Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o azilu i privremenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, broj 24/18), u članu 2. stav 1. posle tačke 3) dodaje se tačka 3a) koja glasi:

“3a) potvrda o registraciji je potvrda koja se izdaje strancu koji je registrovan da je izrazio nameru da podnese zahtev za azil;”.

U tački 5) reči “kojom je usvojen zahtev za azil i dodeljena supsidijarna zaštita”, brišu se.

U tački 9) reč: “odobrava” zamenjuje se rečju: “pruža”.

Član 2.

U članu 12. stav 8. menja se i glasi :” Usmena rasprava prema maloletnom licu bez pratnje održava se u prisustvu privremenog staratelja”.

Član 3.

U članu 15. reči: “i smatra se dostavljenim kada ga primi bilo koje od navedenih licaˮ, zamenjuju se rečima: “u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupakˮ.

Član 4.

U članu 16. stav 2. reči: “ga sasluša” zamenjuju se rečima: “usmenu raspravu održi”, a reči: “bude saslušan” zamenjuju se rečima: “ usmena rasprava bude održana”.

Član 5.

U članu 19. stav 1. reči: “koji je registrovan da je izrazio nameru da traži azilˮ zamenjuju se rečima: “kome je izdata potvrda o registracijiˮ.

Član 6.

U članu 20. stav 1. posle reči: “prestanka prava na azil” dodaju se reči: “i privremenu zaštitu”.

Član 7.

U članu 23. stav 1. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: “a strancima kojima je izdata potvrda o registraciji obezbeđuje smeštaj, ishranu i odeću.ˮ.

Član 8.

U članu 28. stav 2. tačka 5) reč: “uskraćivanjeˮ zamenjuje se rečju: “isključenjeˮ.

Član 9.

U članu 29. stav 1. tačka 3) reči: “nedržavni organi” zamenjuju se rečima:

“nedržavni subjekti”.

Član 10.

U članu 30. stav 3. menja se i glasi:

“Efikasnu i trajnu zaštitu pružalac zaštite obezbeđuje ako preduzima razumne mere/korake u cilju sprečavanja progona ili trpljenja ozbiljne nepravde, između ostalog, primenom efikasnog pravnog sistema za otkrivanje, gonjenje i kažnjavanje dela koja predstavljaju progon ili ozbiljnu nepravdu, i ako tražilac ima pristup takvoj zaštiti.ˮ

Član 11.

U članu 32. stav 2. tačka 2) reči “Evropska kancelarija za podršku azilu (European asylum support office, u daljem tekstu: EASO)”, zamenjuju se rečima:

“Evropska agencija za azil (European Union Agency for Asylum, u daljem tekstu EUAA)”.

U stavu 4. tačka 4) reč: “traži” zamenjuje se rečima: “podnese zahtev za”.

Član 12.

U naslovu člana 33. reč: “uskraćivanjeˮ zamenjuje se rečju: “isključenjeˮ. U članu 33. stav 1. menja se i glasi:

“Pravo na utočište se neće odobriti tražiocu ako postoje osnovani razlozi na osnovu kojih se smatra da je:

1)         počinio zločin protiv mira, ratni zločin ili zločin protiv čovečnosti, u skladu sa odredbama sadržanim u međunarodnim konvencijama donetim u cilju sprečavanja takvih zločina;

2)         počinio teško krivično delo koje nije političkog karaktera, koje je počinjeno izvan teritorije Republike Srbije pre nego što je tražilac ušao na teritoriju Republike Srbije;

3)         kriv za dela suprotna ciljevima i principima Ujedinjenih nacija, kako je istaknuto u Preambuli i čl. 1. i 2. Povelje Ujedinjenih nacija.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Stav 1. ovog člana primenjuje se na tražioca i ako postoje osnovani razlozi na osnovu kojih se smatra da je podstrekivao, pomagao ili na drugi način učestvovao u izvršenju zločina ili dela navedenih u tom stavu.ˮ

Dosadašnji st. 2-5 postaju st. 3-6.

