Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA - Tekst propisa


Član 1.

U Carinskom zakonu (“Službeni glasnik RS”, br. 95/18, 91/19 - dr. zakon i 144/20), u članu 17. stav 6. posle reči: “subjekta” zapeta se briše i dodaje se reč: “ili”, a reči: “ili odluke o zahtevu za zaštitu prava intelektualne svojine” brišu se.

Član 2.

U članu 24. stav 11. reči: “U slučajevima iz stava 1. tačka 2) ili st. 3, 9. ili 10. ovog člana, OOS ili OOP se” zamenjuju se rečima: “U slučajevima kada OOS ili OOP prestaju da važe u skladu sa stavom 1. tačka 2) ili stavom 3. ovog člana ili su ukinuta u skladu sa st. 7, 9. ili 10. ovog člana, OOS ili OOP se i dalje”.

Član 3.

U članu 47. stav 1. tačka 2) posle reči: “zakona” tačka i zapeta brišu se i dodaju se reči: “i organ nadležan za izdavanje isprave iz člana 46. stav 3. ovog zakona;”.

U tački 3) posle reči: “izvozu” tačka se briše i dodaju se reči: “i organ nadležan za izdavanje tih isprava i uverenja.”.

Član 4.

U članu 74. stav 6. reči: “proizvodne radnje” zamenjuju se rečima: “radnje prerade”.

Član 5.

U članu 77. stav 6. reči: “stava 3.” zamenjuju se rečima: “stava 2.”.

Član 6.

U članu 83. stav 1. reči: “ stav 7.ˮ zamenjuju se rečima: “ stav 6.”.

Član 7.

U članu 85. reči: “ stav 3.ˮ zamenjuju se rečima: “stav 2.”.

Član 8.

U članu 87. stav 1. tačka 1) reči: “stav 10.ˮ zamenjuju se rečima: “stav 9.”.

Član 9.

U članu 90. stav 2. reči: “prekršajnog iliˮ brišu se.

Član 10.

U članu 99. stav 4. reči: “stava 2.ˮ zamenjuju se rečima: “stava 3.”.

Člana 11.

U članu 109. stav 1. tačka 8) podtačka (1) posle reči: “sprovođenje” dodaju se reči: “privremenog smeštaja ili”.

Član 12.

U članu 111. posle reči: “sprovođenje” dodaju se reči: “privremenog smeštaja ili”.

Član 13.

U članu 114. stav 3. posle reči: “deklaraciju” dodaje se zapeta i reči: “bez odlaganja,”.

Tačka 2) menja se i glasi:

“2) nakon isteka 200 dana od dana podnošenja deklaracije.”.

Član 14.

U članu 123. stav 5. na kraju dodaju se reči, koje glase: “Ako se u takvim okolnostima podnese deklaracija ili deklaracija za privremeni smeštaj, ta deklaracija mora da sadrži najmanje one podatke koji se zahtevaju za ulaznu sažetu deklaraciju.”

Član 15.

U članu 129. stav 3. posle reči: “deklaraciju” dodaje se zapeta i reči: “bez odlaganja,”.

Tačka 2) menja se i glasi:

“2) nakon isteka 30 dana od dana podnošenja deklaracije.”

Član 16.

U članu 210. stav 1. reč: “uneta” zamenjuje se rečima: “koja se unosi”.

U tački 1) reči: “je uneta” zamenjuje se rečima: “se unosi”.

U stavu 2. reč: “uneta” zamenjuje se rečima: “koja se unosi”.

Član 17.

U članu 219. stav 2. reči: “članom 19.ˮ zamenjuju se rečima: “članom 20.”.

Član 18.

U članu 220. stav 1. reči: “člana 192.ˮ zamenjuju se rečima: “člana 193.”.

Član 19.

Posle člana 224. dodaju se naslov iznad člana 224a i član 224a, koji glase:

“Roba koja je popravljena ili zamenjena na osnovu međunarodnog sporazuma

Član 224a

Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za prerađene proizvode koji su dobijeni od robe koja je stavljena u postupak pasivnog oplemenjivanja, ako se, na način prihvatljiv za carinski organ, utvrdi:

1)         da je ta roba popravljena ili izmenjena u državi ili carinskoj teritoriji van carinskog područja Republike Srbije, s kojima je Republika Srbija zaključila međunarodni sporazum, kojim je predviđeno takvo oslobođenje;

2)         da su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina utvrđeni u sporazumu iz tačke 1) ovog stava.

Stav 1. ovog člana ne primenjuje se na prerađene proizvode koji su dobijeni od ekvivalentne robe iz člana 193. ovog zakona i na proizvode za zamenu iz čl. 225. i 226. ovog zakona.”

Član 20.

