Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o eksproprijaciji (“Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 23/01-SUS, 20/09, 55/13-US i 106/16-autentično tumačenje), u članu 1. posle reči: “Nepokretnosti” dodaju se reči: “u privatnoj, zadružnoj ili javnoj svojini”.           

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

“Svi postupci koji se vode u skladu sa ovim zakonom su hitni.”

Član 2.

U članu 6. stav 1. menja se i glasi:

“Zemljište koje treba da služi određenoj potrebi u vezi sa izgradnjom objekata i ustanovljenjem službenosti, a za koju izgradnju, odnosno ustanovljenje je u skladu sa ovim zakonom utvrđen javni interes (radi smeštaja radnika, materijala, mašina ili izvođenja radova koji su u funkciji izgradnje objekta ili ustanovljenja službenosti i sl.) može se privremeno zauzeti, a najduže do tri godine (privremeno zauzimanje).”

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

“Na zahtev korisnika eksproprijacije iz člana 8. ovog zakona, privremeno zauzimanje zemljišta može se jednom produžiti za još tri godine.”

Član 3.

U članu 8. stav 1. reči: “za potrebe” zamenjuju se rečima: “u korist”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Korisnikom eksproprijacije u smislu ovog zakona smatra se lice koje prema važećim propisima može steći pravo svojine na eksproprisanoj nepokretnosti i objektu za čiju izgradnju se sprovodi postupak eksproprijacije.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 4.

Član 19. menja se i glasi:

“Član 19.

Zakupcu stana u društvenoj ili državnoj svojini, odnosno javnoj svojini na neodređeno vreme, odnosno nosiocu stanarskog prava u eksproprisanoj stambenoj zgradi ili stanu kao posebnom delu zgrade, korisnik eksproprijacije dužan je da pre rušenja zgrade obezbedi korišćenje drugog odgovarajućeg stana u javnoj svojini sa pravima zakupca na neodređeno vreme.”

Član 5.

U članu 20. stav 1. posle reči: “za izgradnju” dodaju se zapeta i reči: “rekonstrukciju ili adaptaciju”, posle reči: “energetske” dodaju se zapeta i reč: “telekomunikacione”, a posle reči: “ugroženih lica” dodaju se zapeta i reči: “i radi realizacije projekata za izgradnju objekata od značaja ili od posebnog značaja za Republiku Srbiju, a koji projekat se realizuje na osnovu zaključenog međunarodnog ugovora u kojem je jedan od potpisnika Republika Srbija.”.

Stav 7. menja se i glasi:

“Vlada je dužna da po predlogu za utvrđivanje javnog interesa odluči u roku od 15 dana od dana dostavljanja potpune dokumentacije iz stava 6. ovog člana i dobijenog pozitivnog mišljenja ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva na dostavljenu plansku dokumentaciju, kao i pozitivnog mišljenja ministarstva nadležnog za poslove rudarstva ukoliko se ekproprijacija vrši u svrhu izgradnje rudarskog objekta.”

Posle stava 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:

“Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva je dužno da mišljenje iz stava 7. ovog člana dostavi Ministarstvu finansija u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za davanje mišljenja.”

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 9. reč: “zaključkom” zamenjuje se rečju: “rešenjem”.

Posle dosadašnjeg stava 8. koji je postao stav 9. dodaje se novi stav 10. koji glasi:

“Do donošenja rešenja Vlade o utvrđenom javnom interesu, predlagač može odustati od predloga ili predlog može izmeniti.”

Dosadašnji st. 9-13. postaju st. 11-15.

Član 6.

U članu 22. stav 2. posle reči: “poslove finansija” dodaju se zapeta i reči: “u roku od 15 dana od dana prijema kompletne dokumentacije.”

Član 7.

U članu 23. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Rok za vršenje pripremnih radnji počinje da teče sledećeg dana od dana uručenja rešenja strankama u postupku.”

Dosadašnji st. 2-4. postaju st. 3-5.

Član 8.

U članu 25. stav 2. reči: “republički javni” zamenjuju se rečju: “državni”.

U stavu 3. reč: “javni” briše se.

Član 9.

U članu 27. tačka 1) menja se i glasi:

“1) izvod iz katastra nepokretnosti koji sadrži podatke o nepokretnosti za koju se predlaže eksproprijacija, koji je pribavljen putem Servisne magistrale organa u skladu sa propisima koji uređuju elektronsku upravu;”.

Član 10.

