privrednog društva, odnosno srednje stručne škole, poslovno ime ogranka, sedište ogranka, matični broj privrednog društva, odnosno srednje stručne škole, podatke o odgovornom licu (ime i prezime, JMBG), kategorije vozila za koje je dobijena dozvola za osposobljavanje kandidata za vozače, broj dozvole, datum izdavanja dozvole, odnosno oduzimanja dozvole za osposobljavanje kandidata za vozače, datum privremene zabrane rada i vreme trajanja zabrane, datum privremenog prestanka rada i vreme trajanja prestanka, podatke o osposobljavanju (prolaznost na teorijskom, odnosno praktičnom ispitu, iskazana ukupno za pravno lice i u odnosu na svakog pojedinačnog predavača, odnosno instruktora vožnje, koji su sprovodili teorijsku, odnosno praktičnu obuku), podatke o saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali vozači koji su se osposobljavali u pravnom licu i posledicama tih nezgoda (iskazani ukupno za pravno lice i u odnosu na svakog pojedinačnog predavača, odnosno instruktora vožnje, koji su sprovodili teorijsku, odnosno praktičnu obuku), prekršajima propisanim ovim zakonom koje su izvršili vozači koji su se osposobljavali u pravnom licu (iskazani ukupno za pravno lice i u odnosu na svakog pojedinačnog predavača, odnosno instruktora vožnje, koji su sprovodili teorijsku, odnosno praktičnu obuku);

7)         podatke o propisanom stručnom kadru (administratori, predavači, instruktori vožnje, ispitivači) pravnih lica koja vrše osposobljavanje (datum početka obaveznog socijalnog osiguranja u pravnom licu, osnov osiguranja, datum prestanka osiguranja, radno vreme), podatak da li je lice zaposleno kod više poslodavaca, podatke o predavaču, odnosno instruktoru vožnje, odnosno ispitivaču u pogledu izrečenih zaštitnih mera zabrane upravljanja vozilom, odnosno pravosnažnih presuda za krivična dela, teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti odnosno pokrenutih istraga za ta krivična dela;

8)         podatke iz audio-video zapisa koje sačinjava pravno lice koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače pri sprovođenju teorijskog ispita;

9)         podatke o fizičkom, odnosno pravnom licu koje je pravno lice angažovalo za održavanje informatičke infrastrukture (JMBG, prebivalište, odnosno sedište);

10)       podatke o prostorima na kojima se sprovodi osposobljavanje i to: učionice, adresa, broj mesta za sedenje, broj računara za polaganje teorijskog ispita, prostorija za administrativne poslove, adresa, poligon - adresa, drugi prostori - adresa.

Ministarstvo u oblasti tehničkog pregleda vozila vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1)         ime i prezime lica koje je dovezlo vozilo na tehnički pregled, broj lične karte, odnosno drugog dokumenta za stranca;

2)         datum, vreme početka i završetka vršenja tehničkog pregleda vozila, trajanje vršenja tehničkog pregleda;

3)         podatke o tehničkim karakteristikama vozila (registarska oznaka, identifikaciona oznaka, vrsta vozila, oblik karoserije - podvrsta, marka, tip/varijanta/verzija, komercijalna oznaka, datum prve registracije, najveća dozvoljena masa, masa, nosivost, uverenje o ispitivanju, osovinska opterećenja, broj osovina, oznaka motora, radna zapremina motora, snaga motora, pogonsko gorivo/pogon, odnos snaga/masa vozila, broj mesta za sedenje, broj mesta za stajanje, najveća konstruktivna brzina, godina proizvodnje, oznake pneumatika, dimenzije pneumatika, postojanje uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, pređeni put, karakteristike, odnosno postojanje uređaja za zaustavljanje, vrsta prenosnog mehanizma uređaja za zaustavljanje vozila, namena prema vrsti prevoza), podaci o izvršenim merenjima i proračunima, podaci o utvrđenim neispravnostima;

4)         podatke iz video zapisa koje sačinjava pravno lice koje vrši tehnički pregled vozila i fotografije vozila čiji tehnički pregled je vršen;

5)         fiskalni račun za obavljeni tehnički pregled vozila, odnosno utvrđivanje tehničkih karakteristika, broj fiskalnog računa, naplaćeni novčani iznos;

6)         ime i prezime, broj službene značke ovlašćenog službenog lica koje je uputilo vozilo na kontrolni tehnički pregled;

7)         naziv privrednog društva koje vrši tehnički pregled vozila, skraćeno poslovno ime, sedište privrednog društva, sedište ogranka, matični broj privrednog društva;

8)         podatke o odgovornom licu (ime i prezime, JMBG), kod privrednog društva, vrste vozila za čije vršenje tehničkog pregleda je dato ovlašćenje, broj rešenja za vršenje tehničkog pregleda vozila, datum izdavanja rešenja za vršenje tehničkog pregleda vozila, datum oduzimanja rešenja za vršenje tehničkog pregleda vozila;

9)         podatke o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno socijalno osiguranje kontrolora tehničkog pregleda vozila (ime i prezime, JMBG, zanimanje stečeno školovanjem, zanimanje - prema radnom mestu, datum početka osiguranja, osnov osiguranja, stepen stručne spreme, broj radnih časova nedeljno), podatke o izrečenim merama zabrane upravljanja vozilom kontroloru tehničkog pregleda vozila.

Ministarstvo, u oblasti kontrole propisa o bezbednosti saobraćaja u privrednim društvima i kod preduzetnika koji obavljaju prevoz u drumskom saobraćaju, vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1)         poslovno ime privrednog društva, odnosno preduzetnika, adresa sedišta privrednog društva, odnosno preduzetnika, matični broj privrednog društva odnosno preduzetnika, podatke o odgovornom licu (ime i prezime, JMBG);

2)         o vozačima (ime i prezime, JMBG, kategorije vozila iz vozačke dozvole, lekarska uverenja, izrečene mere zabrane upravljanja vozilom, zanimanje, stepen stručne spreme, podatke o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno socijalno osiguranje, osnov osiguranja, datum početka osiguranja, broj radnih časova);

3)         o vozilima (registarska oznaka, datum vršenja tehničkog pregleda, datum važenja registracione nalepnice, uverenja o ispitivanju vozila, odnosno o ispravnosti tahografa).

Ministarstvo, u oblasti kontrole privremene saobraćajne signalizacije postavljene na delu puta na kome su nastale prepreke, odnosno oštećenja, koje se ne mogu odmah ukloniti, odnosno otkloniti ili na kome se izvode radovi, vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1)         poslovno ime i matični broj upravljača puta odnosno izvođača radova;

2)         ime i prezime odgovornog lica kod upravljača puta odnosno izvođača radova i kontakt podaci (broj telefona ili elektronska adresa);

3)         mesto izvođenja radova.

Podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz ovog člana čuvaju se deset godina od dana evidentiranja. Izuzetno, podaci iz stava 1. tačka 8), stava 2. tačka 4) ovog člana koji se odnose na video zapis i fotografije vozila čiji tehnički pregled je vršen i podaci iz stava 4. ovog člana čuvaju se jednu godinu od dana evidentiranja, podaci iz stava 1. tačka 1) ovog člana koji se odnose na ime i prezime kandidata, JMBG, kategoriju vozila za koju se kandidat osposobljava i podaci iz stava 1. tačka 6) ovog člana koji se odnose na poslovno ime privrednog društva, odnosno srednje stručne škole, skraćeno poslovno ime, sedište privrednog društva, odnosno srednje stručne škole, poslovno ime ogranka, sedište ogranka, čuvaju se trajno.

Operativno-kriminalistička zbirka

Član 44.

U svrhu sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela, gonjenja učinilaca krivičnih dela ili izvršenja krivičnih sankcija, uključujući sprečavanje i zaštitu od pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, Ministarstvo vodi evidencije krivičnih dela i podnetih krivičnih prijava i u vezi sa njima obrađuje podatke o fizičkim i pravnim licima, kao i podatke o ishodu krivičnog gonjenja.

Podatke o ishodu krivičnog gonjenja, odnosno odbačaju optužbe, proširenju optužbe, prekvalifikaciji krivičnog dela, odustanku od krivičnog gonjenja i oportunitetu Ministarstvo evidentira na osnovu obaveštenja koje dostavi nadležno tužilaštvo.

U evidenciji iz st. 1. i 2. ovog člana obrađuju se sledeći podaci:

1)         broj krivične prijave i mesto vođenja krivičnog upisnika, datum podnošenja krivične prijave, krivično delo, naziv i zakonska kvalifikacija, datum, vreme i mesto izvršenja krivičnog dela, modus operandi visina i vrsta pribavljene koristi i pričinjena materijalna šteta, licu protiv kojeg je podneta krivična prijava (ime i prezime, rođeno prezime, JMBG, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime), ime i prezime jednog roditelja ili zakonskog zastupnika (JMBG, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta/boravišta), broj javne isprave na osnovu koje je utvrđen identitet, nacionalnost, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, državljanstvo, zanimanje, prebivalište, boravište i adresa stanovanja, broj i vrsta lične ili putne isprave za strance, podaci o sredstvima komunikacije, fotografija (lica i delova tela s karakterističnim obeležjima), nadimak, stepen stručne spreme, zanimanje, radno mesto, biometrijske karakteristike lika, podaci o izvršenim prekršajima propisanim zakonima iz nadležnosti Ministarstva, specijalnosti - posebne veštine, podaci o imovini, podaci o oružju, zavisnost od narkotika ili alkohola, podaci o mogućnosti širenja zaraznih bolesti, podaci o primenjenim operativnim i operativno-tehničkim sredstvima, metodama i radnjama, podaci o prelasku državne granice, podaci o izdržavanju zatvorske sankcije, o oštećenim licima (ime i prezime, JMBG i adresa prebivališta),

2)         podaci o pravnim licima: naziv, matični broj, PIB, sedište, broj telefona, datum osnivanja, šifra pretežne delatnosti, osnovni kapital, udeo i ulog člana, brojevi računa i nazivi banaka kod kojih se vode, podaci o zakonskom zastupniku i podaci o odgovornom licu u pravnom licu (ime i prezime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, JMBG, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresa stanovanja, odnosno boravište i adresa stanovanja, broj i vrsta lične ili putne isprave za strance, ime jednog roditelja, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa)).