U članu 235. stav 3. posle reči: “deklaraciju” dodaje se zapeta i reči: “bez odlaganja, u sledećim slučajevima:”.

Tačka 2) menja se i glasi:

“2) nakon isteka 150 dana od dana podnošenja deklaracije.”.

Član 21.

U članu 238. stav 3. posle reči: “poništava to obaveštenje” dodaje se zapeta i reči: “bez odlaganja, u sledećim slučajevima:”.

Tačka 2) menja se i glasi:

“2) nakon isteka 150 dana od dana podnošenja obaveštenja.”.

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje zakona i ciljevi koji se njime žele ostvariti 

Važeći Carinski zakon donet je 2018. godine i objavljen u (“Službenom glasniku RS”, broj 95/18), a počeo da se primenjuje 17. juna 2019. godine. Ovaj zakon je u najvećoj mogućoj meri usaglašen sa Carinskim zakonom Evropske unije (REGULATION (EU) No 952/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code) koji je stupio na snagu 30. oktobra 2013. godine, a primenjuje se od 1. maja 2016. godine.

S obzirom na osnovno opredeljenje Republike Srbije da postane punopravan član Evropske unije, to je obaveza usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva, uključujući i carinske propise, sa zakonodavnom regulativom Evropske unije, jedna od najznačajnijih obaveza državnih organa. Ova obaveza je još više izražena otvaranjem pregovaračkog Poglavlja 29 - Carinska unija i obavezama koje je Republika Srbija preuzela u pogledu rokova za usklađivanje sa carinskim zakonodavstvom Evopske unije. Usvajanjem Carinskog zakona Republike Srbije krajem 2018. godine ova obaveza Republike Srbije u pogledu usaglašavanja carinskog zakonodavstva sa carinskim zakonodavstvom Evropske unije je u znatnoj meri ispunjena.

Carinski zakon, objavljen u (“Službenom glasniku RS”, broj 95/18), u međuvremenu, menjan je dva puta. Najpre, Zakonom o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi (“Službeni glasnik RS”, broj 91/19), u članu 3. tog zakona bilo je propisano da danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje da važi član 282. Carinskog zakona (“Službeni glasnik RS”, broj 95/18).

Zatim, Carinski zakon je još jednom izmenjen donošenjem Zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona (“Službeni glasnik RS”, broj 144/20), kojim su izmenjeni rokovi u kojima se može sprovesti prinudna naplata carinskog duga, tačnije, da bi se omogućilo da carinski dug bude naplaćen u realnijim rokovima, a u cilju zaštite finansijskih interesa Republike Srbije, izvršene su izmene u članu 99. Carinskog zakona, tako što su predloženi duži rokovi zastarelosti. Napominjemo da je ovu izmenu Carinskog zakona bilo potrebno izvršiti u najkraćem mogućem roku, radi zaštite finansijskih interesa Republike Srbije. Takođe, ukazujući i na član 113. Carinskog zakona Evopske unije kojim je propisano da ako iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti nije plaćen u propisanom roku, carinski organ preduzima, radi naplate tog iznosa, sva sredstva koja su mu dostupna prema pravu dotične države članice. Imajući u vidu potrebu hitnog donošenja tog zakona, kao i činjenicu da rokovi zastarelosti za naplatu carinskog duga nisu bili predmet usaglašavanja Carinskog zakona Republike Srbije sa Carinskim zakonom Evropske unije, taj zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona nije bio predmet konsultacija sa Evropskom komisijom.

Imajući u vidu da je Carinski zakon Evropske unije, u međuvremenu izmenjen, a opet, polazeći od obaveze usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavnom regulativom Evropske unije, to je pripremljen ovaj zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, kojim se vrši dalje usaglašavanje sa izmenama i dopunama Carinskog zakona Evropske unije.

Pored toga, Predlgom zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona izvršene su i izmene tehničke prirode, koje se ogledaju u terminološkom preciziranju pojedinih pojmova, ali i u izmenama u pozivanjima na pojedine članove zakona.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

U članu 1. Predloga zakona izvršena je izmena člana 17. stav 6. Carinskog zakona. Naime, u ovom članu, u stavu 6. propisano je da nadležni carinski organ donosi odluku iz stava 1. ovog člana i o tome obaveštava podnosioca zahteva bez odlaganja u skladu sa odredbama zakona koji uređuje opšti upravni postupak. Izuzetno, rok za donošenje odluka koje se odnose na obavezujuća obaveštenja o svrstavanju robe ili obavezujuća obaveštenja o poreklu robe, na odobravanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta, odobravanje pojednostavljenja ili odluke o zahtevu za zaštitu prava intelektualne svojine ne može biti duži od 120 dana od dana prihvatanja zahteva. Predloženom izmenom člana 17. stav 6. Carinskog zakona umesto dosadašnjeg roka za odlučivanje carinskog organa po zahtevu za zaštitu prava intelektualne svojine od 120 dana, za odlučivanje carinskog organa po ovom zahtevu primenjuje se zakon koji uređuje opšti upravni postupak. Ovu izmenu je bilo potrebno izmeniti radi usaglašavanja sa odgovarajućim propisom Evropske unije, kojim je uređena ova oblast - REGULATION (EU) No 608/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003.