U članu 29. stav 3. menja se i glasi:

“Ako su uz predlog za eksproprijaciju ili naknadno, podnete isprave iz čl. 27. i 28. ovog zakona, organ iz stava 1. ovog člana dostavlja predlog za eksproprijaciju sa podnetim dokazima na izjašnjenje sopstveniku nepokretnosti u roku od tri dana od dana prijema urednog predloga.”

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4-6. koji glase:

“Sopstvenik nepokretnosti je dužan da se izjasni o predlogu za eksproprijaciju u roku od pet dana od dana prijema predloga pisanim putem ili usmeno na zapisnik kod nadležnog organa.

Ako u toku postupka nadležni organ naiđe na činjenicu za koju smatra da je potrebno izvesti dodatne dokaze, može zakazati usmenu raspravu u roku od tri dana od dana prijema predloga za eksproprijaciju.

Po prijemu izjašnjenja iz prethodnog stava, odnosno po proteku tog roka, nadležni organ odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, donosi rešenje o eksproprijaciji nepokretnosti.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 7.

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 8. menja se i glasi:

“Kada se tokom postupka eksproprijacije utvrdi da je sopstvenik nepokretnosti koji je upisan u katastru nepokretnosti preminuo, a nije sproveden postupak raspravljanja zaostavštine iza njegove smrti, odnosno ako se vodi postupak utvrđivanja vlasništva na predmetnoj nepokretnosti, organ koji vodi postupak može postaviti privremenog zastupnika koji bi istupao u postupku eksproprijacije u ime i za račun potencijalnih naslednika, odnosno sukcesora sve do pojave istih, kao i u ostalim slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.”

Dosadašnji stav 6. koji postaje stav 9. menja se i glasi:

“Ministarstvo nadležno za poslove finansija je dužno da odluči o žalbi protiv prvostepenog rešenja donetog po predlogu za eksproprijaciju u roku od 30 dana od dana predaje žalbe.”

Član 11.

U članu 30. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

“U slučaju da se po zahtevu iz stava 1. ovog člana ne može odlučiti istovremeno sa zahtevom za eksproprijaciju korisnika eksproprijacije, postupajući organ će doneti delimično rešenje, dok će se o eksproprijaciji preostalog dela nepokretnosti rešiti naknadno nakon sprovedenog dokaznog postupka.”

Član 12.

U članu 31. tačka 2) posle reči: “katastra nepokretnosti” brišu se reči: “ili drugih javnih knjiga u kojima se upisuju prava na nepokretnostima”.

Član 13.

U članu 32. stav 1. menja se i glasi:

“Opštinska uprava je dužna da predlog za eksproprijaciju dostavi po službenoj dužnosti organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra radi upisa u katastar nepokretnosti zabeležbe pokretanja postupka eksproprijacije.”

U stavu 2. reči: “zabeležba eksproprijacije” zamenjuju se rečima: “zabeležba pokretanja postupka eksproprijacije”.

Član 14.

U članu 33. dodaje se stav 2. koji glasi:

“Obavezu iz stava 1. ovog člana korisnik eksproprijacije ima i u slučaju da je usvojen zahtev iz člana 10. ovog zakona.”

Član 15.

Posle člana 41. dodaje se član 41a, koji glasi:

“Član 41a

U slučaju eksproprijacije nepokretnosti koja je u javnoj svojini, raniji sopstvenik ima pravo na naknadu u slučaju da je tu nepokretnost stekao teretnim putem, o čemu mora dostaviti odgovarajuće dokaze.”

Član 16.

U članu 43. dodaje se stav 2. koji glasi:

“Kada je predmet eksproprijacije zemljište na kome je izgrađen objekat suprotno zakonu za koji nije okončan postupak ozakonjenja, vlasnik takvog objekta ima pravo na naknadu za izgrađeni objekat u visini procenjene građevinske vrednosti tog objekta.”

Član 17.

U članu 56. stav 2. posle reči: “rešenja o eksproprijaciji” dodaju se zapeta i reči: “odnosno delimičnog rešenja o eksproprijaciji u slučaju iz člana 30. stav 4. ovog zakona.”

Član 18.

U članu 58. stav 3. reč: “opštinskom” briše se.

Član 19.

U članu 61. stav 1. reč: “opštinskom” briše se.

Član 20.

U članu 63. stav 3. reči: “ili drugim javnim knjigama” brišu se.

Član 21.

U članu 64. u st. 1. i 3. umesto tačke na kraju, stavlja se zapeta i dodaju reči: “koje nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra.”.

Stav 2. briše se.

Član 22.