Član 13.

Naslov člana 34. menja se i glasi: “Razlozi za isključenje prava na supsidijarnu zaštituˮ

U članu 34. stav 1. menja se i glasi:

“Supsidijarna zaštita se neće odobriti tražiocu ako postoje osnovani razlozi na osnovu kojih se smatra da je:

1)         počinio zločin protiv mira, ratni zločin ili zločin protiv čovečnosti, u skladu sa odredbama sadržanim u međunarodnim konvencijama donetim u cilju sprečavanja takvih zločina;

2)         počinio teško krivično delo;

3)         kriv za dela suprotna ciljevima i principima Ujedinjenih nacija, kako je istaknuto u Preambuli i čl. 1. i 2. Povelje Ujedinjenih nacija.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Stav 1. primenjuje se na tražioca i ako postoje osnovani razlozi na osnovu kojih se smatra da je podstrekivao, pomagao ili na drugi način učestvovao u izvršenju zločina ili dela navedenih u tom stavu.ˮ

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Posle dosadašnjeg stava 3. koji postaje stav 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

“Pravo na supsidijarnu zaštitu se može isključiti tražiocu koji je pre svog dolaska u Republiku Srbiju izvršio jedno ili više krivičnih dela, koja predstavljaju krivična dela i po zakonodavstvu Republike Srbije, i ako je napustio svoju državu porekla isključivo zato da bi izbegao kazne koje proističu iz tih krivičnih dela.ˮ.

Član 14.

U članu 35. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

“Ako je to neophodno, a u cilju obezbeđivanja pristupa sistemu azila, stranca koji je izrazio nameru da podnese zahtev za azil, ovlašćeni policijski službenik može dovesti do mesta na kome će biti registrovan.”.

Dosadašnji stavovi 4-15. postaju st. 5-16.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. reči: “čija je namera da traži azil registrovanaˮ zamenjuje se rečima: “kome je izdata potvrda o registracijiˮ.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reč: “gaˮ briše se.

U dosadašnjem stavu 11. koji postaje stav 12. reči: “stranca koji je izrazio nameru da podnese zahtev za azil (u daljem tekstu: potvrda o registraciji)ˮ brišu se.

Dosadašnji stav 12. koji postaje stav 13. menja se i glasi:

“Prilikom prijema stranca kojem je izdata potvrda o registraciji ovlašćeni službenik Komesarijata u centru za azil ili drugom objektu namenjenom za smeštaj tražilaca, je dužan da strancu izda evidencioni karton kojim se potvrđuje činjenica prijema.ˮ.

Član 15.

U članu 36. stav 2. reči: “potvrda da traži azilˮ zamenjuju se rečima: “potvrda o registraciji”, a reč: “tražilacˮ zamenjuje se rečju: “stranacˮ.

U stavu 5. reči: “Pre nego što tražilac podnese zahtev za azil, postupajući nadležni organ je dužan da tražiocaˮ, zamenjuju se rečima: “Pre nego što stranac kome je izdata potvrda o registraciji podnese zahtev za azil, postupajući službenik nadležnog organa je dužan da ga”.

Član 16.

Naslov iznad člana i član 37. menjaju se i glase:

“Usmena rasprava Član 37.

Ovlašćeni službenik Kancelarije za azil, koji je prošao neophodnu obuku, održava usmenu raspravu i uzima izjavu od tražioca u najkraćem mogućem roku o svim činjenicama i okolnostima koje su od značaja za odlučivanje o podnetom zahtevu za azil, a naročito za utvrđivanje:

1)         identiteta tražioca;

2)         razloga na kojima se zasniva zahtev za azil;

3)         kretanja tražioca nakon što je napustio državu porekla ili državu uobičajenog boravišta;

4)         da li je tražilac već tražio azil u nekoj drugoj državi.