Ministarstvo vodi evidencije i obrađuje podatke o krivičnim prijavama podnetim protiv policijskih službenika i ostalih zaposlenih u Ministarstvu, koje pored podataka iz stava 3. ovog člana sadrže i sledeće podatke: o nazivu radnog mesta i organizacione jedinice u kojoj radi, zvanju, rukovodećem statusu, radnom stažu u Ministarstvu i van Ministarstva, ranije preduzimanim merama krivične, prekršajne i disciplinske odgovornosti, o policijskom službeniku koji je podneo krivičnu prijavu (JMBG, ime i prezime, broj službene legitimacije).

Podatke o izrečenoj kazni, oslobađajućoj presudi, uslovnoj osudi, sudskoj opomeni, oslobođenju od kazne i oproštenoj kazni, pravnim posledicama osude, poništenju evidencije o pogrešnoj osudi, novčanim kaznama, izrečenim vaspitnim merama i merama pojačanog nadzora i merama obaveznog lečenja i drugim merama bezbednosti izrečenim u krivičnom postupku Ministarstvo vodi na osnovu informacija koje dostavljaju nadležni sudovi, a podatke o presudama i drugim sankcijama koje su izrekli inostrani sudovi, na osnovu podataka koje Ministarstvu dostavlja Ministarstvo pravde.

Evidencije iz stava 5. ovog člana sadrže: lične podatke izvršilaca krivičnih dela (ime i prezime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nacionalnost, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, JMBG, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresa stanovanja, odnosno boravište), podatke o izrečenim kaznama, merama bezbednosti, uslovnim osudama, sudskim opomenama i osudama kojima su učinioci krivičnih dela o kojima se vodi kaznena evidencija oslobođeni od kazne i o njihovim pravnim posledicama, evidencije podataka o naknadnim promenama osuda (dejstvo vanrednih pravnih lekova i amnestija), kao i podatke o izvršenoj kazni.

Podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci o osudama i pravnim posledicama osuda obrađuju se u Ministarstvu do usklađivanja propisa i nadležnosti za vođenje kaznene evidencije od strane drugog državnog organa, odnosno do preuzimanja od strane drugog državnog organa.

Podaci o ličnosti u vezi sa krivičnim delima, koji se obrađuju u ovoj evidenciji, na zahtev lica na koje se podaci odnose brišu se ukoliko je krivična prijava odbačena, ili je izrečena oslobađajuća presuda ili je nastupila rehabilitacija za to delo, osim ukoliko je krivična prijava odbačena zbog primene načela oportuniteta ili ukoliko je krivična prijava podneta za krivična dela za koja je zaprećena kazna preko četiri godine zatvora.

Licu na koje se podaci odnose nije dozvoljen pristup podacima i ostvarivanje drugih prava, u vezi sa obradom podataka o ličnosti u ovim evidencijama sve dok se ne donese odluka o ishodu krivičnog gonjenja od strane nadležnog tužilaštva/suda.

Ministar uređuje način vođenja evidencija iz stava 5. ovog člana.

Evidencija primenjenih operativnih i operativno-tehničkih sredstava, metoda i radnji

Član 45.

Ministarstvo, u svrhu sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela, gonjenja učinilaca krivičnih dela ili izvršenja krivičnih sankcija, uključujući sprečavanje i zaštitu od pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, obezbeđivanja dokaza u krivičnom postupku, kao i prikupljanja informacija obaveštajnim i operativnim radom policije, primenom operativnih i operativno-tehničkih sredstava i metoda, prikuplja i obrađuje podatke u skladu s propisima kojima se uređuje krivični postupak i elektronska komunikacija i vodi evidenciju o pristupu zadržanim podacima u telekomunikacionom saobraćaju, koja sadrži: podatke iz naredbe sudije za prethodni postupak nadležnog suda na osnovu koje se vrši pristup zadržanim podacima, koji mogu da se odnose na: ime i prezime lica, ime jednog roditelja, nadimak, JMBG, datum, mesto, opštinu i državu rođenja, adresu prebivališta/boravišta lica, nacionalnost, radno mesto, broj telefona ili IMEI broj telefonskog aparata, korisnički broj, elektronsku adresu, vrstu vozila i uređaja, registarsku oznaku vozila, koji su obuhvaćeni naredbom suda, odnosno podatke potrebne za praćenje i utvrđivanje izvora komunikacije, utvrđivanje odredišta komunikacije, utvrđivanje početka, trajanja i završetka komunikacije, utvrđivanje vrste komunikacije, identifikaciju terminalne opreme korisnika, utvrđivanje lokacije mobilne terminalne opreme korisnika.

Podaci iz stava 1. ovog člana predstavljaju tajne podatke, koji se označavaju u skladu s propisima o tajnosti podataka i čuvaju se trajno.

U skladu s propisima kojima se uređuje krivični postupak, u sklopu dužnosti preduzimanja potrebnih mera i radnji da se pronađe učinilac krivičnog dela, da se učinilac ili saučesnik ne sakrije ili ne pobegne, da se otkriju i obezbede tragovi krivičnog dela i predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz i prikupljanja svih obaveštenja koja bi mogla biti od koristi za uspešno vođenje krivičnog postupka, Ministarstvo obrađuje sve podatke dobijene primenom forenzičke analize tehničkih uređaja i opreme.

Podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz stava 3. ovog člana čuvaju se do zastarelosti krivičnog gonjenja, a licu na koje se podaci odnose nije dozvoljen pristup podacima i ostvarivanje drugih prava, u vezi sa obradom podataka o ličnosti, osim ukoliko im ostvarivanje tog prava ne bude omogućeno od strane nadležnog tužilaštva/suda.

Evidencija o primeni kriminalističko-operativnih mera i radnji i o rezultatima njihove primene

Član 46.

Ministarstvo, u cilju otkrivanja pripremanja ili postojanja krivičnog dela, pronalaženja, identifikovanja i hapšenja izvršilaca krivičnog dela i saučesnika, sprečavanja njihovog skrivanja i bekstva, otkrivanja i obezbeđenja tragova krivičnog dela i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz, otkrivanja imovine proistekle iz krivičnog dela i stvaranja uslova za izvršavanje i sprovođenje dokaznih radnji i posebnih dokaznih radnji, vodi evidencije u kojima obrađuje:

1)         podatke o licu na koje se odnose podaci iz operativne evidencije (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja, rođeno prezime majke, JMBG, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresa stana, odnosno boravište i adresa stana, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja i broj lične ili putne isprave za strance, naziv organizacione jedinice koja je izvršila unos, datum unošenja informacije, broj informacije, vrsta informacije, podaci o podnosiocu informacije, podaci o izvoru informacije, procena izvora, procena informacije, način daljeg postupanja sa informacijom, predmet informacije, vrsta dokumenta, lista priloga, predložene mere i dalje aktivnosti, sadržaj informacije);

2)         podatke o licu za koje postoje osnovi sumnje da vrši, da je izvršilo ili planira izvršenje krivičnog dela (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, rođeno prezime majke, JMBG, nacionalnost, veroispovest, državljanstvo, bračno stanje, zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave i država i datum njenog izdavanja, podaci o dokumentima, fotografije i druge informacije o izgledu, kriminalističke informacije za utvrđivanje identiteta, kao što su biometrijske karakteristike lika, otisci prstiju, DNK profil, video, odnosno audio zapis, krvna grupa i druge informacije, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, stručna sprema, kvalifikacije, veštine, finansijski podaci, novčana sredstva, podaci o imovini, veze s privrednim društvima, bankovni i kreditni kontakti, poreski izveštaji, informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima, podaci o stilu života, podaci o zakonitim prihodima, načinu i troškovima života tog lica i s njim povezanih lica, podaci o kretanju, mestima i objektima koje često posećuje, podaci o oružju i drugim opasnim predmetima, procena opasnosti lica, specifični rizici, kao što su verovatnoća nošenja i upotrebe oružja, upotrebe sile, pružanja otpora, bekstva, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona, karakterne crte i kriminalni profil lica, podaci o zavisnosti od narkotika, podaci o licima s kojima povremeno ili redovno stupa u kontakt, saučesnicima, saradnicima i drugim bliskim licima, uključujući tip i prirodu kontakta, veze ili udruživanja, podaci o sredstvima komunikacije, podaci o korišćenim prevoznim sredstvima, podaci o prethodnim osudama, informacija o sumnji na učešće u kriminalnoj aktivnosti, metoda ponašanja ili funkcionisanja, sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela, podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi, geografski obim kriminalne aktivnosti, podaci o materijalu prikupljenom tokom istrage, veza s drugim bazama podataka u kojima se obrađuju informacije o licu, posebni podaci u slučajevima predviđenim zakonom kod postojanja osnova sumnje, kao što su verski ekstremizam, pedofilija, podaci o prelasku državne granice, podaci o izdržavanju zatvorske sankcije);

3)         podatke o licu koje je više puta procesuirano pred nadležnim tužilaštvom za teška krivična dela, licu koje je identifikovano kao član organizovane kriminalne grupe, licu koje je identifikovano kao lice koje prilikom izvršenja krivičnih dela pruža logističku podršku navedenim licima i licu za koje su posredstvom međunarodne saradnje dobijeni podaci koji ukazuju na to da se radi o licu koje je izvršilac krivičnog dela u inostranstvu: lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, rođeno prezime majke, JMBG, državljanstvo, bračno stanje, zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja, podaci o dokumentima, fotografije i druge informacije o ličnom izgledu, biometrijske karakteristike lika, otisci prstiju, JMBG i DNK profil, video, odnosno audio zapis, krvna grupa, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, stručna sprema, kvalifikacije, veštine, podaci o mestu, vremenu i datumu kontrole, zapažanja, podaci o kretanju, mestima i objektima koje često posećuje, podaci o licima s kojima povremeno ili redovno stupa u kontakt, saučesnicima, saradnicima i drugim bliskim licima, uključujući tip i prirodu kontakta, veze ili udruživanja, novčana sredstva, podaci o imovini u ličnom vlasništvu i vlasništvu bliskih lica, veze s privrednim društvima i uloga u njima, podaci o ugovorima s bankama, poreski izveštaji, informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima, podaci o stilu života, podaci o zakonitim prihodima, načinu i troškovima života tog lica i s njim povezanih lica, podaci o oružju i drugim opasnim predmetima, specifični rizici, kao što su verovatnoća bekstva, nošenja i upotrebe oružja, primene sile i pružanja otpora, opasnost od širenja zaraznih bolesti, podaci o zavisnosti od narkotika, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona, podaci o sredstvima komunikacije, podaci o korišćenim prevoznim sredstvima, metoda ponašanja ili funkcionisanja, sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela, podaci o materijalu prikupljenom tokom krivičnog postupka;