Član 70. stav 1. menja se i glasi:

“Prava na nepokretnosti u državnoj ili društvenoj svojini, sa ili bez upisanog prava korišćenja, mogu se rešenjem opštinske uprave oduzeti ili ograničiti po zahtevu lica iz člana 8. ovog zakona, ako to zahteva javni interes (administrativni prenos).”

Član 23.

Postupci eksproprijacije koji su započeti u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji (“Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 23/01-SUS, 20/09, 55/13-US i 106/16-autentično tumačenje), a koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastaviće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 24.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Imajući u vidu da je Zakon o eksproprijaciji (“Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 23/01-SUS, 20/09, 55/13-US i 106/16-autentično tumačenje - u daljem tekstu: Zakon) donet još 1995. godine, ukazala se potreba da se određene odredbe, pravni instituti i rokovi Zakona usklade sa brojnim odlukama i stavovima, zauzetim i potvrđenim u dosadašnjoj upravnoj i sudskoj praksi, tako što će ova pitanja biti na precizniji ili efikasniji način određena.

Pripremi ovog zakona pristupilo se imajući u vidu potrebu da se na brz i efikasan način okonča postupak eksproprijacije prevashodno zbog hitnosti postupka, koji se sprovodi u javnom interesu. To je razlog zbog čega se definišu kratki rokovi postupanja upravnih organa, te se na precizniji način definišu pojedini pojmovi predviđeni ovim zakonom, poput korisnika eksproprijacije, ili uvode novi instituti poput postavljanja privremenog zastupnika potencijalnim naslednicima, čime bi se doprinelo efikasnosti postupka.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona menja se odredba člana 1. Zakona tako što se utvrđuje da su predmet eksproprijacije nepokrentosti u svim oblicima prava svojine, a potom se dodaje i stav 2. kojim se utvrđuje da su svi postupci koji se vode u skladu sa ovim zakonom hitni, imajući u vidu da se pokreću i vode u javnom interesu.

Članom 2. Predloga zakona menja se član 6. stav 1. Zakona, tako što se omogućava privremeno zauzimanje zemljišta, najduže do tri godine, kada isto zemljište služi određenoj potrebi u vezi sa izgradnjom objekata i ustanovljenjem službenosti, a za koju izgradnju, odnosno ustanovljenje je utvrđen javni interes (radi smeštaja radnika, materijala, mašina ili izvođenja radova koji su u funkciji izgradnje objekta ili ustanovljenja službenosti i sl.), s tim da se na zahtev pravnih lica iz člana 4. ovog zakona, privremeno zauzimanje zemljišta može jednom produžiti za još tri godine.

Članom 3. Predloga zakona menja se član 8. stav 1. Zakona kojim se na precizan način utvrđuje ko može imati svojstvo korisnika eksproprijacije.

Članom 4. Predloga zakona izmenjene su odredbe člana 19. Zakona tako što je utvrđena obaveza korisnika eksproprijacije da, pre rušenja zgrade, obezbedi zakupcu stana u društvenoj ili državnoj svojini, odnosno javnoj svojini na neodređeno vreme, odnosno nosiocu stanarskog prava u eksproprisanoj stambenoj zgradi ili stanu kao posebnom delu zgrade, korišćenje drugog odgovarajućeg stana u javnoj svojini sa pravima zakupca na neodređeno vreme.

Članom 5. Predloga zakona izmenjene su odredbe člana 20. Zakona tako što je propisano da Vlada može utvrditi javni interes i radi realizacije projekata za izgradnju objekata od značaja ili od posebnog značaja za Republiku Srbiju, a koji projekat se realizuje na osnovu zaključenog međunarodnog ugovora u kojem je jedan od potpisnika Republika Srbija. Pored toga, skraćeni su rokovi za postupanje organa u čijoj je nadležnosti postupanje po zahtevu za utvrđivanje javnog interesa.

Članom 6. Predloga zakona izmenjene su odredbe člana 22. Zakona tako što je za odlučivanju o predlogu za dozvolu vršenja pripremnih radnji uveden rok od 15 dana od dana prijema kompletne dokumentacije.

Članom 7. Predloga zakona dopunjuje se član 23. Zakona dodavanjem novog stava 2. kojim se utvrđuje da rok za vršenje pripremnih radnji počinje da teče sledećeg dana od dana uručenja rešenja strankama u postupku.

Članom 8. Predloga zakona izvršeno je usklađivanje Zakona sa Zakonom o državnom pravobranilaštvu.

