Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O UPOTREBI SRPSKOG JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU I ZAŠTITI I OČUVANJU ĆIRILIČKOG PISMA: Proširuje se krug javnih subjekata koji će obavezno koristiti ćirilicu, a predviđene su i poreske olakšice za subjekte u privatnom sektoru koji odluče da koriste ovo pismo. Obavezna upotreba jezika i pisma neće se odnositi na privatnu komunikaciju, pisanje i upotrebu ličnih imena, dvojezične publikacije, knjige i kompjuterske programe (osim njihovih opisa i uputstava), prihvaćenu naučnu i tehničku terminologiju. Zakonom neće biti obuhvaćena ni naučna i umetnička dela, naučna i obrazovna delatnost škola na stranim jezicima, dvojezičnih škola, kursevi stranih jezika, žigovi i oznake geografskog porekla


Vlada Republike Srbije uputila je u skupštinsku proceduru Predlog zakona o upotrebi jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma. Ukoliko zakon bude usvojen po hitnom postupku, proširiće krug javnih subjekata koji će obavezno u svom radu koristiti ćirilicu. Predlogom zakona otvorena je i mogućnost da subjekti u privatnom sektoru koji odluče da koriste ćirilicu u svom radu dobiju poreske olakšice.

Postojećim Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisama ("Sl. glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon, 30/2010, 47/2018 i 48/2018 - ispr.) već je propisano da su i srpski jezik i ćiriličko pismo u službenoj upotrebi u Srbiji.

Tako je ćirilica i do sada bila obavezna u radu državnih organa, organa autonomnih pokrajina, gradova i opština, ustanova, privrednih društava i drugih organizacija kad vrše javna ovlašćenja, u radu javnih preduzeća i javnih službi, kao i u radu drugih organizacija kad vrše poslove utvrđene zakonom.

Vlada je donošenje novog zakona predložila po hitnom postupku, zbog toga što je navela da bi "u suprotnom, moglo doći do štetnih posledica za rad organa i organizacija, u smislu ugrožavanja srpskog jezika i ćiriličkog pisma, kao kulturnih i tradicionalnih vrednosti srpskog naroda u zemlji i regionu".

Inače, Zakon se po hitnom postupku može doneti samo u izuzetnim slučajevima, ako se njime uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide, a nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po život i zdravlje ljudi, bezbednost zemlje i rad organa i organizacija.

Od redovnog postupka se razlikuje po kraćim rokovima od propisanih za pojedine faze postupka donošenja zakona.

I Vlada Republike Srpske utvrdila je istog dana, 2. septembra, Prijedlog zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma, isto po hitnom postupku.

Predlogom novog zakona Vlada Republike Srbije definisala je ćiriličko pismo kao matično pismo.

Predloženo je da se srpski jezik i ćiriličko pismo, kao matično pismo, obavezno upotrebljava i u radu i poslovanju privrednih društava i drugih oblika organizovanja koji posluju sa većinskim učešćem javnog kapitala.

Ćirličko pismo biće korišćeno i u radu privrednih društava i drugih oblika organizovanja u oblasti naučnoistraživačke delatnosti koji se ne osnivaju po propisima o javnim službama, a koji posluju sa većinskim učešćem javnog kapitala, kao i profesionalnih i strukovnih udruženja koja predstavljaju svoju oblast na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Srpski jezik i ćirilično pismo obavezno se upotrebljava i u radu Javne medijske ustanove "Radio-televizija Srbije" i Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine", navodi se u predlogu.

Obavezna upotreba srpskog jezika i ćiriličkog pisma podrazumevaće i pravni promet, ispisivanje poslovnog imena, odnosno naziva, sedišta, delatnosti, naziva roba i usluga, uputstava za upotrebu, informacija o svojstvima robe i usluga, garancijskih uslova, ponuda, računa (faktura) i potvrda.

Takođe, kulturne i druge manifestacije koje se finansiraju ili sufinasiraju iz javnih sredstava moraće da imaju logo ispisan na ćiriličkom pismu.

U predlogu piše i da se mogu ustanoviti poreske i druge olakšice za privredne subjekte i druge subjekte koji u svom poslovanju, odnosno u obavljanju svoje delatnosti, odluče da koriste ćiriličko pismo, što uključuje i korišćenje ćiriličkog pisma u elektronskim medijima i prilikom izdavanja štampanih javnih glasila.

Vlada planira i osnivanje Saveta za srpski jezik, čija će nadležnost biti da prati i analizira stanje u oblasti upotrebe srpskog jezika u javnom životu i sprovođenje mera radi zaštite i očuvanja ćiriličkog pisma, kao matičnog pisma.

U toku izrade Nacrta zakona sprovedene su konsultacije sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske gde se takođe donosi zakona slične sadržine, navodi predlagač zakona. Cilj je da se "ujednači tekst oba zakona u najvećoj mogućoj meri".

Pored nadležnog ministarstva iz Srpske, učesnici konsultativnog proseca bili su još i predstavnici Ministarstva kulture i informisanja Srbije i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Srbije.

Za prekršaje pravnog lica predviđena je novčana kazna od 50.000 do 500.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu kazna od 15.000 do 100.000 dinara.

Obavezna upotreba jezika i pisma neće se odnositi na privatnu komunikaciju, pisanje i upotrebu ličnih imena, dvojezične publikacije, knjige i kompjuterske programe (osim njihovih opisa i uputstava), prihvaćenu naučnu i tehničku terminologiju.

Takođe zakonom neće biti obuhvaćena ni naučna i umetnička dela, naučna i obrazovna delatnost škola na stranim jezicima, dvojezičnih škola, kursevi stranih jezika, žigovi i oznake geografskog porekla.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Nevena Petaković, 06.09.2021.
Naslov: Redakcija