4)         podatke o licu nad kojim je izvršena kriminalističko-operativna kontrola od strane policijskog službenika, podatke o licu za koje ima dovoljno osnova da se smatra da može pružiti informacije o licu za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo ili planira izvršenje krivičnog dela (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, JMBG, državljanstvo, bračno stanje, zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja, fotografije i druge informacije o izgledu, biometrijske karakteristike lika, otisci prstiju, JMBG i DNK profil, video, odnosno audio zapis, krvna grupa, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, stručna sprema, kvalifikacije, veštine, novčana sredstva, podaci o imovini, veze s privrednim društvima, podaci o zaključenim ugovorima s bankama, poreski izveštaji, informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima, podaci o stilu života, podaci o zakonitim prihodima, načinu i troškovima života tog lica i s njim povezanih lica, podaci o kretanju i mestima koje često posećuje, podaci o oružju i drugim opasnim predmetima, procena opasnosti lica, specifični rizici, kao što su verovatnoća bekstva, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona, karakterne crte i kriminalni profil lica, podaci o zavisnosti od narkotika, opasnost od širenja zaraznih bolesti, podaci o sredstvima komunikacije, podaci o korišćenim prevoznim sredstvima, podaci o prethodnim osudama, informacija o sumnji na učešće u kriminalnoj aktivnosti, metoda ponašanja ili funkcionisanja, sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela, podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi;

5)         podatke o licu koje je bilo oštećeno ili žrtva krivičnog dela ili za koje se veruje da može biti oštećeno ili žrtva krivičnog dela (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, JMBG, nacionalnost, državljanstvo, bračno stanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave i država i datum izdavanja, fotografije i druge informacije o izgledu, otisci prstiju, JMBG i DNK profil, podaci o šteti koja je nastala izvršenjem krivičnog dela, podaci o primenjenoj meri zaštite, informacija o mogućnosti učestvovanja u sudskom postupku, podaci o krivičnom delu, uključujući informaciju o vezi s drugim licima ako je to potrebno radi identifikacije počinioca krivičnog dela);

6)         podatke o licu koje se poziva da svedoči u predistražnom postupku o krivičnom delu koje je predmet obrade (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, JMBG, nacionalnost, državljanstvo, bračno stanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave i država i datum izdavanja, fotografije i druge informacije o izgledu, podaci o krivičnom delu, uključujući informaciju o vezi s drugim licima koja su obuhvaćena ovim krivičnim delom, podaci o primenjenoj meri zaštite, podaci o obezbeđenoj zaštiti, podaci o novom identitetu, podaci koji su potrebni radi analize uloge lica kao svedoka);

7)         podatke o licu koje može obezbediti informacije i prikupiti dokaze o krivičnom delu koje je predmet obrade (šifrovani lični podaci, vrsta informacije, podaci o primenjenoj meri zaštite, podaci o novom identitetu, podaci o obezbeđenoj zaštiti, informacija o mogućnosti učestvovanja u sudskom postupku, podaci o nagradi i sredstvima za pruženu informaciju i ostali podaci ako su potrebni radi analize uloge lica kao saradnika).

Podaci iz stava 1. ovog člana predstavljaju tajne podatke, koji se označavaju u skladu s propisima o tajnosti podataka i čuvaju se trajno, a licu na koje se podaci odnose nije dozvoljen pristup podacima i ostvarivanje drugih prava, u vezi sa obradom podataka o ličnosti, osim ukoliko im ostvarivanje tog prava ne bude omogućeno od strane nadležnog tužilaštva/suda.

U svrhu pronalaženja lica i predmeta za kojima se traga i identifikacije lica i NN leševa, Ministarstvo vodi evidencije u kojima obrađuje podatke o licima i predmetima, i to: lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, fotografija/biometrijske karakteristike lika, nadimak i lažno ime ako ga ima, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja, rođeno prezime majke, JMBG, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresa stana, odnosno boravište i adresa stana, mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo i broj lične ili putne isprave za strance, naziv organizacione jedinice koja je izvršila evidentiranje nestalog lica ili predmeta, datum unošenja informacije, vrsta informacije, podaci o podnosiocu informacije, predložene mere i dalje aktivnosti.

Podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz stava 3. ovog člana čuvaju se do pronalaska lica ili predmeta, a licu na koje se podaci odnose nije dozvoljen pristup podacima i ostvarivanje drugih prava, u vezi sa obradom podataka o ličnosti, osim ukoliko im ostvarivanje tog prava ne bude omogućeno od strane nadležnog tužilaštva/suda.

Evidencija podataka o terorizmu i organizovanom kriminalu

Član 47.

Ministarstvo, u svrhu sprečavanja, otkrivanja i rasvetljavanja krivičnih dela iz oblasti organizovanog kriminala i terorizma, obrađuje podatke u evidenciji o terorizmu i organizovanom kriminalu, koja sadrži podatke o izvoru prikupljanja informacija o terorizmu i organizovanom kriminalu, podatke o sredstvima upotrebljenim u cilju prikupljanja informacija o terorizmu i organizovanom kriminalu, podatke o licima na koja se odnose prikupljeni podaci, i to:

1)         podatke o licu za koje postoje osnovi sumnje da vrši, da je izvršilo ili planira izvršenje krivičnog dela (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, JMBG, nacionalnost, veroispovest, državljanstvo, bračno stanje, zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave i država i datum izdavanja, podaci o dokumentima, fotografije i druge informacije o izgledu, kriminalističke informacije za utvrđivanje identiteta, kao što su biometrijske karakteristike lika, otisci prstiju, JMBG i DNK profil, video, odnosno audio zapis, krvna grupa i druge informacije, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, stručna sprema, kvalifikacije, veštine, finansijski podaci, novčana sredstva, podaci o imovini, veze s privrednim društvima, bankovni i kreditni kontakti, poreski izveštaji, informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima, podaci o stilu života, podaci o zakonitim prihodima, načinu i troškovima života tog lica i s njim povezanih lica, podaci o kretanju i mestima koje često posećuje, podaci o oružju i drugim opasnim predmetima, procena opasnosti lica, specifični rizici, kao što su verovatnoća nošenja i upotrebe oružja, upotrebe sile, pružanja otpora, bekstva, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona, karakterne crte i kriminalni profil lica, podaci o zavisnosti od narkotika, podaci o licima s kojima povremeno ili redovno stupa u kontakt, uključujući tip i prirodu kontakta, podaci o sredstvima komunikacije, podaci o korišćenim prevoznim sredstvima, podaci o prethodnim osudama, informacija o sumnji na učešće u kriminalnoj aktivnosti, metoda ponašanja ili funkcionisanja, sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela, podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi, organizovanoj kriminalnoj grupi ili terorističkoj grupi, geografski obim kriminalne aktivnosti, podaci o materijalu prikupljenom tokom istrage, veza s drugim bazama podataka u kojima se obrađuju informacije za lice, posebni podaci u slučajevima predviđenim zakonom kod postojanja osnova sumnje, kao što su verski ili etnički motivisan ekstremizam, pedofilija);

2)         podatke o licu za koje ima dovoljno osnova da se smatra da može pružiti informacije o licu za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo ili planira izvršenje krivičnog dela, grupi lica, objektu ili prostoru u vezi s kojima postoje osnovi sumnje ili se raspolaže saznanjima da se priprema ili vrši krivično delo (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, JMBG, nacionalnost, veroispovest, državljanstvo, bračno stanje, zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave i država i datum izdavanja, fotografije i druge informacije o izgledu, kriminalističke informacije za utvrđivanje identiteta, kao što su biometrijske karakteristike lika, otisci prstiju, JMBG i DNK profil, video, odnosno audio zapis, krvna grupa i druge informacije, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, stručna sprema, kvalifikacije, veštine, finansijski podaci, novčana sredstva, podaci o imovini, veze s privrednim društvima, bankovni i kreditni kontakti, poreski izveštaji, informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima, podaci o stilu života, podaci o zakonitim prihodima, načinu i troškovima života tog lica i s njim povezanih lica, podaci o kretanju i mestima koje često posećuje, podaci o oružju i drugim opasnim predmetima, procena opasnosti lica, specifični rizici, kao što su verovatnoća bekstva i veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona, karakterne crte i kriminalni profil lica, podaci o zavisnosti od narkotika, podaci o sredstvima komunikacije, podaci o korišćenim prevoznim sredstvima, podaci o prethodnim osudama, informacija o sumnji na učešće u kriminalnoj aktivnosti, metoda ponašanja ili funkcionisanja, sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela, podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi, geografski obim kriminalne aktivnosti, podaci o materijalu prikupljenom tokom istrage, veza s drugim bazama podataka u kojima se obrađuju informacije za lice, podaci o vezi ovog lica s licem koje je predmet prikupljanja informacije);

3)         podatke o licu koje je bilo žrtva krivičnog dela ili za koje se veruje da može biti žrtva krivičnog dela (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, JMBG, nacionalnost, veroispovest, državljanstvo, bračno stanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja, fotografije, otisci prstiju, DNK profil i druge informacije o izgledu, podaci o razlogu zašto se lice tretira kao žrtva krivičnog dela, podaci o šteti koja je nastala izvršenjem krivičnog dela, podaci o primenjenoj meri zaštite, informacija o mogućnosti učestvovanja u sudskom postupku, podaci o krivičnom delu, uključujući informaciju o vezi s drugim licima ako je to potrebno radi identifikacije počinioca krivičnog dela);

4)         podatke o licu koje se poziva da svedoči u predistražnom postupku o krivičnom delu koje je predmet obrade ili u kasnijem krivičnom postupku (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, JMBG, nacionalnost, veroispovest, državljanstvo, bračno stanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja, fotografije, otisci prstiju, DNK profil i druge informacije o izgledu, podaci o krivičnom delu, uključujući informaciju o vezi s drugim licima koja su obuhvaćena ovim krivičnim delom, podaci o primenjenoj meri zaštite, podaci o obezbeđenoj zaštiti, podaci o novom identitetu, podaci koji su potrebni radi analize uloge lica kao svedoka);

5)         podatke o licu koje može obezbediti informacije i prikupiti dokaze o krivičnom delu koje je predmet obrade (šifrovani lični podaci, vrsta informacije, rešenje o angažovanju, podaci o primenjenoj meri zaštite, podaci o novom identitetu, podaci o obezbeđenoj zaštiti, informacija o mogućnosti učestvovanja u sudskom postupku, podaci o nagradi i sredstvima za pruženu informaciju i ostali podaci ako su potrebni radi analize uloge lica kao saradnika, fotografija, otisak prstiju, JMBG i DNK profil).

Podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz ovog člana predstavljaju tajne podatke, koji se označavaju u skladu s propisima o tajnosti podataka i čuvaju se trajno, a licu na koje se podaci odnose nije dozvoljen pristup podacima i ostvarivanje drugih prava, u vezi sa obradom podataka o ličnosti, osim ukoliko im ostvarivanje tog prava ne bude omogućeno od strane nadležnog tužilaštva/suda.

Utvrđivanje identiteta, daktiloskopiranje, fotografisanje (forenzička registracija) i uzimanje drugih uzoraka, forenzička veštačenja i analize i vođenje Nacionalnog DNK registra

Član 48.

Ministarstvo, u svrhu sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela, gonjenja učinilaca krivičnih dela ili izvršenja krivičnih sankcija, uključujući sprečavanje i zaštitu od pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti i u svrhu utvrđivanja identiteta nepoznatih ili nestalih lica i leševa i delova tela, evidentira lica prema kojima je primenjeno ovlašćenje forenzičkog utvrđivanja identiteta ili mera i radnji forenzičke registracije, uzimanja drugih biometrijskih uzoraka, uzimanja uzoraka biološkog porekla, uzimanja uzoraka za forenzičko-genetičku analizu za potrebe krivičnog postupka, vodi Nacionalni DNK registar i obrađuje sledeće podatke:

1)         ime i prezime, JMBG i DNK profil lica, nepoznatih ili nestalih lica, leševa i delova tela, za koje se vrši forenzičko utvrđivanje identiteta ili forenzička registracija;

2)         ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, pol, datum, mesto, opštinu i državu rođenja, JMBG, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresu stana, odnosno boravište i adresu stana, poznavanje jezika, broj i vrstu lične ili putne isprave (za strance) - koje je lice dalo o sebi pre sprovođenja postupka utvrđivanja identiteta;

3)         lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, datum, mesto, opštinu i državu rođenja, JMBG, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresu stana, odnosno boravište i adresu stana, broj i vrstu identifikacione isprave, broj lične ili putne isprave (za strance), roditelja lica - koji su utvrđeni nakon sprovedenog postupka utvrđivanja identiteta;

4)         ime i prezime, JMBG i DNK profil drugog lica od kog je uzet nesporan uzorak u svrhu forenzičkog utvrđivanja identiteta lica iz tačke 1) ovog stava;

5)         ime i prezime, JMBG i DNK profil lica od kog je uzet nesporan uzorak u svrhu eliminacije sumnje;

6)         podatke o kriminalističkoj metodi i sredstvu kriminalističke forenzike i taktike, primeni medicinskih i drugih odgovarajućih postupaka koji su korišćeni u postupku utvrđivanja identiteta;

7)         fotografije lica/biometrijske karakteristike lika i fotografije delova tela;

8)         lični opis;

9)         otiske prstiju, dlanova i drugih delova tela;

10)       JMBG, DNK profil i preostali deo biološkog uzorka;

11)       biometrijske podatke o dužici oka;

12)       uzorak glasa;

13)       uzorak rukopisa.

 Ministarstvo, u svrhu prikupljanja dokaza, obrađuje i druge forenzičke podatke koji se vode ručno ili automatski, a koji usled potrebnih informacija mogu ukazivati na određenu ličnost sa određenim podacima iz stava 1. ovog člana.

Podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz stava 1. ovog člana koji se odnose na lica prema kojima je primenjeno forenzičko utvrđivanje identiteta čuvaju se tri godine od utvrđivanja identiteta.

Podaci iz stava 1. ovog člana koji se odnose na drugo lice od kog je uzet nesporan uzorak u svrhu forenzičkog utvrđivanja identiteta lica iz stava 1. tačke 1) ovog člana čuvaju se do utvrđivanja identiteta.

Podaci iz stava 1. ovog člana koji se odnose na lice od kog je uzet nesporan uzorak u svrhu eliminacije sumnje čuvaju se 30 godina od uzimanja uzorka.

Podaci iz stava 1. ovog člana koji su prikupljeni u svrhu utvrđivanja identiteta nepoznatih ili nestalih lica, leševa i delova tela čuvaju se do utvrđivanja identiteta.

Podaci iz stava 1. ovog člana koji se odnose na forenzičku registraciju za potrebe krivičnog postupka za:

1)         osumnjičenog, okrivljenog, optuženog i oštećenog, čuvaju se do okončanja postupka;

2)         osuđenog, čuvaju se do rehabilitacije, osim za krivična dela određena u zakonu kojim se uređuju posebne mere za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, koji se čuvaju trajno.

Podaci iz stava 1. ovog člana koji se odnose na utvrđivanje činjenica o statusu nestalog novorođenog deteta čuvaju se 60 godina od uzimanja uzorka.

Podaci iz stava 1. ovog člana (DNK profil, ostatak biološkog materijala...) koji se odnose na uzimanje uzoraka biološkog porekla sa tragova pronađenih na mestu izvršenja krivičnog dela za forenzičko-genetičku analizu čuvaju se do apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja za krivično delo za koje je bilo potrebno njihovo uzimanje.

Preostali delovi biološkog materijala čuvaju se u rokovima propisanim za čuvanje DNK profila koji su utvrđeni iz tog materijala.

Za krivična dela koja usled svoje specifičnosti nemaju zastarelost ili na to upućuju međunarodni ugovori ili konvencije podaci se čuvaju trajno.

Licu na koje se podaci odnose nije dozvoljen pristup podacima i ostvarivanje drugih prava, u vezi sa obradom podataka o ličnosti, osim ukoliko im ostvarivanje tog prava ne bude omogućeno od strane nadležnog tužilaštva/suda.

Evidencije u oblasti sprovođenja Programa zaštite učesnika u krivičnom postupku i primene hitnih mera

Član 49.

Ministarstvo, u svrhu sprovođenja Programa zaštite učesnika u krivičnom postupku i primene hitnih mera, u skladu s posebnim zakonom, prikuplja i obrađuje:

1)         podatke o učesniku u krivičnom postupku i bliskim licima uključenim u Program zaštite, odnosno prema kojima se primenjuju hitne mere (ime i prezime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, JMBG, nacionalnost, državljanstvo, veroispovest, bračno stanje, seksualna orijentacija, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa), zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave i država i datum izdavanja, podaci o dokumentima, fotografije i druge informacije o izgledu, otisci prstiju, JMBG, video, odnosno audio zapis, krvna grupa, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, podaci o obrazovanju, kvalifikacije, veštine, podaci o prevoznim sredstvima, registarska oznaka, marka i tip vozila, broj šasije i broj motora, potpuni finansijski podaci, podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini, podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini roditelja ovih lica, veze s privrednim društvima, poreski izveštaji, informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima, podaci o stilu života, podaci o kretanju, mestima i objektima koje često posećuje, podaci o oružju i drugim opasnim predmetima, procena opasnosti koja preti licu, procena opasnosti kojoj bi zajednica bila izložena u slučaju uključenja lica u Program zaštite, procena potrebnih mera zaštite, podaci o zdravstvenom stanju lica, specifični rizici, kao što su verovatnoća nošenja i upotrebe oružja, upotrebe sile, pružanja otpora, bekstva, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona, karakterne crte, podaci u vezi sa psihološkom procenom ličnosti, podaci o licima s kojima povremeno ili redovno stupa u kontakt, saučesnicima, saradnicima i drugim bliskim licima, uključujući tip i prirodu kontakta, veze ili udruživanja, podaci o sredstvima komunikacije, podaci o korišćenim prevoznim sredstvima, podaci o prethodnim osudama, informacije o sumnji na učešće u kriminalnoj aktivnosti, metoda ponašanja ili funkcionisanja, sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela, podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi, geografski obim kriminalne aktivnosti, podaci o materijalu prikupljenom tokom istrage, posebni podaci u slučajevima predviđenim zakonom kada postoji osnova sumnje, kao što su verski ekstremizam, pedofilija, potpuni podaci koji se odnose na promenu ili prikrivanje identiteta i podataka o vlasništvu, kao i druge podatke značajne za sprovođenje Programa zaštite);

2)         podatke o licima koja mogu ugroziti bezbednost učesnika u krivičnom postupku i bliskih lica (ime i prezime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, JMBG, nacionalnost, državljanstvo, bračno stanje, zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave i država i datum izdavanja, podaci o dokumentima, fotografije i druge informacije o izgledu, otisci prstiju, JMBG, video, odnosno audio zapis, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, podaci o obrazovanju, kvalifikacije, veštine, podaci o prevoznim sredstvima, registarska oznaka vozila, marka i tip, broj šasije i broj motora, podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini, veze s privrednim društvima, podaci o stilu života, podaci o kretanju, mestima i objektima koje često posećuje, podaci o oružju i drugim opasnim predmetima, specifični rizici, kao što su verovatnoća nošenja i upotrebe oružja, upotrebe sile, pružanja otpora, bekstva, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona, karakterne crte, podaci o licima s kojima povremeno ili redovno stupa u kontakt, saučesnicima, saradnicima i drugim bliskim licima, uključujući tip i prirodu kontakta, veze ili udruživanja, podaci o sredstvima komunikacije, podaci o korišćenim prevoznim sredstvima, podaci o prethodnim osudama, informacije o sumnji na učešće u kriminalnoj aktivnosti, metoda ponašanja ili funkcionisanja, sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za ugrožavanje bezbednosti zaštićenog lica, odnosno pripremu ili izvršenje krivičnog dela, podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi, geografski obim kriminalne aktivnosti, kao i druge podatke značajne za zaštitu učesnika u krivičnom postupku i bliskih lica);

