Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: OD POčETKA 2015. GODINE POKRENUTO 480 POSTUPAKA KONTROLE IMOVINE I PRIHODA FUNKCIONERA


Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je od početka godine 480 postupaka kada je reč o kontroli imovine i prihoda funkcionera, a vodi i ukupno 593 postupka zbog sukoba interesa, izjavila je direktorka Agencije, Tatjana Babić.

"Kada je reč o kontroli imovine i prihoda od početka godine pokrenuto je 480 postupaka protiv funkcionera na svim nivoima vlasti, od čega je 468 zbog neblagovremenog podnošenja izveštaja o imovini i prihodima, kako po stupanju na funkciju i prestanku funkcije, tako i zbog kašnjenja u podnošenju izveštaja o bitnim promenama", rekla je Babić, povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Ona je istakla da je Agencija ove godine podnela i 11 krivičnih prijava protiv funkcionera zbog neprijavljivanja imovine ili davanja lažnih podataka o imovini. Prema njenim rečima, tri krivične prijave podnete su zbog davanja lažnih podataka o imovini, dok je osam podneto zbog neprijavljivanja imovine po prestanku javne funkcije.

Direktorka Agencije je istakla da su od navedenih 11 krivičnih prijava u sedam slučajeva još uvek u toku postupci provere, u jednom slučaju podnet je optužni predlog, u jednom od slučajeva funkcioner je prvostepenom presudom oslobođen odgovornosti, ali taj postupak još uvek nije pravosnažno okončan, jer je nadležno javno tužilaštvo podnelo žalbu, dok je u dva slučaja primenjen institut odlaganja krivičnog gonjenja.

Babić objašnjava i da su podaci o podnetim krivičnim prijavama, kao i podaci o drugim postupcima u oblasti kontrole imovine funkcionera, dostupni na internet prezentaciji Agencije, ali i upozorava da Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US - dalje: Zakon) propisuje da je u postupku pred Agencijom isključena javnost što znači da osim podatka o tome da li se protiv određenog funkcionera vodi neki postupak i zbog koje povrede Zakona druge informacije do okončanja postupka ne smeju da se daju.

Govoreći o sukobu interesa, ona je istakla da Agencija vodi ukupno 593 postupka, od čega 322 po službenoj dužnosti, a 271 na osnovu podnetih prijava.

 "Protiv funkcionera koji su stupili na drugu javnu funkciju bez saglasnosti Agencije u ovoj godini pokrenuto je 164 postupka - 116 po službenoj dužnosti i 48 na osnovu podnetih prijava", rekla je Babić.

Objašnjava da i dalje ima slučajeva nepoštovanja preporuka Agencije, ali da se u najvećem broju slučajeva poštuju.

Kada je reč o finansiranju političkih aktivnosti, Babić je navela da je u toku ove godine Agencija kontrolisala godišnje finansijske izveštaje političkih subjekata i izveštaje o troškovima izbornih kampanja sprovedenih u 2014. godini.

"Zbog različitih povreda odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014) Agencija je do sada, u ovoj i prethodnim godinama, podnela oko 600 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a prekršajni sudovi su doneli više od 130 presuda", rekla je Babić.

Kako je istakla, na osnovu tih presuda, Agencija je donela više od 50 rešenja o gubitku prava na dobijanje budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada tih političkih subjekata.

Prema njenim rečima, za potrebe kontrole, Agencija je prikupljala brojne podatke od drugih državnih organa, pravnih lica - pružalaca usluga političkim subjektima i banaka, i upoređivala ih sa podacima prikazanim u izveštajima političkih subjekata.

 "Nalazi kontrole biće javno objavljeni do kraja ove godine", najavila je Babić.

Ona je istakla i da Agencija istovremeno prati ponašanja političkih subjekata koja ukazuju na potencijalne povrede Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i periodično obaveštava javnost o tome koja se ponašanja smatraju dozvoljenim, a koja zabranjenim, sa akcentom na takozvane "granične" slučajeve kao što su humanitarne aktivnosti i lekarski pregledi.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 07.12.2015.
Naslov: Redakcija