Ovlašćeni službenik Kancelarije za azil može više puta održati usmenu raspravu radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

Tražilac je dužan da u toku usmene rasprave u potpunosti sarađuje sa ovlašćenim službenikom Kancelarije za azil, da iznese verodostojna i uverljiva obrazloženja razloga na kojima zasniva svoj zahtev za azil, priloži sve dostupne dokaze kojima potkrepljuje svoj zahtev i istinito odgovara na sva pitanja koja su mu postavljena.

Tražilac je dužan da lično prisustvuje usmenoj raspravi i učestvuje u njoj, bez obzira na to da li ima zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

 Tražilac na usmenoj raspravi daje izjavu i u odsustvu uredno pozvanog punomoćnika koji nije opravdao svoje odsustvovanje.

Članovi porodice tražioca na usmenoj raspravi daju izjavu odvojeno, osim kada je to prema proceni službenika koji sprovodi usmenu raspravu neophodno radi utvrđivanja bitnih činjenica na kojima se zasniva zahtev za azil.

Na usmenoj raspravi javnost je isključena.

Izuzetno od stava 7. ovog člana, usmenoj raspravi može prisustvovati predstavnik UNHCR-a ako se tome ne protivi tražilac.

Usmena rasprava može biti tonski ili audio-vizuelno snimljena, ako je o tome obavešten tražilac.

Usmena rasprava se može izostaviti:

1)         ako se na osnovu dostupnih dokaza može doneti odluka kojom se usvaja zahtev za azil i odobrava pravo na utočište;

2)         ako tražilac nije sposoban da dâ izjavu zbog trajnih okolnosti na koje sam ne može uticati;

3)         ako se ocenjuje dopuštenost naknadnog zahteva za azil u skladu sa članom 46. st. 2. i 3. ovog zakona.

Ako se usmena rasprava izostavi u skladu sa stavom 10. tačka 2) ovog člana, tražiocu ili članu njegove porodice omogućava se da podnese dokaze i dâ izjave bitne za odlučivanje o zahtevu za azil.

Ako je broj podnetih zahteva za azil povećan u tolikoj meri da ovlašćeni službenici Kancelarije za azil nisu u mogućnosti da blagovremeno na usmenoj raspravi uzmu izjave od svakog tražioca, Vlada može, na predlog Ministarstva, doneti odluku da postupak usmene rasprave pored Kancelarije za azil, privremeno sprovode i službenici drugih organizacionih jedinica Ministarstva ili drugih državnih organa, koji prethodno moraju proći neophodnu obuku.ˮ

Član 17.

U članu 38. stav 1. tačka 4) reč: “uskraćivanjeˮ zamenjuje se rečju: “isključenjeˮ.

Član 18.

Član 41. menja se i glasi:

“Član 41.

Na graničnom prelazu, odnosno u tranzitnom prostoru vazdušne luke i luke unutrašnjih voda sprovodi se celokupan postupak azila uz poštovanje osnovnih načela propisanih ovim zakonom, samo ako se tražiocu obezbede adekvatan smeštaj i ishrana i:

1)         ako se zahtev za azil, odnosno naknadni zahtev za azil može odbiti kao neosnovan u skladu sa članom 38. stav 1. tačka 5) ovog zakona ili

2)         ako se zahtev za azil, odnosno, naknadni zahtev za azil može odbaciti u skladu sa članom 42. ovog zakona.

Predstavnicima udruženja koja se bave pružanjem pravne pomoći tražiocima i licima kojima je odobreno pravo na azil obezbeđuje se efikasan pristup graničnim prelazima, odnosno tranzitnom prostoru vazdušne luke i luke unutrašnjih voda, u skladu sa propisima kojima je uređena zaštita državne granice.

Punomoćniku ili predstavniku udruženja koje se bavi pružanjem pravne pomoći tražiocima i licima kojima je odobreno pravo na azil, osim UNHCR-a, može se privremeno ograničiti pristup tražiocu kada je to neophodno radi zaštite nacionalne bezbednosti ili javnog poretka Republike Srbije.

