Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o elektronskom fakturisanju (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 44/21 i 129/21), u članu 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

“Odredbe ovog zakona ne odnose se na fizička lica koja nisu obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana.”.

Član 2.

U članu 2. tačka 2) posle reči: “odnosno javno preduzeće” dodaju se zapeta i reči: “uključujući i javno komunalno preduzeće,”.

U tački 4) reči: “i na kojeg se shodno primenjuju odredbe ovog zakona koje se primenjuju na subjekta privatnog sektora” brišu se.

Dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

“Obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana i obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica, osim subjekta javnog i privatnog sektora, prijavljuje se za korišćenje sistema elektronskih faktura pre podnošenja zahteva za isplatu subjektu javnog sektora.

Na Narodnu banku Srbije shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se primenjuju na subjekta javnog sektora, a na dobrovoljnog korisnika sistema elektronskih faktura odredbe ovog zakona koje se primenjuju na subjekta privatnog sektora.”.

Član 3.

U članu 3. stav 1. tačka 2) posle reči: “javnog sektora” dodaju se zapeta i reči: “uključujući i sve zahteve za isplatu ka subjektu javnog sektora”.

U tački 4) posle reči: “međusobnih transakcija” dodaju se zapeta i reči: “uključujući i sve zahteve za isplatu”.

U stavu 2. tačka 3) posle reči: “dobara i usluga” dodaju se zapeta i reči: “uključujući i zahtev za isplatu po osnovu ugovora koji ima odbrambene ili bezbednosne aspekte izuzetog od primene zakona kojim se uređuju javne nabavke”, a tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaju se tač. 4), 5), 6) i 7), koje glase:

“4) isporuku električne energije i uslugu preuzimanja električne energije u energetski sistem, osim isporuke električne energije za krajnju potrošnju;

5) promet dobara i usluga bez naknade;

6) transakciju po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem;

7) zahtev za isplatu troškova i nagrada u sudskim i drugim postupcima, koji se isplaćuju iz sredstava suda, odnosno drugog organa kod kojeg se vodi postupak, na osnovu odluke suda, odnosno drugog organa.”.

Član 4.

U članu 4. stav 1. reči: “subjekt javnog sektora, pravno lice, odnosno preduzetnik koji nije obveznik poreza na dodatu vrednost” zamenjuju se rečima: “lice koje nije obveznik poreza na dodatu vrednost - subjekt javnog sektora i dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura”.

St. 3. i 4. menjaju se glase:

“Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se zbirno, za sve obaveze, iskazivanjem podataka o osnovici i obračunatom porezu na dodatu vrednost, posebno po poreskim stopama, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se pojedinačno, po svakoj obavezi, iskazivanjem podatka o osnovici, poreskoj stopi i obračunatom porezu na dodatu vrednost, i to za:

1) promet dobara i usluga, uključujući i dati avans, za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost;

2) promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu obvezniku poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana i obvezniku poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica, uključujući i primljeni avans, za koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.”.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

“Ako je za transakcije za koje ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture u skladu sa ovim zakonom izdata elektronska faktura, ne postoji obaveza evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost.”.

Dosadašnji st. 5, 6. i 7. postaju st. 6, 7. i 8.

Član 5.

U članu 9. stav 3. posle reči: “strano lice” dodaju se zapeta i reči: “po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova u sistemu elektronskih faktura”.

Član 6.

U članu 10. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

“Elektronska faktura koja je odbijena može se naknadno prihvatiti.”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Dodaju se st. 7. i 8, koji glase:

“Izuzetno od stava 6. ovog člana, ukoliko postoji privremeni prekid u radu sistema elektronskih faktura, elektronska faktura smatra se dostavljenom u trenutku ponovnog uspostavljanja rada sistema elektronskih faktura.

Aktom ministra nadležnog za poslove finansija bliže se uređuje postupanje u slučaju nastupanja privremenog prekida u radu sistema elektronskih faktura.”.

Član 7.

U članu 11. stav 1. reči: “Služba Vlade nadležna” zamenjuju se rečima: “Republički organ nadležan”.

Član 8.

U članu 16. stav 1. reči: “u pogledu usklađenosti elektronskih faktura sa srpskim standardom elektronskog fakturisanja” brišu se.

U stavu 2. posle reči: “inspekcijskog nadzora” zapeta i reči: “koja nisu uređena ovim zakonom,” brišu se.

Član 9.

U članu 18. stav 1. tačka 1a) reči: “4. i 6” zamenjuju se rečima: “4. i 7”.

Član 10.

Odredba člana 6. stav 1. ovog zakona primenjivaće se od 1. juna 2023. godine za elektronske fakture koje se evidentiraju u centralni registar faktura u skladu sa zakonom koji uređuje rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 9.11.2022.
Naslov: Redakcija