Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O UTVRĐIVANJU ČINJENICA O STATUSU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNJA DA SU NESTALA IZ PORODILIŠTA U REPUBLICI SRBIJI: Udruženja roditelja novorođenčadi za koju se sumnja da su nestala mogu da dostave dokaze sudu. Sporna pitanja iz Zakona može da reši Vrhovni kasacioni sud


Glavna tema sastanka zamenika predsednika Višeg suda u Beogradu, sudije Jelene Stojilković, i predsednika Prvostepenog građanskog odeljenja Višeg suda, sudije Tatjane Lemajić, sa predstavnicima Udruženja "Nestale bebe Beograda" i Beogradske grupe roditelja nestalih beba bila su sporna pitanja u vezi sa primenom Zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020), saopšteno je iz Višeg suda.

Sudije su ukazale da stranke, shodno Zakonu o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020), imaju mogućnost da u postupku pred prvostepenim sudom, kada u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju, zahtevom pokrenu postupak pred Vrhovnim kasacionim sudom radi rešavanja tog spornog pravnog pitanja, kao i da to prvostepeni sud može učiniti po službenoj dužnosti.

Sudije su još navele i da udruženja imaju mogućnost da predsedniku prvostepenog građanskog odeljenja ukažu na dokaze koje su oni prikupili, a koje stranke u postupku nisu istakle uz predlog u cilju utvrđivanja statusa dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta. Sud bi ih eventualno imao u vidu prilikom ocene dokaza pri utvrđivanju svih spornih činjenica.

U narednom periodu održavaće se sastanci na nivou prvostepenog građanskog odeljenja, a zavisno od spornih pravnih pitanja koja se pojave u toku prikupljanja dokaznog materijala, ali i tokom samog postupka.

Izvor: Vebsajt Novosti, V.C., 04.12.2020.
Naslov: Redakcija