Postupak azila po zahtevu maloletnog lica bez pratnje i lica kojima su potrebne posebne procesne i prihvatne garancije ne može se voditi na granici ili u tranzitnom prostoru.

Kancelarija za azil odluku o zahtevu za azil u slučaju iz stava 1. ovog člana donosi najkasnije u roku od 28 dana od dana podnošenja zahteva.

Ako Kancelarija za azil ne donese odluku u roku iz stava 5. ovog člana, tražiocu se omogućava ulazak u Republiku Srbiju radi sprovođenja postupka po podnetom zahtevu za azil.

Protiv odluke iz stava 5. ovog člana može se podneti žalba Komisiji za azil u roku od pet dana od dana uručenja odluke.

Član 19.

U članu 44. stav 1. nakon reči: “člana 25. stav 2. ovog zakona” dodaju se reči:

“kao i da postoji dovoljan obim pružanja zaštite prilikom progona ili zlostavljanjaˮ, a nakon reči: “što se” dodaju se reči: “između ostalog”.

U stavu 2. reč: “EASO” zamenjuje se rečju: “EUAA”.

Član 20.

U članu 45. stav 4. iza reči: “potvrduˮ dodaju se reči: “i na jeziku sigurne treće državeˮ.

Član 21.

U članu 46. stav 1. reč: “tražilacˮ zamenjuje se rečju: “stranacˮ. Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

“Stranac koji je podneo naknadni zahtev za azil ostvaruje prava shodno članu 48. ovog zakona do pravnosnažnosti odluke po podnetom naknadnom zahtevu.

Stranac koji je podneo novi naknadni zahtev nakon pravnosnažnosti odluke o prethodnom naknadnom zahtevu, ne ostvaruje prava shodno članu 48.ovog zakona.

Dosadašnji st. 2 - 6. postaju st. 4-8

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 7. broj: “2” zamenjuje se brojem: “4”, a broj “3” zamenjuje se brojem “5”

Član 22.

U članu 47. stav 2. tačka 1) posle reči: “pismenom izjavom” dodaju se reči: “ili usmenom izjavom datom na zapisnik”.

U stavu 2. tačka 2) reč: “saslušanju” zamenjuje se rečima: “usmenoj raspravi”, a reč: “koje” zamenjuje se rečju: “koju”.

U stavu 2. tačka 3) reči: “ili ako na drugi način sprečava da mu se uruči poziv ili druga pismenaˮ brišu se.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a) koja glasi:

“3a) ako izbegava uručenje poziva ili drugog pismena;ˮ.

U stavu 4. reči: “u stavu 2. tač. 2), 3) i 4) ovog članaˮ, zamenjuju se rečima “u stavu 2. tač. 2)-4) ovog članaˮ.

Član 23.

U članu 48. stav 1. tačka 9) reči: “90 i 91ˮ zamenjuju se brojem:”89.ˮ.

Član 24.

U članu 50. stav 3. reči: “koji je registrovan da je izrazio nameru da traži azilˮ zamenjuju se rečima: “kome je izdata potvrda o registracijiˮ.

Stav 4. menja se i glasi:

“Materijalni uslovi prihvata mogu se umanjiti ili prestati ako stranac kome je izdata potvrda o registraciji ili tražilac ima sopstvena sredstva ili ako počne da ostvaruje prihode po osnovu rada koji su dovoljni da pokriju troškove smeštaja, ishrane i odeće kada je u pitanju stranac kome je izdata potvrda o registraciji, odnosno materijalne uslove prihvata kada je u pitanju tražilac, kao i ako zloupotrebom dodeljene pomoći iz stava 1. ovog člana ostvari korist.”