3)         podatke o licima iz okruženja u koje su učesnik u krivičnom postupku i bliska lica preseljeni primenom mere zaštite (ime i prezime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, JMBG, nacionalnost, državljanstvo, bračno stanje, zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave i država i datum izdavanja, podaci o dokumentima, fotografije i druge informacije o izgledu, otisci prstiju, JMBG, video, odnosno audio zapis, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, podaci o obrazovanju, kvalifikacije, veštine, podaci o prevoznim sredstvima, registarska oznaka, marka i tip vozila, broj šasije i broj motora, podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini, veze s privrednim društvima, podaci o stilu života, podaci o kretanju, mestima i objektima koje često posećuje, podaci o oružju i drugim opasnim predmetima, specifični rizici, kao što su verovatnoća nošenja i upotrebe oružja, upotrebe sile, pružanja otpora, bekstva, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona, karakterne crte, podaci o licima s kojima povremeno ili redovno stupa u kontakt, saučesnicima, saradnicima i drugim bliskim licima, uključujući tip i prirodu kontakta, veze ili udruživanja, podaci o sredstvima komunikacije, podaci o korišćenim prevoznim sredstvima, podaci o prethodnim osudama, informacije o sumnji na učešće u kriminalnoj aktivnosti, metoda ponašanja ili funkcionisanja, sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za ugrožavanje bezbednosti zaštićenog lica, odnosno pripremu ili izvršenje krivičnog dela, podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi, geografski obim kriminalne aktivnosti, kao i druge podatke značajne za zaštitu učesnika u krivičnom postupku i bliskih lica);

4)         podatke o učesniku u krivičnom postupku i bliskim licima uključenim u Program zaštite na osnovu potvrđenog međunarodnog ugovora ili na osnovu uzajamnosti (ime i prezime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, JMBG, nacionalnost, državljanstvo, veroispovest, bračno stanje, seksualna orijentacija, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa), zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave i država i datum izdavanja, podaci o dokumentima, fotografije i druge informacije o izgledu, otisci prstiju, JMBG, video, odnosno audio zapis, krvna grupa, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, stručna sprema, kvalifikacije, veštine, podaci o prevoznim sredstvima, registarska oznaka, marka i tip vozila, broj šasije i broj motora, potpuni finansijski podaci, podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini, veze s privrednim društvima, poreski izveštaji, informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima, podaci o stilu života, podaci o kretanju, mestima i objektima koje često posećuje, podaci o oružju i drugim opasnim predmetima, procena opasnosti koja preti licu, procena opasnosti kojoj bi zajednica bila izložena u slučaju uključenja lica u program zaštite, procena potrebnih mera zaštite, procena i drugi podaci o zdravstvenom stanju lica, specifični rizici, kao što su verovatnoća nošenja i upotrebe oružja, upotrebe sile, pružanja otpora, bekstva, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona, karakterne crte, podaci u vezi sa psihološkom procenom ličnosti, podaci o licima s kojima povremeno ili redovno stupa u kontakt, saučesnicima, saradnicima i drugim bliskim licima, uključujući tip i prirodu kontakta, veze ili udruživanja, podaci o sredstvima komunikacije, podaci o korišćenim prevoznim sredstvima, podaci o prethodnim osudama, informacija o sumnji na učešće u kriminalnoj aktivnosti, metoda ponašanja ili funkcionisanja, sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela, podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi, geografski obim kriminalne aktivnosti, podaci o materijalu prikupljenom tokom istrage, posebni podaci u slučajevima predviđenim zakonom kad postoji osnova sumnje, kao što su verski ekstremizam, pedofilija, potpuni podaci koji se odnose na promenu ili prikrivanje identiteta i podataka o vlasništvu, kao i druge podatke značajne za sprovođenje Programa zaštite);

5)         podatke o operativnim vezama (ime i prezime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, JMBG, nacionalnost, državljanstvo, veroispovest, bračno stanje, seksualna orijentacija, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa), zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja, podaci o dokumentima, fotografije i druge informacije o izgledu, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, stručna sprema, kvalifikacije, veštine, podaci o prevoznim sredstvima, registarska oznaka, marka i tip vozila, broj šasije i broj motora);

6)         podatke o licima kojima je na osnovu posebnog zakona odobren pristup podacima u vezi sa Programom zaštite (ime i prezime, datum i vreme pristupa, broj dokumenta, svrha pristupa).

Podaci iz ovog člana mogu se koristiti i u svrhu praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika.

Podaci iz stava 1. ovog člana predstavljaju tajne podatke, koji se označavaju i čuvaju u skladu s propisima o tajnosti podataka.

Evidencija o pritužbama

Član 50.

Ministarstvo, u svrhu sprovođenja pritužbenog postupka, analize uzroka za podnošenje pritužbi i otklanjanja nepravilnosti u postupanju, vodi evidencije u kojima obrađuje podatke o:

1)         licu koje podnosi pritužbu ili pohvalu (ime i prezime, JMBG, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, državljanstvo, zanimanje, prebivalište, boravište ili adresa stanovanja, naziv i sedište firme, organa ili organizacije, broj lične isprave ili putne isprave za strance, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa));

2)         datumu podnošenja pritužbe ili pohvale, načinu i razlozima podnošenja pritužbe ili pohvale;

3)         događaju i organizacionoj jedinici u kojoj su pritužbe i pohvale primljene;

4)         policijskom službeniku i drugim zaposlenima u Ministarstvu na koje se pritužba ili pohvala odnosi (ime, prezime, naziv radnog mesta i organizacione jedinice u kojoj radi, čin ili zvanje);

5)         postupku provere (datum i vreme započinjanja rada i okončanja rada na proveri navoda iz pritužbe, utvrđeno činjenično stanje, mere odgovornosti koje je Sektor unutrašnje kontrole predložio i mere koje su preduzete prema zaposlenima u Ministarstvu);

6)         preduzetim merama u postupku provere pritužbe;

7)         svedocima u postupku rešavanja pritužbe (ime i prezime, JMBG, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa) i adresa prebivališta/boravišta);

8)         predstavnicima javnosti, članovima komisija za rešavanje pritužbi (ime i prezime, JMBG, pol, podaci o zaposlenju i naziv poslodavca, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa) i adresa prebivališta/boravišta).

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se tri godine od okončanja pritužbenog postupka.

Evidencija postupanja po zahtevima javnih tužilaštava, sudova i drugih državnih organa i o podnescima građana

Član 51.

Ministarstvo, u svrhu blagovremenog postupanja po zahtevima javnih tužilaštava, sudova i drugih državnih organa i podnescima građana i praćenja zakonitog postupanja policijskih službenika, vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1)         naziv organa, sedište i podatke za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa);

2)         ime i prezime, JMBG, pol, datum rođenja, mesto, opštinu i državu rođenja, državljanstvo, zanimanje, adresu prebivališta/boravišta, naziv i sedište poslodavca, organa, organizacije, broj lične isprave ili putne isprave za strance, podatke za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa);

3)         datum podnošenja zahteva, način i razloge podnošenja zahteva, organizacionu jedinicu u kojoj je zahtev primljen;

4)         podatke o policijskom službeniku ili drugom zaposlenom u Ministarstvu na koje se zahtevi odnose (ime i prezime, radno mesto);

5)         podatke o postupanju, postupku provere, utvrđenom činjeničnom stanju i primerima “dobre prakse”;

6)         podatke o merama odgovornosti koje je Sektor unutrašnje kontrole naložio i merama koje su preduzete prema zaposlenima u Ministarstvu.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se pet godina od dana postupanja.

Licu na koje se podaci odnose u vezi sa zahtevom tužilaštva i sudova nije dozvoljen pristup podacima i ostvarivanje drugih prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti, osim ukoliko im ostvarivanje tog prava ne bude omogućeno od strane nadležnog tužilaštva/suda.

Evidencija naredaba

Član 52.

U svrhu postupanja po naredbama dostavljenim ovom ministarstvu u skladu sa posebnim zakonima i praćenja i kontrole zakonitog i blagovremenog postupanja policijskih službenika, naredbe se evidentiraju u posebne evidencije, koje sadrže:

1)         podatke iz naredbe (naziv i sedište organa koji je izdao naredbu, broj naredbe, datum prijema naredbe, vrsta naredbe, datum za realizaciju ako je naredba s rokom);

2)         podatke o licu na koje se odnosi naredba (ime, prezime, JMBG, adresa, državljanstvo);

3)         podatke o policijskom službeniku koji postupa po naredbi (ime i prezime, JMBG, organizaciona jedinica, radno mesto).

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se pet godina od dana postupanja po naredbi.

Član 53.

Za obavljanje poslova iz nadležnosti Sektora unutrašnje kontrole u Ministarstvu, u svrhu prevencije i borbe protiv korupcije, vode se izdvojene evidencije u kojima se, pored podataka sadržanih u drugim evidencijama iz oblasti unutrašnjih poslova, evidentiraju i obrađuju podaci o sprovedenim testovima integriteta i ličnom imovinskom kartonu zaposlenih, i to:

1)         podaci o zaposlenom na kojeg je primenjen test integriteta (ime i prezime, JMBG, ime roditelja, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta ili boravišta, adresa stanovanja, podaci za kontakt (broj telefona i elektronska adresa), naziv radnog mesta i naziv organizacione jedinice u kojoj je zaposlen, radni staž), podaci o rezultatu primene testa integriteta, predloženim i preduzetim merama, podaci o licu koje inicira pokretanje postupka, podaci o licu koje donosi odluku o sprovođenju testa integriteta, podaci o indikatorima na osnovu kojih je doneta odluka o sprovođenju testa, pojavi koja je predmet provera, podaci o ovlašćenom rukovodiocu i odgovornom policijskom službeniku unutrašnje kontrole za sprovođenje testa i sačinjavanje plana za sprovođenje testa (ime i prezime, JMBG, radno mesto), podaci o početku i završetku primene testa, podaci o mestu, vremenu i trajanju testiranja;

2)         podaci iz imovinskog kartona zaposlenih: ime i prezime, JMBG, ime roditelja, datum, mesto i država rođenja, adresa prebivališta/boravišta, podaci za kontakt (broj telefona i elektronska adresa), kao i podaci o zaposlenju (naziv radnog mesta i organizacione jedinice, stručna sprema i zvanje, datum prijema - premeštaja na drugo radno mesto zaposlenog), podaci o prihodima i imovini zaposlenog, pravu svojine i pravu zakupa na nepokretnim stvarima u zemlji i inostranstvu; pravu svojine na pokretnim stvarima za koje je propisana obaveza registracije kod nadležnih organa o pravu svojine na pokretnim stvarima veće vrednosti; podaci o pravima stečenim na osnovu poklona ili nasledstva; depoziti u bankama i drugim finansijskim organizacijama, gotovom novcu i hartijama od vrednosti; prihodima od obavljanja drugih delatnosti; pravima po osnovu autorskih, patentnih i sličnih prava intelektualne i industrijske svojine; prava i prihodi po osnovu akcija i udela u privrednim društvima i drugim pravnim licima, hartija od vrednosti, kao i o članstvu u organima udruženja i prihodima po tom osnovu, dugovima i potraživanjima, izvorima i visini drugih neto prihoda, drugi podaci i dokazi koje zaposleni smatra bitnim, kao i podaci o supružniku ili licu s kojim živi u vanbračnoj zajednici, članovima porodičnog domaćinstva, bračnoj i vanbračnoj deci, braći i sestrama, polubraći i polusestrama, roditeljima supružnika koji žive sa zaposlenim u zajedničkom domaćinstvu (ime i prezime, ime roditelja, datum, mesto i država rođenja, JMBG, adresa prebivališta/boravišta, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa), podaci o zaposlenju, kao i podaci o njihovim prihodima i imovini, odnosno njihovoj zajedničkoj imovini sa zaposlenim).

