Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O RADNOM ANGAŽOVANJU ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA: Nacrt zakona reguliše status neformalno i povremeno angažovanih radnika u oblastima poljoprivrede, građevinarstva, turizma i ugostiteljstva, kućnih i pomoćnih poslova. Predviđen pojednostavljen način registrovanja radnika, kao i obračun i uplata poreza i doprinosa


Reforma sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi uspešno je sprovedena primenom Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018). Ovaj zakon je donet u cilju suzbijanja rada na crno na određenim poslovima sezonskog karaktera u poljoprivredi i u periodu njegove primene od skoro više od dve godine, dao je značajne rezultate.

U toku primene ovog zakona utvrđena je potreba, da se, radi suzbijanja rada na crno za pojedine poslove u sektoru građevine, turizma i ugostiteljstva i na poslove pomoći u kući, propiše pojednostavljena procedura prijave radno angažovanih lica na obavezno socijalno osiguranje. Cilj proširenja zakona je da se povremeni radnici u sivoj zoni u ovim delatnostima uvedu u legalne tokove, da im se obezbede određena prava iz socijalnog osiguranja, bezbednost i zdravlje na radu i dostojanstveni uslovi rada a pre svega u pogledu ograničenja radnog vremena, pravo na odmor u toku rada, dnevni i nedeljni i odmor u skladu sa Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) i međunarodnim standardima, pravo na odgovarajuću naknadu koja ne može biti niža od minimalne cene rada, kao i informisanje radnika o uslovima rada pre stupanja na rad u elektronskoj ili pisanoj formi.

Nacrtom zakona o radnom angažovanju zbog povećanog obima posla u određenim delatnostima proširuje se obuhvat postojećeg Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima na određene poslove koji su povremenog karaktera, uključujući i sezonske poslove u sektorima:

1) građevinarstva,

2) usluga, smeštaja i ishrane,

3) administrativnih i pomoćnih uslužnih delatnosti kao i na,

4) radno angažovanje fizičkih lica na poslovima čuvanja dece, čuvanja starijih lica, kao i čišćenja stambenih zgrada.

Nacrt zakona usmerava se na rešavanje problema neformalno i povremeno angažovanih radnika u oblasti kako poljoprivrede, tako i građevinarstva, turizma i ugostiteljstva, i kućnih i pomoćnih poslova. Cilj novog zakona je da se poslovi koji su ograničenog trajanja (nekoliko dana u mesecu) uvedu u legalne tokove, tako što će se pojednostaviti način registrovanja radnika, kao i obračun i uplata poreza i doprinosa.

Nacrt zakona propisuje da se radno angažovanje u skladu sa ovim zakonom smatra radom van radnog odnosa.

Poslodavac ne može da bude agencija za privremeno zapošljavanje koja posluje u skladu sa zakonom koji uređuje agencijsko zapošljavanje.

Radno angažovano lice, prema Nacrtu zakona, je svako punoletno fizičko lice koje poslodavac radno angažuje na poslovima u skladu sa ovim zakonom. Lice mlađe od 18 godina života može da se radno angažuje pod uslovima koje za radno angažovanje lica mlađih od 18 godina života propisuju zakon kojim se uređuje rad i uredba kojom se utvrđuje opasan rad za decu. Zabranjeno je radno angažovanje lica mlađeg od 18 godina života u skladu sa ovim zakonom u Sektoru građevinarstava. Takođe, omogućava se da domaći poslodavci radno angažuju na sezonskim poslovima i strane državljane kojima u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju nije potrebna viza, bez obaveze pribavljanja dozvole za rad stranaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad stranaca, za vreme dok kratkotrajno borave u Republici Srbiji u skladu sa propisima kojim se uređuje boravak stranaca.

Radno angažovanim licem prema ovom zakonu ne smatraju se lica koja poslodavcu fizičkom licu, pomažu povremeno i bez naknade u obavljanju poslova (rodbina, susedi/komšije, prijatelji).