U stavu 6. reč: “uloižitiˮ zamenjuje se rečju: “uložitiˮ

U stavu 7. reči: “smanjenju ili ukidanju džeparcaˮ zamenjuju se rečima: “umanjenju ili prestanku davanja novčanih sredstava za lične potrebeˮ.

U stavu 8. reči: “stanca koji je registrovan da je izrazio nameru da traži azil zahtevajuˮ zamenjuju se rečima: “stranca kome je izdata potvrda o registraciji, ili razlozi ekonomičnosti postupka zahtevajuˮ.

Član 25.

U članu 52. stav 1. menja se i glasi:

“U centru za azil ili drugom objektu namenjenom za smeštaj tražilaca obezbeđuje se smeštaj, ishrana i odeća maloletnom strancu kome je izdata potvrda o registraciji do podnošenja zahteva za azil, odnosno materijalni uslovi prihvata maloletnog tražioca bez pratnje do donošenja pravnosnažne odluke o zahtevu za azil.”

Član 26.

U članu 54. stav 1. posle reči: “objekat za smeštaj,ˮ dodaju se reči: “svi stranci kojima je izdata potvrda o registraciji kao iˮ.

Član 27.

U članu 55. stav 1. posle reči: “besplatnoˮ dodaju se reči: “vaspitanje i obrazovanje dece u godini pred polazak u školu (pripremni predškolski program)”.

Član 28.

U članu 56. st. 1. i 4. reč: “tražiˮ zamenjuje se rečima: “podnese zahtev zaˮ. Stav 2. menja se i glasi:

“Stranac kome je izdata potvrda o registraciji, kao i tražilac imaju pravo da budu obavešteni o materijalnim uslovima prihvata, kao i o uslovima pod kojima se isti stiču, umanjuju ili prestaju, odmah po prijemu u centar za azil ili drugi objekat namenjen za smeštaj tražilaca, a najkasnije prilikom podnošenja zahteva za azil.”.

Član 29.

U članu 58. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Odredbe stava 1. ovog člana shodno se primenjuju i na stranca koji pred ovlašćenim policijskim službenikom izrazi nameru da podnese zahtev za azil, kao i na stranca kome je izdata potvrda o registraciji.ˮ.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Posle dosadašnjeg stava 2. koji postaje stav 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

“Stranac koji je izrazio nameru da podnese zahtev za azil, stranac kome je izdata potvrda o registraciji kao i tražilac azila dužan je da poštuje Ustav, zakone, druge propise i opšte akte Republike Srbije.”.

Član 30.

U članu 71. stav 2. reči: “kao i za njihovu naturalizacijuˮ brišu se.

Član 74. menja se i glasi:

Član 31.

“Član 74.

Odluku o pružanju privremene zaštite donosi Vlada.

Privremena zaštita je zaštita koja se odobrava u vanrednom postupku u slučaju masovnog priliva raseljenih lica koja se ne mogu vratiti u državu svog porekla ili uobičajenog boravišta ako postoji rizik da zbog tog masovnog priliva nije moguće efikasno sprovesti svaki individualni postupak azila radi zaštite interesa raseljenih lica i drugih lica koja traže zaštitu.

U skladu sa odlukom Vlade iz stava 1. ovog člana, lica kojima se pruža privremena zaštita, registruju se u skladu sa odredbama ovog zakona i za svako lice posebno Kancelarija za azil odlučuje o odobrenju privremene zaštite.

Raseljenim licima iz stava 1. ovog člana smatraju se stranci koji su bili prisiljeni da napuste područje ili državu svog porekla ili uobičajenog boravišta, odnosno koji su bili evakuisani, a koji se ne mogu vratiti u trajne i sigurne uslove života zbog situacije koja preovladava u toj državi, a naročito:

1)         lica koja su napustila područje oružanih sukoba ili lokalnog nasilja;

2)         lica koja su u ozbiljnoj opasnosti od masovnog kršenja ljudskih prava ili koja su bila žrtve tog kršenja.