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

 

Evidencije u oblasti upravljanja ljudskim resursima

Član 54.

Za obavljanje poslova u oblasti upravljanja ljudskim resursima Ministarstvo vodi evidencije u kojima obrađuje:

1)         podatke o zaposlenima, licima s kojima je zaključen ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova i licima koja se angažuju za obavljanje poslova u skladu s posebnim propisom: prezime i ime, rođeno prezime i prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, fotografija, JMBG, biografija - CV, broj službene legitimacije, broj značke, zvanje, čin, radno mesto, organizaciona jedinica, sindikalno članstvo, pol, datum i mesto rođenja, državljanstvo, nacionalnost, verska pripadnost, bračno stanje, stambeni status, prebivalište, adresa stanovanja, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa), podaci o vozačkoj dozvoli, podaci o dozvoli za upravljanje plovilima i letelicama, mesto rada, zanimanje, vrsta i stepen stručne spreme, bezbednosna provera, položen stručni ispit, osposobljenost za obavljanje određenih poslova (obuke, posebna znanja i veštine, specijalnosti, poznavanje stranih jezika, konjanici, vodiči pasa, ronioci, padobranci, snajperisti, diverzanti, alpinisti), podaci o proveri osposobljenosti za obavljanje određenih poslova, o ostvarenim rezultatima na proveri znanja, usvojenih veština i sposobnosti, formacijskom rasporedu, kriptozaštiti i informacionoj bezbednosti, pokrenutim radnim sporovima, žalbama ili prigovorima u vezi s radnim odnosima, prijavama za mobing i diskriminaciju, naziv radnog mesta, trajanje zaposlenja i vrsta poslova do stupanja na rad u Ministarstvu, datum zasnivanja radnog odnosa, vrsta radnog odnosa, datum prestanka radnog odnosa, razlog prestanka radnog odnosa, broj zdravstvene legitimacije, krvna grupa, broj tekućeg računa, učešće u multinacionalnim operacijama i podaci o angažovanju policijskih izaslanika, podaci o upućivanju na rad u inostranstvo ili kod drugog poslodavca, naziv poslodavca kod koga je zaposlen po ugovoru o dopunskom radu, da li je invalid rada ili uživalac penzije, povrede na radu (posledice povreda, umanjena radna sposobnost, preostala radna sposobnost, telesna oštećenja), podaci o korišćenju godišnjeg odmora i drugog odsustva, podaci o korišćenju prava za vreme privremene nesposobnosti ili sprečenosti za rad (uzrok privremene sprečenosti i dijagnoza po međunarodnoj klasifikaciji bolesti), podaci o mirovanju prava iz radnog odnosa, nagrade, pohvale, priznanja, pokloni, odlikovanja, napredovanja, oduzimanje zvanja i čina, razrešenja, članstvo u Fondu solidarnosti, podaci o koeficijentima plate, uvećanjima i umanjenjima koeficijenta plate, solidarnoj pomoći, naknadama i opterećenjima zarade zaposlenog, zarade;

2)         podatke o osiguranom slučaju i osiguranim članovima porodice: ime, prezime, ime jednog roditelja, datum rođenja, JMBG, adresa prebivališta, broj zdravstvene legitimacije;

3)         podatke o godišnjim ocenama za poslednjih pet godina;

4)         podatke o disciplinskoj odgovornosti, i to za lake povrede službene dužnosti u poslednje dve godine, a za teže povrede službene dužnosti u poslednje četiri godine;

5)         podatke o krivičnoj odgovornosti, koji se čuvaju u skladu s rokovima za rehabilitaciju utvrđenim posebnim propisom;

6)         podatke o prekršajnoj odgovornosti, koji se čuvaju četiri godine od dana evidentiranja;

7)         podatke o materijalnoj odgovornosti, koji se čuvaju tri godine od dana evidentiranja;

 

8)         podatke o raportima policijskih službenika, koji se čuvaju godinu dana od dana evidentiranja;

9)         podatke o podnetim pritužbama na rad zaposlenih, koji se čuvaju tri godine od dana evidentiranja;

10)       podatke o privremeno predatim ili oduzetim sredstavima prinude i službene legitimacije, koji se čuvaju tri godine;

11)       podatke o prelasku državne granice za vreme privremene sprečenosti za rad, koji se čuvaju godinu dana od prestanka privremene sprečenosti za rad;

12)       podatke o učešću u humanitarnim akcijama, koji se čuvaju godinu dana od dana evidentiranja;

13)       podatke o dobrovoljnim davaocima krvi i donorima organa. Podaci iz stava 1. tač. 1), 2) i 13) ovog člana čuvaju se trajno.

Ministarstvo obrađuje podatke o rezultatima rada i aktivnostima zaposlenih, i to: dnevni raspored rada, nalog za izvršenje službenog zadatka, redovna i vanredna angažovanja, dnevnik ronjenja, dnevnik letenja, dnevnik gađanja, dežurstva, pripravnost, angažovanje policijskih službenika u sastavu interventnih jedinca policije (IJP-a), angažovanju pripadnika pomoćne policije i druge realizovane aktivnosti zaposlenog.

Podaci iz stava 3. ovog člana čuvaju se 10 godina od dana evidentiranja.

Podaci iz ovog člana mogu se koristiti za kontrolu zakonitosti rada policijskih službenika.

Član 55.

Za obavljanje poslova u oblasti upravljanja ljudskim resursima Ministarstvo vodi evidencije u kojima obrađuje i podatke o kandidatima koji su u postupku prijema u radni odnos, kandidatima koji podnose lične molbe za zasnivanje radnog odnosa, prijavljenim kandidatima po javnom konkursu, kandidatima sa završenim studijama na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, polaznicima Centra za osnovnu policijsku obuku, Nacionalnog trening centra za vanredne situacije i kandidatima za pripadnike pomoćne policije, i to: ime i prezime, JMBG, rođeno prezime i prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, ime jednog roditelja, podatke o srodstvu s poginulim ili ranjenim pripadnicima Ministarstva (ako postoji), broj lične karte, datum i mesto izdavanja i rok važenja lične karte, pol, datum i mesto rođenja, državljanstvo, nacionalnost, veroispovest, maternji jezik, bračno stanje, prebivalište, boravište, datum prijavljenog prebivališta na teritoriji Republike Srbije, podatke za kontakt (broj telefona i elektronska adresa), podatke o vozačkoj dozvoli, podatke o prethodnom radnom iskustvu, naziv radnog mesta, trajanje zaposlenja i vrste poslova, stručnu spremu, podatke o dodatnom obrazovanju - položen stručni ispit, osposobljenost za obavljanje određenih poslova, licence, obuke, posebna znanja i veštine, nagrade, pohvale, disciplinska odgovornost i uspeh polaznika, podatke o vojnoj obavezi, fotografiju, biografiju - CV, ocenu o zdravstvenoj sposobnosti (izveštaj s lekarskog pregleda), podatke iz evidencija bezbednosnih provera za kandidate, podatke o članovima porodice

- roditelji, supružnik i drugi članovi zajedničkog domaćinstva (ime i prezime, JMBG, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, ime jednog roditelja, pol, datum i mesto rođenja, zanimanje, državljanstvo, nacionalnost, bračno stanje, prebivalište) i izveštaj o izvršenoj proceni psiholoških zahteva i bazičnih kompetencija.

Podaci iz ovog člana čuvaju se pet godina od dana evidentiranja.

Član 56.

Ministarstvo, u svrhu izdavanja službenih legitimacija, vodi evidenciju izdatih službenih legitimacija, koja sadrži sledeće podatke: ime i prezime policijskog/državnog službenika, datum rođenja, JMBG, pol, fotografiju, krvnu grupu, biometrijske podatke jednog otiska prsta, organ u kome je lice zaposleno, organizacionu jedinicu u kojoj policijski/državni službenik radi, zvanje policijskog/državnog službenika, podatak o statusu policijskog službenika, radno mesto policijskog/državnog službenika, podatke o službenom oružju na ličnu upotrebu (pištolj), broj službene značke (ukoliko je policijski službenik poseduje, odnosno prazan prostor na službenoj legitimaciji državnog službenika), PKI podatke: par privatni ključ i sertifikat za autentikaciju i šifrovanje, par privatni ključ i kvalifikovani sertifikat za digitalno potpisivanje, par privatni ključ i sertifikat za buduće namene, kriptografske parametre Ministarstva, potrebne PIN kodove, lozinke i korisnička imena, registarski broj, potpis policijskog/državnog službenika, organ koji je izdao karticu, datum izdavanja i dodatna polja.

Podaci iz ovog člana čuvaju se deset godina od dana prestanka radnog odnosa.

Član 57.