U članu 2. Predloga zakona izvršene su terminološke izmene, kojim je precizirano kada se odluke koje se odnose na obavezujuća obaveštenja o svrstavanju robe (OOS) ili odluke koje se odnose na obavezujuća obaveštenja o poreklu robe (OOP), a koje su prestale da važe, i dalje mogu koristiti.

U članu 3. Predloga zakona izvršena je dopuna člana 47. Carinskog zakona i to na taj način što se Vlada ovlašćuje da, pored ostalog, propiše i organ nadležan za izdavanje isprave iz člana 46. stav 3. ovog zakona, odnosno organ nadležan za izdavanje drugih isprava i uverenja iz člana 47. tačka 3) Carinskog zakona.

Članom 4. Predloga zakona izvršeno je terminološko preciziranje u članu 74. stav 6. Carinskog zakona.

U čl. 5 - 8. Predloga zakona izvršene su tehničke ispravke u pojedinim članovima Carinskog zakona (čl. 77, 83, 85. i 87).

U članu 9. Predloga zakona izvršene su izmene radi usaglašavanja sa Carinskim zakonom Evropske unije.

U članu 10. Predloga zakona izvršena je tehnička ispravka u članu 99. stav 4. Carinskog zakona.

Članom 11. Predloga zakona dopunjen je član 109. Carinskog zakona, kojim su propisani slučajevi kada se carinski dug gasi. Predloženom dopunom se propisuje da se carinski dug pri uvozu ili izvozu gasi ako je carinski dug nastao u skladu sa odredbama čl. 67. ili 70. ovog zakona i ako, pored ostalog, propust koji je doveo do nastanka carinskog duga nije imao značajan uticaj na pravilno sprovođenje privremenog smeštaja ili konkretnog carinskog postupka i nije predstavljao pokušaj prevare.

Članom 12. Predloga vrši se dopuna člana 111. Carinskog zakona, što je posledica dopune člana 109. tog zakona.

U članu 13. Predloga zakona izvršene su izmene i dopune člana 114. Carinskog zakona, kojim se preciziraju situacije kada se poništava podneta ulazna sažeta deklaracija u slučaju da roba za koju je podneta ta deklaracija nije uneta u carinsko područje Republike Srbije.

Član 14. Predloga zakona propisuje koje podatke mora da sadrži carinska deklaracija ili deklaracija za privremeni smeštaj, koje su podnete umesto ulazne sažete deklaracije.

U članu 15. Predloga zakona izvršene su izmene i dopune člana 129. Carinskog zakona, kojim se preciziraju situacije kada se poništava podneta deklaracija za privremeni smeštaj u slučaju da roba za koju je podneta ta deklaracija nije dopremljena carinarnici.

Članom 16. Predloga zakona vrši se terminološko preciziranje u članu 210. Carinskog zakona.

U čl. 17. i 18. Predloga zakona izvršene su tehničke ispravke u pojedinim članovima Carinskog zakona.

Članom 19. Predloga zakona dodaje se član 224a Carinskog zakona koji propisuje potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina za prerađene proizvode koji su dobijeni od robe koja je stavljena u postupak pasivnog oplemenjivanja, ako se, na način prihvatljiv za carinski organ, utvrdi da je ta roba popravljena ili izmenjena u državi ili carinskoj teritoriji van carinskog područja Republike Srbije, s kojima je Republika Srbija zaključila međunarodni sporazum, kojim je predviđeno takvo oslobođenje i ako su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina utvrđeni u tom sporazumu.

U članu 20. Predloga zakona izvršene su izmene i dopune člana 235. Carinskog zakona, kojim se preciziraju situacije kada se poništava podneta izlazna sažeta deklaracija u slučaju da roba za koju je podneta ta deklaracija nije izneta sa carinskog područja Republike Srbije.

U članu 21. Predloga zakona izvršene su izmene i dopune člana 238. Carinskog zakona, kojim se preciziraju situacije kada se poništava podneto obaveštenje o ponovnom izvozu u slučaju da roba za koju je podneto to obaveštenje nije izneta sa carinskog područja Republike Srbije.

Član 22. Predloga zakona sadrži završnu odredbu, kojom je propisano da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 04.11.2021.
Naslov: Redakcija