Privremena zaštita može se odobriti i licima koja su u vreme donošenja odluke iz stava 1. ovog člana zakonito boravila u Republici Srbiji, ali kojima je pravo na boravak isteklo pre ukidanja odluke o pružanju privremene zaštite.

Privremena zaštita neće se odobriti licu kada se utvrdi da su u odnosu na njega ispunjeni uslovi za isključenje u skladu sa čl. 33. i 34. ovog zakona.

Član 32.

U članu 75. stav 2. posle reči: “trajanje privremene zaštite se” dodaju se reči:

“na zahtev lica kome je odobrena privremena zaštita”.

U stavu 3. posle reči: “zbog kojih je” reč: “odobrena” zamenjuje se rečima:

“doneta odluka o pružanju privremene zaštite”.

U stavu 4. reči:” zbog kojih mu se može uskratiti pravo na utočište” zamenjuju rečima: “za isključenje u skladu sa čl. 33. i 34. ovog zakona”.

Član 33.

U članu 77. stav 1. tačka 3) reč: “deportacijuˮ zamenjuje se rečima: “izvršenje odluke nadležnog sudskog ili organa državne uprave o udaljenju sa teritorije Republike Srbijeˮ.

U stavu 2. reči: “čija je namera za traženje azila registrovanaˮ zamenjuju se rečima: “kome je izdata potvrda o registracijiˮ.

Član 34.

Član 78. menja se i glasi:

“Mere ograničenja kretanja Član 78.

Ograničenje kretanja se sprovodi:

1)         zabranom napuštanja centra za azil, određene adrese, odnosno određenog područja;

2)         redovnim javljanjem u određeno vreme područnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici prema mestu boravka;

3)         određivanjem boravka u prihvatilištu za strance, obrazovanom u skladu sa zakonom kojim se uređuje boravak stranaca, pod pojačanim policijskim nadzorom;

4)         određivanjem boravka u ustanovi socijalne zaštite za maloletna lica sa pojačanim nadzorom;

5)         privremenim oduzimanjem putne isprave.

Mera iz stava 1. tačka 3) ovog člana može se izreći ako se individualnom procenom utvrdi da se drugim merama ne može ostvariti svrha ograničenja kretanja.

Lice kome je izrečena mera iz stava 1. ovog člana, obaveštava se o razlozima ograničavanja kretanja i poučava se o pravu na pravno sredstvo protiv rešenja, u najkraćem roku, pisanim putem, na jeziku koji razume ili se opravdano pretpostavlja da ga razume.

Ograničenje kretanja traje dok postoje razlozi iz člana 77. ovog zakona, a najduže tri meseca.

Izuzetno, kada se kretanje ograničava iz razloga iz člana 77. stav 1. tač. 2)-4) ovog zakona, to ograničenje kretanja se može produžiti za dodatna tri meseca.

Odluku o ukidanju rešenja o ograničenju kretanja donosi Kancelarija za azil. Protiv rešenja o ograničenju kretanja nije dozvoljena posebna žalba.

Protiv rešenja o ograničenju kretanja može se pokrenuti upravni spor, u roku od osam dana od dana uručenja rešenja.

Tužba ne odlaže izvršenje rešenja.

Sud je dužan da o tužbi odluči u roku od 15 dana od dana podnošenja tužbe.”

Član 35.

U članu 79. reč: “zabranu”, zamenjuje se rečju: “meru”.

Član 36.

U članu 83. dodaje se stav 2. koji glasi:

“Kancelarija za azil ukida odluku kojom se usvaja zahtev za azil odricanjem lica kome je odobren azil od tog prava, pismenom ili usmenom izjavom datom na zapisnik.ˮ

Član 37.

U članu 87. stav 1. tačka 1) reči: “lica koje je izrazilo nameru da podnese zahtev za azilˮ brišu se.