Ministarstvo vodi evidenciju pripadnika pomoćne policije, koja sadrži fotografiju, prezime, ime, ime jednog roditelja, JMBG, pol, podatke o rođenju, prebivalištu i adresi, stručnu spremu, bezbednosnu proveru, devojačko prezime, bračno stanje, broj dece, državljanstvo, podatke o vojnom roku, položen vozački ispit sa kategorijama, poznavanje stranog jezika, poznavanje posebnih znanja i veština, evidenciju angažovanja i evidenciju ugovora o službi u pomoćnoj policiji.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se 10 godina od isteka ugovora.

Zdravstvene evidencije

Član 58.

Ministarstvo, u svrhu obavljanja poslova zdravstvene prevencije zaposlenih, obrađuje sledeće podatke: podatke o dijagnozi i preporuke za dodatne elemente pregleda, podatke iz izveštaja o izvršenim periodičnim i vanrednim lekarskim pregledima, podatke o dužim bolovanjima i težim bolestima, podatke o angažovanju psihologa, podatke iz naloga za veštačenje radne sposobnosti od izabranog lekara, podatke iz uputa za periodični i vanredni lekarski pregled, datum uputa, datum pregleda, broj ambulantnog protokola, broj zdravstvenog protokola.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se 10 godina od evidentiranja.

Pristup podacima iz stava 1. ovog člana je restriktivan i dozvoljen isključivo zaposlenima koji rade na poslovima zdravstvene prevencije.

Ministarstvo vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa posebnim zakonom.

Evidencije u oblasti psihološke delatnosti

Član 59.

Ministarstvo, u svrhu obavljanja psihološke delatnosti i psihosocijalne prevencije u oblasti ljudskih resursa, za zaposlene i članove njihovih porodica, bivše zaposlene i članove njihovih porodica (uz pristanak) obrađuje sledeće podatke: ime, prezime, mesto i datum rođenja, JMBG, broj telefona, e-mail adresa, mesto prebivališta, pol, nacionalna pripadnost državljanstvo, radna anamneza, podaci o trenutnom radnom mestu zaposlenja i prethodnim radnim mestima u Ministarstvu na kojima je bio angažovan, radna karakteristika, disciplinska odgovornost, angažovanje na KiM, lična i porodična anamneza, podaci o obrazovanju, podaci o bračnom statusu, socioekonomski status, podaci o zdravstvenom stanju, seksualni život, seksualno opredeljenje, žrtva nasilja, procena rizika potencijalnog nasilja u porodici, podaci o pretnji ili pokušaju suicida, zahtev za angažovanje stručnih radnika, izveštaj psihologa i socijalnog radnika.

Ministarstvo, u svrhu obavljanja psihološke delatnosti i psihološke selekcije u oblasti ljudskih resursa, za kandidate za zaposlenje kao i za zaposlene u Ministarstvu obrađuje sledeće podatke: ime, prezime, mesto i datum rođenja, JMBG, broj telefona, e- mail adresa, mesto prebivališta, pol, nacionalna pripadnost, državljanstvo, podaci o obrazovanju, podaci o radnom iskustvu, podaci o trenutnom mestu zaposlenja, biografija, lična i porodična anamneza, socioekonomski status, podaci o zdravstvenom stanju, žrtva nasilja, disciplinska odgovornost, izveštaj psihologa, psihološki testovi i rezultati testiranja, procena bazične kompetencije.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se za zaposlene i članove njihovih porodica tri godine nakon prekida radnog odnosa, za bivše zaposlene i članove njihovih porodica tri godine od poslednjeg evidentiranja, a podaci iz stava 2. ovog člana čuvaju se tri godine od evidentiranja.

Pristup podacima iz ovog člana je restriktivan i dozvoljen isključivo zaposlenima koji rade na poslovima psihološke delatnosti u domenu ljudskih resursa. Interpretirani podaci, u formi izveštaja, mogu biti dostupni trećem licu, u skladu sa propisima iz oblasti psihološke delatnosti.

Član 60.

Ministarstvo vodi evidencije o poginulim i ranjenim pripadnicima Ministarstva, koji su poginuli ili ranjeni prilikom vršenja službene dužnosti, u kojima obrađuje sledeće podatke:

1)         ime i prezime, JMBG, datum, godinu i mesto rođenja, adresu poslednjeg prebivališta;

2)         datum, mesto i okolnosti ranjavanja/pogibije;

3)         podatke o članovima porodice poginulog ili ranjenog pripadnika Ministarstva koji ostvaruju pravo iz Fonda za pomoć poginulim i ranjenim pripadnicima Ministarstva i prava iz radnog odnosa poginulog ili ranjenog pripadnika Ministarstva: ime, prezime, JMBG, datum i godina rođenja, mesto prebivališta i adresa, stručna sprema, podaci o zaposlenju, zdravstveno stanje, podaci o školovanju, podaci o stambenom statusu, žiro ili tekući račun korisnika pomoći.

Podaci iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana čuvaju se trajno, a podaci iz stava 1. tačka 3) čuvaju se dok lica ispunjavaju predviđene uslove za ostvarivanje prava, odnosno dok ta prava ostvaruju.

Evidencije u vezi sa pristupom tajnim podacima

Član 61.

Ministarstvo, u skladu s posebnim zakonom, vodi evidencije:

1)         izdatih rešenja kojima se zaposlenima u Ministarstvu utvrđuje pravo pristupa podacima označenim stepenom tajnosti “POVERLjIVO”, “STROGO POVERLjIVO” i “DRŽAVNA TAJNA”, u kojoj se obrađuju sledeći podaci: redni broj, ime, prezime, ime jednog roditelja, jedinstveni matični broj građana (JMBG), stepen tajnosti podataka, organ javne vlasti u kome fizičko lice obavlja funkciju ili je zaposleno, odnosno obavlja poslove, broj i datum zahteva koji je podneo nadležni organ, broj i datum rešenja nadležnog organa o izdavanju, odbijanju izdavanja, produženju važenja, ograničenju ili prestanku važenja, broj i datum izdavanja sertifikata, napomene.

2)         izjava zaposlenih za pristup podacima označenim stepenom tajnosti

“INTERNO”, u kojoj se obrađuju sledeći podaci: redni broj izjave, ime, prezime, ime jednog roditelja, jedinstveni matični broj građana (JMBG), broj lične karte, organ javne vlasti u kome fizičko lice obavlja funkciju ili je zaposleno, odnosno obavlja poslove, naziv organa javne vlasti, naziv organizacione jedinice, broj predmeta, datum potpisivanja izjave, napomene.

3)         bezbednosnih provera za fizička lica, u kojoj se obrađuju sledeći podaci: redni broj, ime, ime jednog roditelja, prezime, jedinstveni matični broj građana (JMBG), organ javne vlasti u kome fizičko lice obavlja funkciju ili je zaposleno, odnosno obavlja poslove, stepen tajnosti podataka, broj i datum zahteva nadležnog organa za pokretanje provere, broj i datum dopisa nadležnog organa u vezi sa prosleđivanjem zahteva za bezbednosnu proveru, broj i datum izveštaja sa preporukama, upućenog nadležnom organu, napomene.

4)         bezbednosnih provera za pravna lica, u kojoj se obrađuju sledeći podaci: redni broj, naziv pravnog lica i sedište, prethodni naziv pravnog lica i sedište, matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), ime i prezime zastupnika pravnog lica, stepen tajnosti podataka, broj i datum zahteva nadležnog organa za pokretanje provere, broj i datum dopisa nadležnog organa u vezi sa prosleđivanjem zahteva za bezbednosnu proveru, broj i datum izveštaja sa preporukom upućenog nadležnom organu, napomene.

Podaci iz ovog člana čuvaju se trajno.

Evidencije u oblasti stručnog osposobljavanja i usavršavanja

Član 62.

Ministarstvo, u cilju sticanja, povećanja i unapređenja znanja, veština, stavova i ponašanja organizuje i sprovodi stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih i polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku i Nacionalnog trening centra za vanredne situacije, komunalnih milicionara, pripadnika civilne zaštite, pripadnika dobovoljnih vatrogasnih jedinica, pripadnika pomoćne policije, službenika privatnog obezbeđenja, detektiva i drugih polaznika kurseva, seminara i obuka, o čemu vodi posebne evidencije, u kojima se obrađuju sledeći podaci: ime i prezime i JMBG, datum i mesto rođenja, elektronska adresa i naziv kursa, seminara ili obuke.

Ministarstvo izdaje: licence, sertifikate, diplome i ovlašćenja za obavljanje određenih poslova, u skladu s posebnim propisom, o čemu se vodi posebna evidencija, u kojoj se obrađuju sledeći podaci: ime i prezime, ime jednog roditelja, JMBG, školska sprema, datum i mesto rođenja, prebivalište, podaci za kontakt (broj telefona i elektronska adresa), datum polaganja ispita i broj.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana čuvaju se trajno.

Evidencije u oblasti zaštite i spasavanja

Član 63.

Ministarstvo u svrhu zaštite i spasavanja i upravljanja vanrednim situacijama vodi evidencije o subjektima od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje i subjektima za koje je izrađena operativna karta gašenja požara, o jedinicama i pripadnicima civilne zaštite, štabovima i članovima štabova za vanredne situacije, odgovornim licima u državnim organima, posebnim organizacijama, javnim preduzećima, jedinicama lokalne samouprave i drugim službama od značaja za zaštitu i spasavanje, privrednim društvima i drugim pravnim licima koja rukuju opasnim materijama, o dobrovoljnim vatrogasnim društvima i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama.

U evidencijama iz stava 1. ovog člana obrađuju se sledeći podaci: naziv, adresa sedišta, podaci za kontakt (broj telefona, faks, elektronska adresa), matični broj, PIB, šifra i naziv delatnosti, oblik organizovanja, podaci o direktoru, odgovornom licu, rukovodiocu i licu za kontakt (ime i prezime i podaci za kontakt).

U evidencijama o pripadnicima civilne zaštite obrađuju se sledeći podaci: ime i prezime, ime jednog roditelja, JMBG, pol, mesto i država rođenja, prebivalište/boravište, adresa stanovanja, podaci za kontakt (broj telefona i elektronska adresa), podaci o vojnoj obavezi, stručna sprema i zanimanje, podaci o zaposlenju, krvna grupa i Rh-faktor, podaci o rasporedu u jedinici civilne zaštite, stručno osposobljavanje, učešće u akcijama zaštite i spasavanja, podaci o statusu (aktivni ili rezervni sastav).

