Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU " PODNOŠENJE PONUDE I ZAŠTITA PRAVA PREKO PORTALA JAVNIH NABAVKI": 08. oktobar 2020. godine


Kompanija Paragraf je 8. oktobra 2020. godine održala vebinar namenjen ponuđačima u postupcima javnih nabavki, sa temom "Podnošenje ponude i zaštita prava preko Portala javnih nabavki".

Učesnici vebinara su upoznati sa pretraživanjem postupaka i podataka na Portalu javnih nabavki, komunikacijom sa naručiocem - dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom, podnošenjem ponude - popunjavanje i dostavljanje dokumenata, kao i podnošenjem zahteva i tokom postupka za zaštitu prava.

Predavači na vebinaru su bili:

• Branimir Blagojević, advokat, bivši član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN i

• Saša Varinac, advokat i nekadašnji predsednik RKJN.

Teme vebinara su bile sledeće:

PRETRAŽIVANJE POSTUPAKA I PODATAKA NA PORTALU JAVNIH NABAVKI

• Registracija, opcije i preporuke za rad na portalu;

KOMUNIKACIJA SA NARUČIOCEM - DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA U VEZI SA DOKUMENTACIJOM

 • Blagovremeno postavljanje pitanja i rokovi za odgovor naručioca,

• Izmene dokumentacije;

PODNOŠENJE PONUDE

• Popunjavanje postojećih obrazaca,

• Samostalno podnošenje, zajednička ponuda i podizvođači,

• Dostavljanje drugih dokumenata,

• Dokazivanje ispunjenosti uslova i kapaciteta - izjava/dokazi;

PODNOŠENJE ZAHTEVA I TOK POSTUPKA ZA ZAŠTITU PRAVA

• Aktivna legitimacija - utvrđivanje postojanja interesa za dodelu ugovora,

• Sadržina zahteva, rokovi, takse,

• Način podnošenja zahteva za zaštitu prava,

• Postupanje u slučaju odbacivanja/odbijanja zahteva podnosioca,

• Odlučivanje o zahtevu.

Kompanija Paragraf u narednom periodu planira nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 08.10.2020.