Članom 9. Predloga zakona menja se član 27. tačka 1) Zakona tako što se uz predlog za eksproprijaciju podnosi izvod iz katastra nepokretnosti koji sadrži podatke o nepokretnosti za koju se predlaže eksproprijacija, koji je pribavljen putem Servisne magistrale organa u skladu sa propisima koji uređuju elektronsku upravu.

Članom 10. Predloga zakona menja se član 29. Zakona određivanjem kraćih rokova za postupanje organa uprave u cilju bržeg i efikasnijeg sprovođenja postupka eksproprijacije. Pored toga, propisuje se odredba koja se odnosi na postavljanje privremenog zastupnika u postupku eksproprijacije kada je vlasnik nepokretnosti preminuo, a nije sproveden postupak raspravljanja zaostavštine ili ako se vodi postupak utvrđivanja vlasništva, kao i u ostalim slučajevima propisanim Zakonom o opštem upravnom postupku.

Članom 11. Predloga zakona menja se član 30. Zakona dodavanjem novog stava kojim se omogućava opštinskom organu uprave da donese delimično rešenje u slučaju da o zahtevu korisnika eksproprijacije i zahtevu ranijeg sopstvenika za eksproprijaciju preostalog dela nepokretnosti nije moguće odlučiti istovremeno, a sve u cilju bržeg i efikasnijeg sprovođenja postupka eksproprijacije.

Članom 12. Predloga zakona menja se član 31. tačka 2) Zakona tako što se nepokretnost koja se ekspropriše naznačuje isključivo na osnovu podataka iz katastra nepokretnosti.

Članom 13. Predloga zakona menja se član 32. Zakona tako što je opštinska uprava, umesto do sada korisnika eksproprijacije, dužna da dostavi po službenoj dužnosti predlog za eksproprijaciju nadležnom organu za poslove državnog premera i katastra, radi upisa zabeležbe pokretanja postupka eksproprijacije.

 Članom 14. Predloga zakona dopunjuje se član 33. Zakona tako što korisnik eksproprijacije snosi troškove postupka i kada je usvojen zahtev za eksproprijacijom preostalog dela nepokretnosti.

Članom 15. Predloga zakona dodaje se član 41a kojim se predviđa da nosilac prava javne svojine ima pravo na naknadu za eksproprisanu nepokretnost samo ako je istu stekao teretnim putem, imajući u vidu da je i Zakonom o javnoj svojini i Zakonom o planiranju i izgradnji predviđena mogućnost prenosa prava svojine sa jednog na drugog nosioca prava javne svojine bez naknade.

Članom 16. Predloga zakona dopunjuje se član 43. Zakona dodavanjem stava 2. kojim je predviđeno da kada je predmet eksproprijacije zemljište na kome je izgrađen objekat suprotno zakonu za koji nije okončan postupak ozakonjenja, vlasnik takvog objekta ima pravo na naknadu za izgrađeni objekat u visini procenjene građevinske vrednosti tog objekta.

Članom 17. Predloga zakona dopunjuje se član 56. stav 2. Zakona tako što se korisnik eksproprijacije obavezuje da podnese pismenu ponudu o obliku i visini naknade i kada se donese delimično rešenje o eksproprijaciji u slučaju iz člana 30. stav 4. Zakona.

Čl. 18. i 19. Predloga zakona izvršene su izmene u čl. 58. i 61. Zakona u skladu sa Zakonom o uređenju sudova.

Članom 20. Predloga zakona precizira se član 63. stav 3. Zakona tako što je predviđeno da se stvarna prava iz stava 1. istog člana brišu iz katastra nepokretnosti po predlogu korisnika eksproprijacije.

Članom 21. Predloga zakona menja se član 64. st. 1. i 3. Zakona tako što se precizira da nadležni organ koji sprovodi postupak eksproprijacije po službenoj dužnosti dostavlja pravosnažno rešenje o eksproprijaciji, odnosno izvršne isprave o naknadi nadležnom organu za poslove državnog premera i katastra.

Članom 22. Predloga zakona izmenjen je član 70. stav 1. Zakona tako što se prava na nepokretnosti u državnoj ili društvenoj svojini, sa ili bez upisanog prava korišćenja, mogu rešenjem opštinske uprave oduzeti ili ograničiti po zahtevu lica iz člana 8. ovog zakona, ako to zahteva javni interes (administrativni prenos).           

Članom 23. Predloga zakona predviđeno je da će se postupci eksproprijacije započeti u skladu sa Zakonom, a nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastaviti po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 24. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 04.11.2021.