U tački 6) reč: “izbegliceˮ zamenjuje se rečima: “lice kojem je odobren azilˮ

U stavu 3. posle reči: “stava 1. ovog članaˮ dodaje se zapeta i reči “kao i način i postupak izdavanja ovih ispravaˮ.

Član 38.

U članu 89. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

“Lična karta iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od šest meseci i može se produžavati na isti rok, do okončanja postupka azila.ˮ

Član 39.

Naslov iznad člana i član 91. menjaju se i glase:

“Putna isprava za lica kojima je odobren azil Član 91.

Na zahtev lica kojem je odobreno pravo na utočište u Republici Srbiji, Ministarstvo izdaje na propisanom obrascu putnu ispravu za lica kojima je odobren azil sa rokom važenja od pet godina.

Za lice mlađe od 16 godina zahtev podnosi roditelj, odnosno staratelj.

U izuzetnim slučajevima humanitarne prirode, putna isprava iz stava 1. ovog člana može se izdati i licima kojima je odobrena supsidijarna zaštita, a koja ne poseduju nacionalnu putnu ispravu, sa rokom važenja do jedne godine.

Obrazac putne isprave za lica kojima je odobren azil sadrži sledeće lične podatke o strancu kome je odobren azil: ime i prezime, dan, mesec i godinu rođenja, mesto i državu rođenja, državljanstvo, pol i evidencijski broj stranca.

U obrazac putne isprave se unose i slike biometrijskih podataka stranca (fotografija i potpis) i datum izdavanja sa rokom važenja.

Obrazac putne isprave sadrži mikrokontroler (čip) i prostor za mašinski čitljivu zonu za potrebe automatskog očitavanja podataka u koji se unose vidljivi podaci na ispravi, biometrijski otisak prsta stranca, kao i drugi podaci u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju evidencije i obrada podataka u oblasti unutrašnjih poslova

Obrazac putne isprave štampa se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, na engleskom i francuskom jeziku, a podaci o prezimenu i imenu stranca, se upisuju onako kako su upisani u putnu ispravu stranca u transkripciji na engleskom jeziku, ili, ukoliko lice ne poseduje identifikacioni dokument države čiji je državljanin, onako kako su upisani u rešenje o odobrenju utočišta, odnosno supsidijarne zaštite, u transkripciji na engleskom jeziku. Podaci o državi rođenja stranca upisuju se latiničnim pismom, na način kako se na srpskom jeziku naziva država rođenja stranca. Obrasce putnih isprava tehnički izrađuje i štampa Narodna banka Srbije -

Zavod za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider.

Za izdavanje putne isprave plaća se taksa u skladu sa zakonom, a Narodnoj banci Srbije - Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider plaća se nanada za tehničku izradu obrasca.

Član 40.

U članu 93. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

“Lična karta proglašena nevažećom oglašava se na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva.

Nadležni organ izdaće            novu ličnu kartu nakon donošenja      rešenja o proglašenju lične karte nevažećom.ˮ

Član 41.

U članu 94. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

“Putna isprava proglašena nevažećom oglašava se  na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva.

Nadležni organ izdaće novu putnu ispravu nakon donošenja rešenja o proglašenju putne isprave nevažećom.ˮ

Član 42.

U članu 98. stav 1. tačka 1) reči “evidencija o strancima koji su tražioci azila i kojima su obezbeđeni materijalni uslovi prihvataˮ zamenjuju se rečima

“evidencija o strancima kojima je izdata potvrda o registraciji i tražiocima a kojima su obezbeđeni materijalni uslovi prihvataˮ.

U stavu 1. reč: “zemljaˮ u određenom padežu zamenjuje se rečju: “državaˮ u odgovarajućem padežu.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Propisi doneti pre stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi do donošenja propisa u skladu sa ovim zakonom, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 44.

Postupci azila započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije, izuzev odredaba člana 39. ovog zakona koje počinju da se primenjuju od 1. januara 2024. godineˮ.

Izvor: Vebsajt MUP, 08.12.2022.