Propisana su ograničenja u pogledu trajanja radnog angažovanja i broja radno angažovanih lica. Poslodavac može da angažuje lice najviše 180 dana u toku kalendarske godine, s tim da poslodavac može da angažuje isto lice u kalendarskoj godini najviše 120 radnih dana na poslovima u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, na poslovima pomoći u kući i na poslovima čišćenja za potrebe stambenih zgrada a 90 radnih dana, na ostalim poslovima propisanim ovim zakonom. Takođe, propisano je ograničenje od 15 dana za radno angažovanje istog lica kod konkretnog poslodavca tokom jednog kalendarskog meseca, osim na poslovima u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, na poslovima pomoći u kući i na poslovima čišćenja za potrebe stambenih zgrada. Za poslodavce u sektoru građevinarstva i sektoru usluga, smeštaja i ishrane propisuje se ograničenje broja radno angažovanih lica u odnosu na ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme. Naime poslodavac koji ima 50 i više zaposlenih, ne može da istovremeno angažuje veći broj lica od 10% od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme. Kako ne bi došlo do zloupotrebe ovog vida radnog angažovanja uvedena su napred navedena ograničenja.

Propisana su ograničenja u pogledu statusa radno angažovanih lica. Na poslovima u skladu sa ovim zakonom može se angažovati nezaposleno lice bez obzira da li je na evidenciji nezaposlenih, lice koje u skladu sa zakonom obavlja samostalnu ili poljoprivrednu delatnost, korisnik starosne i prevremene starosne penzije, kao i korisnik porodične penzije. Zaposleni i lice koje je angažovano po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, koji rade sa nepunim radnim vremenom mogu da se radno angažuju u skladu sa ovim zakonom, do punog radnog vremena. Zaposleni i lice angažovano po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, koji rade sa punim radnim vremenom mogu da se radno angažuju kod drugog poslodavca u skladu sa ovim zakonom, najviše do jedne trećine punog radnog vremena. Takođe, poslodavac ne može da radno angažuje lice u skladu sa ovim zakonom ukoliko je u prethodna tri meseca otkazao ugovor o radu zaposlenima na istim poslovima, po osnovu viška zaposlenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Propisano je funkcionisanje Informacionog sistema za prijavu i odjavu radno angažovanih lica kome se pristupa preko portala Poreske uprave. Informacioni sistem obezbeđuje poslodavcu da podnese evidencionu prijavu i odjavu radnog angažovanja, iz sistema preuzme automatski generisano obaveštenje o uslovima rada, i iz sistema preuzme automatski generisanu potvrdu o radnom angažovanju.

Informacioni sistem obezbeđuje radno angažovanom licu da iz sistema preuzme automatski generisano obaveštenje o uslovima rada, i da se uvidom u elektronsku bazu podataka i akata sadržanih u tom sistemu upozna sa uslovima rada.

Propisuje se obaveza poslodavcu da pisanim putem obavesti radno angažovano lice o uslovima rada, pre njegovog stupanja na rad. To obaveštenje se automatski generiše u Informacionom sistemu na osnovu podataka koje poslodavac unosi u Informacioni sistem u postupku popunjavanja evidencione prijave.

Obaveza poslodavca se smatra izvršenom kada se radno angažovanom licu na njegov profil kome se pristupa preko Informacionog sistema, dostavi obaveštenje o uslovima rada, koje sadrži propisane podatke. Takođe, poslodavac je dužan da obaveštenje o svakoj promeni uslova rada dostavi radno angažovanom licu odmah po nastupanju te promene, i da radno angažovano lice upozna sa načinom preuzimanja obaveštenja kroz Informacioni sistem pre njegovog stupanja na rad, a na zahtev tog lica i da mu bez odlaganja dostavi i odštampano obaveštenje.