U evidencijama o članovima štabova obrađuju se sledeći podaci: ime i prezime, funkcija u štabu za vanredne situacije i podaci za kontakt (broj telefona i elektronska adresa).

U evidencijama o dobrovoljnim vatrogasnim društvima i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama obrađuju se sledeći podaci: ime i prezime članova dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, JMBG, pol, mesto i država rođenja, prebivalište/boravište, adresa stanovanja, podaci za kontakt (broj telefona i elektronska adresa), stručna sprema i zanimanje, podaci o zaposlenju, stručno osposobljavanje, učešće u akcijama zaštite i spasavanja, funkcija u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici i podaci za kontakt komandira jedinice (broj telefona i elektronska adresa), materijalno - tehnička opremljenost dobrovoljne vatrogasne jedinice.

Podaci iz ovog člana čuvaju se do prestanka mogućnosti angažovanja u oblasti zaštite i spasavanja, odnosno do prestanka funkcije koju obavlja.

Evidencije o izdatim licencama, ovlašćenjima i odobrenjima

Član 64.

Ministarstvo, u svrhu izvršavanja zakonom propisanih ovlašćenja, vodi evidencije o izdatim licencama za izradu glavnog projekta zaštite od požara i licencama za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara.

Ministarstvo, u svrhu izvršavanja zakonom propisanih ovlašćenja, vodi evidencije o izdatim ovlašćenjima za:

1)         izradu glavnog projekta zaštite od požara;

2)         projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara;

3)         bavljenje poslovima kontrolisanja: instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, mobilnih uređaja za gašenje požara, instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, instalacija i uređaja za gašenje požara, instalacija i uređaja za detekciju zapaljivih gasova, instalacija za odvođenje dima i toplote i instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozije;

4)         obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve kategorije ugroženosti od požara;

5)         obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara;

6)         proizvodnju eksplozivnih materija;

7)         proizvodnju eksplozivnih materija na mestu upotrebe;

8)         istraživanje novih vrsta eksplozivnih materija;

9)         promet eksplozivnih materija;

10)       izvođenje miniranja;

11)       izvođenje javnih vatrometa;

12)       izvođenje         posebne          obuke  za        stručno            osposobljavanje          lica       koja            rukuju eksplozivnim materijama pri izvođenju javnog vatrometa.

Ministarstvo,    u          svrhu   izvršavanja      zakonom         propisanih        ovlašćenja,      vodi evidencije o izdatim odobrenjima za:

1)         obavljanje posebne obuke iz oblasti zaštite od požara;

2)         stavljanje u promet eksplozivnih materija;

3)         prodaju na malo pirotehničkih sredstava;

4)         nabavku eksplozivnih materija radi prometa;

5)         nabavku eksplozivnih materija radi miniranja;

6)         nabavku eksplozivnih materija i izvođenje javnih vatrometa.

Ministarstvo,    u          svrhu   izvršavanja      zakonom         propisanih        ovlašćenja,      vodi evidencije o izdatim uverenjima:

1)         o posedovanju dobrovoljne vatrogasne jedinice,

2)         o položenom ispitu za pripadnika dobrovoljne vatrogasne jedinice.

U evidencijama iz stava 1. ovog člana obrađuju se sledeći podaci: ime i prezime, JMBG, datum polaganja ispita, broj uverenja, broj i datum izdavanja licence i napomene o eventualnom oduzimanju licence i drugim činjenicama od značaja za izdavanje licence.

U evidencijama iz stava 2. tač. 1), 2), 3) i 5) ovog člana obrađuju se sledeći podaci: naziv pravnog lica, matični broj, adresa sedišta, broj i datum izdavanja rešenja, poslovi/delatnosti za koje je rešenje izdato i napomena o eventualnom oduzimanju ovlašćenja i drugim činjenicama od značaja za izdavanje ovlašćenja.

U evidencijama iz stava 2. tačka 4) ovog člana obrađuju se sledeći podaci: naziv pravnog lica, matični broj, adresa sedišta, broj i datum izdavanja rešenja, kategorija vatrogasne jedinice za koje je rešenje izdato i napomena o eventualnom oduzimanju ovlašćenja i drugim činjenicama od značaja za izdavanje ovlašćenja.

U evidencijama iz stava 2. tačka 6) ovog člana obrađuju se sledeći podaci: naziv ovlašćenog lica, matični broj, sedište, broj i datum izdavanja rešenja, ime i prezime odgovornog lica, JMBG, vrsta eksplozivne materije koja se proizvodi i napomena o eventualnom oduzimanju ovlašćenja i drugim činjenicama od značaja za izdavanje ovlašćenja.

U evidencijama iz stava 2. tačka 7) ovog člana obrađuju se sledeći podaci: naziv ovlašćenog lica, matični broj, sedište, broj i datum izdavanja rešenja, ime i prezime odgovornog lica, JMBG, vrsta eksplozivne materije koja se proizvodi, mesto proizvodnje eksplozivne materije i napomena o eventualnom oduzimanju ovlašćenja i drugim činjenicama od značaja za izdavanje ovlašćenja.

U evidencijama iz stava 2. tač. 8), 11) i 12) ovog člana obrađuju se sledeći podaci: naziv ovlašćenog lica, matični broj, sedište, broj i datum izdavanja rešenja, ime i prezime odgovornog lica, JMBG i napomena o eventualnom oduzimanju ovlašćenja i drugim činjenicama od značaja za izdavanje ovlašćenja.

U evidencijama iz stava 2. tač. 9) i 10) ovog člana obrađuju se sledeći podaci: naziv ovlašćenog lica, matični broj, sedište, broj i datum izdavanja rešenja, vrsta poslova za koje je rešenje izdato i napomena o eventualnom oduzimanju ovlašćenja i drugim činjenicama od značaja za izdavanje ovlašćenja.

U evidencijama iz stava 3. tačka 1) ovog člana obrađuju se sledeći podaci: naziv pravnog lica, adresa sedišta, broj i datum izdavanja rešenja, poslovi/delatnosti za koje je rešenje izdato i napomena o eventualnom oduzimanju ovlašćenja

U evidencijama iz stava 3. tačka 2) ovog člana obrađuju se sledeći podaci: naziv, šifra i vrsta eksplozivne materije, zemlja porekla, proizvođač, kategorija i neto pirotehničkog sredstva, UN broj i klasa opasnosti, isprava o usaglašenosti i naziv imenovanog tela, naziv ovlašćenog lica, matični broj, sedište, broj i datum izdavanja rešenja i napomena o drugim činjenicama od značaja za izdavanje odobrenja.

U evidencijama iz stava 3. tačka 3) ovog člana obrađuju se sledeći podaci: naziv privrednog društva ili preduzetnika, matični broj, sedište odnosno adresa, broj i datum izdavanja rešenja, ime i prezime odgovornog lica, JMBG, adresa prodavnice i napomena o drugim činjenicama od značaja za izdavanje odobrenja.

U evidencijama iz stava 3. tačka 4) ovog člana obrađuju se sledeći podaci: naziv ovlašćenog lica, matični broj, sedište, broj i datum izdavanja rešenja, ime i prezime odgovornog lica, JMBG, vrsta eksplozivne materije, količina odobrene eksplozivne materije i napomena o drugim činjenicama od značaja za izdavanje odobrenja.

U evidencijama iz stava 3. tač. 5) i 6) ovog člana obrađuju se sledeći podaci: naziv ovlašćenog lica, matični broj, sedište odnosno adresa, broj i datum izdavanja rešenja, ime i prezime odgovornog lica, JMBG, vrsta eksplozivne materije, količina odobrene eksplozivne materije, mesto i vreme izvođenja i napomena o drugim činjenicama od značaja za izdavanje odobrenja.

U evidencijama iz stava 4. tačka 1) ovog člana obrađuju se sledeći podaci: ime i prezime, JMBG, datum i mesto rođenja, datum polaganja ispita, broj uverenja.

U evidencijama iz stava 4. tačka 2) ovog člana obrađuju se sledeći podaci: naziv dobrovoljnog vatrogasnog društva, adresa, kategorija dobrovoljne vatrogasne jedinice, broj uverenja.

Podaci iz stava 1, stava 2. tač. 1)-5) i tačke 12), stava 3. tač. 1)-3) i stava 4. ovog člana čuvaju se trajno, podaci iz stava 2. tač. 6)-11) čuvaju se deset godina, a podaci iz stava 3. tač. 4)-6) čuvaju se dve godine.

Član 65.

Ministarstvo vodi evidencije korišćenja materijalno-tehničkih sredstava, uređaja i opreme, u kojima obrađuje podatke o zaposlenima i pripadnicima civilne zaštite, i to: ime i prezime, JMBG, ime jednog roditelja, broj službene legitimacije, broj lične karte, čin, zvanje, radno mesto, naziv jedinice civilne zaštite, podatke o oružju, opremi, sredstvima i uređajima na zaduženju.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se deset godina od dana razduženja materijalno-tehničkih sredstava, uređaja i opreme.

Član 66.

Ministarstvo, u svrhu obavljanja stambenih poslova, vodi evidencije korišćenja stanova u vlasništvu Republike Srbije, koje koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova, i to: podatke o korisniku stana i članovima zajedničkog domaćinstva, kao i podatke o trećim licima koja koriste stan (ime, prezime, JMBG, adresa prebivališta/boravišta, kontakt telefon, elektronska adresa, pravni osnov korišćenja stana, podaci o nepokretnostima u vlasništvu korisnika i članova zajedničkog domaćinstva, zdravstveno stanje, bračni status, radni status, radno mesto, o statusu člana porodice poginulog ili ranjenog pripadnika Ministarstva), koji se čuvaju 10 godina od dana isteka zakupa.

VI.        PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Podzakonski akti

Član 67.

Podzakonski akti predviđeni ovim zakonom doneće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Akti koji su doneti do stupanja na snagu ovog zakona, ostaju na snazi, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Prestanak važenja ranijih propisa

Član 68.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o evidencijama i zaštiti podataka u oblasti unutrašnjih poslova (“Službeni glasnik RS” broj 24/18).

Podaci koji su do stupanja na snagu ovog zakona prikupljeni i obrađivani na osnovu ranijih propisa nastavljaju da se obrađuju u skladu sa ovim zakonom.

Stupanje zakona na snagu

Član 69.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt MUP, 08.12.2022.
Naslov: Redakcija