Propisano je da se stupanjem radno angažovanog lica na rad smatra da je to lice prihvatilo ponuđene uslove rada iz pisanog obaveštenja i da je time između poslodavca i njega zaključen ugovor o radnom angažovanju u skladu sa ovim zakonom.

Propisuje se pravo radno angažovanog lica na ograničeno radno vreme i pravo na odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor shodno odredbama zakona kojim se uređuje rad. Odredbe zakona kojim se uređuje rad, a koje se odnose na posebnu zaštitu trudnica, porodilja i maloletnih lica u pogledu trajanja dnevnog i nedeljnog radnog vremena, ograničenja prekovremenog rada i preraspodele radnog vremena, primenjuju se na radno angažovana lica u skladu sa ovim zakonom.

Propisuje se obaveza za poslodavca da licu koga angažuje u skladu sa ovim zakonom obezbedi bezbednost i zdravlje na radu, shodno propisima kojima se uređuje bezbednost i zdravlje na radu, kao i obavezu poslodavca da u aktu o proceni rizika, koji donosi u skladu sa zakonom koji uređuje sprovođenje bezbednosti i zdravlja na radu, izvrši procenu rizika i za poslove na kojima radno angažuje ta lica.

Propisano je pravo na novčanu naknadu za rad za svaki započeti radni čas, koja ne može biti niža od minimalne naknade utvrđene u skladu sa ovim zakonom. Naknada za rad se isplaćuje na kraju radnog dana ili u drugim dogovorenim rokovima. Ako prestane potreba za angažovanjem lica u skladu sa podnetom evidencionom prijavom, a poslodavac ga ne odjavi kroz Informacioni sistem u propisanom roku, dužan je da mu isplati ugovorenu naknadu za rad za taj dan.

Propisano je da poslodavac ne može da ograniči pravo radno angažovanom licu da, van njegovog rasporeda rada, radi kod drugog poslodavca po istom ili drugom osnovu, niti da zbog toga nepovoljnije postupa prema tom radno angažovanom licu.

Nacrtom zakona propisuje se pravo radno angažovanog lica na penzijsko i invalidsko osiguranje kao i obavezno zdravstveno osiguranje.

Propisuje da lice koje je u kalendarskoj godini kod određenog poslodavca radno angažovano maksimalan broj dana propisan ovim zakonom ima pravo da od tog poslodavca zatraži da zasnuje radni odnos na određeno ili neodređeno vreme na istim ili sličnim poslovima, ako za to postoji mogućnost. Poslodavac je dužan da pismeno odgovori u roku od mesec dana od dana podnošenja zahteva.

Nacrt zakona propisuje obavezu poslodavcu da po osnovu naknade za rad koju ostvari radno angažovano lice plati porez na dohodak građana i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Porez se obračunava i plaća po stopi od 10%, a doprinosi se obračunavaju i plaćaju po stopi po kojoj se u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunavaju i plaćaju ti doprinosi, i to: za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 25,5%, a za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti - 2%. Osnovicu za obračun poreza i doprinosa čini iznos u visini tridesetog dela iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa.

Nacrt zakona propisuje da nadzor nad primenom ovog zakon vrši Poreska uprava i inspekcija rada u okviru utvrđenog delokruga i nadležnosti. Poljoprivredna, građevinska i tržišna inspekcija vrše nadzor nad primenom ovog zakona u sektorima nad kojim vrše nadzor u skladu sa posebnim propisima.

Propisane su i novčane kazne za poslodavce koji krše odredbe Zakona i to u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara.

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe:

  • Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018);
  • Pravilnik o sadržini potvrde o radnom angažovanju sezonskog radnika ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018); i
  • Pravilnik o evidencionoj prijavi i odjavi sezonskih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 3/2019).

Zakon će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjivaće se po isteku četiri meseca od dana njegovog stupanja na snagu.

Izvor: Iz Obrazloženja Nacrta zakona, 08.09.2021.